Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

17 AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA JrLl\x>JlillLJlilt. dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Musul polis şefine suikast • TİKRtT(AA)-Irak'ın kuzeyindeki Musul kentınin polis şefine suikast girişi- rrunde bulunulduğu bildiril- di. Amerikalı asken sözcü Ça\oış Danny Martin, 'Şef Muhammed' dediği polis şefinın bacağına ikı kurşun isabet ettiğini söyledi. Bir kavşakta düzenlenen saldı- nda, korumalar olduğu sa- aılan 2 kişiyle bırlikte 14 kişinin daha yaralandığı be- lirtildi. Polis şefinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. İsrail: Mülteciler geri dönemez • KUDÜS (AA) - İsrail hü- kümetı, Filistinlı mültecile- rin Israil'e dönüşünü asla kabul etmeyeceğıni bildirdı. Hükümet Sözcüsü Avi Paz- ner. Filistin yönetiminin, mültecilerin Israil'e dönüş hakkının "yol hantasf'nda yer aldığı yönündeki açıkla- masıru reddettiklerini söyle- di. Pazner, "İsrail"ın, hiçbir şekilde, mültecilerin Nebil Şaat'ın Filistin kentleri ola- rak nitelendirdiği tsrail kent- lerine dönmesini kabul et- meye nıyeti yoktur" dedi. Ubya tazminat ödemeye alıştı • BERLİN(AA)-Lıb- ya'nın, Berlın'deki "La Bel- le" adh diskotekte meydana gelen patlamada ölenlerin yakınlanna ve yaralananla- ra tazminat ödeyeceği bildı- rildi. Der Spıegel dergısı, Libya yönetiminin, "La Belle" kurbanlarına tazmi- nat ödemeye hazır oldugu- nu aylar öncesinden Alman hükümetine bıldirdiğini, Amerikalı olmayan 67 kur- banı temsil eden bır grup avukatın, dışişleri bakanlığı avukatlanyla, tazmınatlann ne şekilde ödeneceğini gö- rüştüğunü yazdı Mücahitler'in büroları kapaüldı • YVASHINGTON(AA)- ABD yönetimı. Iranlj muha- lif Halkın Mücahitleri Örgü- tü'nün (HMÖ) Washing- ton'daki iki bürosunu kapat- tı. ABD Dışişleri Bakanlı- ğı'ndan yapılan açıklamada. uzun zamandır ABD'nin te- rönst örgütler listesinde bu- lunan HMÖ'nün uzantısı olan Iran Halkın Mücahitleri bürosu ile örgütün siyasi ka- nadı olan Iran Ulusal Dıre- niş Konseyi'nin bürosunun kapatıldıği belirtildı. New York'ta enerji sorunu çözülürken pek çok kentte ve Kanada'da hâlâ sıkıntı sürüyor ABD'de şimdidesukıtlığıDış Haberler Servisi - ABD'nin kuzeyi ve Kanada'nın bazı kentlerini etkisi altına alan elektrik kesintisinin nedenlerinin araş- tınlması için iki ülke arasında ortak çalış- ma karan alınırken New York"a elektriJk: ve- rildi. Kesintinin ortaya çıkardığı sorunlar giderilmeye çalışıiırken ABD'de elektrik alt- yapısının yenilenmesıyle ilgili tartışma başladı. ABD'nin bazı kentlerinde şimdi de su sıkıntısı yaşanıyor. Kesinti New York dışındaki kentlerde hâlâ etkisini sürdürüyor. Nevv York ve • Elektrik kesintisinin ABD'nin orta batısındaki santraldan kaynaklandığı sanılıyor. Cleveland ve Detroit'te, düşük basınç ve kanallara lağım kanşması yüzünden su sıkıntısı yaşanıyor. ty'estchester dün elektrik almaya başladı. Michigan'ın güneydoğusunda da elektrik- siz kalan 2.1 milyon kişinin 700 bini elekt- rik alabildi. Kanada'nın başkenti Ottawa ve Toron- to'nun büyük bölümüne elektrik verildi. 50 milyon kişıyi etkileyen kesinti yüzünden yaşanan kazalar nedeniyle ABD'nin Nevv York şehrinde 3 kişi, Kanada'da da 2 kışı öldü. New York'ta bir kadın mumun yol aç- tığı yangm sonucu yaşamını yitirdi. ABD'nin orta kesimlerindeki kentlerde, pompalardaki basuıcın düşük olması ne- deniyle su sıkıntısı yaşandığı bildirildi. Detroit ve Cleveland'da Ulusal Muhafız- lann halka su dağıttığı ve içmeden önce kay- Havaalanında uzun beklfyiş Elektrik kesinrisi nedeniyle ABD ve Kanada'da önceki gün 1200 uçuş iptal edildi, binlerce yoku saaüence uçaklannın kalkmasını bekledi. New York'taki La Guardia Havaalanı'nda binlerce kişi sıkıntılı anlar yaşadı. (Fotoğraf: AP) narılması uyansı yaptıklan belirtiliyor. Ka- nalizasyon antma tesislerinde ortaya çı- kan arızalar nedeniyle de kirli suyun içme suyuna kanştığı belirtiliyor. Detroit'te, pompalan çalışan istasyon sayısının azlı- ğı yüzünden benzin kuyruklan oluştu. İCanada Başbakanı Jean Chretien ve ABD Başkanı George Bush, önceki gün kesintinin nedenlerinin araştınlması için ortak komisyon kurulması konusunda an- laşırken, kesintiye, ABD'nin Ohio eyale- tindeki üç enerji nakil hattında meydana gelen anzanın yol açmış olabileceği açık- landı. Uzmanlann. ABD ve Kanada'da kesintinin meydana geldiği bölgeler ile bu bölgelenn dışında yaptıklan araştır- malann sonuçlanyla ilgili ilk açıklamayı yapan Kuzey Amerika Elektrik Emniye- ti Konseyi Başkanı MichehlGent, "Sonı- nun Ohio'dan başladığına oldukça emi- nİ7, Şu anda, başlayan bu sorunun neden kontroJ alünaalınamadığını betirteme>eça- Iışıyoruz'' dedi. '3. Dûnya sistemine sahip sûper güç' Bush'un kesintinin "sistemin venilenme- siiçinbir uyan" olduğunu söylemesiyle bir- likte tartışmalar da başladı. Eski Enerji Ba- kanı BiU Richardson elektrik sisteminin büyük bölümünün 50-60 yıllık olduğunu hatırlatarak "3. Dünya sistemine sahip bir süper güciiz. Yeni sistem gerek" dedi. Ulu- sal Araştırma Konseyi'nin, geçen kasım- da, zayıfelektrik sisteminin biran önce iyi- leştinlmesi gerektiği uyansında bulundu- ğu belirtiliyor. Elektrik sistemine 1970'ler- den ben harcama yapılmadığı bildiriliyor. Suudi Arabistan'da yaşammı yitiren Dada, yedi yıllık iktidannda 300 bin kişiyi katletmişti Uganda'nm kanh diktatörü Idi Aııını öldü Idi Amin, aile kararıyla Cidde'de toprağa verildi. Dış Haberler Servisi - Uganda'nın eski devlet başkanlanndan ve Afri- ka'nın en kötü üne sahip diktatörle- rinden tdi Amin Dada, Suudi Arabis- tan'ın Cidde kentınde dün öldü. Amin'in oğlu Ali Amin babasının aile karanyla Cidde'de gömüldüğü- nü açıkladı. Kral Faysal Hastanesi yetkılileri, 18 Haziran'dan bu yana yaşam des- tek ünitesine bağlı olan eski dikta- törün yaşamını yıtirdiğinı söyledi. 80 yaşında ölen ve "Büyük Baba" olarak da anılan Idi Amin, 20 yıldır siyasi mülteci olarak Suudi Arabis- tan'da yaşıyordu. Eski boksör ve rugby oyuncusu olan İdi Amin, Ugan- da'nın 1962'de İngiltere'den bağım- sızlığına kavuşmasından önce su- bay rütbesi alan iki askerden biriy- di. Idi Amin, 1971 'de Hava Kuvvet- leri Komutanı iken sosyalist eğilim- li Devlet başkanı Milton Obote'yi devirdi. Darbenin ardından Obote en kanh dönemlerinden birine imza attı. Tutarsız da\Tanışlanyla bilinen, "çılguı" olarak nitelenen ve "yam- yamhkla" suçlanan tdi Amin, 1972 'de "rüyasında Allah öyie istediği için" 80 bin Asyalıyı ve az sayıdaki Ya- • Kendisine "Ingiliz Imparatorluğu Fatihi, Uganda Cumhuriyeti Ömür Boyu Devlet Başkanı, Uganda Silahlı Kuvvetler Başkomutanı" gibi unvanlar veren eski diktatör, yamyamlıkla da suçlanıyordu. yanlılannı ortadan kaldırmakla işe başlayan Idi Amin, 1979'daTanzan- ya ordusu ve Uganda Ulusal Kurtu- îuş Cephesi tarafindan devrilene dek, 300 bin kişiyi öldürterek Afrika'nın hudi'yi sımr dışı etti. Bu, ülke eko- nomisini çökertti. Idi Amin, fsrail'le ilişkileri kesti, Libya ve Filistin'in ya- nında yeraldı. 1976'da Filistinli ey- lemciler bir Fransız uçağını kaçınp Entebbe Havaalamna indirdiklerin- de Jdi Amin korsanlara destek ver- di. Idi Amin, BM'ye yazdığı mek- tupta, "Hider, 6 milyon Yahudiyi gaz odalanna gönderdiyse bunu Yahudi- ler dünyanın çıkanna aykın olduğu için yaptT demıştı. Idi Amin, düşmaru Tanzanya Dev- let Başkanı Julius Nyerere'yi anJaş- mazlıklan nngde çözmeye davet et- tı. Idi Amin, 1981 'de de ünlü bok- sör Muhammed AH'ye dövüş öner- di. Eski dıktatörün eşlerinden biri- nin ceset parçalannın bir araçta bu- lunduğu ve saraydaki buzdolapla- nnda muhalıflennın kafalannı sak- ladığı, öldürttüğü muhaliflerini tim- sahlara attığı da söyleniyor. Kerkük-Yumurtalık Boru hattında yangın • Sabotajdan çıktığı sanılan yangın yüzünden Türkiye'ye petrol iletimi durdu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Irak petrolünü Türkiye'ye taşıyan Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattından petrol sevkıyatı, yaklaşık 24 saat süren yangın nedeniyle durduruldu. Dışişleri kaynaklan, onanmın tamamlanmasınuı ardından petrol pompalanmasına başlanacağını kaydettiler. Geçen çarşamba başlanan sevkıyatta, yangın öncesine kadar 750 bin varil ham petrol Yumurtalık'ta depolandı. Sabotajlar ve hattan kaçak petrol çekmeye çalışanlar nedeniyle, Kerkük-Yumurtalık boru hattından ham petrol sevkıyatı durdu. Amerikan 4. Piyade Tümeni Sözcüsü Yarbay WüKam MacDonald. boru hattındaki yangırun konrrol altına alındığını açıkladı. Baş Mühendisi Albay Robert Nkhofcon da, hattın yeni açılması nedeniyle basınçtan kaynaklanan sorunlann yanı sıra sabotaj veya yağma kaynaklı bir tahribatın da olduğunu belirtti. Rauf Denktas: Türk ordusu endişeli REŞATAKAR LEFKOŞA - AKP iktıdannın desteklediği Annan Plam temelinde görüşmelere karşı çıkan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Türk askerinın Kıbns konusunda kaygılı olduğunu öne sürdü. Kıbns Türk Banş Kuv\etleri Komutanlığı'na atanan Korgeneral Işık Koşaner'i kabulünde konuşan Denktaş "Asker seçimlere, iç politikaya kanşmaz ama, bUiyorum ki Kıbns Türkü'nün bu memleketi saüp satmayacağı konusunda endişeleri \ar. Ben satmayacak diyonım, bu güveni veriyorum" dedi. Koşaner'in ise Denktaş'ı dınlemekle yetindiği dikkat çekti. ZEYIVEP • * • • • Belek 'teki Eviniz Herşey Dahil ZEY^JEP AlLESt • Su K.a\ağı, Paraşüt. Surf. Jet-Skı. Denız BısıMetı, Katamaran. Kano gıbı Su Sporlarımız ile • Beach-\olle\, Basketbol. Tenıs. Okçuluk. Boccıa. Shuftle Board, Mını Futbol, Darts. \fasa Tenısı • Atan. Bılardo. Akûlû Ara- balar»O\un Salonu: Okey. Ta\la. Satranç \b oyunlar» Gûnduz çeşıtlı akinıte \e >anşmalar. geceçeşıtlı eğ- lence\esahneetkjnlıklenıAnımas\on)»MmıKulüp\eÇocukBüfesı» 1 K.apalı. I Açık. 1 Kaydıraklne 1 Ço- cuk Havuzu • Hamam, Sauna, Fıtness. Masaj \e Gûzellık Hızmetlen • Çe\rede kıralanabılır. Al Bınme. Golf. Paınt Ball \b aktnıteler • Otel ıçı Alış\enş. Araba Kıralama. Bısıklei Kıralama \e Doktor Hızmetlen • Dı\et bûfesınden. uluslararaa mutfağma hertürlû yıyecek ve ıçecek hızmetlen • L tuslararası ÎSO 9001-2000 Kaİıte Belgesı çerçe\esınde sunduğu yıiksek hızmet standardı • Yıne Uluslararası HACCP Belgesı çerçevesınde sağla- dığı sağlıklı \e hıj\enık >ıyeeek-ıçecek ürelım \e sunumu • 2000 \ilmdan hen dünşanın en eikı Tur Operatö- riince. her sene la\ık görûlduğüen ı>ı "Herşev Dahıl" tesısödûlü • i200 kışılık ana «lon \e 11 a\n toplantı oda- sından olu^n Kongre Merkezı • 2(W Otel. l"2Bungalow. 16 Suıt. < \ılla\e8 Apart'tanoluşan konaklama ım- kinlan • Lluslararası "Ma\ı BayTak" kntenne sahip denızı • Sızlen en ıvı şekilde ağırlamaşa ant ıçmış perionelı Ue HİZV1ETİMZDEDİR Geçmişteki başanlı hizmetlerimiz geleceğimizin leminandır. H O T E L S U N Z E Y N E P TAŞLIBnj[>MDXİİBEL£K-A.VTAU;A TEL: 90 242 725 41 80 FAX: 90 242 725 42 00 E-MAİL: sanzeynep(o sunze>Tiep.com.tr WEB: www.sunzeynep.com.tr a K B niıı m m m i S " mıSii -. ı • • • !H5 * « »t ı KUŞADASI AĞUSTOS Her Şey Dahil Fiyatımız İki kişilik odada kişibaşı 95.000.000.-TL 0-12 yaş 1. Çocuk Ücretsiz 13-16 yaş 1. Çocuk %50 "advantage üye kuruluşudur" • Denize sıfır • Özel plaj • Havuz • Hamam • Sauna • Su sporlan • TV • Klima • Animasyon. V Yukanda belirtilen fıyatlarda KDV dahildir. P.O.B. 140 Yavansu 09402 KUŞADASI - TÜRKİYE • Tel: (256) 6220506(12 Lines) Faks: (256) 622 07 27 Okurlar bilir, O hep vardı... Yülarca süregelen dinlence alışkanlığı. Artemis Tatil Köyü, 30.000 m2'lik bir alanda denızin hemen kıyısında kurulmuştur. 112 standart oda ve 6 surt, toplam 232 yatak kapasrtea, peyzaj duzentemesiyle unlü, rengârenk çiçeklerin kokulannı yaydığı tatil köyümüzde tıim odalarda balkon, direkt telefon, 3 kanal müzik yayını, minibar, TV ve bazı odalarda klima mevcuttur. Aiışvenş yapmak ısteyenler mını çarşımızdan yararianabılirier. Mıni çim futbol, basketbol, plaj voleybolu sahalan, masatenisı, tenıs ve bılardo. ıdeal bır olanak sunuyor.Çocuklar, Artemis Tatil Koyü'nde oyuna ve eğlenceye doyacaklar. Çocuk havuzu, çimle kaplı oyun parkı, yan açık atari salonumuz onlara guvenli ve neşeli ortam sunuyor. Kahvaltı ve akşam yemeklennde tatil köyümüzün açık büfesi, her zevke uygun, Türk ve dünya mutfağından zengın seçeneklerte karşınıza çıkıyor. A la Carte Restaurant, Kafeterya, Snack Bar ve Havuz Bar günün her saatı hızmetınızdedır. lyi ve mutlu bir tatil geçirmeniz dileğiyle... REZERVASYON VE BİLGİ İÇİN Artemis Ören Holiday Resort, Ören-Burhaniye. Tel: 0 266 416 3776 (pbx)Fax: 0 266 416 3226 Web Page: www.artemis.gen.tr Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... Restoran! S Havuz Ağaçlm sıkltğmdan dena gonjntüstmu çekemedık Getn gorun C lub Onent Antık Çağın adalet, sağlık ve banş için buluşma merkezı olan Oren'de denıze "sıfır bınbır yıldızlı bir tatil koyudür Homeros'un doğum yen "Işıkiar Sarıılı"nde Dunyanın atmosfennde oksıjen oranı en yuksek ıkı noktasından bın olan Edremıt Korfezı'nde, Zeytın Rıvıerası'ndadır Club Onentte, Ege sıtılınde yapılmış 62 duoleks yapının her daıresı 2-4 veya 4-6 kışılık aıleler ıçın tasarlanmış, ıçlerınde duş(WC ve telefon olan odalardan oluşur Tum kapılar dev bır botanık bahçesme açılır Bahçe bıter, ıncecik kumlu plaj başlar Ozurtuler ve engellıler ıçın tumuyle duzayak vejetaryenler ve dıabetıkler için sorunsuz tatl Gunluk doktor vızıtı Temmuz-Ağustos 2003 Kişibası YP 54.000.000 TL, 0-12 yaş ücretsiz. (3.)-4.-5.-6. kişiler, 27.000.000 TL Club Orient Holiday Resort, Ören-Burhaniye Tel: 0.266.416 53 54 - 416 34 45 • Fa\: 0.266İ416 40 26 Antik Cağın Konventusu Ören de yer alan Club Orient. uluslafarası sanatcılann, arfceologlann ve cevrecilerin günümüzdeki Buluşma Merkezidlr. w^w club-onem.com MAVİDENİZ TATİL EVLERİ TÜRKİYE-NtN CENNET K.ÖŞESİ, MA\1 BAYRAK ÖDÜLLÜ. MARMARİS TURL"NÇ KOYU'NDA DENlZE SIFIR.ÖZEL PLAJ. YÜZME HAVUZU, HAVUZ BAR, SNACK BAR, ODALARDA, KLİMA. SICAK SU. MUZİK YAYINI, TELEFON. 0-2 YAŞ ÜCRETSİZ, AYM ODADA ÜÇÜNCL KİŞİ °.,50 rNDlRİMLİ İKİ KİŞİLİK ODADA AĞUSTOS AYINDA 1 KİŞİ GECELİK YARIM PANSt\ON 50.000.000.-TL+KDV KAMPANYA 7 GECE 8 GÜN Y.P. KONAKLAMA KİŞİ BAŞI 315.000.000.-TL+KDV REZER\ASYON Tel 0 252 4"6"1 90-9J E-maıl ınfo(^ hotelma\ıdenız com Faks 0 252 -T6 "0 0" w"w^\ hotelma\ ıdemz com rkHoıcı. T. ÜVftflmİK.BDDtüM TOİKIYt BODRUM'A 17 KM YAKINLIKTA, YEŞİLLE MAVİNİN KESİŞTİĞI BALIKÇI KASABASINDA, SESSİZ VE SAKİN DOĞA ORTAMINDA, DENlZE SIFIR, KLİMALI, TVLİ, DENİZ MANZARALI BALKONLU ODALAR, ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER İÇİN YÜZME HAVUZU, SAHİL BAR, BODRUM'A TEKNE-DİSCO VE YARIMADATURLARI İLE HİZMETİNİZDEYİZ. TAM PANSİYON: 50.000.000.-TL TEL: 0<252) 374 52 43 - 0(252) 374 56 93 FAX: 0(252) 374 50 93 - CEP: 0(546) 596 60 60 OTEL HERKESE BİR RENK DÛŞTÛ, MAVİ GÖKOVA'YA 0DA+KAHVALT1 HAZİRAN/EYLÜL TEMMUZ/AĞUSTOS TAMPANStYON YAfflMPANStYON 25.000.000.-TL 20.000.000.-TL 15.000.000.-TL 30.000.000.-TL 25.000.000.-TL 20.000.000.-TL 0-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ 7-10 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR %5O İNDİRİMLİ YALI/ÖREN MÎLAS MUĞLA Tel: 0 252 532 33 57 - 532 28 96 e-mail: aliatila(a hotmail.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog