Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 2003 PAZAR OLAYLAR VE GORUŞLER Birresim:Irak'tan yurdu- na dönen 23 yaşnda bir ABD askerinin toprağı öpüşüL Çok şey anlatıyor! Anlaya- na, yüreğinde birazcık in- sanca duygusu olana!.. Resmin yanında haberler "Irak'a askergöndermekha- ta olur"; "ABD askeri olma- yacağız"; "Tayyip sen oğlunu Irak'a gönder" başlıklan! Ülke haksız bir savaşa itiliyor: Irak'a asker gönderilecek!.. Ama hangi as- ker? Mark, dolar ödeyip askerlik göre- vi yapanlar mı? Televole "sanatçılar" mı; beylerin, efendilerin oğullan mı? Kimler, hangi askerier gidecek ABD buyruğunda savaşa? Öteden beri Türk- lere düşman olan, fırsat buldukça Türk kanı dökmüş, yapmadığı düşmanlık bı- rakmamış Arap halkını kurtarmaya mı? Yoksa o halka binbir eziyeti çektiren iş- galci ABD'lereyardıma mı? Önemli ka- raıiar öncesindeyiz. Karan AKP'lilerle dolu Meclis mi verecek, hükümet mi diye tartışılırken Tayyip Bey cümbür cemaat Balıkesir'in Ekinlik adasında dinlertceyegitmiş!.. Umurundamı Arap çöllerinde Türk gençlerinin şenit olma- ya itilmesi? Birkaç yüz insan gösteri yapıyor. Bir- EVET/HAYIR OKTAY AKBAL Irak'a Kimler Gidecek? kaç yüz genç Irak'a asker gönderme- ye karşı çıkıyor... Aldıklan yanıt, coplar, dayaklar, gazlarlazehirlenmek... Böyle üç beş kişilik direnişler elbet sonuçsuz kalır! Başka ülkelerde görüyoruz. elli bin, yüz bin kişi sokaklara döküfüyoc Di- renme, hak arama, doğrulan savunma, ulusal davranış böyle olur işte!.. Bizde topfu bir eylem, bir davranış, bir birliktelik niye olmaz? Yaklaşan ye- rel seçimlerde solda yer alan partilerin, geçici bir süre için, anlaşıp aday sap- tamasında iş birliği yapabilmesi neden bir sürü engelle önlenir? Ismail Cem'in çağnsı neden karşılıksız kalır? CHP'si, DSP'si, öteki sol partiler neden ses ver- mez? Üstelik "Sen vaktiyle şöyle yap- tın, böyle ettin" diye yeni kavga neden- leri yaratılır? Şeriatçılık gelmiş kapıya dayanmış! Ya- salar değiştiriliyor, ülke cumhuriyetçi çizgıden şeriatçı çızgiye sürükleniyor... Cir Tayyip saltanatı kuruluyor! Sek- son yıllık görenekler, gelenekler, ya- salar yıkılıp, tarih öncesinin gerici- likleri bir bir uygulanmaya başlatılı- yor... Çarşaflar, sımsıkı başörtüleri, çadırdenen kapalı giysileryayıldık- ça yayılıyor... Bir gün gelecek tüm ulus, birbirinden görerek, özenerek, korkarak, irtica karanlığma girecek! "Topluma kazandırma "diye Atatürfc cumhuriyeti aydınlanna acımasızca kıy- mış caniler özgürlüğe kavuşturuluyor? Daha düne kadar lanetlenen eşkıyalar düzeiniyor?.. Nerde cumartesi akşam- lan Galatasaray önünde gösteri yapan analar, kardeşler? Nerde yollara dökü- len o şehit analan? Nerde sayısız kayıp- lann resimlerini taşıyan o ünlü otobüs?.. Nerde çeşitli hayvan adlanyla bilinen vurgun çeteleri ıle ilgili soruşturmalar? Irak'a kimler gidecek? Para vererek askerlik yapanlar mı? Tayyip'lerin çocuk- lan mı? Para babalannın evlatlan mı?.. Hayır Anadolu'nun yoksul çocuklandır, ABD'nin yardımına göndereceklerimiz... Bakın, Irak'a asker gönderilmesi için yazılar yazan bir AKP'ci, Taha Bey bi- le, ne diyor: "Çatışma çıkarsa o çarpı- şacak. Allah korvsun belki şehitler ve- recek. " 0 şehitlerin hesabını bu rr.illet ergeç sormayacak mı? Deprem MasterPlanı Üzerine Tarüşma PENCERE Istanbul Büyükşehir Belediye'si kamu- oyuna açık bilgi vermeden İstanbul Deprem Master Planı hazırlatmış. Bu master planın mali\ etinin 100 milyar dolarolduğu iddia edi- liyor. Bu proje neden kamuoyuna duyurul- madan yapılıyor ve bu plan neden Türkiye'de- ki dört ünrv ersiteden nasıl seçıldikleri belli olmayan öğretım üyelenne yaptınlıyor. bu öğretim üyeleri neden ve nasıl seçildiler? Bu öğretim üyelen söylendiğine göre OD- TÜ'deki öğretim üyeleri dışında hiçbın dep- rem uzmau değil, İTÜ'deki öğretim üyesi- nin rektörün eşi olduğu, Boğaziçi Üniversi- tesi'nden ise Kandilli Rasathanesi Deprem Arastırma Ensritüsü müdürünün projede yer aldığı söylentısı var. Bılindığı kadan ıle Kan- dilli "nin müdürii deprem uzmanı değil, en- düstri mühendisi!.. Bu plan neden deprem uzmanlan dururken endüstri mühendısine ha- arlatılıyor'7 Yıldız Teknik Üniversıtesi în- şaatFakiiltesi'ndenöğretim üyelerininbu pro- jede yer aldığı ve bu öğretim üyelerinin de deprem uzmanı olduğu iddia ediliyor. İstanbul Deprem Master Planı 7.5-8.1 şid- detinde olacağı varsayılan bir depreme gö- re yapıJmakta. Pek çok deprem uzmanı İs- tanbul'da bu şiddette bir deprem beklemiyor. Bu proje için bu şiddette bir deprem olası- lığına kimkarar verdi? Deprem uzmanlann- dan bu konuda görüş alındı mı? İstanbul Bü- yükşehir Belediyesi bu projeye katılan öğ- retim üyelerinin adlannı, projenin neleri kap- sadığını. projenin maliyetini neden kamuoyu- na açıklamıyor? Geçenlerde Büyükşehir Be- lediyesi kaynaklı "deprem olaeak" söylen- tısı yayılıp İstanbuFda paruk yaratıldı. Ka- sıtb yaratıldığı kuskusu uyandıran bu dep- rem paniği "projeye bu kadar büyük meb- lağı aktarmak için kamuoyu desteği yarat- mak için mi yapddT sorusunu akıllara geti- riyor. Bu proje sonunda hangi müteahhıtle- re bu planın uygulaması yapnnlacaktır? Pro- jeyı hazırlayanlarla yakınlık derecesi ol- mamasına özen gösterilecek mıdir9 Projenin bu kadar gizli yürütülmesi müteahhit seçimin- de de saydam (şeffaf) olunmayacağı kuş- kusunu doğurmaktadu". On milyon nüftıslu bir şehirde bu on milyon nüfusun tümünü il- gilendiren böyle bir konuda Büyükşehir Belediyesi ve projeyi yürüten bilim adam- lannın kamuoyuna en hsa zamanda açıklama yapmalan gerekmektedir. Ylehmet GÖRDAMAR Aroştırmacı Yazar Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası "MüzikSizinle"d Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 2003-2004 konser sezonunu müzikseverlerin ilgiyle izleyeceği bir programla açıyor. Genel Müzik Direktörlüğünü ve Daimi Şefliğini Gürer Aykal'ın yaptığı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası klasik müziğin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla Lûtfi Kırdar Konser Salonu'nda vereceği konserleri Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'ne de taşıyor. - Keçiburcu^ Meydan^ sitesit ^- Cumhuriyet . Üniver- Ga- âtiya eserlerinden mindeki Bors 2004 onser Sezon sız Borusan tş Filarmofi Orkes ralık Burrf Orkesl başlayaca Orkestra 2 Mardin'de Cumhuriyi Mayıs Pazar günü Şaf Üniversıtesi Osmanbe^ konser verecek larmoni, ziar rıuz sizinle.0 • ISaraMi 2ÛO3 ; LOtfi Kırdar KOTMT Sakmı* zonl Şet : Gürer Aykal Soiistter: ömer Faruk Tekbilek (ney) Bahadır Şener (kanun) Necati Çelık (ud) Zohar Fresco (vurmalı sazlar) Korotar : Istanbuı Devte! Opera we Bates Kcrosu ue Borusan Çocuk Kcyosu Program: G. Rossıni : httrsa Saksağan UvBrtürü Ö,F. Tefcbilek : Gönuterm Suffarv Sevenm Sen Ben, Fut Mcon, ktanbut. ILove You. Saşkır P.l.Çaykovski: l812Uverturuop 49 • K^M^ûv Hafc E^îım MerVaz W3cnman Karn sarıöerı c^j konser ucretsu c&a* \d&feo*fef Kandfcr' <^ 'kim01 ekim 2003 02 ekim 2003 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Lütfi Kırdar Konser Salonu prız- FilarmciT ayında Karşılama Konl da sürdürüyor. Konseri"nin solisti bu yıl Ömer l Tekbilek... ABD'de yaşayan Tekbil| son dönemin en ünlü Ortadogı müzisyenlerinden birisi olad anılıyor. Ney, bağlama. vurmal çalgılar ve zurna ustası olan Tekbilek Ük büyük çıkışını Metropolitan. hteşem Süljj Keane i man yapr Te r osım05 kosmı 2003 06 kasım 2003 Kadıköy Halk Eğitim Merfcezi Lütfi Kırdar Konser Salonu Şef : Gürer Aykal Soiist : Giovanni Angeleri (keman) gram: U.C. Erkin: Senfonık Bölüm 'UM Cemal Erkin'in 97. Doğum Yılı Nedenıyle" M. Bruch : Keman Konçertosu No. solminörop. 26 ( N. Rimski-Korsakov: Şehraza: op. 35. ıbey Kampüsü'nde konser verecek. 26 Mayıs'ta ıtep'te GASKİ Spor Tesisleri Anfitiyatrosu'ndaki ;rin ardından 27 Mayıs'ta Istanbul'a dönecek. serlerde çalınacak eserlerle ilgili açıklamaları Iro sanatçısı Sönmez Atasoy gerçekleştirecek. Eır abcLuııaı îyla 7 konsı cak Şef : Gürer Aykal sdist : loudenitch Stanislav (piyano) Program: P.l. Çaykovski: Piyano Konçertosu No 1 sı bemol mınör op. 23 J. Brahms : Senfonı No. 4 m mtnör op. 98 07 ocak 2004 08 ocak 2004 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Lütfi Kırdar Konser Salonu ubat Şef : Gürer Aykal Soiist : Vadim Gluzman (keman) Program: A.A. Saygun 16 şııbat 2004 19 $ubat 2004 Kachköy Ha* Eğitmn Merkezi Lütfi Kırdar Konser Salonu Orkestra İçin Çeşitlemeler\ 'Ahmed Aönan Saygun 'un' 96. Doğum Yılı Nedeniyle" A. Dvorak : Keman Konçertosu /a minor op. 53 P.l. Çaykovski: Senfoni No. 1 sol minorA op. 13KışRüya!an i Soiist: Dimitris Sgouros (piyano) ŞUsat ayi konsenmızın konuk şefi ve programı daha sonra apklanacaktır. tarihT fnadolu İstanbulj rası 4 gün boyund ü düzenleiîtPHf "Kultür I Festivali"nin açılışı, tart| n 82 burcundan biri olan Ke :'nda Borusan İstanbul Filarmoı! festrası'nın vereceği konserll layacak. stra 24 Mayıs Cumartesi günül e Cumhuriyet Meydanı. 25 > r günü Şanlıurfa Harran psmanbey Kampüsü'nde k. Borusan îstanbul Fi- ıstrası 26 Mayıs'ta Ga- Kl Spor Tesisleri An- ı konserin ardından bul'a dönecek. Kon- cak eserlerle ilgili tro sanatçısı Sönmez feştirecek. önetimindeki Borusan Orkestrası Turnesi ski'nin sak- 00 0° r art tan 10 mart 2004 11 mart200A Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Lütfi Kırdar Konser Salonu ayında düzenlenen Karşılama Konseri" geler da sürdürüyor. "Yeni ğ Konseri"nin solisti bu >jj Tekbilek... ABD'de yaa son dönemin en ünj müzisyenlerinden f anılıyor. Ney. bagj çalgılar ve zurna ust; ısan29 nisan 2004 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Lûtfi Kırdar Konser Salonu Şef : Gürer Aykal SoNst : Fazıl Say (piyano) gram: Fazıl Say : Piyano Konçertosu No. 3' D. Şostakoviç: Senfonı No. 9 Mi bemol majör op. 70 *Dünyada ilk seslendirilişi ilk büyük çıkışını 198. Metropolitan Müzesi' hteşem Süleyman Ser Keane ile ortak çalışm man the Magnificent yapmıştı. Ney, baglama," çalgılar ve zurna ustası olan Tı ilk büyük çıkışını 1988'de New Metropolitan Müzesi'nde açılan M hteşem Süleyman Sergisi için Brian Sef : Gürer Aykal Solistter: Alexander Rudin (viyolonsel) Ruşen Güneş (viyola) Ferhat Göksel (klarinet) Program: M. Bruch : Viyola ne Kianoet ıçm Ikıli Konçeno H. Joems : Ispenya ÇılgınUdarr R. Strauss: Don Kışot op. 35 'Borusan Isîanbul Riarmon 1 O1<estrası ıçın bestelenen yaprtın dunyada dk sesfendınbşı Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 2003-2004 konser sezonunda vereceği konserler için abonman kart satışı Agustos'ta başlıyor. BlFO'nun Lütfi Kırdar Konser Saionu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde vereceği 7 konser için abonman kartı alar sanatseverler tüm sezon boyunca ıstedığı konseri kendisıne özel koltuğunda % 20 indirimle izleyecek. Bu yıl BlFO'nun abonman kartını alanlan birçok sürpriz bekliyor. Abonman kartı sahipleri kartlannın yanında 1 adet Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası CD'sıne sahıp olacak. Ayrıca abonman kartı alan ailelerin 18 yaşından küçük 2 çocuğu ücretsiz olarak abonman sahibi olabilecek. Ertuğ - Kocabıyık yayınlarının satışında % 10 ındirim de yıne abonman kartı sahıplermı bekleyen başka sürprizlerden... BİFO Abonman Kartı Fiyatları: www.borusansanat.com Bilet Satış Bon^an Kuftur ve Sanat Mertazi. Kad-kov Ha» Ea*m Merkezı, Noktalan eitetııc « ) noktaiarı BlleB* Ç*jn M«rk«ı 0216 454 »5 55 Lütfi Kırdar Konser Salonu (7 konser) Tam Abonman Kartı: 168 Milyon TL indırımlı Abonman Kartı: 84 Milyon TL Kadıköy Halk Eğitim Merkezi (7 konser) Tam Abonman Kartı: 140 Milyon TL indirimli Abonman Kartı: 70 Milyon TL • 2003-2004 konser sezonunda tum konserlenn başlama saatı 20:00'dır. • indınmlı abonman kartlarmdan oğrenciler, emekliler, 61 ya$ üstündekıler, ögretım üyeleri ve öğretmenler yararlanabılecekler. Abonman Kartı SûnisanKıiKjrveSanatMerkBBjstiklalCad No i } \ 34433 TOnei-Beyoaiu-lstanbul Satış Noktası '«•. 0212 Ü » 06 55 Faks 0212 ?52 <5 91 Keçiler Kaçmak Uzere Geçen gün Mualla Hanım'ı gördüm, içim cız et- ti, nerede o eski Mualla Hanım?.. Çoktan beri göTnemiştim.. Eskiden terü tazsydi, yanaklan toz pembeydi, saç- lan lepiska, duda^ları lokumdu.. Değişmiş.. Ne düşündüğümü gözlerimden anladı, boynu- nu büktü, utangav bir eda ile dedi ki: - Çok bozuldun'-. Bozulmuş muydu?.. Hayır!.. Kimbilir, derinliğine gözlemleyen bir 'esfef' açı- sından belki dahâ da güzelleşmişti. • Değişim başka. Bozulmak başka.. Dönmek başka. Bektaşi bir mahalleden geçiyormuş, sokak or- tasında durup bağırmış: - Ulan pezevenkler!.. Pencereleraçılmış, bir sürü başgörünmüş, her- kes bağırıp çağınrken Bektaşi söylenerek yürü- müş: - Ne de çok, ne de çok, ne de çok... Medyada 'dönekler' diye bir bağırdın mı köşe pen- cereleri açılıyor... Ne de çok, ne de çok, ne de çok... • Değişim ile bozulma, dönüşüm ile dönme, olu- şum ile kokuşma arasındaki anlam farklan kıldan ince kılıçtan keskindir. Dinde 'tanassur' Müslümanın Hıristiyanlığı kabul- lenmesi anlamına gelir; Hıristiyanın Islamı benim- semesi 'hidayete ermek'le vurgulanır. Medyada şu günlerde pek revaçta olan tartışma- lara bakılırsa Tayyip Erdoğan değişmiş... Değişmiş mi?.. Dönmüş mü?.. Tanassur mu etmiş, hidayete mi ermiş, gizli din mi tutuyordu, mezbep mi değiştirdi?.. Haydi, çık bakalım işin içinden... • Oktay Ekşi dünkü başyazısında RTE'den çar- pıcı birkaç örnek sergiliyor; yakın zamanda neler söylemiş bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Başbaka- nı?.. Bu konuda birkaç alıntı bile yeterlidir: "Evlendirme kütüğünü belediyeierden alıp imam- lara verelim." (9 Ocak 1995) "Ben istanbul'un imamıyım." (8 Ocak 1995) "Bizim getirmek istedlğimiz sistem Allah 'ın hü- kümlerine ters olamaz. Bizim referansımız Islam- dır. Bizim getireceğimiz sistem bir defa bu refe- ransa ters düşmeyecek. Yapacağımız şey budur." (23 Eylül 1996) Bunlar bir şey değil, RTE'nin söyledikleri kitap- larda yazılı, ellerde dolaşıyor. • Benim bildiğim tüm dünyadaki demokratik dü- zenlerde kural bellidir; bir politikacı önce kişiliğini bulur, partisini seçer, toplum önünde kendini tanı- tır, seçime girer, kazanırsa kazanır... Başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra kimlik aramak ne demek?.. Istersenizpapatyafalı açalım; Başbakan değiş- ti mi, değişmedi mi, döndü mü, dönmedi mi?.. Keçileri kaçırmak buna denir. Loryma Resort Bir yaşam tarzı Turunç. Güney Ege'nin fıyortlarla bezenmiş nefes kesici coğrafyasınm en güzel koylanndan biri... Loryma Resort Hotel yamaçların vejetasyon dokusuna gizlenmış, kovun büyüleyici. mistik panoramasına tümüyle hükmeder ko- numda, sıra dışı bir tesis. Ormanlardan inen serinletici esintiler. düşük nem oranı ve bol oksijenli, sağlıklı hava- sıyla ideal iklim koşullarına sahip. Eko-çiftliğinden kendi süriinü, peynirinı, kremasını. yumurtasını temin eden, ken- di ürettiği -yörenin en kaliteli- zeytinyagını kullanan. da- mak zevki kadar sağlıklı beslenme ilkelerıne de duyarlı bir mutfak. Konforlu apart daireler, açık büfe restaurant. pool- bar. outdoor-bar. açıkkapalı yüzme ha\r uzlan. jakuzi. fıt- ness-center, sauna, süper dısko. bilardo. dart. tenis, masa- tenisi, çocuk kulübü. doktor senisi... Lısansh rehberlerle mountainbiking, sea kayakıng, trekking, canyoning, scuba diving, rafting... Ruh-zihın-beden sağlığı programlan, Ayurveda konsültasyonu, T'ai-Chi. Yoga seanslan. aroma- terapi masajlan, doğal zayıflama kürleri. >"ûz-vûcut bakı- mı... "'Ozel animasyonlar". "sürpriz showlar"dan anndınl- mış, arabesk müziği uzaktan bile duyamayacağınız, kent yaşamının yıprattığı üısanın pozitif yaşam enerjisiyle dolu gûnlük yaşamına dönmesini hedefleyen, kültûr ve çevre dos- tu bir ışletme anlayışı. Detaylı bilgi' www.loryma.com Tel: 0252 476 72 20-24 Faks: 0252 476 72 25 infoft loryma.com Cumhuriyet Dostlanna %20 indirim 1+3 taksit BOBUSAN HOLDINC KUfiULUŞUDUR OKTAY AKBAL Romanlar Garipler Sokağı, 72. Sasto Suçumuz İnsan Olmak, 12. Baskı İnsan Bir Ormandır, 5. Baskı Düş Ekmeğj, 4. Sas/V/ Batık Bir Gemi, 2.8as/r/ CAN YAYINLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog