Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

18 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA dishab(g cumhuriyet.com.tr 11 Washington'ın asker konusunda heyet göndermek yerine yazılı bir yanıt ileteceği öğrenildi Onceasker,sonmpazarbkANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -ABD'nin Irak'a asker gönderme ko- nusundaki sualnameye yanıtını bu hafta içüıde Ankara'ya ileteceği bil- dirildi. ABD'li dıplomatik kaynak- lar. VVashingtondan yanıtın yazılı olarak iletilmesinın beklendiğini be- lirtirken, şu aşamada askeri bir he- yetin ziyaretinin düşünülmediğini kaydettiler. Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısında Irak'a asker gönderme ve tezkere konusunun gündeme gelmesı beklenmiyor. Türkiye, ABD'nin Irak'a asker ta- lebi için bu haftadan itibaren karar sü- recine giriyor. Genelkurmay'ın, asker talebine ilişkin aynntılan sorduğu su- alnameye yanıtın hafta içinde Anka- ra'ya ulaşması bekJeniyor. Ankara, • ABD'nin sualnameye yanıtını bu hafta iletmesi bekleniyor. ABD'li diplomatlar "Önce siyasi kararı görmek istiyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin hassasiyetleri oturulup konuşulur" görüşünü kaydettiler. sualname ile "Türk askerlerinin Irak'ta görev yapması düşünülen böl- geyi, Türkiye'nin ayn bir sektör ve komuta ohışturup oluşruramayacağı, Türkgücünelojistikdesteğinneşekil- de sağlanacağu ABD olanaklanndan Türkgüçlerinin yararlaıııp yarariana- mayacağı, Türkiye'nin güvenlik kay- griannın yeni sistemde ne şekilde kar- şılanacağı" sorulannı yöneltmişti. Ayrmtılı müzakere yok ABD'nin Ankara Büyükelçiliği kaynaklan, Türkiye'nin yönelttiği sorulara yanıtlann, hafta içinde An- kara'ya yazılı olarak iletilmesinin beklendiğini kaydettiler. ABD'li diplomatlar, savaştan ön- ceki tezkere hazırlıkJannda, iki ül- ke arasında yapılan aynntılı müza- kerelerin bu kez gerçekleşmeyece- ğini belirtirken "Once siyasi karan görmekistiyoruz,Bundan sonra Tür- kiye'nin Irak'a ilişkin bekkntileri, hassasiyetleri oturulup konuşulur" görüşünü kaydettiler. Hükümet ıse Meclis'i asker gön- derme konusunda ikna edebilmek için önce ABD'den "Türldye'nin Irak'ın siyasi geleceğinde söz sahibi olacağmT gösteren adımlar bekliyor. Dışişleri yetkilileri, ABD'den su- alnameye yanıtlann "çok kısa sûre içinde iletileceği'' bilgisini aldıklan- nı ifade ettıler. Bakanlığın ilgili da- ireleri ile Genelkurmay yetkililerinin ortak çalışmalannı hafta sonunda de- vam ettirmeleri dikkat çekti. Pakistan'la işbirüği gûndemde Türkiye ABD'den yanıtı için ha- zu-lıklannı sürdürürken Türk askeri- nin görev yapması düşünülen bölge- lerde nabız yoklamaya başlıyor. Bu amaçla, Dışişleri Bakanlığı, Genelkur- may yetkilileri ile istihbaratçılann bulunacağı bir heyet Irak'a gidiyor. ABD'nin. Türkiye gibi Bağdat çevresi için asker istediği Pakis- tan'dan üst düzey yetkililer dün ak- şam Ankara'ya geldi. Pakistan Dı- şişleri Bakanlığı Müsteşan Riaz Khokhar başkanlığındaki heyet, te- maslanna bugün başlıyor. Pakis- tan'ın, en yoğun saldınlann yaşan- dığı Felluce-Tıkrit-Bakuba üçgenin- de tek başına sorumluluk almak is- temediği, Türkiye ile birlikte görev üstlenmeye sıcak baktığı kaydedili- yor. Türkiye'nin bölgeye asker gön- dermesini istemeyen Irak'ın kuzeyın- deki Kürt gruplann ise Türkiye ile yakınlığı nedeniyle Pakistan askeri- ne de soğuk baktığı belirtiliyor. Hambeli'nin eşi Malezya'da • KUALA LUMPUR (AA) -Endonezyanın Bali Adası'nda Ekım 2002'de düzenlenen saldınlardan sorumlu olduğu sanılan Endonezyalı Hambeli'nin eşinin. sorgulanmak üzere Malezya'ya getirildiği bildirildi. The Sunday Star gazetesinin, polis şefine dayanarak verdiğı haberde, Hambeli'nin Malezyalı eşi Nurelvize'nin Tayland'dan getinldiği ve federal polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Malezya gazetesı New Sunday Times ise Hambeli'nin sorgulanmak üzere Afganistan'ın Kandahar kentine götürüldüğünü yazdı. Endonezya'daiO kişi yakalandı • CAKARTA (AA) - Endonezya polisi. 5 Ağustos'ta başkent Cakarta'daki Marriot Otel'e düzenlenen. 12 kişinin öldüğü bombalı saldınyla bağlantısı olduğu sanılan 10 kişiyi yakaladı. Polis şefi General Dayi Bahtiyar saldınyla bağlantılı olduğu sanılan bazı kişilerin hâlâ aranmakta olduğunu söyledi. Norveç, Isveç, Finlandiya ve Danimarka büyükelçiliklerinin yakırunda bulunan Marriot, genellikle Cakarta'ya gelen yabancılann kaldığı ve güvenli olarak bilınen bir oteldi. Paktikada karakol baskını • KÂBÎL(AA)- Afganistan'ın Pakîıka eyaletinde köktendinci militanlann bir karakola baskın düzenlemesiyle çıkan çatışmalarda 22 kışi öldü. Bölge valisi Muhammed Ali Celali, roket, el bombası ve ağır makineli silahlar kullanan 400 kadar militanın önceki gece, eyaletin Barmal kasabasmdaki karakolu bir süreliğine ele geçirdiğini söyledi. Celali, çıkan çatışmada ölenlerden 7'sinin Afgan polisi olduğunu belirtti. Çin'de deprem • PEKİN(AA)- Çin'in başkenti Pekin'in kuzeyindeki Iç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin doğusunda meydana gelen Richter ölçeğıne göre 5.9 büyükJüğündeki depremde 2 kişi öldü, en az 43 kişi yaralandı. Depremde 24 binden fazla evin de hasar gördüğü bildirildi. Sabotajlar ve salchrılar bitmiyor Irak'ta işgal güçlerine karşı yürütülen kampanyanın bir parçası olarak görülen sabotajlann ve ABD askerlerine yönelik saldınlar sırasında Danimarka ordusu da ilk kaybını verdi Dış Haberler Servisi - Irak'ta Kerkük-Yumurtahk boru hat- tında meydana gelen patlama yüzünden çıkan yangın de- vam ederken, onanmın bir ay sürebileceği belirtiliyor. Bağ- dat'ın kuzeyinde ana su boru- sunun patlaması ise bölgenin susuz İcalmasına neden oldu. Uluslararası Kızılhaç Ko- mitesi, dün Bağdat'taki ana su borusunun patlamasıyla 300 bin kişinin susuz kaldığı- nı ve kentte şiddetli seller mey- dana geldiğini duyurdu. Böl- ge sakinleri, sabah erken sa- atlerde bir patlama sesi duy- duklannı ve ana borunun bu- lunduğu yerden bir motosik- letin üzerindeki 2 kişinin hız- la aynldığını gördüklerini söy- ledi. Açıldıktan iki gün sonra cu- B o r U h a t ö n d a sürü > or -B*httipatlayansuborutaniseseknedenoldu.(AP/REUTERS) REUTERS KAMERAMANI OLDURULDU BAĞDAT (AA) - Reuters ajansı- nın kameramanı Mazen Dana. baş- kent Bağdat'ın batı kesiminde dün görev sırasında vurularak öldürül- dü. Filistin kökenli olan Dana, ABD güçlerinin yönetiminde bulunan ve önceki gece havan topu saldınsına uğrayan Ebu Gureyb Cezaevi dışın- da çekim yaptığı sırada vuruldu. Dana, cezaevine yönelik saldınnın ardından bölgeye giden gazeteci grubunun arasında bulunuyordu. ABD ordusundan bir yetkili, ga- zetecinin öldürüldüğünü doğrular- ken soruşturma açıldığıru belirtti ve başka bir aynntı vermedi. ru Baici kısmında çıkan yangın ise sü- rüyor. Amerikan ordusu, onanm çalış- malannın bir ay sürebileceğini bildir- di. Irak'ın ABD'li yöneticisi Paul Bre- mer, patlama yüzünden her gün 7 mil- yon dolarhk kayıp olduğunu söylerken ABD tarafından atanmış olan Petrol Bakanı Tamer Garban günlük kaybın 250 bin varil olduğunu kaydetti. Irak'ın yeni atanan Emniyet Genel Müdürü Ahmed tbrahim, yangının bombalı sal- dın sonucu çıktığını; sabotajı, belirli bir gruptan para alan kişilerin düzenledi- ğini söyledi. ABD'li yetkililer ise ola- yın kaza mı, yoksa sabotaj eylemi mi olduğunu belirlemek için henüz erken olduğunu söylediler. Petrol sektörüne yönelik sabotaj ey- lemlerinin ABD işgaline karşı çıkan Iraklılar tarafından düzenlenen saldı- nlann bir parçası olarak görülüyor. ABD askerlerini hedef alan saldın- lar da devam ediyor. Bağdat'ta önceki gün bir lokantadan çıkan 2 ABD aske- rinin vurularak yaralandığı bildirildi. Bağdat'ın 80 km kuzeyindeki Balad bölgesi yakınlannda da bir askeri ara- ca bomba atılması sonucu iki ABD as- keri yaralandı. Ramadi'de de önceki gece karakola düzenlenen bombalı saldında 2 Iraklı polis yaralandı, saldırganlardan biri öl- dürüldü. Bağdat'ın dışındaki bir ceza- evine düzenlenen havan topu saldınsın- da ise 6 Iraklı öldü. Danimarka'nın ilk kaybı Danimarka ordusu dün yaptığı açık- lamada, silahlı Iraklılarla çatışmaya gi- ren Danimarkalı askerlerden birinin vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Bu kayıp, Danimarka'nın Irak'a bu yaz 400 kadar asker göndermesinden bu yana verdıği ilk kayıp oldu. ABD 4. SIRADA Dünya terör endeksi Dış Haberler Servisi - Londra'da bulunan bir araştırma şirketi, gelecek bir yılda terör saldınsına hedef olma olasılığı bulunan ülkeler listesinde ABD'yi dördüncü sıraya yerleştirdi. Dünya Piyasalan Araştınna Şirketi'nin (WMRP) yayımladığı Dünya Terorizm Endeksi raporuna göre Kolombiya, Israil ve Pakistan terör hedefi olarak ABD'nin önünde yer alıyorlar. WMRP araştırmalannı. aralannda Avrupa Komisyonu, OPEC, General Motors, Microsoft, Intel, Pfizer, Procter and Gamble ve Shell gibi isimlerin de bulunduğu. özel sektör ve kamudan 500 ayn müşterisine sunuyor. Kuzey Kore sonuncu ABD'de 11 Eylül benzeri yeni bir saldın olasılığının yüksek olduğu vurgulanan raporda, îslamcı gruplann ABD'de Batı Avrupa'daki kadar yaygın bir örgütlülüğe sahip olmadıklanna, ancak Afganistan ve Irak müdahalelerinin ABD karşıtı duygulan arttırdığına dikkat çekildi. Şirketin müdürü Guy Dunn. değerlendirme yöntemini belirlerken "terörist gruplan harekete geçiren etkenler", "ilgili ülkede terör hücrelerinin varhgV, "daha önceki saldmlann boyutu ve sıkhğı'', "terör örgütlerinin silah elde etnıe olanaklan" ve "yönetimlerin saldınlardan korunma becerileri" gibi ölçütleri esas aldıldannı söyledi. Sıralamada ilk dördü, Filipinler, Afganistan, Endonezya, Irak ve Ingiltere izliyor. 186 ülkenin bulunduğu listede, en son sırada Kuzey Kore yer alıyor. *77 SliUn Peru'da. başkent Lima'nın 385 kilometre doğusunda kalan orman köylerinde yaşayan yeıüler, kendi savunmalaruıı kcndileri sağlryor. Geçen günlerde halkın yoğun protestolanna hedef olan Peru yönetimL binlerce yoksul çiftçi ve köylüyü de silahlandırmayı planlıyor. Peru ordusu son dönemde etkinKğini arttıran Aydınlık Yol gerillalanyla savaşryor. (Fotoğraf: AP) 'Tanrım îdi AmJn'e kötü davranma' Dış Haberler Servisi- Uganda'nın, yaklaşık 300 bin kişinin ölümünden sorumlu eski diktatörü tdi Amin Da- da'nın ölümü, ülkesinde genelde se- vinçle karşılanırken Dada için göz- yaşı dökenler de oldu. Yamyamlıkla da suçlanan, "çdgm" olarak nitelendirilen Idi Amin, önce- ki gün 20 yıldır sürgünde yaşadığı Su- udi Arabistan'ın Cidde kentindeki hastanede 80 yaşında ölmüştü. Uganda basını, 1971-79 yıllan ara- sında ülkeyi yöneten eski diktatörün ölümünü "karanhkçağnısonu''. "des- potun ölümü," "dünyayı sarsan tira- nın nihaidüşüşü" başlıklanyla verdi. Idi Amin'in iktidan döneminde saldınp ışgal etmeye çalıştığı kom- şu Tanzanya'daki gazeteler de îdi Amin'i "canavar" olarak nitelendir- di. Başkent Kampala'daki en büyük camide toplanan yüzlerce Müslü- manla diktatörün çocuklan ve bazı muhalefet yetkilileri ise "İdi Amin'i yargılarken hoşgörülü olması için" Tannya dua etti. Idi Amin yandaşla- n. "Amin'in en korkunç suçlulardan biri olduğunu söylemek, gerçekleri çarpıtmaktır" dedi. Ülkedeki kiliseler de Amin'in ga- zabına uğrayanlara diktatörü bağış- lamalan ve "karanTannyabırakma- lan" çağnsı yaph. BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Yanlış Hesap Bağdaftan Dönmeyecek... Türkiye'nin "olması gereken yerini" iyi görüp değerlendirmek zorundayız. Nasıl bir Türkiye so- rusunun karşılığını bulmak durumundayız. - Yabancılann "telkinleri veişbirtiğiile" ülkeyi yö- netmek isteyenlerin Türkiyesi mi? - Din ve muhafazakârlık görüntüsü altında Batı kapitalizminin taşeronluğunu yapanlann Türkiye- si mi? Avrupa'nın himayesi altında oturan son Os- manlı padişahlannın benzeri bir Türkiye mi? Soruyu 'hangi Türkiye' veya 'kimin Türkiyesi' olarak sorduğunuzda yanıtlar yine bulanık. - Türkiye'yi Batı kapitalizmi ile birlikte yönetme- ye soyunan bazı büyük sermaye çevrelerinin Tür- kiyesi'nden mi söz ediyoruz? Türkiye üzerinde ye- niden emperyalist oyunlara başlayan Avrupa ve ABD ile işbirliği yapan bu çevrelerin özlediği Türkiye'yi mi anlıyoruz? PaylaşılmışOsmanlı'dan "çözülmüş Türkiye"ye yumuşak geçiş yapmaya çalışanlann (sivil darbe- ciler) Türkiyesi midir kastedilen Türkiye? - Müslümanız diye ortaya çıkıp Batı kapitalizmi- nin ve Hıristiyanlığın hesaplan ile "kendi hesapla- nnı, ortak bir hesapta toplayan " ve işbirliği yapan çevrelerin Türkiyesi midir kastettiğimiz? - Batı emperyalizmi-sermaye-ümmet öğelerini ta- rihte olduğu gibi, aynı kesişme noktasında yaka- layıp halkı, toplumsal demokrasiyi, cumhuriyeti unutturmaya çalışanlann Türkiyesi midir yaratıl- mak istenen Türkiye? Bugün, karşı karşıya bulunduğumuz seçenek- ler sanki bunlarmış gibi, 70 milyon insanın kafası özellikle karıştırılmaktadır. Kafalan kanştırmak is- teyenlerin ortak hedefleri şunlardır: - Cumhuriyetin göstenmelik ve biçimsel bir un- sur haline getirilmesi. - Toplumsal demokrasiye götürecek siyasal ör- gütlenmelerin yolunun kapatılması; bunun yerine "sermayeci ve dinci" örgütlenmelerin öne çıkanl- ması. - Ulusal kimliğin ve bütünlüğün sarsılması, sil- kelenmesi, çatlatılması ve sonunda ortadan kal- dınlması. - Ulusal çıkarların ve bütünlüğün korunması ko- nusunda, adeta "teketkiligüç" durumunda kalan ordunun etkisinin ve gücünün yok edilmesi. Halkın Türkiyesi Hangi Türkiye sorusunun gerçekte bir tek yanı- tı vardır ve bir tek yanıtı olmak zorundadır da: "Hal- kın Türkiyesi" yanıtı, hangi Türkiye sorusunun tek karşılığıdır. - "Halkın Türkiyesi'nde" Batı kapitalizminin ve onunla işbirliği yapan yerli ortaklannın yeri yoktur. Halkın Türkiyesi, halkı sömürmek isteyenlere kar- şıdır. Çokuluslu şirketlerin yerli ortaklar ile birlikte, oligarşi kurmasına karşıdır. Çünkü böyle bir düzen, halkın egemenliğine en- geldir, demokrasiye engeldir. - Halkın Türkiyesi, irticayı getirmek isteyenlere; din ticareti yapanlara karşıdır. Üstelik bunlar, hal- ka karşı olarak Batı kapitalizmi ile işbirliği yapıyor iseler, durum çok daha "vahim" demektir. Halk, iki defa aldatılmış olur. Türkiye artık ger- çek yerini görmek ve buna uygun politikalar izle- mek zorundadır. Halkın temsilcisi olmayan ve ba- zı sermaye çevreleri ile Batı kapitalizminin emper- yalist güç odaklarının birlikte kurdukları partiler halkı ve Türkiye'yi bozguna götürür. Eğer içerde, bazılan "dereyi geçinceye kadar" diye düşünüyoriarsa, fena halde yanılıyoriar. Batı kapitalizminin veemperyalizminin "işbihik- çileri de", kendileri dereyi geçtikten sonra bir ka- lemde silip attıklannı tarih, daha mürekkebi kuru- mayan sayfalanna acı bir biçimde yazmıştır. Türkiye bir yol aynmına geldiğini bugün göremez ise bir daha yol ayrımı ile karşılaşamayacaktır. Han- gi Türkiye sorusunun da, yanıtının da bir anlamı kal- mayacaktır. Eğer gereken yanıtı bugün, kararlı bir biçimde veremezsek... www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali Araştırmalar sürüyor Bütün Amerika'yı Ohio mu kararttı? Dış Haberler Servisi - ABD ve Kanada'da. Kuzey Amerika tarihi- nin en büyük elektrik kesintisinden etkilenen tüm kentlere yeniden elektrik verilmeye baş- lanırken gözler kesin- tinin nedeniyle ilgili araştırmalara çevrildi. Yetkililer, halkı yeni ke- sintiler olabileceği ko- nusunda uyardılar ve hatlara aşın yüklenil- memesıni istediler. Uzmanlann ABD ve Kanada'da kesintinin meydana geldiği bölge- ler ile bu bölgelerin dı- şında yaptıklan araştır- malaruı sonuçlanyla il- gili ilk açıklama Kuzey Amerika Elektrik Gü- venliği Konseyi (NERC) Başkanı \Iic- hehl Gent'ten geldi. Gent, kesıntıye Ohıo eyaletindeki üç enerji nakil hattında meydana gelen anzanın yol aç- mış olabileceği açıkla- dı. Merkezi Ohio'da bu- lunan FirstEnergy Corp. şirketi de Cleveland ya- kınlarındaki üç hatta ke- sintiden birkaç saat ön- ce kimi aksaklıklann yaşandığını saptadıkla- nnı duyurdu. ABD Enerji Bakanı SpencerAbraham araş- tırmalann sürdüğünü ancak kesin bir sonuca ulaşmak için henüz er- ken olduğunu söyledi. Sistem çalışmadı ABD ve Kanada'da- ki elektrik kesintisini başlatan anzanın yayıl- masını engelleyecek bir elektrik şebeke sistemi olmasına karşın bunun neden deweye girme- diği ve kesintinin ne- den geniş bir alana ya- yıldığı araştınlıyor. NERC Başkanı Gent, "Nakil şebekesi, anza- nın, ortaya çıknğı yerde hapsedflmesini sağjaya- cak bir özeUiğe sahip" dedi. Gent, telefonla yaptıgı ve soru almadı- ğı basın brifinginde, "Yaklaşık 10 bin sayfa- lık veriji tanyoruz. Araşürma büyük güç- lükkrle vürütülebilhor. Çünkü elektrikşebeke- si o kadarhızlı çöktü ld, baa verflerzamanuıda ka\ da geçirilmemiş ola- bffir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog