Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishabrtcumhuriyet.com.tr tngiliz Savunma Bakam'nm Kelly'nin intiharından sorumlu olduğunu kabul edeceği bildiriliyor FaturaHoon'açıkacakDış Haberler Servisi - îngiltere Sa- ıınma Bakanı Geoff Hoon'un, ba- lanlığın kitle imha silahı uzmanı )oktor David Kelly'nin intihan- IUI sorumJuluğunu üstleneceği bil- cirilirken savaş gerekçesi olarak sınulan abartılı Irak dosyasında »n anda bile büyük değişiklikler >apıldığı ortaya çıktı. BBC muhabiri Andrevv GUBgan'm, djsyanın abartıldığı yönündeki ha- herinin kaynağının Kelly olduğunu gzlemesine karşın Savunma Bakan- lı|ı bilim adamının adını açıklamış, pırlamentoda kurulan Irak komis- yonlannda sorgulanan, büyük baskı ahnda kalan Kelly sonunda hazi- randa intihar etmişti. Savunma Ba- kaılığı Kelly'yi sert bir dille eleştir- mişti. Patlak veren siyasi krizin ar- dndan Kelly'nin ölümünde sorum- luluğu olanlan ortaya çıkarmak için Yargıç Brian Hutton başkanlığında oljşturulan soruşturma komisyonu, hiikümetin başmı ağntacak pek çok gerçeği ortaya çıkardı. Kelly'nin adının Hoon'un talima- tı>la kamuya açıklandığı belirtilmiş- • Kelly'nin ölümüyle ilgili soruşturmada, Irak'la ilgili dosyaya son anda bile abartılı ekler ortaya çıktı. Bir Savunma Bakanlığı yetkilisinin Kelly'ye geçen yıl, dosyaya 'etkisini arttıracak bir şeyler' eklemesi için baskı yaptığı öne sürüldü. Hoon (solda), Blair ve Campbell bu hafta ifade verecek. Campbell'in Kelly ile ilgili olarak suçu Hoon'a atması bekleniyor. ti. Geçen haftaki soruşturmada Ho- on'un, Savunma Bakan yardımcıla- nndan Kevin Tebbit'in Kelly'nin par- lamentodaki komisyon tarafmdan sorgulanmasını engellemesi isteğini reddettiği de ortaya çıktı. Blair ifade verecek The Telegraph gazetesi dün Ho- on'un, bakanlık yetkililerine, Kelly'nin ölümünün sorumluluğu- nu üstlenmesi gerektiğini kabul et- tiğini söylediğini bildirdi. Gazeteye konuşan bir savunma yetkilisi, "Ho- on bize, sorumluluğu üstieneceğini söyJedi" dedi. Hoon'un, siyasi çıkar- lannı daha fazla gözeterek Kelly'nin kötü duruma düşmesine neden oldu- ğu yönündeki savlann kariyerine za- rar verdiğirü söylediği belirtiliyor. Bu hafta, Başbakan Tony Blair, Hoon, BBC tarafindan Irak dosya- sını abartmaJda suçlanan Blair'in basın danışmanı AlastairCampbell ve bazı üst düzey savunma yetkili- leri ifade verecek. Bu haftaki soruşturmanın Blair, Hoon ve Campbell'in kaderini be- lirleyeceği kaydedıliyor. Yann ifa- de verecek olan Campbell'in, Kelly'nin kimliğinin açıklanmasın- da sorumluluğu olmadığını söyleyip suçu Hoon'a atacağı öne sürülüyor. Campbell, "Irak'm kitleimha sflah- lannı 45 dakika içinde harekete geçi- rebileceğj" yönündeki düzmece savı dosyaya kendisinin koyduğu iddiala- nnı da reddedecek. Mail on Sunday gazetesi ise geçen yaz Kelly'nin, bir Savunma Bakanlığı yetkilisi tarafın- dan "hükümetin Irak dosyasınıabart- mazsa kariyerinin zarar göreceği'' yönünde tehdit edildiğini yazdı. Gazete, "resmi olmayan savunma kaynaklanna" dayanarak "Başba- kanhk. büyükeöö yaratmasj için, oia- ğan koşullarda dosv aya konmayacak şeyterin konulmasını istedi" dedi. Ha- berde, Kelly'nin bu konuda işbirliği yapmayı reddettiği kaydedildi. Bu arada, soruşturma sırasında Irak dosyasına son anda, çoğu uzma- nın karşı çıkmasına karşın silah prog- ramının nitelıği ve boyutlanna iliş- kin çok abartılı ve sert ifadeler ek- lendiği ortaya çıktı. Geçen eylülde yayımlanmadan kısa süre önce dos- yanın "Irak'ın kffle imha silahı prog- ramı" olan adı "Irak'ın kitie imha süahlarT olarak değiştirildi. Dosyadaki saviar gülünç Hükümetin Irak'la ilgili geçen şubatta yayımladığı ilk dosyanın bir üniversite öğrencisinin internet- te yer alan onaylanmamış master tezinden alındığını ortaya çıkaran Dr. GJen Rangvvala. bu değışıklığın çok önemli olduğunu, çünkü "prog- ram" sözcüğünün bu silahların ke- sin var olduğu izlenimirü yaratma- dığım söyledi. Eklenen abartılı ifadelerin, Irak'ın silahlannı 45 dakika içinde hareke- te geçirebileceği savının bile ötesi- ne geçtiği kaydediliyor. 24 Eylül'de yayımlanan dosyaya, Irak savlan- nı güçlendirmek için son anda bile değişiklikler yapıldığının ortaya çıkması, bu yöndeki kaygılannı BBC'ye ileten Kelly'nin açıklama- lannı güçlendiriyor. LOCKERBIE KURBANININ AĞABEYİ: Tazminat değîl gerçeği istiyorum Dış Haberier Servisi - Lib- ya'nın, 1988'de PAN AM uça- ğının tskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde düşürülme- si konusunda tazminat öde- meyi kabul etmesinin ardın- dan fngiltere'nın bugün BM Güvenlik Konseyi'ne, bu ül- keye uygulanan yaptınmlann kaldınlmasını öngören karar tasansuıı sunması bekleniyor. Lockerbie kurbanlanndan birinin ağabeyi ise asıl suçlu- nun Libya olduğuna inanma- dığını söyledi. Uçakta ölen Aüstair Berkley'nın erkek kar- deşi Batt Berkley payına dü- şen tazminatı almayacağını, çünkü Libya'nın gerçek suç- lu olduğuna inanmadığını söy- ledi. Berkley, çoğu kurban ya- kını gibi, gerçeğin henüz ay- dınlanmadığına, Libya'nın suçlu olduğu yönünde kesin kanıtlar bulunmadığına inan- dığını söyleyerek asıl suçlula- nn ortaya çıkanlması için ça- lışacağını belirtti. Berkley, "Tazminab alırsam pek çok örgüt ve kişi hakkında dava açma hakkımı kaybetmiş ola- cağım. Libya'nın sorumJulu- ğunu kabul etmekyeni soruş- turmalaraçılmasuu engefler " dedi. Berkley. Libya'nın bas- kılar sonucu olayın sorumlu- luğunu kabul etmiş olabıle- ceğini de söyledi. Ailelerin çoğu, anlaşmanın Libya paza- nnm yeniden Batılı şirketle- re açılmasının sağlanması için yapıldığına inanıyor. Libya, 270 kişinin öldüğü saldınyla ilgili sorumluluğu kabul etmiş, ölenlerin yakın- lanna toplam 1.7 milyar do- lar tazminat ödemeyi de ka- bul etmişti. tngiltere'nin an- laşma karşılığında Libya'ya uygulanan yaptınmlann kal- dınlmasını öngören tasansı- nınsa bugün sunulması bek- leniyor. Tasanyı veto etme olasılığı bulunan Fransa, 1989'da Libyalılar tarafindan Afrika'da düşürülen UTA uça- ğının kurbanlanna Locker- bie anlaşmasmın ışığmda da- ha fazla tazminat ödenmesi gerektiğini savunuyor. Aüeleri ayıran duvar tsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine de Bao Şeria'daJd kadar uzun obnasa da güvenlik duvan yapmasu Filistinlilerin büyük tepkisini çekiyor. İsrail askerleri dün duvan protesto eden Filistinlileri dagırtı. 8 metre yüksekliğinde 7 küometre uzunluğunda olması planlanan Refah'taki duvar, İsrail ordusu tarafindan tarafsız bölge ilan edilen yerde, Mısır suunnda bulunan kentin .Mısır ve Filistin taraflaruun arasına kuruluyor. Duvann 2 küometresi tamamlandı. Refah'taki duvaria. Filistin topraklaruun parçalara ayrılması anıaçlanıyor. Duvar, verimli topraklara sahip Filistin kövlerini, gelecekteki devletlerinden avınyor. Refahh Ebu Sanıir, "Eskiden diğer taraftaJd ailemi görebiliyordum. Bu duvar kenti, topraklannuz ve evlerimizi ikiye ayırdı" diyor. (Fotoğraf: AP) ACI KAYBIMIZ Cemiyetimiz üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi değerli arkadaşımız MEHMET TAN16 Ağustos 2003 Cumartesi günü Trabzon'da vefat etmiştir. Vefatı topluluğumuzda üzüntü yaratan Tan'ın cenazesi 18 Ağustos 2003 Pazartesi günü Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde saat 11 .OO'de düzenlenecek törenin ardından Akkese köyünde ikindi namazından sonra toprağa verilecektir. Mehmet Tan'a Tann'dan mağfiret, üyelerimize ve ailesine başsağlığı dileriz. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ İZMİR GÜMÜLDÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN TASINMAZ MAL SAHLACAKTIR 1-) Gümüldür Belediyesi'ne ait olup, Atatürk Mahallesi 24T. Ia-b pafta 2417 ada 2 parsel sayılı 3633 m2 miktarlı taşınmaz mal; 2886 sayılı yasanın 36. maddesi uyann- ca kapalı teklif usulü ihale suretiyle satılacaktır. 2-) Tahmini bedeli: 181.650.000.000.-TL. (yüzseksenbirmilyaraltıvüzellimilyon TL.) Geçici teminat : 5.449.500.000 TL.(Beşmilyardörtyüzkırkdokuzmilyonbeşyüzbin TL.) 3-)tşin ihalesi; 02.09.2003 tarihinde saat: 11.OO'de belediyede encümen huzurunda yapılacaktır. Ihaleye katılacak olan isteklilerin tekliflerini saat: 11.00'e kadar İhale Komisyonu Başkanlığı'na vermelen gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 4-) Satılacak taşınmaz mal imar planı içinde, Gümüldür Belediyesi hudutlan dahi- linde ımar parseli konumundadır. 5-) Taşınmazın satışında isteklilerin; 2886 sayılı Devlet Öıale Kanunu'nun 37. mad- desine göre hazırlayacaklan teklif mektubu ile birlikte özel kişılerden; teminat mek- tubu veya makbuzu. ikâmetgâh belgesi, nüfus cüzdan suretı, tüzel kişilerde; yılı için- de ticaret odası veya sanayi odası veya benzeri bir makamdan alınmış tıcaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge. ortak ginşim olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişilerde tüzel kişıligin noter tasdikli imza sirküleri, isteklilerin adına vekâleten iştirak edilıyor ise ısteklı adına teklifte bulunacak kimselenn vekâletnameleri ile ve- kâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini anılan yasa maddesine uygun olarak vermeleri gerekmektedir. 6-) Işe ait şartname nıesai saatleri dahılinde belediyemizden 150.000.000.-TL.(yü- zellımilyon TL.) bedelle temin edebilir. Ilan olunur. 05.08.2003 Basın: 39686 KARŞIYAKA 3. İCRA DAÎRESİNDEN GAYRİMENKULÜN AÇK ARTITRMAİLANI Dosya No: 2003'812 Talimat Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymetı. adedı, evsafi: Tapu kaydı: Şemikler Mahallesi 37317 ada-5 parsel 281 m2 arsanın 36 80 arsa paylı zemin kat 4 (2/2A) nolu işyeri Maliki: Baki Ayan adına kati irtifakı. Adresi: 6605 Sokak 2 2a Karşıyaka-lzmır İmar durumu: Karşıyaka Şemikler Mahallesi 26L-3d pafta, 37317 ada. 5 parsel sayılı gayrimenkul bitişik nizam 2 kat hmax: 6.80 mt. gabarili konut adasına isabet etmektedir. Parsel üzerinde 1997 yılı ruhsatlı gabarisinde mevcut yapı bu- lunmaktadır. Nitelikleri: Satış konusu gayrimenkul 1595 Sokak'tan 254 alan bodrum kat dükkânm uzerindeki dük- kândır. Taşınmaz kapı numarasını sol yandaki 6605 Sokak'tan 2 2A nolu dükkândır. Dükkân kapalı ve kilitli oldu- ğundan Karşıyaka ımar arşhındeki projesinden. üst kattaki oturan dairelerden ve dış görünüşüne göre deferlendirme yapılmıştır. İmar arşivi projesinde. bodrum kat (batarlı dükkân), zemin kat, 1. kat (3 adet daıre) mevcuttur. Satış ko- nusu dükkân zemin kat olmasına rağmen mevcut caddeden yaklaşık 6 matre daha yüksektedır. Dükkânın tamamı brüt 237 m2'dir. 13.37 mt. ön cephesi vardır. Yer döşemesi 2. sınıf mermer kaplamadır. Pencere doğramalan alümin- yum. Duvarlan badana ve boyalıdır. Dükkân içensinde orjesinde 2.56 m2'lik kömürlük, 3.72 m2'lik banyo, 11.93 m2 ofis (oda) ve dükkânın 181.24 m2'lik net kullantm alanlan vardır. Dükkân güney ve batı cepheli olup Anadolu Cad- desı'ne cephelidir. Sonuç: Günün ekonomik koşullan, paranın satın alma gücü, bulunduğu muhit, yapı tarzı. yaşı, ka- litesi, cephesi, vıpranması, imar durumu itiban ile Şemikler Mahallesi 37317 ada, 5 parsel 281 m2 arsanın 36'80 ar- sa paylı 6605 Sokak 2 2A nolu zemin kat bagımsız bölüm dükkânın arsa payı dahıl değeri: 86.126.361. 75O.-lıradır. Satış. 30.9.2003 Salı günü saat 09.30'dan 09.40'a kadar Karşıyaka 3. lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artttrmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttırantn taahhüdü baki kalmak şartıyla 10.10. 2003 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü sakh kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelının mahn tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını buknası ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakJann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıvmetin vüzde 20'si nispetinde pe\- akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşin para iledir, alıcı istedığınde 20 günü geçme- mek üzere mehil verilebilir. Satış bedeli üzerinden KDV. ihale damga pulu bedeli, tapu alım harcı, tahliye masraflan alıcıya aittir. Aynından doğan vergiler ve tellaliye resmı ihale bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul uzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa da- ir olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemıze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefil- leri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden mü- teselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil oluna- cak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi \erildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerın şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2003 '812 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze baş\ r urmalan ilan olunur. 25.07. 2003 (*) llgililer tabitine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 39366 İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN 1999 1383 Davacı tasfıye halinde Türk Ticaret Bankası AŞ ile davalılar Erdem Nakliyat lnşaat Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şrk, M. Kemal Yılmaz ve Serdar Dursun aralaruıdaki alacak davasında: Mahkememizce venlen 01. 10.2001 tarihli 1999 1383 E. 2001 1155 sayılı karar davacı vekılınce temyiz edihnış olup, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'mn E. 2002 1575, K. 2003 5827 sayılı 0*2.06. 2003 tarihli ılamı ile mahkememiz karan bozulmuştur. Temyiz dilekçesı da\alı Serdar Dursun'a ilanen tebliğ edilmiş olup. yargıtay karannın da davalıya aynı yolla tebli- ğine karar venlmış ohnakla, bozma ilamı tebliğ makamına kaim ohnak üzere ve ilan tarihinden itibaren 15 gün için- de tashihi karar düzeltme talebinde bulunabileceği hususu ile ilan olunur. 31.07.2003 Basın: 39416 Azerbaycan 'da muhalefetayakta Azerbaycan'da ekimde yapılacak devlet başkanhğı seçüni için adaylann seçim kampanyaian önceki gün başladı. Muhalefctin destekçilerinin düzenlediği miting, poKs gözetimindc gerçekleşti. Azerba>can lidcri Haydar Ali\ r ev'in, sağlık sorunlan nedeniyle ABD'nin Cleveland kcntindeki tedavisi devam ediyor. Muhalefet, Alivev'in sağhk sorunlan sürerken başbakanlık görevine oğlu İlham Aliye\ 'in gedrilmesinin yasadışı olduğunu savunuyor. (AP) Iran'da6 kişiyaşamını yitirdi Köy kavgası kaıılı hitti Dış Haberier Servisi - Iran'ın Samirom kentin- de, idari biranlaşmazhk yüzünden çıkan olaylar- da 6 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Keyhan gazetesinin dünkü haberine göre, gü- neydeki Isfahan eyaleti- nin Samirom kentindeki olaylar, Içişleri Bakan- lığı 'nın Verdeşt köyünü Samirom kentinden ayı- rarak Dehagan kentine bağlaması karanna kent halkının tepkisi üzerine çıktı. Olaylarda 4'ü sivil ve ikisi güvenlik gücü olmak üzere 6 kişi öldü. Samirom kentindeki olaylarda, karara itiraz eden göstericilerin vali- lik binasına saldırdığı, lastik, araç ve evleri ate- şe verdiği, aynca bazı hükümet bınalannuı taş- landığı, onlarca mağa- zanın yağmalandığı, camlann kınldığı belir- tildi. Olaylarda aynca ba- zı göstericilerin tutuk- landığını, polis dahil on- larca kişinin yaralandığı kaydedildi. Iran Radyosu, bir yet- kilinin, Samirom kentin- de düzenin sağlandığını ve Içişleri Bakanlığı'nın ayaklanmalara yol açan karannı yeniden gözden geçireceğini söylediğini duyurdu. İran: El Kaide bizi de vuracaktı Iran ilk kez dün, bir El Kaıde saldınsını önlediğini duyurdu. Tahran'ın bu açıklaması. El Kaide militanlannın Iran mahkemelerinde yargılanmasından önce kamuoyunu hazırlamaya yönelik bir adım olarak görülüyor. Iran'uı güvenlik kuruluşunun başında bulunun Hasan Rohani, güvenlik güçlerinin ortaya çıkardığı söylenen saldın planlan konusunda çok az aynntı verdi. Rohani, "tran topraklannda saknnlar düzenlemek için bir dizi plan hazuiadılar. Ancak güvenlik güçlerinûzin çabalan sayesinde bu planlar ortaya çıkanldı ve saknnlar önlendi" dedi. îslamcı rejimin ilk kez ülkeye yönelik bir El Kaide tehdidinden söz etmesi dikkat çekti. İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKUL SATIŞ İLANI 2000/6 fflas 1. Müflıse ait aşağıda plaka numaralan bildirilen iki adet otobüs pazarlık suretiyle satılacaktır. 2. Satış toptan olup verilecek tekliflerin araçlann rümünü kapsaması gerekmektedir. 3. Satış ile ilgili tüm vergi harç ve masraflar ay- nca alıcı tarafindan ödenecektir. 4. Satış 21 Ağustos 2003 günü saat 9.30 ile 9.45 arasında iflas idaresine ait Cumhuriyet Bulvarı Bulvar Işhanı 109'603 Pasaport'İzmir adresinde yapılacaktır. 5. Verilen teklifler iflas idaresince değerlendiri- lecektir. 6. Muhammen bedel 64.500.000.000.-TL. (Alt- mışdörtmilyarbeşyüzmilyon) olup, iflas muham- men bedelin altında satış yapıp yapmamakta muh- tar ve yetkilidir. 7. Taliplilerin satış günü muhammen bedelin yüzde 20'si oranında nakit teminatı iflas idaresine yatırmalan gerekmektedir. 8. Satılacak araçlar "Menderes Caddesi, 118 Mendereslzmir" adresinde görülebilir. 9. Satış ile ilgili bilgi almak isteyenler mesai sa- atleri içinde iflas idaresine ait "'Cumhuriyet Bulva- n. Bulvar Işh. No: 109 603 Pasaportİzmir adresi- ne başvurabilirler. 10. Satılacak araçlar • 35 NT 010 plakalı 1997 model Mitsubishi Prenses marka -41 500.000.000.-TL. (Kırkbirmil- yarbeşyüzmilyon) lira muhammen bedelli • 35 ^^r 868 plakalı 1992 model Mitsubishi Ma- raton marka -23.000.000.0O0.TL. (Yirmiüçmilyar) lira muhammen bedelli Araçlar kısmen hasarlı olup esaslı tamir ve bakı- ma muhtaçtır. 11 tlgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 39695 Bu Akşam Televizyonda Bol Bol Orman Yangını Haberi Izleyeceksiniz TEMA Ormanlanmız Yanıyor. Seyirci Kalmayın. Fidan Dikim Hattı: (O 212) 284 80 OO www.tema.org.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog