Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

17 AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZIK ABDÜLCANBAZ PETROL SAVAŞLARI TURHAN SELÇUK İlhan İrem suskunluğunun direniş olduğunu söylüyor: Arabesk kemanlarla gemimi yürütebilirdim Müzisyenin sessizçığlığıHATİCETUNCER 1970'lerde popüler müzik dünya- sına "YazıkOldu Yannlara", "Hay- di Sil Gözlerini" gibı unutulmayan şarkılarla adım atan tlhan İrem, za- manla kendi dünyasına kapanarak yalnız ama üretken yıllar geçirdi. Adı hep 70'lerdeki şarkılarla anılsa da 9O'lı yıllar boyunca senfonik rock'a kadar uzanan denemelerle popülerlıkten uzak bır yaşamı seç- ti. Irem'le yalıuzlık ve sevgi üzen- ne konuşurken 70'lerin genç pop yıldızından bugünlere gelişinin öy- küsünü de çıkarmış olduk. Yalnızhk Yalnızhk, İlhan İrem içın giderek bır yaşam biçimine dönüşmüş. Asos'tan Foça'ya kadar tüm sahil şeridinde plansız programsız seya- hatler yapıyor. Foça'dayüzüyor, da- hyor îzmır'e, Efes'e, Meryem ana'ya gıdip huzur buluyor. Kıbns'ta dur- madan yazıyor, besteliyor. Istanbul'a stüdyo çalışmalan için geliyor. İlhan İrem yalnızhğı sevıyor: "Yalnızlık bizim seçimimiz. Han- su' yla gece > anlan buluşup söyleşe- ceğimiz üçbeş dostumuzdan başka kimselerin olmadığı sakûı ve huzur- lu bir cennet kurduk. Otesinde aydm- hk yanküarla dolu, gerçek ötesi bir hayat! E\imizin bahçesinde veya kumsalda sırtüstü uzanıp, yıküzlan seyrediyoruz saatierce. Hâlâ Sigur Ros, Pınk Floyd, Jethro Tull, Led Zeppelin dinhyorum." /\lbümüm bekleyenlere trem anlatırken "Gamsızağustos- böceği masallanndaki gibi yaşadığı- mıdüşünmeyûT dıye dıkkat çekiyor. Dışandakı kavgalardan hiç kopma- mış, yaşananlardan habersiz değil: "Yalıuzhğımın asıl nedeni dışansı. Kaçış ya da küskünlük değil bu. İki kişilik bir yalıuzlıkyaşıyonız. Kendi cumhuriyetimizin sınniannda mut- luyuz. Ama öylesine çok mektup ge- Byor ki, hiç yalnız değuiz. Hatta ne kadar kalabahğtz. Hiç taıutımsız da olsa, her yü yeni bir albüm yayımla- mamın sebebi, sayılan azımsanama- yacak o insanlann bekleyişleri" |şık ve sevgiyle İlhan Irem'ın izleyicileri "ışıkve sevgi" düşüncesinin etrafında, 1985 yılında "İrem bağı"nı kurdu. Dü- şüncelerin, düşlerin paylaşıldığı bir haberleşme zinciri olan irem Ba- ğı'nda İrem şarkılan dinlendi, Irem'in ifadesiyle "çıkış koridorlan" oldu "Kendiyüreklerinden başlayarak yakın çevTelerinden öteye, dalga dal- ga, aydınhk, güzeüikler yansıüyor- lar. Pek çoğu, şarkılanmın sadece şarkı olmadığuiın ayırdında. Müzi- ğimle, bence başka türlü yaşanması gereken sevgiyeve hayata dairdüşün- celerimi, dünya görüşümü yansıü- yorum. Suursız bir özgürlükle, içim- den geldiği gibi üretiyorum". Sahneyi çok özledim Dinleyicılerin mesajlanndan, İl- han İrem'in ortalarda görünmeme- sinden bir yakınmalan olmasa da konser beklentisi içinde oldukları bellı. Dinleyicıyle kucaklaşmak, il- han Irem' in de içinı yakan bır özlem: "Sahneyi nasıl özledim bilemezsi- niz. O başka bir büyü. Kalabalahk bir trans han. Bu caıumı acıtan bir konu. On iki yıkur yanm yaşıyor gi- biyim! Ancak, bunca aynnktan son- ra, güncel hayatı aşan anlaomlar, çok İlhan İrem: "Yalnızlığımın asıl nedeni dışansı. Kaçış ya da küskünlük değil bu. İki kişilik bir yalnızlık yaşıyonız. Kendi cumhuriyetimizin sınırlannda mutluyuz. Ama öylesine çok mektup geliyor ki, hiç yalnız değiliz. Hatta ne kadar kalabalığız. Hiç tanıtımsız da olsa, her yıl yeni bir albüm yayımlamamın sebebi, sayılan azımsanmayacak o insanların bekleyişleri... Sahneyi nasıl özledim bilemezsiniz. O başka bir büyü. Kalabalık bir trans hali. Bu canımı acıtan bir konu. On iki yıldır yanm yaşıyor gibiyim! Ancak, bunca aynlıktan sonra, güncel hayatı aşan anlatımlar, çok özel bir görsellik eşliğinde sunulmalı." diğince. Birileri 'Bütün şüpheler- den ve korkulardan annarak el ele ve kardeşce yaşamayı öğrenmelisin' diyor. Ama, ornıanları talan ediyor- lar, inandığım bütün değerleri ürpan- hyorlar bir bir. Laik Cumhumet rejimini değiş- tirmek isteyenkıie sonsuza kadar uzlaşamam. Azız Nesin'in hikâyesinde, gece- lev in uçan sandahelere binen huıa- park bekçileri gibi, döndükçe, yük- seklikten midesi bulanıp başı dö- nenlerin, aşağıdakilerin üzerinekus- tuğu ve hemen herkesin bu kiıüliği alkışladığu en azuıdan, değJştirmek için hiçbir şe> yapmadığı bir gara- bet içinde yaşıyonız. Huzuru buruk yaşadım On vılı aşkın bir zamandır sessiz- fiğim içinde bulunmasaydım, didiş- mekten ve bejTÜmi dışan vermek- ten, belki debu kadar çokalbüm üre- temezdim. Ama bu süreçte, kendi- mi tümden so>Titladığım üretim an- lan dışmda, huzuru hep biraz buruk yaşadım. Yaşanan karanhğa hiçbir katkm ohnasa da. ne kadar uzakta olursan oL, dışandaki kaos ve mut- suzluk peşini bırakmnor. Dünya ar- ûk ö\1e geri dönüşsüz bir felakete doğ- ru sürüklemyor ki düşünceleri du- murauğramamış,geleceğigörebilen, kaygüanan herkesin \uap sö\1emek- ten daha fazlasını yapmalan gereki- yor. Su*ça saraylardan çıkacağız." \Jç yeni eser... Otuz yıla ulaşan müzık yaşamı- nın her dönemecini "en iyikr-best o P projesiyle kahcı hale getıren Irem. son olarak "Bir Meleğe Âşık Oldum/The Best Of Ühan İrem/^ü çıkardı. Sözlerini Hansu Irem'ın yazdığı Siyah Eldiven, Özdemir AsaTın şıınnden besteledıği "Her Neyse" ve "Noktürn" albümdekı üç yeni eseri oluşturuyor. ilhan İrem, 1973'teki "Birleşsin Bütün Eller/Bazen Neşe Bazen Keder"den üç yeni şarkısına kadar gelen mü- zıkal yolculuğunun öyküsünü söy- le aktanyor: "Uzun zamandır otantik çalgjla- n da Noğunhıkla kuDanrv'orum. Kon- sept yapüan ve sözel anİaümlan ne- deıriyle,sondönem albümlerim'Sen- fonik Rock', 'Progressıve Rock' olarak değeıiendirinyur. Bütün tek- nik tarifleri hiçleyerek İlhan İrem Müzığı' yapüğum diişünüyonım. 'Ilhan-ı Aşk'ta kıpırdanıp 'Kori- dor' labaşla>an 'Seni Seviyorum'la devam ederek bu son albümdeki ' Siyah Eldiven' le şimdilik noktala- nan çok nahif bir anlaOm oluştu. Otuz yıla ulaşan müzik yaşamımn her dönemecini "en iviler-best o P projesiyle kahcı hale getiren İrem, son 7 O ' l e r € UCUnd3l1 dÖnÜŞ olarak "Bir Meleğe Âşık Oldum/The Best Of İlhan İremATü çıkardı. Albümde 3 yeni parça bulunuyor. özel bir görsellik eşliğinde sunulma- h. Bunun da maliyeti bir ha\li yük- sek. Gelen teklifler, benim düşlediğim konserlerle örtüşmüyor. Bir gün, bütün bu engeUeri aşıp sahneye adım attığunda, duygulan- ma hâkim olabüir miyim bihniyo- rum. Bu kadar uzak duruşa, yıpran- maya, hassas düşüncelere gerek var mı? Değer mi? Değmez gibi görünü- yor, ama bu berbat müzik ortamuı- dan tamamen sovııtlanmış bir şekil- de, kendimce nıükenımel bir şe> ler sunmaya uğraşı>orumn . ilhan Irem "ışık ve sevgj"sız bır cümle neredeyse konuşmuyor. Şar- kı sözlen hep ışık ve sevgıye yol alı- ^or. Insanlar bu sözcüklen unuttu- lar da İrem anımsatmak mı ıstiyor "İnsanlar her şe\i unurru. Hele Türkne' de yaşıjorsan... Şuursuzca ötanaziyi seçmiş, çüdırmış bir toplu- mun içindesindir. Bedevi çöllerine doğru sürüklenişte, evTensel güzeDik- lerin. sanann, sanat eserlerinin hiç- bir anlamı kahnadı! Qynamıyorum! Bir avTiç sanatçı ve onlann izle\i- cifcriyie, shil toplum örgütleri çaba- layıp duruyor. Sessiz kaküğım on iki vıldır, sanıldığı gibi gözlerimi ka- ranlddarakapatınadnn. Bir sessiz di- renişti sergilediğim. Hem de ne ka- yıplar pahasına. Arkama üç tane arabesk keman koyup gemimi yü- riitcbilirdim. Ya da reklamcı dost- lannıla muhabbeti koyulaştınp ürün pazariamasına el atabüirdim. Ya- puncı-sunucu olmak için, bana uy- gun bir program formatı ayarla- mam bir haftamı aürdı. Pi\asa>a sürekh' tkari müzikler salgilayan iki tröstten birine, otu- ztıncu yıl fantezisi olarak yaldızla- yıp kendimi sunabiürdim. En ve- rimüçağmda sen tut" CKTiamıyorum' de. Basit bir küskünlükle açıklana- bilirmibu? Pek çok dergi ve gazeteye yazılar göndenyorum. Demokratik örgüt- lerin, çe\Te kuruluşlarının çağnla- nna dest».k vernorum elimden gel- 'Seni Seviyorum' da, şiirsel ve müzikal anlamda, çok ince detay- lardan oluşan, daha sanatsal bir örgünün peşine düştüm. Siyah El- diven ', bu müzikal yaklaşımın aşı- n dozda bir sağlamasıydı. Her Neyse' yetmişli yülara ucundan bir dönüş. Noktürn' kısa bir gece duygusu. Ashnda,ilksingk olan 'Birleşsin Bütün Eller'den, son albüm 'Bir Meleğe Âşık Oldum' a kadar, hep- si bir öncekini bütünle>ip tamam- layarak, bir öykü oluşturuyor. Şim- dilerde hazniadığun, yeni şarkılar- dan oluşan albüm ise. gezindiğim bütün türleri baruıdırmasınuı yanı sıra, oldukça şaşırtıcı yeni anlaüm- lar içerecek." Göksel Baktagir SesteM ışığı aramak Istanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçılanndan Göksel Baktagir 2000 yılında Tûrkiye Yazarlar Birliği tarafindan ödül alan "Doğu Rüzgân" çahşmasının ikinci bölümünü yayunladı. "Doğu Rüzgân 2 Sda" albümünde Türk sanat müziği enstrümanlannı Batı ve Airika çalgılanyla bir arada kullanarak eserler sunuyor. Beste çalışmalanna konservatuvar öğrenciliği yıllannda başlayan Baktagir'in 35 sözlü ve 115 enstrümantal olmak üzere 160 civannda beste çalışması bulunuyor. 1984 yılından beri kanun icrasında diğer tetkiklerin yanı sıra özellikle "sol el" için geliştirdigi kendine özgü teknik üzerine çahşmalarını surdürüyor. 2002'de Peter Murhp'nin albümüne icracı olarak katılan Baktagir, 1998'den beri Istanbul Sazendeler Grubu'yla yurtiçinde ve yurtdışında konserler veriyor. Baktagir "Doğu Rüzgân 2" albümünü şöyle anlatıyor: "'Dağlara Yükseliş" fle yokuluğumuz başktdL Ardmdan ruhun bozkuiannda 'Atlanris'i aradık ve 'Asya'yı kucakladık. Ifukta yüksekn 'Çoban Kavalı' fle büyülendik. Bir Kabıle'nin coşkusuyla dolduk, taşük ve 'Mahur' seslere akük. 'Sıla' hasretiyie bir 'Kervan'a kaokok ve 'Doğunun Senfonısi' başladı. İpek Yolu' üzerinde 'Türkmenistan'a, 'Azerbaycan'a beste vapnk. Doğu yokuluğumuzu ararken 'Bin Ses' bulduk. Sesteki ışığı keşfetme yokuhığumuz devam edecek." Burçinln İkinci albümü Biraşkın Mkâyesi: Zahide Halk müziginin şansını denemek isteyen genç seslerinden Burçin'ın ikinci albümü "Zahide" Erol Köse Prodüksıyon etiketiyle piyasaya çıktı. Yaklaşık iki yıl önce "Gitanmla Türküler Sö\1edim" adh ilk albümünü çıkaran Burçin, 2001 yılında Kral TV Müzik Ödüllen yanşmasında "En iyi halk müziği kadın soKst" dalında ödül kazandı. Çocukluğundan beri bağlama çahp türküler okuyan bir aile içinde büyümesi nedeniyle halk ezgüerine gönül verdiğini söyleyen Burçin, lise yıllannda amatör olarak gitar çahp şarta söyleyerek müziğe başlamış. Burçin, "Zahide" albümünde "Dut Ağaa", "Aman Ava", "Sen Sen" gibi Azeri türkülerinin yanı sıra "Mye Çatön Kaşlannı", "İnce İnce Bir Kar Yağar", "Maraş'tan Bir Haber Gekli" gibi Anadolu türküleri yer alıyor. Âşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş gibi ustalann da eserlerının yer aldığı albümün aranjörlüğünü Sefim Çaknran yapmış. Neşet Ertaş'ın Zahide türküsünü çok sevdığini bu nedenle albüme de aynı adı verdiğini anlatan Burçin "Günümüzde asla > aşanama>an çok güzel bir aşkı anlatoğı için Zahide"\i özel buluyorum. Albüm adı olarak dakutsalaşklan ifade edi\w" diyor. Mum ışığında Elvis Rock müziğin efsane isimlerinden Ehis Presley ölümünün 26'ncı yıhnda on binlerce ha>xanı tarafindan törenlerle ve şarkıianyla anddL 16 Ağustos 1977'de ölen ünlü şartacının anısına yaşadığı Memphis'te ağniıkh olmak üzere ABD'nin birçok kentinde etkinlikler düzenkn- dL Ehis ha> ranlan bü\ük etkintiklerin olduğu Memphis'e akın etti. Nashvilk'den gelen Lisa Smalhvood da Presley'i anmak için yoDara düşenler arasındaydı. Hafta bo\ıınca sokaklar- da şarküanıu çalan, rol aldığı "Jaflhouse Rock" filmini izlnen Ehis fanatikleri 15 Ağustos'u 16'sına baglayun gece Graceland, Memphis'te bir arava geldi 20 bin müziksever mumlar N-akarakEhis Presle>'iandı,yere mumlarla 1 "Ebis" yazdı. (Fotograf:AP)" j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog