Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 2003 PA2AR HABERLER DUNYADABUGÜN ALİ SİRMEN Tehafüt-ül Felasife' Sevgılı, Bırbınne tam zıt ufuklara yelken açan ıkı grup, geçen hafta bugun, Istanbul'da, bırbınnden ayrı dunyalarını aynı çatı altına soktular Bırıncıler uluslararası saygınlığı olan gunumu- zun onde gelen felsefecılennın katıldığı felsefe toplantısında bulunanlar, ıkıncıler ıseTayyıp Bey'ın mahdumunun duğunune katılanlardı Ikıncılerden çokça soz edıldı, bırıncıler bırkaç satırla geçıştınldı Cumhunyet bu hafta ıçınde bır ek vererek kongredekı tartışmaların genış ozetı- nı okurlarına yansıtma hazırlığı ıçınde Geçen gun gazetede sohbet ederken llhan Abı kıs kıs gulerek, - Yahu arkadaşlar, dunyantn dort bıryanından gelen unlu fılozoflann soyledıklenyle bızım soy- leyıp yazdıklanmız hep aynı doğrultuda, dıyordu Sanırım soz konusu ekı okuduğunda, bu goruş- tekı ısabetı daha yakından gorebıleceksın Sevgı- lı Felsefe ekı projesını anlattığım bır dostum, - Tam Cumhurıyet'e uygun ış dıye guldu Yahu Bodrum'da neler oluyor, nerede ne restoran var gıbı konuları, mavıyı yeşılı bır yana bırakıp felse- fe ekı çıkanrsanız tabıı kı bu tırajlarda dolaşırsı- nız, bu toplumda felsefeyı kım ne yapsın 7 dedı. ••• Dostum ıronısjnde haklıydı Sorgulamayahıçyat- kın olmayan Turkıye'de ınsanlar felsefeye hep uzak durmuşlardır Oysa ınsanlığın tum kazanımları sorgulayıcı ak- lın urunudur Ne varkı, Osmanlı sorgulamayennedeğışmez- lık ve sureklılığı yeğlemıştır Bozkurt Güvenç, mutlaka okumanı salık ver- dığım Tun\ Kımlığı adlı yapıtında, Halıl Inalcık ve Taner Timur'a da atrfta bulunarak "TanhçılerOs- manlı duşuncesındekı sureklılık ve değışmezlık tutkusunu genellıkle Imam Gazali 'nın felsefesı- ne bağlıyortar" dıyor Gerçekten de, Imam Gazalı'nın Farabi ve Ibn- i Sina'nın akılcı goruşlenne karşı kaleme aldığı Te- hafut-ulFelasife (Felsefecılenn Tutarsızlığı) adlı ya- pıtı, Osmanlı duşuncesıne çok egemen olmuştur Butun Islam dunyasında olduğu gıbı, Osman- lı'da da, Ibn-ı Sına (Batılılann andığı adıyla Avıcen- ne) ıle Farabı'nın (Alpharabıus veya Avennasar) neo- platonıst akılcı goruşlerı çok lyı bılınıyordu Bu ıkı Turk duşunurunun goruşlerı Batı'da bılınıyordu, onlar aklın ustunluğunu savunan kışılerdı Enduluslu Ibn-i Rüşt ıse Imam Gazalı'ye karşı Farabı'yı savunmuş, ımana karşı olmasa bıle Ke- lam'ın yanında aklın da gereklı olduğunu, bunla- nn bırbırlerıyle bağdaşmaz şeyler olmadığını ıle- n surmuştur Osmanh'da bu ıkı karşıt yorum 2-3 yuzyıl bo- yunca tartışılmıştır • • • Tartışmanın resmı bır sonuca bağlanması ıse Fa- tih Sultan Mehmet zamanında olmuş, Ibn-ı Ruşt'un goruşlerını savunan Horasanlı Alaeddin ıle Bursalı Hocazade Istanbul'da ılmî bır tartış- maya çağnlmışlardı Âkıl ıle Kelam'ın uzlaşmasını gereklı, sağlıklı, hatta zorunlu bulan Ibn-ı Ruşt'un goruşlennı sa- vunan Horasanlı Alaeddın'e karşı, Osmanlı ule- ması aklın ışlevının yalnızca Kelam'ı nakılden ıba- ret olduğunu soyleyen Imam Gazalı'nın goruşle- nnı savunan Bursalı Hocazade'nın duşuncesın- den yana çıktılar "0 gunden sonra dıyor Bozkurt Guvenç, Os- manlı, Hocazade'nın felsefeye karşı şenatı (akla karşı Kelam'ı) savunan tehafutu, Osmanlı Med- resesı ıle duşuncesıne egemen olmuştu Bu ge- lışmeden sonra Hocazade'yı destekleyen yenı te- hafutler yazılmış, Osmanlı ulkesınde felsefe ya- pılması güçleşmıştı Felsefe ancakKelam 'a (Ku- ran'a) ters duşmemek şartıyla yapılabılırdı Zel- yut Osmanh'da Karşı Duşünce araştırmasında, yuzlerce duşunurun devletın resmı goruşüne uy- madıklan, Allah'ın Kelamı'na ters duştuklen (ya- nı tutarsızlık) suçlamasıyla cezalandırıldıklarını gosterdı " • • • Felsefeyı ve ozgur duşunceyı yasaklayan bır geçmışten gelen bır toplumda Sevgılı, hıçbır şe- ye şaşırmamak gerek Nıtekım, dun bır gazetenın adını bır kez daha vermek ıstemedığım yonetıcı yazannın yazısına da şaşırmadım Soz konusu yazının yazan, "Mehmetçık'ın ka- nını Galıçya'da, Yemen'deakıttık Nıçın akıttığı- mızı hâlâ soruyoruz" dıyen Orgeneral Çetin Do- ğan'a yanıt verıyor ve dıyor kı "Paşama ıtırazım var Mehmetçık orada kan verdı, çünkü oralan vatan toprağı idi " Evet Sevgılı, hoca edasıyla ders veren yazar, ken- dı tarıhını bılmıyor Galıçya, tarihinın hiçbir dö- neminde Osmanlı sınırian ıçinde yer almadı. Bırak, Osmanlı'da bızım yaşamımıza Namık Kemal ıle gıren vatan kavramı olmadığını, sınır- lan ıçınde kalan her yenn Osmanlı'nın mulku ol- duğunu bır yana Ama tarıhın hıçbır donemınde Osmanlı sınırı ıçıne gırmemış bır yere vatan top- rağı demeyı nasıl açıklarsın? Başka yerde olsaydı, şaşkınlıktan dudağım uçuklardı Ama burada her şey oluyor Uluslararası Af Örgütü raporu: Türkiye'de işkenceyle mücadeleyetersiz ANKARA (ANKA) - Uluslararası Af Orgutu'nun raporunda Turkıye'de gerçekleştınlen yasal re- formlara rağmen msan haklan ıhlallennın surduğu- nu duyurdu Orgutun 2003 Turkıye Raporu nda, yasal reformlann banş zamanı ışlenen suçlar ıçın olum cezasuun yasaklanmasına ve ıfade ozgurlu- ğunu kısıtlayan yasalarda değışıklıklere neden ol- duğu kaydedıldı Ancak bırçok duşunce mahkûmu- nun yargılanma \e hapsedılmeyle karşı karşıya kal- dıgına dıkkat çekıldı Raporda, ozellıkle "Kurt so- runu, F tipi cezaevleri ve Islamcı goruşlerini belir- tenler" ıçın vurgu yapıldı ve gozaltında ışkencenın yaygın olarak gorulduğu savunuldu Işkencenın, Guneydoğu'dakı karakollann terorle mücadele bı- nmlennde sıstematık olarak uygulandığı ve suçlu- lann nadıren adalet onune çıkanldıği one suruldu Genel Başkan Yardımcısı Ürün, Cumhurbaşkanı'nı Çankaya'da muhalefet yapmakla suçladı AKP Sezer'esaldınyorANKARA (Cumhumet Bürosu) - AKP, Cumhurbaşkanı AhmetNecdet Sezer tarafından \ eto edılen orman alanlannın satışına ılışkın yasavı kı- sa surede TBMM ye tekrar getırme- ye hazırlanıyor Orman v e Çevre Ba kanı Osman Pepe Sezer'ın \ eto ge- rekçelenne katılmadığını ve kısa su- rede yasayı tekrar TBMM gundemı- ne getıreceklennı soylerken Devlet Bakanı AH Babacan, bırbınyle çelı- şen açıklamalarda bulundu Duzen- lemelerle ılgılı endışelen "haldTbul- duğunu belırten Babacan, buna kar şın yasavı hıç değıştırmeden çıkarma- ya çalışacaklannı sovledı Babacan "Bu durumda gundeme gelecek refe- randum olasılığu pivasalann çok ho- şuna gitmez. \ma bidm referandum- Sivil toplum örgütleri: HÜkUmet talanda ISrarll Orman Bakanı Pepe. Sezer'm veto gerekçelenne katılmadığını soylerken. Devlet Bakanı Babacan çelışkıh açıklamalarda bulundu Duzenlemelerle ılgılı endışelen "haklı" bulduğunu belırten Babacan. buna karşın yasayı değıştırmeden çıkaracakjannı soyledı AKP'lı Urun ıse "Mechs'te bır muhalefet var, adı CHP, bır muhalefet daha \ar, o da Çankaya'da" dedı dan korkumuz ve çekincemiz yok" dedı AKP Genel Başkan Yardımcı- sı HalilUrün ıse Cumhurbaşkanı Ah- met \ecdet Sezer' ı "Çankaya'da mu- halefet'' yapmakla suçlavarak "Ne pahasınaolursaolsun vasanın kanun- iaşacagınr soyledı Orman alanlannın satışıyla ılgılı duzenlemenın TBMM ve ıade edıl- mesını değerlendıren Pepe bu duru- mun Sezer ın takdın olduğunu \e saygı duyulması gerektığını soyledı Cumhurbaşkanının gerekçelenne ıse katılmadığını belırten Pepe, "Çun- kü, Cumhurbaşkanımızın, nisan aym- da anayasa paketini iade ederken be- lirttiği gerekçelen goz onunde bulun- durarak gerekli duzenlemeleri yap- tik" dedı Konuyu suratle değerlen- dıreceklennı vurgulayan Pepe, şoyle de\ am ettı "Konu \nayasa Komis- yonu'ndan sonra kisa surede genel kurula gelecek ve veterli çoğunlukla, >ani en az 367 rey alırsa tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na gidecek. Duzen- leroe 367 ov alarak Cumhurbaşka- nı'na gonderilirse, Cumhurbaşka- nı'nın sadece ve sadece va referandu- ma gonderme va da imzaJama alter- natifî var, başka alternatifi vok." Orman alanlannın satışıyla ılgılı duzenlemeyı hıç değıştırmeden tek- rar Meclıs ten geçırmeye çalışacak- lannı soyleyen Babacan ıse konuyla ılgılı kaygılan haklı bulduğunu belır- terek, orman alanlanndakı talanın de- vam etmemesı ıçın ayn tedbır alına- bıleceğmı soyledı Babacan, duzen- leme ıçın referandum yapılması ola- sılığıyla ılgılı bır soruya da şu yanıtı \ erdı "Referandum ihtimalı piyasa- lann çok hoşuna gitmevecektir. Tur- khe'nin şu anda ozettikle siyasi are- nada ongonilebilirliğe ihrivaeı var. AKP olarak ise referandumdan hiç- bir korkumuz ve çekmcemız yok." AKP lı Urun ıse Sezer ı ''Çanka- ya'da muhalefet" yapmakla suçlava- rak, yasanın "ne pahasma olursan ol- sun kanunlaşacağuu" sa\oındu Kon- ya nın Altınekın ılçesmde AKP teş- kılatı tarafından duzenlenen toplan- tıya katılan Urun, "Cumhurbaşka- nıdır, saygı duyuyoruz, Sozumuzu tar- tarakkonuşmali>iz. \ncakyasaikin- ci kez donuvor. El ınsaf, Meclis'te bir muhalefet var, adı CHP, bir muhale- fet daha var, o da tepede, Çankava'da. Ne pahasma olursa olsun, millı ırade tezahur edecek ve bunlar kanunlaşa- cakür" dıye konuştu İktidar inat ögörev sırası bizdeANKARA/ÎZMÎR (Cumhurivet) - Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer'ın, AKP hukume- tının orman alanlannın satışını ongoren anayasa değışıkJığını veto etmesı, çev recıler tarafından olumlu karşılandı Veto- ya karşın AKP hukume- rnıın anayasa değışıldığı- nın yenıden TBMM'ye getınleceğme ılışkın ıs- ran "Sivasal iktidar inat edivor, gorev sırası arbk hepimizde" dıye değer- lendınldı Ormanlanmıza Sahıp Çıkalun Bırlığı adına dun bır açıklama yapan Ta- nm Orkam- _ ^ _ ^ ^ Sen Genel Başkanı Se- zai Kaya AKP ıktıda- nnın Turkjye ekonomısı- nın ıçınde bu- lunduğu kay- nak sıîontısı- nı her turlu doğal, tanh- sel ve kultu- rel zengınlı- ğı satarak aş- ma ınadını surdurduğu- •^-^^-•^ ne ışaret ettı Kaya, şun- lansovledı "Anavasanuı degiştirilmesineiüşktnön- ceki yaklaşımlannı bu- yük ölçüde değiştirerek yalnızca orman niteüğini yitirdiği gerekçesivie or- man sınırlan dışına çıka- nbnış yerlerin işgalcilere satılmasma indirgemişol- ması da bu gerçeği orta- ya kov maktadır. Oyle ki, sivasal iktidar, arük yal- nızca bu gibi veıieri değil henuzorman nitetiğini vi- tirmemiş doğal kestane ve kızdağaç ormanlannuı bile elden çıkanlmasına yol açacak duzenlemele- re kailaşabilmiştir.'' Kaya, artık gore\ını • Tanm Orkam- Sen Genel Başkanı Kaya, AKP ıktıdarının Turkıye ekonomısının ıçınde bulunduğu kaynak sıkıntısım her turlu doğal, tanhsel ve kultürel zenguılığı satarak aşma ınadını sürdurduğunu soyledı yapma sırasının yurtse- \er yurttaşlara geldığını kaydederek, "Sijasal ik- tidann inaduu surdurme- si durumunda gundeme gelebilecek halkoyiama- smda 'anayasa değışıkJı- ğıne hayır' diyebilmek için tum yuıtseveryurttaş- lanmız şinıdiden gerekli haztrfaldara başfamabdn-" uyansında bulundu ÖDP'den yapılan açık- lamada da AKP hukume- tırun, toplumsal değerle- n, yasalan, sosyal dev let olma kurallannı kamu- oyunun taleplenru \ e ıra- desmı yok sayarak, elıne geçırdığı firsatı kendı sı- mm ^^m ^ yasal yandaş- lannın hız- metıne sun- mak ıçuı top- lumsal doku- yu ve doğal çevreyı tah- np eden an- layışmı sur- durduğu ıfa- de edıldı tzmır Ba- rosueskı Baş- kanı Noyan Özkan, "Or- man alanlan- ~ ^ ^ ^ ~ ~ nın, orman köv lüsü dışındaki tüccar- iara ve çıkarcı ktşüere sa- nlmasınıongören anayasa değişikliğının Cumhur- başkanı tarafından veto edümesı son derece sevin- diricidir''dedı Ozkan, or- man alanlannın satışıyla ılgılı gundeme gelen refe- randumla ılgılı olarak, "Süreç sadece çevreci ku- ruluşlann değil, Turki- ye'ningeleceğnü düşünen veormanlann gelecek ne- sflkre üetilmesini isteven tum sıvi] toplum kunım- lannın partüerin, sendi- kalann ve duv-arhyTuitaş- lann ufukta gözüken refe- randum için hanruk yap- malan zamanıdır" dedı IĞNELt FIRÇA ZAFER TEMOÇtN Saadet Partisi: Hükümette ciddi rahatsızlık yaşantyor ANKARA (AA) - SP Genel Başkan Yardımcısı Mete Gundoğan AKP ıçınde Irak aaskergonde- nlmesı konusunda "ciddi rahatszhklarbulunduğu" yonunde ıntıba edındıkle- nnı soyledı Gundoğan dunku basın toplantısında "Irak'tane yapacağını bilme/ halde çakılıp kalan \BDnın, kendi askerierinı kurtar- mak için Irak'a başka \A- kelerin askerlenni verleş- tirmey e çaüşuğuu" sav un- du Irak halkının da Tur- kıye'den yardım talebınde bulunmadığını sa\un- du Gundoğan "Size, Irak'a asker gonderilme- srvle ılgıh tezkereden ra- hatstzhkduvduğunu ileten AKP milletvekilleri oldu mu" sorusu uzenne şoyle konuştu "Sadece bızimle goruşmelerındedeğfl- Or- tak dosdanmızdan aldığı- mız uıöba odur ki, AKP içımleçok cıddı rahatschk- larvar. Bundan dofavı \KP vonetimi milJetvekiIleruıe baskı uygular gibı çeşidi vasaklar kovmaktadır." Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Algan: Oy zarflarmı ve pusula kâğıtlannı aldık Referandum içîn hazırhk tLHANTAŞCI ANKARA - Yuksek Seçım Kurulu (YSK) Başkanı lWan Algan, "orman talanmın" onu- nu açan anayasa değışıklıgını Cumhurbaşkanı AhmetNecdet Sezer ın halkoylamasına gotur- mesıne hazırlıklı oldukJannı bıl- dırdı Algan, kamuoyunda "2B" olarak bılınen değışıîdığe ılışkın referandumun 2003'te yapılma- sı durumunda malıyetın 45 tnl- yon lıra olacağını belırtırken, 2004'e sarkmasının malıyeh ar- tıracağını vurguladı Algan, 2004 e sarkacak olası referandu- mun mahyetının artmasuıda, go- • Seçım Kurulu Başkanı Algan, kamuoyunda "2B" olarak bılınen değışıklığe ılışkın referandumun 2003'te yapılması durumunda malıyetın 45 tnlyon lıra olacağını belırttı revhlere venlecek odeneklenn etkılı olacağını vurguladı Anayasa değişikliğının Cum- hurbaşkanı Sezer den ıkıncı kez donmesıyle gozler Meclıs ın yanısıraYSK'yeçevnldı AKP hukumetının "ajnen geçirme'' eğılımınde olduğu anayasa de- ğişikliğının Meclıs'ten aynen geçmesı durumunda, Cumhur- başkanı Sezer değışıkhğı onay- layabıleceğı gıbı kaç oyla kabul edılu^e edılsın halkoylamasına da goturebılecek Algan, Sezer'ın anayasa değı- şıklıgını referanduma goturme- sı durumunda, kurulun halkoyla- masına hazırhkb olduğunu bıldır- dı Hukumetın, yerel seçımler ıçın 2003 yılı butçesıne 10 tnl- yon ura kaynak aktardığını anun- satan Algan, YSK nın bu paray- la olası bır halkoylamasında ge- reksınun duyulacak malzemeyı aldıklannı belırttı Algan, konunun yaklaşık 3 ay- du- tartışıldığı \e gundemde ol- duğunu kaydederken, bunu dık- kate alarak kurulun, oy zarfi ve kâğıdı gereksınımden fazla \e olası bır referanduma yetecek ka- dar aldıklannı bıldırdı Anayasa Değışıklığuıın Halk- oyuna Sunulması Haldanda Ya- sa'ya gore halkoylamasının nor- mal suresınm 120 gun (4 av) ol- duğuna ışaret eden Algan, bu su- renın TBMM taranndan kısaltı- lıp uzatılabıleceğını soyledı Anayasanın, Cumhurbaşka- nı'nın "görev ve vetkilerini'' du- zenleyen 104 maddesıne gore Cumhurbaşkanı, "anayasa deği- şikliklerine iöşkin kanunlan ge- rekli gorduğu takdirde halkoyu- na" sunabılıyor IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalıslar@cumhurıyet.com.tr Fenerbahçe taraftan olmak da tıp- kı Turk olmak gıbı Tıpkı Turkıye gıbı Fenerbahçe de sorunlannı çozemı- yor öncekı gunku Trabzonspor-Fe- nerbahçe maçını ızlerken bırçok Fe- nerbahçe taraftan gıbı ben de geç- mışe yolculuk yaptım 7 sene once Oğuz \u Aykut'lu Fenerbahçe, yıne Trabzon'da kntık bır maç yapmış ve o maçı 2-1 kazanarak şampıyonluk yolunda onemlı bır engelı aşmıştı Oğuz ve Aykut o maçın sonunda yenılen Trabzonsporlu meslektaşla- rının çektığı sıkıntıyı anlayan ve an- latan açıklamalar yapmışlar ve futbol- dakı gergınlığın uzerlenndekı ağırlığı- nıaçıksozlubırşekıldedılegetırmış- lerdı Yedı yıl once Fenerbahçe şampı- yonluğu kazanır kazanmaz, takımın ıkı yıldızı Oğuz ve Aykut, o zamankı Fenerbahçe Başkanı Ali Şen tara- fından takımdan kovulmuşlardı Bu ıkı yıldız oyuncu açık sozlu davranma- nın, futboldakı anlamsız gergınlığın tehlıkelerıne ışaret etmenın cezasını Ligin Başlangıcı ve Fenerbahçe çekmışlerdı • • • O gun bugundur Fenerbahçe bır da- ha kendısınegelemedı Oğuz ve Ay- kut gıttığı ıçın mıdır, yoksa takımın ana ıskeletı bozulduğu ıçın mıdır so- nuç olarak yedı yıldır Fenerbahçe dogru durust bır futbol ortaya koya- mıyor Mustafa Denızli donemınde ıkı yıl once bır şampıyonluk kazanıl- dı, ancak Fenerbahçe bır turlu eskı halıne donemedı Buyukada'da Fenerbahçe'nın efsa- nevı kaptanı Lefter'le zaman zaman sohbetier edıyoruz Eskıden Fener- bahçe takımı, Turkıye'de en çok ta- raftan olan takımdı Bu buyuk taraf- tar kıtlesının ortaya çıkmasında, Lef- ter'lı, Can'lı, Naci'lı, Basri'lı takımın yıllar suren başanlannın buyuk etkı- sı vardı • • • Trabzonspor maçına Fenerbahçe taraftarlan gergın gıttıler Bır hafta on- cekı 3-0'lık Istanbulspor yenılgısı "Yı- ne buyıl başımıza hangı felaketlerge- lecek" genlımı yaratmıştı Nıtekım bu ruh halıyle Trabzon'a gıttıler ve trı- bunlen bırbırıne kattılar (Ben gaze- tecılenn yalancısıyım Olaylan Fener- bahçe taraftarlannın çıkardığını yaz- dılar) Bu gıdışle daha başımıza çok felaketler gelebılır Çunku yaratılan ortam ıçınde Fenerbahçe taraftarı- nın genlımı artıyor Ben bır Fenerbahçe taraftan ola- rak tabıı kı takımın başarısından ve kazandığı maçlardan mutluluk du- yuyorum Ancak, sonuçta bu bır yarış Bu yarışı ancak takımlardan bırısı onde bıtırecek Bu kadar çok paranın, çeşrtlı oyunların donduğu futbol pıyasasında, lyı bırtakım ya- ratmak bıraz da şans ışı Neden şans ışı Çunku Fenerbahçe başa- nsızlık nedenlyle neredeyse her se- ne yenı baştan takım kuruyor Yenı baştan kurulan takımın da nasıl bır sonuç vereceğını kestırmek kolay değıl • • • Burada, Fenerbahçelılenn bıraz sa- bıriı olması gerekıyor Aynca sporba- sınının da tahrıklerden kaçınması onemlı Her maç sonrası yer yerın- den oynuyor Yenılgı olursa vay halı- ne futbolcunun, teknık dırektorun, yonetıcının Herkes bırden hucuma geçıyor Bu kadar baskı futbolcuyu da teknık dırektorude yonetıcıyıde stresesokar Yenılgılerdahasakın bır hava ıçınde karşılansa, takıma za- man tanınsa bundan Fenerbahçe kârlı çıkacak Sonuç olarak yenı bır lıg donemı başladı Trabzonspor maçının kaza- nılması Fenerbahçe ye nefes aldıra- cak ve zaman kazandıracak Fakat be- nım Fenerbahçelı taraftarlara bır çağ- nm olacak Takım yenılse de, yense de kızmadan ofkelenmeden ortalı- ğı bırbınne katmadan hareket edelım Yaratılan hergergınlıkoyuncularuze- nnde olumsuz bır etkı yaratıyor Bır yenılgı dunyanın sonu değıl Bır ga- lıbıyet de her şeyın hallolması anla- mına gelmıyor • • • Çok genç ve hıç bır arada oyna- mamışyenı bırtakım kuruldu Boy- le bır takımın zamana ıhtıyacı ola- cağı kesın Fakat, futbol dunyası çabuk başarı beklıyor Tabıı bızım bılmedığımız ve anlamadığımiz baş- ka hangı oyunlar oynanıyor onu da bılmıyoruz Futbol pıyasasında çok buyuk paralar donuyor Bu paralar- dan kımler neler kazanıyor? Amıgo- lar, kavgacılar da mı boyle bır rant kavgasının parçası olarak sahaya suruluyor^ Futbol, ızlemesı zevklı, heyecan veren bır spor dalı Bu guzel sporu dakendımızebenzetmeyelım Fut- bolun zevkını yaşamaya bakalım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog