Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 AĞUSTOS 2003 PAZAR 16 TELEVIZYON cumtv(n cumhuriyet.com.tr UNUN rİLMLERİ BulunmazUşak 09.30 GAP TV Güldürü • Konak sahibinin tatile gitmesinden yararlana- rak onun yerine geçen bir uşakla, zorla evlen- dirilmek istendiği için konağa hizmetçi olarak giren 2engin bir kızm aşk öyküsü. Türker Inanoğlu'nun yönettiği filmın başrollerinde Göksel Arsoy, Fatma Girik, Vabi Öz oynuyor. Süahsız Şerif 12.30 TRT 1 Macera ©(Gunfıght üı Abikne) - Clarence Upson Yo- ugrf ın romanından uyarlanan filmde, iç savaş strasuıda sinirleri alt üst olan Abılıne kenti şerifi, sa- vaştan sonra kente döner ve işine devam etmek is- ter. Yönetmen: Bobby Darin, Emily Banks, Leslie Nielse(1967ABD, 86 dk). Del Rio'dan... 13.00 CNBC-e Macera (Man Fhrnı Del R») - Bir kasabayı kanunsuz- lardan temızlemek üzere işe koyulan Robles, bir büre sonra işlerin pek de kolay halledilemeyece- ğini anlar. Cnünün yaygınlığından ötürü ortam da- ha da gerginleşmiştir ve en kısa sürede kendisini is- pat etmesi gerekmekledir Yönetmen: Harry Horner. Oyuncular: Anthony Quinn, Katy Jurado, Peter VVhitney (1956 ABD, 82 dk). Büyük... 16.00 CNBC-e Güldürü /TT\ (AJakazam The Great) - Hayvanlar alemine v / hükmetmek için seçilen Alakazam, küçük bir maymundur. Taca kavuşunca değişen Alakazam, hiç de kendisinden beklenmeyecek işler yapmaya başlar. Emekli sihirbazlann yaşadığı bir adanın hü- kümdan olan Kral Amo ona bir ders vermeye karar verir. Yönetmen: Samuel Z. Arkoff. Oyuncular: Frankie Avalon, Dodie Stevens, Jonathan Winters, Arnold Stang (1960 Japonya, 88 dk). Dönme Doiap 16.30 Show TV Güldürü • Yıllardır ezacılık fakültesine gırmek için uğ- raşan Selami, kıskanç kansı Lamia ve çapkın arkadaşları Lütfı'nin gülünç öyküsü. Zeki Alas- ya'nın hem yönetip hem de oynadığı yapımda sa- natçıya Metin Akpınar, Pembe Mutlu gibi oyuncu- lar eşlik ediyor (1983). PandaMacerası 20.30 TRT 1 Güldürü /TT\ (The AmaTing Panda Adventure) -Ryan, iki se- >3/ nedir görmediği babasını ziyaret etmek için Çin'e gider. Babası, Michael pandalan korumaya çalışan bir doga bilimcıdır. Küçük çocuk, büyük macera yaşamak üzeredır. Yönetmen: Christopher Cain. Oyuncular: Manon Dougherty, Stephen Lang, Ryan Slater, Yi Dıng (1995 ABD, 84 dk). Gigi 21.00 Olay TV Müzikal ©(Gtgi)- Aday olduğu dokuz daldaki Oscarlar'ın hepsini alan Vincente Minnelli'nin ünlü mü- zikaltnde. erkek gibi yetişen bir kızın genç kızlığa geçişinin romantik öyküsü anlatılıyor. Yapımda, Leslie Caron, Maurice Chevalier, Louis Jourdan oy- nuyor (1958 ABD, U 9 dkV Muson Düğünü 21.00 CINE 5 Dram /T7\ (Monsoon VVedcttıtg) - Kızlan Aditi'yi görücü ^ ü ' usulü ile evlendırmeye karar veren Hintli V'er- ma ailesinin tüm fertleri Yeni Delhi'de buluşurlar. Damat adayı Amerika'da yaşayan aile dostlanmn mühendis oğlu Hemant'hr. Evli bir adamla aşk ya- şayan Aditi, bu ilişkinin bir geleceğı olmadığını gö- rür ve ailesinin karannı onaylar... Yönetmen: Mira Nair. Oyuncular: Naseerruddin Shah, Lilette Dubey, Shefali Shetty, Vijay Raaz, Tilotama Shome (2001 Hındıstan-ABD-Fransa-ttatya, 120 dk). 22.10 / TRT 2 / Ateşin... Ayrıntı yanda 23.50 / Kanal D / Yatağımdaki... Aynntı yanda Sanal Korsan 01.15 Show TV Gerilim /TT\ (Takedown) - FBI, iki bilgisayar korsanı için V ^ operasyon düzenler, fakat işlerbeklenildiği gi- bi gitmez. iki bilgisayar korsanı FBl'yı alt etmeyi başanr ve ortadan kaybolur. Yön: Joe Chappelle. Oyn: Tom Berenger, Skeet Ulrich, Russell Wong (1999 ABD, 100 dk). Beğendiğiııiz Gibi 01.30 Olay TV Dram /CT\ (As You Like It) - Orlando'nun babası ölmüş- V i ' türve ailesine, Orlando'yu soylubir şekildeye- tiştirmesi ve bir miktar para vermesini vasiyet etmiş- tir. Fakat abisi tam aksine Orlando'ya bir köle gibi davranmakta ve onu çiftlikte çalıştırmaktadır. Bir gün Orlando isyan eder ve abisini döver. Yön: Paul Czinner. Oyn: Laurence Oliver, Elisabeth Bergner. Izleyin Orta Değmez 0 Yerli TGKT 12.45 İsmetYıldmm konuk oluyor TV Servisi - Mehmet Soy- sal'ın hazırlayıp sunduğu tt Baş Başa" programına, bu hafta KİPTAŞ Genel Müdü- rii Ismet Yıldınm konuk olu- yor. Yıldınm, îstanbul'un ko- nut sorununun nasıl çözüle- ceği, yeni uydu kentlerin ne- relerde kurulacağı, îstan- bul'da çağdaş, yaşanabilir ve güvenilir bir konuta sahip olabilmenin maliyetinin ne olduğu ve KİPTAŞ'ın va- tandaşlan nasıl konut sahibi yaptığı gibi konular hakkın- da bilgi veriyor. Ulusal Kanal 14.15 KoronerDamar Cerrahisi TV Servisi - "Merhaba Sağhk" programında bu haf- ta, Koroner Damar Cerrahi- si konu alınıyor. Canlı olarak ekrana gelen yapıma, Dr. Siyami Ersek, Göğüs-Kalp-Damar Cerra- hisi Eğitim Araştırma Has- tanesi'nden Doç. Dr. Murat Demirtaş konuk oluyor. Kalp cerrahisinin hangi kalp hastalıklannda uygulandığı- nın anlatıldığı yapımda, "Kalbi besleyen damariann daralması veya ükanması hangi sonuçlara yol açar", "Kalp sağbıruzj nasıl koru- yabiliriz" sorulanna yanıt aranıyor. Ulusal Kanal 21.00 Erdoğan'ın politikalan TV Servisi - Viıral Savaş "Baş Başa" programında bu hafta, Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan'ın fikır özgür- lüğunden ne anladığını de- ğerlendiriyor. Yapımda aynca, Erdo- ğan'ın iktidara gelir gelmez orman arazilerininin peşkeş çekilmesine zemin hazırla- masıyla, hükümetin uygula- dığı ekonominin sonuçlan da masaya yatınlıyor. CNNTürk 21.10 'Karalama Defteri' TV Servisi - "Karalama Defteri", Gülriz Sururinin konuk olduğu bölümüyle tekrar ekranda. Doğan Hızlan ın sunduğu yapıma aynca, Yekta Kara da katılıyor. Yapımın ikinci bölümünde ise, Üker Ozün- lü son romanı "Miryam"ı thsan Yıbnaz'a anlatıyor. 'Sinema ve Edebiyat' kuşağında ekrana gelen 'Ateşin Işığı \ William Nicholson 'ın ilkfılmi Taşıyıcı anneninyaşadığı dram Sophie Marceau filmde, para karşıhğı çocuk doğuran bir kadını canlandınyor. TV Servisi - Rekin Tek- soy'un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" ku- şağında, WiDianı Nichol- son'un yönettiği "Ateşin Işığı" gösteriliyor. Filmin gösteriminden önce Tek- soy, Raşit Çavaş ile bir ta- nıtım söyleşisi yapacak. Oscar adayı senaryola- nyla tanınan William Nic- holson ilk yönetmenlik de- nemesinde, on dokuzuncu yüzyılın ilk yansında ge- çen dramatik bir konuyu ele ahyor. Soylu bir tngiliz ailenin tek oğlu, hastalıklı bir kadınla evli olduğu için çocuk sahibi olamamakta- dır. Oysa miras sorununun çözülebilmesi ve soyun sürdürülebilmesi için bir mirasçıya ihtiyaç vardır. Aile çözümü, genç adamın bir başka kadını kiralık an- ne olarak kullanarak ondan çocuk sahibi olmasında bu- lur. Bu amaçla beş yüz po- und karşılığında tsviçreli TRT 2 22.10 Ateşin Işığı - Firelight/Yönetmen: VVilliam Nichol- son/Oyuncular.Sophie Marceau, Stephen Dil- lane, Kevin Anderson, Lia VVilliams, Domini- que Delcort /1997 Ingiltereyapımı, 103dakika. genç bir kadın sağlamr. Birbirleriyle ilk kez Fran- sa'da sıradan bir otelde kar- şı karşıya gelen kadınla er- kek, üç gece birlikte olur sonra birbirlerinden aynlır- lar. Hamile kalan kadın, do- ğurduğu kız çocuğunun, sözleşme gereği kendisin- den alınarak tngiltere'ye gönderilmesine boyun eğer. Aradan yedi yıl geçer. îlk çığlığının sesi kulakla- nndan gitmeyen kızının izini süren anne, sonunda kızını bulur ve mürebbiye olarak kızının yaşamakta olduğu malikanede çalış- maya başlar. Şımank bir kızla müreb- biyesi sandığı annesi ara- Psikolojik geriümi sevenlere Kanal D 23.50 Yatağımdaki Düşman - Sleeping With the Enemy / Yö- netmen. Joseph Ruben / Senaryo: Ronald Bass, Nan- cy Price / Müzik: Jerry Goldsmrth / Görüntü: John Lindley / Oyuncular: Julia Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson, Elizabeth Lawrence, Claudette Ne- vins /1991 ABD yapımı, 98 dakika. TV Servisi - Julia Roberts'ın "Özel Bir Kadın" filminin he- men ardından, önceden imzala- dığı kontrat gereği oynadığı" Ya- tağımdaki Düşman", psikolojik gerilim türünün sıradan örnekle- rinden. Deniz kenarındaki evlerinde mutlu gibi görünen çift (Roberts ve Bergin), aslında büyük sorun- lar yaşamaktadır. Hastalık dere- cesinde düzenli olan ve kansının yaptığı her şeye kanşan adam, onu adeta bir köle gibi evde tut- maktadır. Zaman zaman şiddete başvurması da işin tuzu biberidir. Çıktıklan tekne gezisinde çı- kan firtınada denize düşen kadın, kendisini boğulmuş gibi göste- rerek, "yeni bir yaşama" doğru yelken açar. Ancak arkasında bı- raküğı izler, kocasının takibine olanak tanıyacaktır. Ve bu taldp, ölümcül bir yolculuğa dönüşür. Psikolojik gerilim türünün her türlü numarasınj bu filmde bul- mak mümkün; açık ya da gizli şiddet, gerilimli ilişkiler, kuşku, psikopatik durumlar ve üçüncü kişi sendromu... Yönetmen Ru- ben, film süresince "zanaatkar" olduğunu her fırsatta belli edi- yor. Sonuç olarak "Yatağınıdaki Düşman"ı sürpriz içermeyen bir kuşku filmi izlemek isteyenlere önerebiliriz... sındaki ilişki, bu arada ba- banın gösterdiği tepki dra- matik gerilimlerle gelişen bir melodramın temelini oluşturur. Bronte Kardeşlerin ro- manlannı çanştıran bir ko- nuyu ve atmosferi perdeye getiren "Ateşin Işığı", Sop- hie Marceau gibi bir oyun- cunun varlığına çok şey borçlu. Çocuk sahibi ol- mak isteyen erkekle, para karşılığında çocuk doğur- mayı kabullenen kadının birlikte geçirdikleri ilk ge- cenin bir sözleşme gereği olduğu bellidir. Duygusallıktan annmış, mekanik bir birleşme söz konusudur. ikinci, özellik- le de üçüncü gece, taraflar arasında duygusal bir ya- kınlaşmanın da ortaya çık- tığı görülür. Bu sahnelerde Sophie Marceau'nun olanca cin- sel çekiciliğini kullandığı- nı belirtmek gerekir. Vic- toriadönemi tngilteresinin ahlak anlayışına eleştirel bir bakış da getiren film, o dönemi görsel olarak da başanyla canlandınyor. "Ateşin Işığı" San Sebas- tian Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini kazanmıştı. tv8 12.05 'Intro' TV Servisi - Belgesel yapım "Intro"nun bu hafta- ki bölümünde. tahta nefesli çalgılardan biri olan klarnet konu alınıyor. Figen KuraneL AyHn Erd- eniz ve Berrin İldeniz'in bir- likte hazırladıklan yapımda, klarnetin kısa tarihçesi an- latılarak, ses rengine göre değişen büyük klarnet ailesi ile klarneti oluşturan parçalar tanıtılıyor. 'Yatağımdaki Düşman', sürpriz içermeyen bir kuşku filmi izlemek isteyenler için ideal bir seçim. 'Terörün Tohumları' TV Servisi- CNIS Türk, "Perspektif: Terörün Tohumlan"nı tekrar ekrana getiriyor. Yapımda, El Kaide örgütünün ilk olarak ne zaman ve nerede eyleme başladığı, örgütün faaliyetlerinin nereye kadar uzandığı, hâlâ neden çökertilemediği, ve Endonezya'daki ılımlı müslüman çoğunluk ile radikal azınlık arasındaki mücadele gibi konulara açıklık getiriliyor. • CNN Türk, 22.05 Tv PROGRAMLARI 11.00 7'den 77'ye 11.55 Belgesel 12.30 Yabancı Film: Silahsız Şertf 14.05 Adrenalin 14.40 Sivasspor Kulübü Futbol Tumuyası 16.40 Kame- ra Şakaları 16.55 Sivasspor Kulübü Futbol Tumuvası Final Maçı 19.05 Ço- cuk Deyip Geçme 19.35 Dizi: Babamız Büyüyor 20.00 Ana Haber 20.30 Ya- bancı Film: Panda Macerası 21.55 Gezelim Görelim 22.25 Spor Stiidyo- su 00.05 Belgesel 00.55 Yabancı Film: Silahsız Şerif (0 312490 43 00). 11.10 IntemetTV 12.10 Belgesel: Resim Sevinci 12.40 Şiir... Her Zaman 13.10 Pazar Söyleşileri 14.10 Kırkbeş- lik 14.40 Bılim veTeknolojıde BüyükAn- lar 15.10 Belgesel: Mıknatıs 15.40 Mini Konser 16.10 Kariyer Dünyası 17.00 Haber 17.10 Heyecan Tutkunlan 18.05 Pazar Spor 19.00 Haberler 19.30 Dep- rem 20.00 Anadolu Çıçekleri 20.10 Ba- şarı Basamakları 21.10 Spor 22.10 Ya- bancı Film: Ateşin Işığı r 00.10 Pazar Konserı (0 212 259 72 75). 09.30 Yerli Film: Bulunmaz Uşak 11.30 Çocukluğumun Bağ Bozumu 12.00 işte Fırsat 12.30 Bizden Birilerı 13.05 Dızi: Huzursuzlar 14.00 Çeyız Sandığı 14.30 Dizı: Baba Ocağı 15.0012'ye 10 Kala 15.30 Dizi: Zoraki Komşu- lar 15.35 Enerjı Santrallerımız 16.00 Dızı: Or- mancı Baba 16.30 Halkalı Şeker 17.30 Kanun Ordusu 18.00 Ne Yapmalı 18.58 TRT-3 Açılış 19.00 Artıstık Patınaj Dünya Şampiyonası Er- keklerSerbest Prog. 22.15 Ülkerspor-Efes Pil- sen Basket.Lig Karş. (Bant) 24.00 VVımbledon Tenis Turnuvası (Bant) 01.00 Kapanış. 07.00 Bir Nefes Anadolu 08.00 Gönül Bahçemiz 09.30 Bir Dilden Bir Telden 10.30 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 12.00 Anılarda Kalan 13.00 DHMİTSM Korosu 13.30 TSM Stüdyo Kon- şeri 14.50 At Yanşlan (Canlı) 18.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 22.30 Diyanet Saati 23.30 THM- Ustalara Saygı 00.30 TSM- Ustalara Saygı 01.40 Kapanış. 09.10 Keloğlan 09.40 Hayal Köy 10.10 Büyük Palyaço ve Kral 10.40 Bir Göç Hikâyesi 11.10 Karanhkta Koşanlar 12.00 Halk Konser- leri: Ünye 13.00 Haberler 13.05 Yörelerimiz Türkülerimiz 13.35 Sağlık Dosyası 13.50 Gençlik Magazin 14.20 Hukuk Rehberi 15.05 Dizi: Mihriban 16.00 İyi Günde Kötü Günde 16.55 Sivasspor Kulübü Futbol Turnuvası Fi- nal Maçı 18.50 Turizm 19.05 Almanya'dan 20.00 Ana Haber 20.30 Dizi: Günahım Neydi Allah'ım21.25Dizi: Nisan Yağmuru00.15Saz Tar ve Gitar 01.00 Gece Haberleri 01.10 S- por Haberleri. y ^ Radyo-Televizyon Üst Kurulu'nun Star Star'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygulanıyor starAmax Radyo-Televizyon Üst Kuru- ^ lu'nun StarMax'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanıyor 07.30 Çizgi Film Kuşağı 08.30 Kır- mızı Lokomotif 10.00 Pazar Süp- rizi 11.45 Dekorvizyon 12.30 Yer- li Film: Kin 14.30 Yabancı Film: SolukSoluğa 16.30 Yerli Film: Dönme Oo- lap 18.30 Dizi: Aslı ile Kerem 19.30 Haberler 20.30 Maraton 22.15 Pazar Keyfi 00.15 Spor 00.45 Son Haber 01.15 Yabancı Film: Sa- nal Korsan 03.30 Yerli Film: Mahallenin Sevgilisi (0 212 355 01 01). 10.15 Çizgi Film: Temel Reis 10 -45HarjkaPa2ar 13 -°°Gün Ortası 13.30 Baş Tacı 14.30 Di- zi: Sabrina 15.10Çizgi Film: Temel Reis 15.40 Çizgi Film: Kaplumbağa Adası 16.10 Çizgi Film: Beyblade 16.40 Dizı: Polis Akademisi 17.40 Yerii Film: Yasak Sokaklar 19.30 Ana Haber Bütteni 20.20 Dizi: Çocuklar Duyma- sın 21.40 A Takımı 22.25 Savaş Ay'la Sokak Arası 23.55 Dizi: Viper 00.40 Geceyarısı Ha- berleri 01.25 Haberci (0 212 354 30 00). 09.00Haberler09.20GeceGün- düz 09.35 Euro Info 10.05 Dino- zorlar Çağı -2 11.10 Basın Oda- sı 12.10 Transvvorld Sport 13.10 Formula 1 14.10 Olips Motorspor 15.10 Euro Gol(AI- manya Ligi) 16.00 Leeds- Newcastle 18.05 Li- verpool- Chelsea 20.00 Haberler 20.30 Gün- dem Dışı Yazlıkta 21.10 Leeds- Nexcastle 23.10 Liverpool-Chelsea 01.00 Haberler (0 212 335 00 00). 08.00 Çizgi Film Kuşağı 10.00 Yaban- cı Film: Haylazlar Çetesi 12.10 Evim Evim Güzel Evim 13.10 Yabancı Film: Çılgın Gezi 15.50 Beach Voley 2003 Türkiye Serisi 16.20 Yerli Film: Malkoçoğlu Cem Sultan 18.00 Yabancı Film: Muthiş Dedek- trf 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Dizi: Sihir- li Annem 21.45 Yabancı Film: Yeşil Işık 23.50 Yabancı Film: Yatağımdaki Düşman 01.50 Gece Haberleri 02.00 Yabancı Film: Affedilmeyen (0 212 215 51 11). 09.30 Şehır ve Insan 10.00 Zirveye Poğru 11.00 Dizi: ŞükranBüfe 12.00 Öğle Haberleri 12.45 Başbaşa 14.00 Yerli Film: Zambaklar Açarken 16.00 Ekstra Magazin 17.00 Sıbel Turnagöl Show 19.00 Ana Haber 19.30 Güne Bakış 19.50 Spor 20.00 Di- zi: Kahkaha Show 21.45 Dizi: Kırve 22.45 Ya- bancı Film: Jaguar 00.30 Gece Haben 01.0U Başbaşa (0 212 454 56 00). 07.30 Stil 09.30 Özel Sektör 10.15 Frekans 10.45 Dostlarımız 11.00 [ Belgesel: Derinliklerindeki Tarih 12.10 Türkiye'nin En İyi Tatil Otel- leri 13.15 Spor 13.45 Dostlarımız 14.15 Mo- tor Sporlan 16.10 Pivot 17.10 Spor Expres 18.15 Parametre Özel 19.05Atıf Hoca ile Rek- lam ve Rekabet 20.00 Haber 21.10 Karalama Detteri 22.05 CNN Türk Perspektif: Terörün Tohumları 23.05 Süperlig Pazar 24.00 Haber 00.30 Özel Sektör (0 212 478 50 00) 07.00 Haberler 07.05 Yabancı Film: Frank James'in Dönüşü 08.00 Dizi: Bızim Ev 09.00 Hafta- ya Bakış 10.10 Yabancı Film: Aşkın Güna- hı 12.00 Haberler 12.05 Belgesel 13.30 Mo- tor VVorld 16.00 Haberler 16.10 ATP Tenis Tur 17.00 Haberler 18.05 Kerem Görsev'le Caz 19.05 Uzaktakiler 20.00 Ana Haber Bül- teni 21.00 Belgesel 22.00 Spor Gazetesi 24.00 Brezılya Ligi 02.05 Yabancı Film: Aş- kın Günahı (0 272 288 51 52). 07.15Yabancı Film: Gerçek Yıldız 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.30 Ya- bancı Film: Kılıse 11.00 Yabancı Film: Kadenn Dokunuşu 12.40 Yabancı Film. Akrebın Lanetı 14.20 Yabancı Film: Roseanna 16.00 Yabancı Film: Yok Ol Güzelim 17.30 Çiz- gi Film Kuşağı 18.30 Yabancı Film: Üşütükler 20.00 Haber 21.00 Yabancı Film: Muson Düğü- nü 22.50 Yabancı Film: Gençlik Ateşi 00.15 Fan- tasy(0 272 336)5 15). 09.00 Kliptomani 11.00 Kahve Mo- lası 13.00 Top Ten 14.00 Special VVeekend 16.30 Kum Saati 18.30 Renkli Dünyalar 20.00 Haber 20.30 Bir Çift Tuma 22.30 Gerçek Kesit 23.30 Dizi: Bir Ka- dın Bir Yaşam 00.30 Yabancı Film: Bufalo Bill (0 212 256 82 82). • 13.00 Batakhk Kaplanlan 14.00 Vah- şı Köpeklerin Saldırısı 15.00 Tımsah GEO8WPMC Gür| cesı: Bilınmeyen Sefer 16.00 . . . . . • L Doğanın Kâbusları17.00Öldüren Iç- güdü 18.00 Bataklık Kaplanları 19.00 Doğanın Kâbusları 20.00 Belalı Hastalıklar- Sal- gınla Savaşanlar 21.00 Vebayı Yenenler 22.00 Olümcül Saniyeler: St. Helens Dağı'ndakı Pat- lama 22.30 Mumya Göstensı 23.00 Ölünün Bil- mecelerı: Parazıtler 24.00 Muhteşem Hazine Avı (0 212 293 00 68). | ULUSAL KANAL 12.15 Ekran Turızmcının 13.00 SözTunzmcinin 14.00 Düşündük- çe 15.15 Belgesel: Denizin Altın- da 16.00 Söz Tunzmcinin 17.50 Dızı: Evden Uzakta 18.15 Ankara Günün Konu- ğu 18.45 Yöre Kliplen 19.15 Günün Konuğu 19.30 İşte Anımasyon 20.00 Ana Haber 21.00 Beldelerimiz Kültürlerimiz (0 242 244 03 00). 08.30TV'de Sinema 10.00 Uygarlığın öy- küsü 12.15 Günün Içinden 14.15 Merhaba Sağlık 16.20 Günün Içinden 17.20 Spor Pazarı 18.00 Haberler 18.15 Emek Dünyası 19.15 Uygarlıklara Yol- culuk 20.00 Ana Haber 21.00 Vural Savaş'la Başbaşa 21.30 Türkü Demi 23.30 TV'de Sine- ma 23.45 Spor Haberleri (0 212 251 50 90). . 09.30 Yabancı Film: Güli- »>V ver'in Seyahatlan 11.00 Ha- ber 11.30 BelgeseH2.30 Te- le Ganyan 13.30 Senfoni 15.30 Bursaspor Saati 16.30 Dünyadan Spor 17.10 Çizgi Film: Peter Pan 17.40 Dursel Trendy 18.30 Sıradışı 19.00 Rota 19.30 Ana Haber 20.30 Klaket 21.00 Yabancı Film: Gigi 23.00 Ha- ber 01.30 Yabancı Film: Beğendiğiniz Gi- bi (0 224 331 70 00). 09.55 Gökyüzü Takipçileri 10.50 Hurda Yanşı 11.45 DNA: Umut mu, Kabus mu? 13.35 Süper Sinek 14.30 Sıradışı Makineler 15.30 Enkaz Dedektifleri 16.30 Uzaktan Kumanda Çılgınılğı 18.00 O'Shea'nın Serüveni 20.00 Fırtına Yanşlan 21.00 Hava Durumu 22.00 Mil- yar Dolarlık Felaketler: Andrew Kasırgası 23.00 2050: Kıyamet Yılı 24.00 Sırlar, Yalan- lar ve Atomik Casuslar (0 212 330 00 88). 12.00 Dizi: VVİII-Grace 12.25 Yabancı Film: Sıra Kimde? 14.05 Yabancı Film: Tutma- yın Beni 15.36 Yabancı Film: Son Durak 17.10 Yabancı Film: Bay Rice'ın Sım 18.45 Yabancı Film: Tigeriand 20.30 Yabancı Film: Forrester'ın Peşinde 22.45 Yabancı Film: Charlie'nin Melekleri 00.25 Dizi: Sınır Ötesi (0 212 326 00 00). 15.00Tarıhın Gızemlen: Anasazi'nin Kaybolu- şundaki Gızem 16.00 T a r | h ı n peŞ ınde: Salem Cadı Mahkemelerı 17.00 The Hıstory Channel Özel: Zeplinin Düşüşü 19.00 Tanrının Gazabı: Öldüren Depremler 20.00 Büyük Tur: Beverly Hiils 21.00 Ta- rihın Gızemlen: Başarısız Suıkastler 22.00 Tanhın Peşinde: Hitler'in Gızli Güncesı 23.00 The Hıstory Channel Özel: İç Çamaşırları 01.00 Bılınmeyenler: Reenkarnasyon (0 212 326 00 00). 08.00 Dizi: Fraiser 09.00 Dizi: The Simpsons 10.00 WNBAAction11.00Los Angeles-Houston 13.00 Yabancı Film: Del Rio'dan Gelen Adam 15.00 Dizi: Just Shoot Me 15.30 Dizi: Dharma&Greg 16.00 Ya- bancı Film: Büyük Alakazam 18.00 Dizi: VVorking 18.30 Info 19.00 Dizi: The Simpsons 19.30 Dizi: Frasier 20.00 Dizi: 24 23.30 Özel Gösterim: The Simpsons 24.00 Yabancı Film: Büyük Firar (0 212 330 01 01). PREMIER LEAGUE 16:00 LEEDS UNITED canlı NEW CASTLE 18:00 LIVERPOOL canh CHELSEA FUTBOL PAZARI 21:30 l Nüfus cüzdanımı, ehliyetimi, kimlik kartımı kaybettim, hükümsüzdür. SELATTİNALTINBAŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog