Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı İSLAMİYETTE AHLAKVEKADIN-3 ErdoğanAydın "Cumhurjj«f Ca S Pazartama A Ş Turkocagı Cad No39(41 H bû <>4»»)Cagaioglu-ts<aııfaıiTet (2I2I512O5O5 TgCu Cumhuriye80. YIL SAYI: 28439 / 500.000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (7924-/945J0/;Ş//^Z4ffl; NADİR NADİ (1945-1991) Başbakan, kadro başvurusunda bulunanYÖK'e, özerkliğini unutarak 'kimi alacağını' sordu Erdoğanyasaları 'AK Parti' Değişti mi? Bir ülkede fikir özgürlüğü olmadan demokrasiden söz açmak aldatmaeadır. Bu sü- tunda çok partili rejinıden beri Voltaıre'in özdeyişini sık sık anımsattık; karşısında ol- duğumuz düşüncclerin ser- bestçe dile getirilmesini sa- vunduk; tiim yasaklara kar- şı çıktık. Zıya Paşa'nın dediği gibi "Banka-ı hakıkat, müsademe- ı efkârdan doğar." Laik Türkiye Cumhuriye- ti,Avrupa'daki emsalleri gibi, dinci devleti yıkarak kurul- muştur; bu alandaki duyar- lığımızı da siirdürüvoruz; çünkü tslam dünyasında biz- den başka laik ve demokratik bir cumhuriyet yok!.. Ancak ber rür fikir jasağı- na karşı olsak bile kendi fik- rimizi savunmak da bizim hakkımız. • 'Şenatçılık şaibesini' üze- rinde raşıyan ve 'Takıyyeci' olduğu vurgulanan AKP,çar- pık seçim yasasının olanak- İan sayesinde, yüzde 25 seç- men oyuyla Vleclis'in yüzde 66'sını ele geçirdi: bu gibi du- rumlarda çok görüldüğü gi- bi, tek başına iktidar olunca, bir çekim odağına dönüştü; ayağının to/uyla CHP'den i- ki milletvekiiini de transfer ederek anayasayı değiştirebi- lecek çoğunluğa kavuştu. Medyada kimi gruplar çı- kar amacıyla hemen araziye uydular ve AKP Hükümeti'- ne yaranmak siyasetini yayın politikasına dönüştürdüler. Bunlar AKP Hüküme- ti'nin gözfine girmek için sık sık bize çatmayı da marifet biliyorlar. fktidara değil, muhalefete nıuhalefet ederek Hiiküme- tin gözüne girme kurnazüğı basında eski bir yöntemdir; iktidar sahibine dalkavuklu- ğun bir yolu da budur. • Medyada bize saldırmaya yeltenenler Başbakan Erdo- ğan'a ve AKP'ye kefîl olarak konuşuyorlar; diyorlar ki "iktidar partisı artık Islamcı değıldir; değişmıştir, muhafa- zakârdemokratbir kunliğe ka- vuşmuştur " Bu gözlem gerçekçi midir? AB'ye giriş yolunda Mec- Jis'te alınan kimi kararlar belki aldatıcı bir görüntü oluşturuyor; ancak hüküme- tin içe dönük siyaseti kaygı vericidir. AKP iktidannın avukatlı- ğını üstlenmiş olanlara bir diyeceğimiz yok!.. Dileriz ki başta Sayın Tayyip Erdoğan olmak üzerc AKP kadrolan değişmiş olsunlar. îslamcı kimliklerini -takıyye yapa- rak değil- içtenlikle reddet- sinler. Devlet kadrolannı din- cilerle doldurmaktan ve laik üniversitelerin çanına ot tı- kamak girişimlerinden vaz- geçsinler; temel öğretimde dinci eğitimi geçerli kılacak hazıruklan durdursunlar; bu durumda elbette sevine- ceğimiz açıktır. Ama şu sırada okurlanmı- za karşı AKP iktidannın de- ğiştiğine ilişkin bir kefaleti üstlenmek güvenini içimizde duyamıyoruz; hem kimi medya grubu gibi iktidara dalkav ukluk etmek zorunlu- ğumuz da yok!.. • Yazımızın başında Ziya Paşa'dan bir özdeyişi anım- sattık, yine şairimizden iki dizeyle yazımızı noktalaya- um: "Ayınesi ıştir kışının lâfa ba- blmaz Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" Biz lafa değil, eyleme ba- kanz. Cumhuriyef Hükümetin, üniversitelere almacak akademik perso- nel kadrosunu kısıtlayarak altyapısını oluşturduğu kadrolaşma hedefi Başbakan Erdoğan'm yazısıyla onaylandı. Akademik personel almak için başvuruda bulunan YÖK'e gönderilen yazıda "Alacağınız öğ- retim elemanlan için bilgilerle birlikte izin talep edilmesi halinde konu değerlendirilecektir" denildi. Başbakanlık'ın mevzuata aykırı istemine tepki gös- teren YÖK Başkanlığı ise adaylann bilgisinin ancak atamadan sonra kurula geldiğini anımsatarak 'bilgi isteminin' demokratik ülkelerde eşi görülmemiş bir uygulama olduğunu iletti. YÖK'ün yanıtında, "bu durumda yükseköğretim kurumlarının özerkliğinden söz etmenin rnümkün oJmayacağma" işaret edildi. MAHMUT GURER ANKARA - AKP hükümetinin üniversitelerde kadrolaşma planı Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın Yükseköğretim Kurulu'na gönderilen skandal bir yazıyla onaylandı. Başbakan. üniversitele- re 1500 akademik personel alın- ması için kadro başvurusunda bu- lunan YÖK'e "Alacağınız öğre- tim üyelerinin bilgilerini verin, değerİendirelim" yanıtını verdi. YOK ıse akademisyen adaylanyla ilgili bilgilenn ancak jüriler tara- fından seçilip atandıktan sonra ku- rula bildınldiğinı anımsatarak bu ıstemın evrensel akademık işleyi- şe de aykırı düşrüğünü vurguladı. Mevcut uygulamada, üniversitele- re alınacak öğretım üyeleri, kadro verildikten yaklaşık 1 ay sonra ku- rulan akademik jüri tarafından be- lirleniyor. Başbakan Erdoğan adına Başba- kanhk Müsteşarı Fikret Üçcan ta- rafından öğretim elemanı kadrosu almak için başvuran YÖK'e yazı- lan yazı, AKP'nin gerçek amacını ortaya koydu. 30 Temmuz tarihin- de 320-11514 No'lu yazıda üniver- sitelere alınacak akademik perso- nel için Başbakan Erdoğan'dan ızın alınması gerektıği belirtildi. MArkası Sa. 8, Sü. 3'te FELAKET YALOVA'YI EĞÎTİMDE ATEŞLEDl Enkazdanbaşartya Yalovall öğrenciler, Marmara depreminde kay- bettikleri öğretmen ve arkadaşlanna verdikleri "başan" şözünü yerine getirdiler. 1997 ve 1998'de ÖSS bırincıliğini, 1999'da ÖSS ikincili- ğini alan Yalova, bu yıl OKÖSS'nin birincisini çıkardı. FARUK KIRTAY'm haberi • 8. Sayfada ULUSLARARASIARAŞTIRMADA ACITABLO Eğitimde sınıfta kaldık 38 Ülkedekİ 8. sınıf ögrencileri arasında yapılan araştırmada, Türkiye, matematikte 31., fen bilgisinde 33. oldu. Uluslara- rası standartlara göre yüzde 10'luk dilime, Jürk öğrencilerin yüzde 1 'i girebildi. Araştırmada Tunus ve Ürdün'ün geri- sinde kalınırken öğrencilerin yüzde 65'i en alt yüzde 25'Iik dilimde yer aldı. FÎGEN ATALAY'uı haberi • 5. Sayfada 250 ve 500'luk ark TÜrk Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Kuçuradi, in- san haklannın evrensellıği- ne dikkat çekerek haklann hukuk yoluyla ve parla- nienter demokrasi içinde korunup güçlendirileceğı- ni söyledi. UNESCO Dı rektörü Sane, başanlı organızasyondan dola- yı Kuçuradi Vı tebnk etti. • 75. Sayfada , Lluslararası Felsefe Kongresi'ne katılanlar Magic You / Nev dans gösterisini izledi. Ürünlerin dış satımı arttı. Ünlü firmalarla ortaklıklar gündemde. Anadolu üretim üssü haline geldi Türk tekstilinin gurur tablosuMallyetl düsürmenln yolu Anadolu Sanayiciier girdî Sarar ve ipekyol dünya markası Sarar, ABDdekı 14 Tekstllcller devlerle bulu$uyor ünlü tasanm fırması maliyetlennin yüksekliğinden yakmadursun, bazı işadamla- mağazasmı New Jersey Woodbridge Center'da törenle açtı. olan Studıo Commandeur tarafından hazırlanan trend alan- n maliyetlerini düşürmenin yolunu Anadolu'ya açılmakta Firmanın sahibi Cemalettin Sarar, New York'un 5. Cadde- lannda, önümüzdeki sezonun renkleri ve trendlen, katıhmcı buluyor. Maliyeti azaltmanın yanı sıra, tersine göç kavra- si'nde 17. mağazalannı açmaya hazırlandıkJannı söyledi. firmalardan toplanan kumaşlardan ortaya çıkanlan tasanm- mından hareketle Tokat'ın Erbaa ilçesinde hazır giyim fab- Kadın hazır giyiminin önemli markalanndan olan ipekyol lar eşliğinde sergilenecek. Aralannda Türkiye'nin en seçkin rikası kuran Mehmet Yantaç da bu yolu seçenlerden. Yantaç ise Türkiye'deki 35 mağazasına ek olarak Londra'da da şube kumaşçılannm ve Konfeksiyon Yan Sanayicilen Derne- sahibi olduğu ve 380 kişiyi istihdarn eden Libra Tekstil fab- açmaya hazırlanıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yal- ği'nin bulunduğu 61 firma Londra'da Debanhams. Laura rikasında yüzme havuzundan bilardo salonuna kadar perso- çın Ayaydın, "Londra ve Paris'te 3-4 tane departman sto- Ashley, Marks and Spencer, House of Fraser gıbı de\ lerle neli için pek çok sosyal imkân sağlamış. • 13. Sayfada re'Iar ile reyon almak için görüşüyoruz" dedi. • 13. Sayfada bir araya gelecek. LEYL4 ÇEVİK'in haberi • 7i. Sayfada Istanbul ve Sakarya Polis Uzan aüesiniarıyor Savcılığın Imar Bankası soruşturması kapsamında 12 kişının gözaltına alın- masını ıstemesi üzerine polis, Yeni- köy'de Uzanlar'a aıt olduğu belirtilen villada arama yaptı Ailenin Sakarya Pamukova'dakı çıftlığinde yapılan aramada ıse Hakan Uzan'ın eşinın ıfadesine başvuruldu. • 12. Sayfada Bağdat 'ta görevyapıyordu Kameraman öldürüldü isyan taştı Latin Amerika'dan ve Anadolu'dan 1960'lann sonlannda yirmili yaşlarını yaşarken seslenen Horacio Duran, Jorge Co- ulon, Cahit Berkay, Engin Vöriikoğlu.Taner Öngür, bugünün beyaz saçlıları aynı sahnede buluştu. Inti-Illimani isyanı, And Dağlarrndan topladıkları İnka, Maya ezgiieriyle kanştınp, Latin Amerika.Akdeniz.Avrupa. Küba,Afrika etkileriyle ken- di kimliklerini yirirmeden yaptıklan şarkılarla bir büyii yararrı. Inti-Illimani, yalnızca isyanın. işkence acılarının değil, se- vincin, sevdanın, hiiznün, güzelliklerin, barış ve özgüriüğün şarkılarını söyledi. HATİCE TUlVCER'in haberi • 8. Sayfada Filistin kökenlı REUTERS ^ kameramanı Mazen Da- na. ABD'nın denetımın- de bulunan Ebu Gureyb Cezaevi'nuı dışında çe- kim yaparken vurularak öldürüldü. Iraklılarla ça- tışmaya giren Danimarkalı bir asker ise yaşarmnı yıtırdi. • 11. Sayfada G. ANTEPSPOR'U DEPLASMANDA YENDf ÎTALYA DIŞÎŞLERİ BAKANI FRATTÎNl: G.SarayHasan h kazandı Türkiye ninyeriAvrupa Ikinci haftanın önemli maçında Galatasaray, Gazi- antepspor'u deplasmanda 2-1 yendi. 1 -0 yenik duru- ma düşüp kaptan Bülent'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan San-Kırmızılı ekip, Hasan Şaş ve Lu- kunku'nun golleriyle 3 puanı aldı. Gaziantepspor'da da Er- han Namlı oyuna girdikten 10 dakika sonra kırmızı kart gördü. 40 dereceyi bulan sıcak hava iki takım futbol- culannı da etkılerken tribünde bayılanlar oldu. MSpor'da AB Dönem Başkanı îtalya'dan, Türkiye'nin birliğe üyeliğine destek geldi. Dışişleri Bakaru Frattini, Türkiye'nin Avrupa yolunun "geri dö- ' nüşü olmayan bir yol" olduğunu belirterek "Bizim arzumuz müzakerelerin başlamasıdır" dedi. Avru- pa 'nın tarihinde Türkiye'nin varhğınuı inkâr edilemeyece- ğini belirteü Frattini, din konusunun aynm değil, dayanış- ma faktö'j olması gerektiğini vurguladı. • 8. Sayfada _ _ _ GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hükümet Karman Ç-onman! Soruların çoğunu yanlış /apıp çok iyi not almak nasıl oluyorsa, hükümetin icraatındaki başan da öy- le gerçekleşiyor! TBMM'nin tatile girmedıği dönemde geleneksel olarak, pazartesi günleri haftanın olası gelişmeleri- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog