Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Genel Ya\in Yonetmeni İbrahim Istıhbarat Cengız Vıldırım • Ekonomı Oz- YavinKundu IIhanSdçuk(Baş- Ani^ara Temsılcısı MustafaBaJba\ AtaturkBuhanNo 1> Kat4 Muesse-e Muduru m~ı YlldlZ • YazilSİen MudUTU SaÜm 'em Y uzak • Kultur Egemen Berköz • Spor kan) EmreKongar (Daıuşman) Bakanlıklar Tel 419^02f)|"hat) Fab 419S02~#lznurTem,ılci!,ı Erol Erkut • ***** AtaasbnftSonırnhı Mıırfıır \fphm£f *bdü!kadırYucelman#Makaleler Samı Ka- Orhan Erinç, Hikmet Çetın- Serdarkıak.H ZıvaBK 1^2 S : Uel 4411220 Faks 4418~4^ S t S # Hab^MerkezT MudlS? r a Ö ^ n *- P " Z e ^ e .^»«•^«'«•Bıl- Ka>a-§"^n Şoner, Ibrahim # Ai™ Tem^, Çenn i.ğenoğ.u. inonuCd 119SNol I Hakan Kara Cumhuriyet îmtivaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAA SELÇUK gı Belge Edıbefiuğra • \wnHaberierı Meh- \ddu, Orhan Bursalı. Musta- Tel W121İ Faks 36112 ]* AntaKaTemsıleısı •UımetOnıçoğiu met Faraç 0 Avrupa Temsılcısı Gurav Oz fa Balba}, Hakan Kara. CumhunvetCad 80 * Tel 024224800^"Fa\ 24^0^09 Bjkıklem Ahmet K o r u l s a n • ^a " "5 F a 7 l l e t K u z a nel Mudur 1 rd 1 Sart, Tub^ Murlı Doien # \'udur ^ rd Pszjrhına Hakan \cm # Mudür "ı rd Fınans *e Opera>\Lr Erhar Oafenur # Paariama DırdctonL Tulav Tosun Tel n I 4 " 0 FaU ''i: -4 ; T ^avunla\ajı ^tenı GunHaber AjansjBa^tme'îaMntılık A!> TuıiocaeıCaii 94! Ca&üoglu *4 H laantnıl PK 246 Sutecı U4 ^ kt Te! f P L MZOl^ İJhall Fafc. 10 2121 - i "> 8~> ^"^ Basto Meriez Gazae Deıp Baım ^ a™cılıi; San \eTıc ^S Barbaro* Bulvan V IZ^ lsi Geael Dagmm BBD Metiez r<\GlSTOS20<n Imsak 4 29 Guneş 6 08 Ogle 13 1< Ikındı 1" 02 Uşam 20 10 >atsı 2) 41 Bilim insanlannın son bulgulan çok farklı koşullarda bile yaşamın olabileceğini ortaya koydu Demir soluyancanlılar Çinde otontobil ve bira zamam • Çeviri Servisi - Çın'de bugunJerde aynı anda bır festıval ve bır ftıar duzenlenıyor Bın başkent Pekın'dekı otomobıl fuan Çın'de uretılen çok sayıda modelın tarutıldığı fuan ılk ıkı gunde 20 bın kışıgezdı \e toplam 800 otomobıl satıldı Ulkenınbır başka bolgesındekı Qıngdao kentınde ıse bıra festıvalının coşkusu yaşamyor Yerel bıra Tsıngtao'nun tanjtımını yaygınlaştırmayı amaçiayan festıvale en çok rağbet edenler ıse elbette gençler fFotoğraflar AP) Tecavüze 19 mHyon do(ar • VENTURA (AA) - Kozmetık fırması Max Factor'ın uyuşturucu ve tecavoız suçlanndan gıyabında 124 yıJa mahkûm olan vânsı Andrew Luster, tecavuz ettığı Kahfornıyalı kadına 19 mılyon dolar tazmınat odemeye mahkûm edıldı Ventura Bolgesı Yuksek Mahkemesı yargıcı Fredenck Bysshe, "davadakı gerçeklenn çok aşağılık, ınsafsız \ e sapıkça olduğunu" belırterek mahkemenın açık olan suçlar yuzunden tazmınat cezasına karar verdığım kaydettı Luster, 23 yaşındakı kadına 10 mılyonu ceza olmak uzere toplam 19 mıJyon dolar tazmınat odeyecek. W4SHINGTON(AA) -Bılım ınsanJan, okyanusun denniıkle- nnde yaşayan ve oksıjen yenne demır soluyan, kaynar suda bıle yaşayabılecek bır yapıya sahıp mıkroorgaruzmalar belırledı Bu bulgunun, uzayda yaşamın yal- nızca atmosfen dunyanınkıne benzeyen gezegenlerde buluna- bıleceğı yolundakı yaygın goru- şu ortadan kaldırabıleceğı, Dun- ya yuzeyınm sahıp olduğundan çok farklı koşullarda bıle yaşa- mın olabıleceğı, "mikroorganiz- nıalann, cehennem koşullannı • Okyanus zemınınden fışkıran kaynar sularda yaşayan mikroorganızmalar, 'yaşamın yalnızca ılık, güneş ışığı alan gezegen yüzeylennde olabıleceğı' görüşünü ortadan kaldırdı. bileev okrakkuBanabflecekkri" goruşunu pekıştırdığı bıldınldı "University of Massachu- setts"ten bılım ınsanlan Kazem Kasbefi ve Derek Lovley, okya- nus sahıhnden yaklaşık 320 kı- lometre açıkta \ e su yuzeyınden 2 kılometre dennden, uzaktan kumandalı denızaltılarla aldık- lan su orneklennde bu tıp canlı- lan belırledıler Bılım insanlan- nın yayımladıklan araştırma so- nuçlanna gore, "Strain(tör) 121" olarak sınıflandınlan bu canlı turlen, okyanus zemınınden fiş- kıran kaynar sularda yaşıyor Adeta cehennem koşullannın bu- lunduğu. ışığm mevcut olmadı- ğı bu ortamda ağır bır basınç bu- lunuyor, su da yoğun olarak tok- sık kımyasal maddeler ıçenyor Bu bulgunun, "yaşammyalnız- ca ıhk% güneş ışığı alan gezegen yüzevleriııde \e>a >üze\e vakın bölgelerde mevcut olabileceğa'' goruşunu ortadan kaldırdığını belırten bılım ınsanlan, "Stra- in 121" turune mensup "Pyro- lobus" adı venlen mıkroorga- nızmanın, suyun kaynama dere- cesırun çok uzennde, 113 san- tıgrat derecede yaşayabıldıfını, ısı yukseltılıp 121'e getırıldı- ğınde buyume hızının arttığını belu-ledıler AL GÖZÜiVI SEYREYLE IŞIL ÖZGETNTÜRK Hayat Her Zaman Öndedir! 'Teması' uzaklık engelliyor Evrende başka yaşam olabilir Ç4NAKK4LE (AA) - Çanakkale Onsekız Mart Unıversıtesı'ne bağlı Astrofızılc Araştırma Merkezı ve Gozlemevı Muduru Prof Dr Osman Demircan. evTende yaşanabılır bolgelerın ve canlılann olabileceğini, ancak varsayılan canlılarla temas kurmanın mumkun olmadıguıı soyledı Prof Demircan, Dunya'nın da ıçınde bulunduğu Samanyolu gezegen kuşağında canlılann yaşayabıleceğı bır alan tespıt ermelennm mumkun olabileceğini ve uzayda fızıksel olarak yaşam koşullannın oluşabıldığı bolgeler bulunduğunu belırttı Demircan, evrenın yuzde 99'dan fazla bır kısmının plazmadan oluştuğunu ıfade ederek şu bılgıyı verdı u Lza>dafizikseloiarak vaşam koşuflannın oiuşabildiğ] bölgeierin çok olması gerekiyor. Evreııin çok büyıik kısnu, viizde 99'dan fazlası plazma, vani sıcaktık Evrende bu piazmanın dışında yaşanabilir bolgekr var. Öncefikle biiyük moiekul buJudan var. V Jdıdann etrafinda gezegenier var. Fakat sorun şu: EvTende mesafefer o kadar bûyük ki, teJeskoplarla bu mesafeleri aşıp çok küçük bmuttaki gezegenleri gözkmek. bugünkü şartlarda mumkun olmuvor." 'Tombul} Bridget'a parayağıyor "Bridget Jones'un GünJuğu" filminin ikincisi içüı alacağı kilo başına para tekiif edilen unlu aktris Renet Zelhveger, ilk çekine kav uşru. Guzel aktris, aldığı kilolar karşıiığuıda etinde 3.2 mihon dolartık (4 trihon 480 miiyar iira) çekivie evıne dondu. İnternerteki "daihstar" siteânin haberine gore, film içüı vaklaşık 11 kilo aiması istenen ZeUv^eger şişmanlamava başJavmca. para musluklan da açıldı. Film için toplam 22.5 mihon dolar ^klaşık olarak 31 trihon 500 miiyar İira) tekiif edilen unlu yıldız, boylece ücretinin yedide birine daha çekimler başlamadan kavuşmuş oldu. Chîcago, Türk festivaline hazırlanıyor CHICAGO (A.4) - ABD'de 15 bın cıvannda Turk'un yaşadığı Chıcago kentınde ılk kez, 15-17 Eylul gunJen Turk festıvalı yapılacak Festıvalde Iznur Olgunlaşma Enstıtusu, Osmanlı kıyafetlennden esınlenerek hazırlanan Turk gıysılen defılesı duzenleyecek Semazen gostenlennın de yapılacağı festıvalde, folkJor ve sanat gostenlen yapılacak, Turk yemeklen tanıtılacak Hadı kıskanmaym, na- zar efmeym gene Kaz Dağlan'nda zumrut de- relenn ve zeytm ağaçla- nmn arasındayım Buyıl yazı sureklı cennete çev ır- dım gıbı ama, ınsanın ba- zı şeylen ne zumrut de- relerde ne de bır zeytın ağacınm altında unurma- sı olanaksız tşte gunler- dır gozumun onunden gıt- meyen bır goruntu ve Kurtçe soylenmış ağıt mı- salı sozler gelıp burada da kapımı tıkırdatıyor Ve ben her zaman sorduğum bır sorunun yanırını yenı- den kendı kendıme ven- yorum Evet, hayat her zaman sanattan bır adım ondedır 1 Oyledır Beş N Bır K programını ızlıyorum Topluma Kazandırma Ya- sası'yla ılgılı bır Guney- doğu roportajı Şır- nak'tan. oacılı coğrafya- dan, yuzu yuzyıl kadar yaşlı bır kadın anlatıyor "Benim sekizçocuğum obnuştur. Sekizi de erkek- tir. Bürün ömriim boy un- ca onlan evlendireceğını günü hayal etmişim. Dü- ğünlerindeoynamavı, ge- Bnlerime sanlnıayı. torun- lanmı okşamay ı hayal et- mişim. Ama hayat bana bunu nasip görmemişrir. Oğullanmdan en büyii- ğü, gözümun bebeği, tam on alü \ ıl önce bir sabah beni ainundan öpmüş ve kendini dağlara vıırmuş- fur. V^ıruş o vnruş, tam on altı y U içinde tek bir haber salmamıştır bana, tek bir name gönderme- miştir. Ölü müdur, yaşar mı bilmenı. Gece \ akti av dağlan sibnegümüşe kes- tiğinde beniuyku tutmaz. KaJkanm, pencerenin ya- nına oturur ve oğlutnu beklerim. O gelmese bile hayaligeiir. '.Anacığım elı- nı opmeye geldım' der, "hakkını helal et' der, onun gül ytizünü öperim, operim, 'helal olsun yav- rum" derim, birtikte ofu- nır ayı sevrederiz, ay usul usul batarken o da dağla- nna geri döner. on altı yıl her dolunay olduğunda, bu olur. Ortanca oğlum hayal oka da gittigi yerden artık gelmez. Bundan se- kiz yıl öncey di. O zaman- lar korkuyu öğrendik, hep birtikte ailecek öğrendik. Ortanca oğlum nıaden iş- çisiydi, o zamanlar Şır- nak bir cehennem, oğlum o gün gene madene gitti. Madene girdiya da ginne- di bizim bu konuda bilgi- miz yoktur. Ama o gün- den, siJahlann hiç susma- dığıogunden sonraoğhım madenden hiç dönmedi. Ne öliisünü bulduk bir yerde ne dirisini. Dediler, sadecedediler 'Oğlun bır faılı meçhul cınayetın kur- banıdır' Yanikatüidebel- li değildir, ölüsunün ne- reye düştüğü de. Bizim bildigimiz gördüğümuz, ortanca oğlumun da şu dünya denilen üstıinde herkesey«r olan bu büyıik kâinatta uçup gitmesidir. Şinıdi ortancadan son- raki iki oğlumun duru- mu daha da gariptir. On- lan tam dokuz ay aray la doğurdum. Şinıdi biri as- kerde öteki cezaevinde. • Devamı 8. Sayfada -Cafıîelıa Koşe Takımı, Dıruf Violette Kanepe, Versay Yeşıl Vlol ette Kolçakh Kanepe, Violette Maksi Takım, Vıolette Kolçaklı Maksi Takım, Nılüfer Çıft Kışılık Kanepe, Nilüfer Koltuk Takımı, Nılüfer De Luxe Takım, Berjer Oturma Grubu, Camelia Köşe Takımı, Arızona Koltuk Takımı, Kansas Salon Takımı (Yataklı ve Yataksız), Destan Koltuk Takımı (Yataklı ve Yataksız), Nascar, Soft, Master, Mandarin, Magıc, Beverly TV Koltukları, Sementa Mutfak Köşe Takımları (Mını ve Maksi), Ergoflex ve Elektroflex Bazalar, Flash Vıtrın ve tüm Ev Tekstıllerı KDV ındırimlidir ff MasterTV Koltuğu, Mavı Den bonus card ÜVESIDIR tnd^muni ^p www.istikbal.com.tr Elektroflex Baza Uyku Setı, Tom & Jerry Pano Jh KDVBİZDEN i1WT/UWvE2tMUTO«EMMIEÎtttTA»«İKM1AlClNEUK<JI«KZUU»ft DSOOMI 86 Sa UOMSOllBraaiUPURETIHKSrOKHUNlAllmASIMUaRnMTURONUİIfnaMOSI^ " Y a / a n a c a k ç o k ş e ) t a r HUIUNA SAHİPT1B KAMPA«YA KOŞULURITIA U.SIU AffilHHj SILCI IçM. LÛIfEN Ut İSTİKBM. TE1MU UTICSriU BAŞVURUM1Z. İSTİKBAL Af. 0 S A U. C U Ha 13 3MOT «TSERİ. _
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog