Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

17 AĞUSTOS 2003 PAZAR SAYFA HABERLER Gümrükte 7-13 Ağustos operasyonu Altıgünlükkaçakçüık büançosu 900 müyar • Gümrük Müsteşarhğı verilerine göre 7-13 Ağustos tarihleri arasında gümrükJerde, yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen 8 kişi yakalandı. SÖZÇİZGİNtN TıırhanSelçuk A\KARA(AA)-Güm- rükJerde, 7-13 Ağustos ta- rihleri arasında, yaklaşık 900 milyar lira değerinde kaçakçılık olayı ortaya çı- kanldı. Gümrük Müste- şarhğı 'ndan yapılan açık- lamaya göre, bu tarihler arasında gümrüklerde, ya- sadışı yollardan yurtdışı- na çıkış yapmak isteyen 8 kişi yakalandı. Olaylarla il- gili soruşturmalar devam ediyor. Müsteşarlığın verilerine göre. Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlü- ğü'nce, 7 Ağustos'ta Esen- boğa Havahmanrnda bir kişinin bavulunda toplam değeri 230 milyar 290 mil- yon lira olan 460 Nokia marka cep telefonu ve 29 kulakhk bulundu. 8 Ağus- tos 2003'te 30 milyar de- ğerinde yerli plakalı bir araç zapt edildi. Edirne Gümrükler Muhafaza Baş- müdürlüğü'nce, 17milyar 327 milyon lira olan 1150 rulman ele geçirildi. 10 Ağustos'ta Kapıkule Gar Gümrük Sahası"na 8 kilog- ram esrar olduğu tahmin edilen madde ele geçirildi. Habur Gümrük Saha- sı'na Irak'a gitmek üzere gelen Türkiye plakalı 5 ka- ra tankerinde yapılan in- celemede toplam değeri 213 milyar 210 milyon li- ra olan 27 bin 990 kilog- ram kurşunsuz benzin yük eksiğı belırlendi. Istanbul Gümrük ve Muhafaza Baş- müdürlüğü'nce, Ambar- lı'da bir firma tarafından işletilen geçici depolama yerinde bulunan konteyne- rin içinde 374 milyar değe- rinde 36 bin 400 kilo si- yah çay bulundu. AMERİKA'DA ELEKTRİK ŞEBEKESİ ÇOKTU Geçmişi asırlar öncesine uzanan oymacılık, ekonomik sorunlar ve kültürel değişimin kurbanı oldu Ahşap sanatıcançekişiyorEBRU ERDOĞAN Geçmişi Selçuklular'a kadar uza- nan ahşap oymacılığı, kültürün değiş- mesi, her geçen gün daha da kötüle- şen ekonomik sorunlar nedeniyle dur- ma noktasına geldi. Istanbul'da, adını ahşap oymacılanndan alan Tahtaka- le'de artık küçük imalathanelerde ya- pılan ahşap ürünler satıhyor. Tahtakale'de sağlı sollu dar bir yol- da bulunan ham ahşap satıcılan, me- raklılan için ahşap boyalannı da bera- berinde satıyor. Satıcılar, ahşap oyma- cılığının bitme noktasına geldiğini, megakent Istanbul'da oymacılık ya- UStdSI azaldl Adını ahşap oymacılanndan alan Tahtakale'de bile artık sadece küçük imalathanelerde yapılan ahşap ürünler satıhyor. Istanbul'da ahşap oymacılık yapanlar bir elin parmaklannı geçmiyorken tüm zorluklara karşın mesleği sürdüren ustalar ise yanlannda çalıştıracak birilerini bulamamaktan dert yanıyor. dibaşımaçokzoroluyorveçokzanıan çokdeğişenkültüretkilemişonu. "Es- alıyor" diyor ve ekliyor: "Gelecekte kiden kızlar evlenirken mutlaka bir bumesleğinyinecanlanacağınainanı- sandık alırlardı. Arük paralan olma- panların bir elin parmaklannı geçme- yeceğini anlatıyorlar. 62 yaşındakı Kamil Çsfik, Tahtaka- Ie'deki tek ahşap oymacıs». 51 yıldırbu işi yaptığını anlatan Çelik, yanında ça- lışacak birini bulamamaktan şikâyet- çi. Çelik, "Yanmasırdırbuişiyapıyo- rum veoturduğumeviınden başka hiç- bir şeyim yok. Tjirkrye'de bu meslek- ten para kazanıl&nadığıiçin yanımda çalışacak kimseyi bulanuyorum. Ken- yorum. Kamil Çelik, her ne kadar ayna, şam- dan gibi oymalı ev eşyalan yapsa da asıl alanı sandıkçılık. "Istanbul'da ben- den başka sandık yapan Idmse kalma- dh" diyen Çelik, mesleğinin 20-30 yıl önce ne kadar revaçta oldugunu anla- Oyor. Değişen ekonomik koşullardan ması nedeniyle mi, çeyizleri j ok ondan mı bifinmez, kimse alinryor" dıyor. Çe- lik, Italya'ya gönderdiğı sandıkla ise övünüyor. Türkiye'deki talep azalma- sına karşın buraya gelen turistler saye- sinde zaman zaman Avrupa'ya satış yapabildiğini, hafta burdan sandık alıp giden turistlerin arkadaşlannın sipariş ALMAN MİNİKLERİN GÖNLÜ TÜRKTyE'DEN YANA Tatilyerini çocuklar belitiîyor ANTALYA (AA) - Antalya'ya tem- muz ve ağustos aylannda gelen her 4 Alman turistten birinin çocuk olduğu belirtilerek. "Türkiye âşığı çocuklar, aiteteriııiTürkiye\k tatilvapmayazor- hıyorlar" dedi. Tur Operatörleri Demeği Genel Sek- reteri Hüseyin Baraner, Antalya'yı şu anda turist çocuklann istila ettiğini kaydederek, temmuz ve ağustos ayla- nnda konaklayan her 4 Alman turist- ten birinin çocuk olduğuna dikkati çek- ti. Türkiye âşığı çocuklar oluştuğunu vurgulayan Baraner, "Türkiye âşığıço- cuklar, ailelerini Türkhe'de tatil yap- maya zorhıyorlar. Antalya'ya ailesi ik gelen her çocuk, yeniden aynı yere ta- tile gebnek istiyor." diye konuştu. Baraner, şunlan söyledi: "Geçmişte ailelere yönelik çahşmalar, meyvesini vermeye başiadL Son 10 yılda inşa edi- len otdlerin yüzde 15'iodalannı family room' şeklinde inşa ettL Arük otei ve tatil köyierinde çocuk animasyonlan, sporiansu paridan,çocukpartdan, hay- vanat bahçeieri yer ahyor." Aile flyatı sadece Türkiye de Dünyada turist kabul eden ülkelerin fiyat politikalannın kişilere göre oldu- gunu kaydeden Baraner, "Diğerülke- ler herkes için ayn ayn fiyat verirken, Türkiye aile fîyatı veriyor. Vani iki bü- yük, iki küçük paket fryaü gibL Bu da çocuklu aileleri cezbediyor'' dedi. verdiğiru anlatıyor. Ahşap oymacı Ka- mil Çelik, bir ahşap tutkunu. Yaptığı desenleri sık sık değiştirdiğini, yeni desenlerle yeni ürünler yaptığıru söy- lüyor. Bir sandık için en az bir gün uğ- raştığım, büyük ve yoğun desenli san- dıklar için 4-5 gün uğraşnğını anlaüyor. Tek isteği ise oymacılığı öğrenmek is- teyen gençlerin olması. Çehk bu sayede, hem kendi işinin hafifleyeceğini ve daha çok üretim yapacağını, hem de bu mesleği geleceğe taşıyacagına inanıyor. Çelik'in günlerce uğraştığı sandık- lann fiyatı ise büyüklüğüne ve iş- lemesine göre 50 milyon lira ile 300 milyon lira arasında değışiyor. ± arun asırdır mesleğini sürdüren Tahtakale'nin tek ahşap oymacısı Kamil Çelik, Türkive'deki talebin azalmasına karşın turistler sayesinde zaman zaman Avrupa'>a da satiş yapabildiklerini anlaü\or. Yüzlerce hektar orman yandı • Yiırt Haberler Servisi - Bilecik, Eskişehir, Kayseri ve Adana'da dün çıkan orman yangılannda yüzlerce hektarhk alan tahrip oldu. Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 100 hektarlık kızılçam ve yüzlerce yülık ardıç ağaçlannın bulunduğu alanda etkili olan yangın rüzgânn etkisiyle yayılırken Yukançaylı Köyü'nü tehdit ettiği bildirildi. Eskişehir'in Sancakaya ilçesinde ise piknik yapanlann çıkardığı yangında 15 hektarhk alan tahrip oldu. Kayseri'nin Incesu ilçesinde 40, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ise 3 hektarhk alan tahrip oldu. Gazeteci Tan yaşamım yltirdi • TRABZON (AA) - Milliyet ve Fanatik gazetesi yazan Mehmet Tan 12 Ağustos Salı günü geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldınldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Cnitesi'nde öldü. Tan'ın cenazesi, yann Trabzon Gazeteciler Gemiyeri önünde düzenlenecek törenin ardından, Beşikdüzü ilçesine bağh Akkese Köyü'nde toprağa verilecek. Kameramanın acı sonu • tNCİRLİOVA (AA) - Aydın'ın Incirliova ilçesinde, yerel yayın yapan Aydın TV'nin kameramam Serol Sanşınkaya (36), kendisine saldıran 4 kişiden kaçarken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tariş binası önünde, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi bir otomobilden inerek Sanşınkaya'yı darp etti. Saldından kurtulmak için yolun karşısına geçmek isteyen Sanşınkaya, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sanşınkaya'nın, 2 ay önce 1 erkek çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Soyııt: Prf.Dr. S0«*» r l HOS GEtDiNîZ r By-passlılar zirve yolunda • DOĞUBAYAZIT (AA) - Istanbul Memorial Hastanesi Kalp-Damar Çerrahisi Bölüm Başkaru Prof. Dr. Bingür Sönmez, by-pass ameliyah yaptığı 3 hastası ve AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'den oluşan ekip Ağn Dagı'na zirve tırmanışı yapmak üzere geldikleri Doğubayazıt'ta davul-zurna ve halkoyunlanyla karşılandı. Rehabilitasyon amaçh bir ürmanış yapacaklannı söyleyen Prof. Sönmez, by-pass ameliyah olanlann hiçbir işe yarayamadıklan yönündeki önyargıyı yok etmek istediklerini belirtti. Bugün sabah erken saatlerde başlayacak olan tırmanışa 25 kişi katılacak. Kaza tartışması kanlı bitti B tstanbul Haber Servisi - Güngören'de bir kişi, trafik kazasının ardından tartıştığı tekstilci işadamını öldürdü. Merter Mehmet Akif Gaddesi'nde meydana gelen olayda, Mesut Uçan'ın (31) kullandığı otomobil ile işadamı Mehmet Demir Baytekin (40) idaresindeki cip çarpıştı. Araçlarda küçük maddi hasara yol açan kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uçan, Baytekin'i tabancayla öldürdü. 4 kişiye 472'şer milyar • A1NKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, '3, 8, 10, 22, 29, 43' olarak belirlenirken 6 bilen 4 kişi 472 milyar 993 milyon 550 biner lira ikramiye kazandı. Çekilişte 5 bilenler 1 milyar 460 milyon 850 biner, 4 bilenler 14 milyon 300 biner, 3 bilenler ise 1 milyon 500 biner lira ikramiye kazandılar. Trakya Üniversitesi ile Cumhuriyet Gazetesi tarafından ortaklaşa düzenlenen AçAş KnuştnM Prrt. Dr. Oıımn HCİ Trakya Ünhersıtesı Rektörü Cumhunyei Yazan & Koop-C Yönetmeni Prof. Dr. Idktmş ATEŞ Cumhunyet Yazan & Istanbul Üniversitesi İktısat Fakültesi Oeretım Üyesi DQÇ.Dr.ttss»BarkBDİJ(N Trakj'a Üniversitesi îktisadi ve 1dan Bilimler Fakültesi Uluslararası İlışkıler Böliimü Öğretim Üyesi ve Atatürk llke ve Inkılaplan Tarıhı Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Lavaırt ÜRER Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi Uluslararası flişkiler Ana Bılım Dalı Öğretim Üyesi Tarih: 17 Ağustos 2003 saat 14.001e Yer: Trakya Üniversitesi Rektöıiük Sanat Galerisi Düzenlemeye Katılanlar: • Trakya Üniversitesi • Koop-C (S.S. Okur Çevre Kültür xç İşletme Kooperatifi) • Edirne Belediyesi • ÇEKÜL Trakya Bölgesi Koordinatörlüğü • ADD Edirne Şubesi TOPLANTI HERKESE AÇIKTIR YURTDIŞINA GÎDEN TÜRKLER Dört kişiden birinin amacı ticaret ANKARA (AA) - Türkiye'den yurtdışına çıkışlann daha çok ticari ilişkiler ve fuar ziyareti amacı taşıyor. Internette yayımlanan *turizmgazetesLcom"un, DtE'ye (De\iet Istarisrik Enstitüsu) dayanarak verdiği habere göre, yurtdışına çıkan dört kişiden birinin amacı iş ve ticari ilişkiler. Buna karşılık yurtdışına gidenlerin yalnız yüzde 17'si gezme- eğlenme amacıyla seyahat ediyor. 2003'ün ilk üç aylık döneminde Türkiye'den yurtdışına toplam 624 bin yurttaş gitti. Yurtdışına gidenlerden 150 bini çıkış amaçlannı ticari ılişki ve fuar ziyareti olarak bildirirken, 108 bin kişi de yurtdışına çıkış amacını gezi-eğlence olarak açıklıyor. Yapılan anketin sonuçlanna göre, yurtdışına çıkış yapanlann yüzde 87'sini erkekler oluşturuyor. Yurtdışına çıkanlann mesleklere göre dağılımında da yüzde 13.7 ile profesyonel yöneticiler ilk sırayı ahyor. Yurtdışına giden • 2003'ün ilk üç ayında Türkiye'den yurtdışına toplam 624 bin yurttaş gitti. Bunlann 108 bini eğlence amaçh çıkış yaptı. Türklerin yaptığı harcamalan belirlemek amacıyla Merkez Bankasf nın Kültür ve Turizm Bakanlıgı işbırliği ile gerçekleştırilen "Yurttaşlann \\irda Giriş Anked"ne göre. 2003 yılının ilk üç ayında yurtdışına gidenler toplam 490 milyon dolarlık harcama yaptı. 624 bin kişi ile yapılan anketten çıkan sonuca göre. yurtdışına çıkan yurttaşlann gittikleri ülkelerde yaptıklan harcamalann yüzde 23'ünü yeme içme, yüzde 19.5'ini konaklama oluşturuyor. Yurtdışına çıkanlann yaptıklanm söyledikleri harcamalar içinde paket tur payının yüzde 1.5'te kalması yurtdışına çıkışlarda tur ... - „ tercihinin az oldugunu gösterirken, eş-dost ve akraba ziyaretine gidenler ile iş görüşmesi için gidenler genellıkJe seyahatlerinı bir acente üzerinden değil, bireysel olarak organize ediyor. Yurttaşlar döndüklerinde beraberlerinde 83 p Jlyon dolarlık mal getirdi. ISTEK Öğrencilerimizin, 2003 ÖSS Sınavındaki başanlannda emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz İSTEK Özel Kemal Atatürk Iisesi Okul AÜe BirHği Adres : Tarabya Cad., 34457, Tarabya/ktanbul E-mail: kemaktaturk@istek.org.tr Tel : (0212) 262 42 57 - (0212) 262 75 75 Faks : (0212) 262 79 58
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog