Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

17 AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHUalYET SAYFA HABERLER İstanbul'da ayrı tören • İstanbul Haber Senisi-Dunya Ehl-i Beyt Vakfi tarafından Crown Plaza Otel'de düzenlenen "7. Geleneksel Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenı"ne katılan Devlet Bakaıu GüldaJ Akşit, Mevlana'nın, Yunus Emre'nın ve Hacı Bektaş Veli'nın "toplumun ahlak abideleri" olduğunu söyledı. Saadet Partısı Genel Başkanı Necmettın Erbakan, istanbul Büyükşehır Beledıye Başkanı Ali Müfıt Gürtuna ve Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermanı AJtun da bırer konuşma yaptılar. Karayalçın: Sol ittitak yapmalı • KIRŞEHtR(AA)- SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, sol partilerin yerel seçimlerde ittıfak yapması gerektığını belirterek "Ittifak yapmayan sol partilerin, yerel seçimlerden başanlı çıkacağına inanmıyorum" dedi. Karayalçın, partisinin Kırşehir il teşkılatında yaptığı konuşmada, SHP olarak yerel seçimlerde ittıfak yapmak ıstedıklerinı söyledi. Erdoğan Berlin'e gidiyor • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakan Recep Tayyıp Erdoğan, eylül ayı başında gıdeceğı Almanya'da "Türkiye'dekı Reform Sürecı ve AB'ye Yakınlaşma" konulu bir konuşma yapacak. Başbakan Erdoğan, Almanya gezisi kapsamında Türkıye Araştırmalar Merkezi'nce (TAM) düzenlenen "'TAM Berlin Toplantılan'na" katılacak. TAM'ın, Fnednch Ebert Vakfı'nın desteğiyle düzenlediğı toplantıda konuşma yapacak olan Erdoğan, Türkıye'nin AB'ye uyum sürecınde gende bıraktığı reform sürecı ve Türkıye-AB ılışkılerinın geleceğim değerlendırecek. İHD'ye eve dönüş önerisi • ANKARA (ANKA)- Ankara 1 No'lu DGM Savcısı Dilaver Kahveci, Insan Haklan Derneğı yönetıcılerinın "örgüte yardım ve yataklık" suçundan yargılandığı davada, sanıklara "Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak ıster misiniz" önensınde bulundu. Önenye tepki gösteren Avukat Yusuf Alataş, yasanın terör örgütü mensuplarına yönelık çıkanldığım belirterek "Müvekkillerim insan haklan savunucusudurlar. Dolayısıyla bu yasadan yararlanmak isteyıp istemediğımızın sorulmasını reddedıyoruz" dedi. Belediyeye 65 trilyonluk şok • YOZGAT (AA)- Hazıne Müsteşarhğı'nın, Hazine garantıh dış kaynaktan temin edilen krediyle yaptınlan Et ve Süt Entegre Tesisleri'nden doğan borcunu ödemediği gerekçesiyle, Yozgat Beledıyesf nın gelırlenne ve mal varhğına el koyduğu bıldinldi. Yozgat Belediye Başkanı Alı Açıkgöz, faıziyle bırlikte 65 tnlyon lirayı geçen borcu ödemelennın mümkün olmadığım belirterek, "Tesıslerle bırlikte tüm malvarlığımızı satsak, yine bu borcu ödememiz mümkün görünmüyor" dedi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer eşi Semra Sezer'k biriikte tören alanına gelirken on binkrce kişi yoğun bir alkış yağmuru alünda "Türkhe seninle gurur duyu- yor" diye tezahiiratlarda bulundu. Bunun üzerine Sezer, mahcup bir şekilde "Ne olur yapmayın" diyerek halkı susturdu. (Fotoğraflar: MUSTAFA BOZKURT/AA) Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde konuşan Sezer, dinin siyasete alet edilmemesini istedi LaiklikdeğiştirüemezBAHAR TANRISEVER SELAHATTtS ŞAHİN HACIBEKTAŞ - Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer, 40. Ulusal 14. Uluslararası Ha- cı Bektaş Veti anma törenlerin- de laiklik konusunda sert uya- nlarda bulundu. Devletin sos- yal, ekonomık, sıyasal ya da hukuksal temel düzeninin din kurallanna dayandınlamaya- cağını ve din duygulannın dev- let işlerine ve politikaya kanş- tınlamayacağını vurguladı. Hacı Bektaş Veh'yi anma tö- renleri Nevşehir'in Hacıbek- taş ilçesınde başladı. Sıvas kat- liamı sanıklanna da af getıren Topluma Kazandırma Yasa- sı'nı çıkaran hükümete öfkenin damgasmı vurduğu etkinlikle- re katılan Cumhurbaşkanı Se- zer alkışlarla karşılandı. Se- zer'in ilçeye gelişınde ve konuş- ması sırasmda "Türkiye senin- le gurur duyuyor" sloganlan atıldı. Törenın açılışında bir konuşma yapan Cumhurbaş- kanı Sezer, Hacı Bektaş Ve- li'nin insanı temel alan düşün- celeruun yenilıkçı ve gelışım- ci nıtelikleriyle bugün de ge- çerlılığini koruduğunu söyle- di. Türkiye'nin sahip olduğu farkhhklan eşine az rastlanır bır kültür zenginliğine dönüştüre- iklik ilkesinin değiştirilemeye- ceğini vurguladı. Laiklik ilke- sinin gereği devletin sosyal, ekonomik, siyasal ya da hu- kuksal temel düzeninin din ku- rallanna dayandınlamayacağı- nı belirten Sezer, şu görüşleri dile getirdi: "Kutsaldin duygulan devlet işlerine ve poütikaya kanşnn- lamaz. Temel hak ve özgürhık- kullanamaz. Hiç kimse dini inanç ve düşüncelerinden ve di- ni ûıancuun gereklerini yerine getirip getirmetnesinden dola- yı kınanama/ ve suçlanamaz. Laiklik uiusal birüğimizin temel taşıdır." Bıreylenn demokrasinin te- mel niteliklerine sahıp çıkma- smın rejimin yaşaması ve güç- lenmesinın ön koşulu olduğu- • Hacıbektaş Belediye Başkanı Özcivan da törene katılmaktan son anda vazgeçen Erdoğan'a tepki göstererek, "Başbakandan, Bodrum'da yat limanı açmanın Hacı Bektaş Veli'den daha önemli olduğunu öğrendik" dedi. rek ulusal kaynaşmayı sağlaya- bildığine işaret eden Sezer, hoş- görünün yaşam bıçımi olarak benimsenmesi gerektığini bıl- dirdı. Laık demokratik Türkı- ye Cumhuriyetı'nın ınsan hak- lanna saygılı bır hukuk devle- tı olduğunu anlatan Sezer, la- ler din ve mezhep ayrunı ya- ratmak ya da bu kavram ve gö- rüşkre dayalı bir devlet düze- ni kurmak amacıyla kuuanıla- maz. Hiç kimse kişisel ya da po- Btik çıkar sağlama amacrvla di- ni, din duygulannı ya da dince kutsal sayüan değerleri kötüye nu anlatan Sezer, "daha güzel yannlar için çaüşma yerine uz- laşma, kavga yerine hoşgörü. karanhkyerine aydmhğm seçfl- mesi" çağnsını yaptı. Sezer, "Tüm dünyayı Hacı Bektaş Ve- li ve diğer düşün adamlarunı- zm insan sevgisine dayanan ev- ERDOĞAN YUHALANDI Hacıbektaş'tan AKP'ye protesto • Törende, AKP hükümetinin şeriatçı örgütleri ve Sıvas katliamının faillerini Topluma Kazandırma Yasası kapsamına alması büyük tepki topladı. MİYASEÎLKNUR 40. Ulusal 14. Uluslararası Hacı Bektaş Anma Tö- renleri'nde AKP'ye uyancı mesajlar verildi. Cum- hurbaşkam Ahmet Necdet Sezer' ın ilk kez katıldığı törenlerde. önce Belediye Başkanı Mustafa Ozci- van ardından Alevı Bırlıklen Federasyonu Başkanı Atilla Erden, AKP hükümetinin laiklik karşıtı ıcra- atlannı ve Sıvas katliamının faillerinı Topluma Kazandırma Yasası kapsamına almasını protesto etti. Anma törenleri ilk kez bu kadar düzenliydı. Daha önce Sükyman DemireTin cumhurbaşkanlığı dönemınde. kürsüden popülıst bır yaklaşımla, "bı- rakın halk geküT dıyerek güvenlık alanına binler- ce ınsanın doldurulması doğru dürüst bır tören ya- pılmasını engellerdı. Bu yılki törenlere daha önce katılacağını açıklamasına karşın son anda vazge- çen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ısmı ise, anons edilince yuhalandı. Törende ilk konuşmayı yapan Hacıbektaş Belediye Başkanı Özcivan hü- kümete oldukça sert ıfadeler kullandı. Özcivan ko- nuşmasında "Başbakan anma törenlerine gehnek yerine Bodrum'daki Marina açılışuıa kablmayı yeğtedT deyince on bınlerce kişı yuh çekerek Er- doğan'ı protesto etti. Özcivan, tören alanında bulu- nan Kültür ve Tunzm Bakanı Erkan Mumcu'yu kastederek. u Kültür Bakanı'na bu yılki törenler için destek olmasmı istemeye gjttik ama o bize spon- sor bulun dedL Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri sponsoria yapüacak tören değildir. Burayı kiraz fes- tivatiyla kanşûnyorlar galiba" dedi. Bu sırada ka- labalık Mumcu'yu da yuhaladı. Daha sonra kürsü- ye çıkan Mumcu ıse belediye başkanına sitemleri- ni ıleterek. "Biz eümizden geldiği kadar yardunı esirgemedik'' dedı.Bu yılki onur ödülünü alan Sı- vas şehıtlerinin aileleri kürsüye çıktığında katliam- da yaşamlanm yitırenlerin isımleri tek tek okunur- ken alandakı on bınlerce kişi ve protokol tribünün- dekiler ayağa kalkarak alkışlarla şehitlen selamla- dı. Sıvas'ta iki kızını kaybeden Huriye Çakır, Se- zer'e dönerek "Cumhurbaşkanım ben Sıvas'ta iki kızımı kaybettim. KatiDerin affedilmesine izin ver- meyin" diye seslendi. Elıyle acılı anneyı sakınleş- tirmeye çalışan Sezer, "Büiyorum efendim, ta- manT dedi. Ödül sırasında ailelerden birisi ise si- nır knzı geçırdi. Bu yılki törenlere siyası paröler- den fazla katılım olmadı.Sadece CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal. YTP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Taşdelen ve AKP'li bazı milletvekilleri ka- tıldılar. AKP'lı mıllervekıllen cumhurbaşkanının elım sıkarken, eşı Semra Sezer'i ıse atladılar. Töre- ne katılacağı açıklanan Genç Partı lıderi Cem Uzan, açılış seremonisi bittıkten ve Cumhurbaşka- nı Hacıbektaş'tan aynldıktan sonra ilçeye geldi. Halk ozanlan ve semah gösterileri törenlerin aynhnaz parçası olarak yerini aldL Cumhurlyet1 e büyük ilgl Hacı Bektaş Veli anma törenlerine kanlmak içüı Uçeye gelen yurttaşlar Cumhuriyet gazetesine büyük ilgi gösterdi rensel iletilerini anlamaya ve tüm farklıhklara karşın banş içinde bir arada yaşamaya ça- ğınyonım. Laikİiğin, demok- rasinin, Atatürk devTİmlerinin yümaz savunucusu ve güven- cesi olan ulusuma esenKkler di- liyonım" dıye konuştu. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "HacıBektaş'ıöğrete- buseydikkiiltürümüz,nıiDieği- timimiz böyle obaydı Sıvas olur muydu? Bu vahşeti yapanlar Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi öğrenseler- di acaba yapariar nuydı" dedi. Hacı Bektaş Veli'den öğrenil- mesi gereken daha çok şey bu- lundugunu anlatan Baykal, "ln- cinsek de incitmeyeceğiz, ama Hacı Bektaş dalını asla kurut- mayacağız. Atatürk gülünü as- la soldurmayacağız'' dıye ko- nuştu. Hacıbektaş Belediye Başka- m Mustafa Özcivan konuşma- sında bugüne kadar ne is- tedilerse hep ülkenın bö- lünmemesı ıçm ıstedikle- rinı anlatırken, "Ama biz- lerhepyakıldık>akmadık Katledildik. hep \erdik ama almadık" dedi. Et- kınlıkler için kendilerine 150 milyar lira verildiği- nı, bunun arttınlmasını is- tedıklerinde ıse Kültür Ba- kanı'ndan "Yeter, herke- se bu kadar da vermedik" yanıtını aldıklanm bildi- ren Özcivan, şu görüşleri dıle getirdi: "Başbakan'ı aramızda görmek isterdik taleple- rimizi dinlemesini ister- dik Konuğumuz olmasm- dan onur duyardık ama Bodrum'da yat limanı aç- manın Hacı Bektaş Ve- li'den daha önemli olduğu- nu öğrendik" Dıyanet'e 750 trüyonluk bütçe aynhnası ve 15 bin ımam kadrosu tahsis edil- dığine işaret eden Özci- van, "tnançlanmızı ide- otojik olarak görenler ol- du. İnançlanndan dolayı insanlan yakmak ideolo- nk deği de demokrashi, b- iktiği savunmak ideolojik ise, evet bu toplanü ideolo- jiktir. tslamı siyasallaşü- rarak 20 mih on Alevi Bek- taşi yurttaşı görmeyerek köktendinci tarikaüara çı- kar sağlamakideolojik de- ğil de Diyanet'in bütçesi eğhhne harcansın. demek jdeolojikise e\et bu toplan- O ideolojiktir" dedi. Özcivan, Topluma Ka- zandn-ma Yasası'nın da yeni Sıvas olaylanna ne- den olabileceği uyansm- da bulunarak, katliamcı- lan affetmenin toplumsal provokatörlük olduğunu söyledı. Sıvas'ta yaşamını yıti- renler adma Hacı Bektaş Veli onur ödülü alan Pir Sultan Abdal Kültür Der- neklen Başkanı Kazım Genç, Sıvas'ın üzennden katliamın gölgesini kal- dırmak istediklerini \oır- gulayarak. "Kaniamakar- şı durmazsak ülkeyi ko- nryamayız, sahip çıkama- >TZ.Nesimi'yi,Pır Sultan'ı unuttuk mu kL Srvas'ı unu- talım" dedi. Hacıbektaş Dostluk ve Banş Ödülü de ozan Arif Sağ'a venldı. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Derin Yara Bir düş kursam diyorum içimden. Bir düş kurup sahranın derın hayatına ınsem. Korkusunu yaşa- sam bir kentin, dağlarında, tepelerinde, çöllerin- de dolaşsam... Ufukta ince bulut, kimsesiz gölge olsam!.. Bütün sarsıntılann içinde terleyen anılarımın ya- nında, konuşulan gençliğimin takvimini bulsam!.. Biraz sohbet edebilsem Nazik El Melaike'yle, darmadağın olmuş evlerin içinde dolaşabilsem!.. Ağlayabilsem biraz!.. Bır kadının gözlennde fırtınalan yakalasam, hay- kırsam geceye karşı ve bir şiir okusam: "Garip bır gün bitti Uğraşıp ve bitti kötülüklerle Anılarım Biraz kalsa avuçlarımda bitti işte Başka bir anın nağmesi akar benliğimin derın- liğinde İşte ağıtım avuçlanmın içine boşaldı Hayatım anılarım, gençlik günlerimde Kaybolan vadının akarsuyunda İçinde sisin Hayatımda kayıp bir gündü karşılaştığım Bütün coşkun sevinçle Terleyen anılanmın yanında Konuşulan gençliğim Binlerce saat üstünde içinde bitti sisin Gecenin bitiminde toz lekesi gibi geçmişim." • • • Geçmişimde yağmur, kasırga, fırtına titreyen ve partayan ufuklar gördüm!.. Sen ki geniş ateşler içinde kanın tutuşurken, gözlerin derin iki kahverengiydi!.. Geçmişim, geçmişte gördüğüm geleceğimdi, benimle delırir gıbi düğümlenen inat özgüriüğüm- den ödün vermememdi... Bak, akıntısı uzuyor gecenin yüreğinde!.. Bak, işgalciler yine yoksulların oturduğu kenar mahallelerı basıyor... Anıların ayaklanıyor senin de tıpkı benim gibi!.. Anılar kaçıyor zifiri bir karanlıkta!.. Aşkların kayboldu tek tek... Anıların da!.. Kaçmadan ve sana yaklaşmadan yaram akar aç- lık gibi o iri siyah gözlerinden... Ufuk zifiri bir karanhk... Boğuk bir çığlık gülen saçlarını dalgalandırıyor... Yıldızlar düşüyor Dicle'nin derinliğine... Yara gece gibi kalbimde... Ah ağlayabilsem biraz!.. Biraz sohbet edebilsem Nazik El Melaike'yle... Ne yazık ki kapandı, söndü sözü dünün. • • • öyle güzel bakıyorsun ki gece yarısı olduğun- da, öyle güzel uyuyorsun ki deniz fırtınasında, inan kianlatamam... Bak yine bır yıldız kaydı Bağdat'ın üzerinden... Uzun uzun yazdığın romanın kahramanlarını an- latıyorsun bana!.. Gözlerin siyah inci!.. Tam o sırada, Zbignievv Herbert'ten söz edi- yorsun... Sahi dünyanın ekseni gıcırdayıp duruyor mu? Diyorum ki: "Savaşlardan konuşuyordum zindanlardan gemilerden öldüren öldürülen kahramanlardan ve unuttum onu". Geçmişimi anyorum, gençliğimi, kaybolan anı- lanmı... Beni tanımanı ıstıyorum, ellerimi tutmanı!.. Bak, akıntısı uzuyor gecenin yüreğinde... Şairin dediği gibi garip bir gün bitiyor... Kör bir bakış değil bu, insan olmanın onuru!.. Tıpkı seninki gıbi!.. • • • Şimdi sen kahveni yudumlarken Bağdat'ı düşii- nüp, romanın kahramanlannı kapıştınyorsun!.. Ne de güzel yazıyorsun aşkı, hüznü ve kaçışı!.. Ali Ahmet Sart'i anlat biraz... "Nevvyork'ta birkadın heykeli. Birelinde özgür- lük dedikleri kâğıt parçasını, tarih dediğimiz kâğıt tomannı tutmaktadır. Adı dünya olan bu çocuğu boğmaktadır öteki eliyle." Ey New York!.. Tutkular, köleler, umutsuzluklar, hırsızlar, hasta- lar fışkırıyor boğazından... Brooklyn Köprüsü! VVhitman'ı Wall Street'e bağ- layan köprü... Ama çimen yaprağını kâğıt dolara bağlayan köp- rü... Ey New York!.. Ey özgürlük heykeli!.. Uzanan göğün sınıriarında Bağdat'taki ölüleri; Bağdat'taki acıyı görebılıyor musun? hikmet.cetinkaya a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Dinçer AKP'yi eleştirdi: Oğrenci müşteri haline getiriliyor tstanbul Haber Ser- visi - Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Din- çer. gündemde olan YÖK yasa tasansımn yeni eğinm yılında ya- kıcı bir sorun hale gele- ceğini behrterek üniver- sitelerde AKP'nin asıl yapmak istediğini anla- tıp harekete geçecekle- rini söyledı. Eğitım-Sen Genel Başkam Dinçer, sendi- kanın Eğitim, Bilim ve Sanat Kurulu üyeleri ile biriikte Ünıyersitelera- rası Kurul (ÜAK) Baş- kanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ay- han Alkış'ı rektörlük bı- nasında zıyaret etti. "Ye- ni YÖK yasa tasansı ile kuruL siyasi egemennk atanaafanmakistenrvTM**1 diye konuşan Dinçer, Prof. Alkış'a, tasan ile ılgili Eğitim-Sen'in gö- rüş ve önerilerini sundu. AKP'nin bilgiyi meta, öğrenci ve velileri ise müşteri haline getirme- ye çalıştığına \aırgu ya- pan Dinçer, "Yasayla meskknseleri mezunla- rmındaalanıdışındabir yükseköğrenim kuru- muna yerleştirilmesi mümkün olacak Bu, imam harip lisesi rne- zunhnnm da bu kurum- lara girmesi anlanuna geuyor" dedi. Tasanda, üniversitelerin yetki alanlannın genişletilmiş gibi gösterildiğine dık- kat çeken Dinçer, aynn- tılann satır aralannda gızli olduğunu belırttı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog