Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 AĞUSTOS 2003 CUMA 8 Istanbul HABERLERÎN DEVAMI TURKIYE B 31 Sinop B 28 Adana A 36 Edirne B 35 Samsun B 28 Kocaelı B 33 Trabzon Y 2 8 Çanakkale B 33 Giresun B 29 Izmır A 37 Ankara B 30 Manısa A 37 Eskişehır B 30 Aydın A 38 Konya B 31 Denızlı A 33 Sıvas B 30 Zonguldak B 28 Antalya A 38 Kars Mersin Dıyarbakır Sanlıurfa Mardın Siırt Hakkâri Van A A A A A B B 33 37 39 37 37 33 27 Y 26 Yurdun kuîeydoğu kesımlen parçalı bulut- lu, Trabzon, Rıze ve Artvın çevrelerı sağa- nak ve gokgurultulu sağanak yagışlı, dığer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sı- caklığı tüm yurtta bıraz artacak. Ruzgârkuzey ve öoğu yonlerden hafif ara sıra orta kuv- vette esecek DIŞ MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn B Y Y B B Y B A 21 20 18 27 23 24 30 22 Münih Y 22 Zürih Berlin Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına B Y B Y Y B B B 2b 32 37 26 32 36 34 36 Y 27 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahire Y A Y A Y A Y A 2b 30 34 38 24 26 13 34 A 38 Parçal bulutlu Sısl " i SUIL'.İU ^ ÇoK bulutlu W> Yajmurit Kariı k Gok gurultulu GUNCEL CUNEYT ARCAYÜREK I Baştarafı 1. Sayfada yay;n böyyük gazeteye yaraşmıyor. Oveyim derken kamuoyu gözünde küçülmek. Hiçbir karşılığa değmez. Efendilere bu gerçeği an- latabilirsen anlat. • • • Başlık "Işte Sezer'i ikna eden konuşma". Ikinci başlık: "Irak zirvesinde, Cumhurbaşkanı Sezer'i uluslararası oydaşma şartı aramaktan, Dışişleri Gül'ün sözlerı vazgeçirdi". ABD Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz de- miş ki Gül'e; Kosova'da, Bosna'da ve Afganis- tan'da askerimizin halkla bütünleşmesine büyük hayranlık duymuş, aynı iklimi Irak'ta da yaratma- mız gerekiyormuş, ABD'nin yapmakta zorlandık- larını Türk askerinin rahatlıkla yapacağına inanı- yormuş! Şimdi haberin son paragrafını okuyalım: "Gül'ün, Wolfowitz'in bu sözleriniaktarması Se- zer'ietkiledi. Sezer, bu konuşmanın ardtndan ulus- lararası yasallık ve uluslararası oydaşma şartından vazgeçerek 'demokratik süreci işletir ve buradan bir karar çıkarırsanız, buna bir şey diyemem' di- yerek asker göndermeye yeşil ışık yaktı" Habere göre, Cumhurbaşkanı; Wolfowitz gibi, ülkesinin ulusal yararları uğruna (uluslararası ya- lancılık dahil) her türiü hokkabazlığı yapan ve yap- maya hazır olan yabancı bir siyaset adamının kıy- tırık övgülerinden etkileniyor ve... (Her fırsatta savunduğu) anayasanın 92. mad- desindeki uluslararası hukukun meşru saydığı du- rumların aranması ya da belirlenmesi ilkesinden vazgeçiyor. Oysa haberin sayfada yerini aldığı saatlerde, ay- nı gün (13 Ağustos 2003), Çankaya'dan yapılan bir açıklamada; Cumhurbaşkanı'nın daha önceleri de ifade ettiği gibi, Irak'a asker gönderme konusun- da uluslararası meşruiyet koşulunun bulunup bu- lunmadığına karar verme yetkisinin Meclis'e ait olduğunun altı çiziliyor ve "Cumhurbaşkanı Se- zer'in kamuoyuna açıklanan görûşlerinde bir de- ğişiklik bulunmamaktadır" deniliyor. Bu açıklama, zirvede bir karar alınmadığını gös- terdıği gibi, örneğin yöntem konusunda görüş bir- liği olmadıgının altını çiziyor. • • • Köşk'ten gelen açıklamaya karşın, dilerse bir haberi sabahın erken saatlerinde değiştirme tek- nik olanağına sahip böyyük gazete, "Sezer'i ikna eden" ve "uluslararası meşruiyet aramaktan vaz- geçtiğini" Öne süren haberde ufak bir değişiklik yapma gereğini duymaksızın, sözcüğüne dokun- madan yayımlıyor. Bu davranışa habercilik tutkusu desen değil, son sıyasal duruma göre Sezer'in tutum değiştir- diği söylense, doğru değil. Peki ama doğru olan ne? Yalakalığın habersel boyutu! • • • Uluslararası meşruiyeti anayasaya dayanarak sadece Sezer savunmadı. Gül hükümeti de, RTE hükümeti de aynı görüşü paylaştı. O kadar ki, geç- miş MGK'lerden sonra yayımlanan bildirilerde uluslararası meşruiyet zorunluğu özenle belirtildi. Şimdi Amerika rüzgârı ile dönen Çankaya değil, AKP hükümetleri, başbakanları, dışişleri bakanla- rı! • • • Asker göndermeyi hükümetten daha çok med- ya istiyor. Mehmetçiğin Irak'ta üçüncü güç olaca- ğından tutun da, bir bölgede başka devlet aske- rine de kumanda edeceğimize değinen haberler- den geçilmiyor. AKP grubundaki -nereye kadar uzanacak, bilin- mez- uyanışın temel koşulunu grup başkanvekili Eyüp Fatsa açıkladı; "Türk askerinin Kuzey Irak'- ta bulunmasını içermeyen bir tezkerenin Meclis 'te kabul görmeyeceğini" duyuran sözleri küçük gös- terilerek gözlerden uzak tutuluyor. Kuzey Irak'a giremeyen, girmesine izin verilme- yen Türk askerinin, Kürtlere karşı ancak Amerika- lıların koruması altında, Amerikalıların oluşturaca- ğı bir koridordan görev yerine gideceği haberleri- ne özen gösteriliyor. Ne hazin! Bu durum kişıliksiz, silik AKP politikalarının ese- ri. Irak'taki uçurtmanın kuyruğu Türkiye! Captagon operasyonu • KAYSERİ (AA) - Kaysen'de yapılan operasyonda Türkiye'de ilk kez captagon hammaddesi üretildiği ortaya çıktı. Kayseri Emniyet Müdürü Bekir Tannkulu. ortaya çıkanlan laboratuvarda, 500 kılo ağırlığında captagon hammaddesi olan amfetamin ele geçirildiğini belırttı. Operasyonda yakalanan 5 sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. TSK birinci emniyet sonuncu • İZMİT (Cumhuriyet) - tzmıt Saraybahçe Belediyesi'nde yapılan deprem anketinden olası deprem ıçin hazırlık yapılmadığı ortaya çıkarken yardımlann dağıtılmasında en güvenılir kurum olarak ilk sırayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK). son sırayı ise emniyet aldı. Anket sonuçlannı açıklayan Saraybahçe Belediye Başkanı Metin Alan. 'Olası bir depremde. hangi kurumun bağışlan dağıtmasını tercih edersiniz' sorusuna yüzde 43 TSK. yüzde 25 Kızılay, yüzde 15 valilik, yüzde 14 belediye ve yüzde 3 emniyet yatırutı verildiğini belirtti. 80. yıl kutlamalapı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhuriyetin 80. yıldönümü kutlamalan çerçevesinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılan, kentin 13 ayn bölgesinde Ankaralılarla buluşacak. Ankara Anakent Belediyesi'nden yapılan açıkJamaya göre, kutlama programı. bugün başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek. Devlet Halk Danslan Topluluğu da çeşıtlı göstenlerle kutlamalara katılacak. Naci Ünver'den ŞÜP kitabı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - "Sevdaya Uzaktan Bakan Kadınlar" adlı romanıyla büyük beğeni toplayan. Yargıtay 8. Dairesi Onursal Başkanı Naci Ünver'in "Doludizgın" adlı şiır kitabı da raflardakı yerini aldı. Sanat Yapıtlan tarafından basılan kıtapta Ünver'in 89 şiiri yer alıyor. Avrupa'da yapılan ankette AB'ye aday ülkelerin tam üyelik süreçleri değerlendirildi: Türkiye 2012'yi beklerHaber Merkezi - Avrupa'da- ki finans kuruluşlan arasında yapılan bir ankette, Türki- ye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olabilmesi için 2012 yılına kadar beklemesi gerektiği so- nucu ortaya çıktı. Ankete katı- lanlar Türkiye'nin tam üyelik görüşmeierine 2004 yılı sonun- da başlama şansını yüzde 40 olarak değerlendirdi. Reuters Haber Ajansı, Avru- pa'daki 39 finans kuruluşunda bir anket yaparak AB'ye aday ülkelerin, adaylık süreçlerinin değerlendirilmesini istedi. Görüşmelerin 2004'te başlama şansı yüzde 40 Ankete katılanlar Türki- ye'nin birliğe tam üye olabil- mek için yapacağı görüşmele- re 2004 yılı sonunda ya da 2005 yılı başında başlayabil- mesi olasıhğını yüzde 40 ola- rak değerlendirdi. Ankete katı- lanlar, Türkiye'nin tam üyelik görüşmeierine başlayabilmesi için daha fazla reform gerçek- leştirilmesi gerektiğini belirtti- Kuyruğa klaksonlu pmtestoYıllık izinlerini geçirdikJeri memle- ketlerinden çalıştıkları ülkelere dö- nüş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler zor anlar yaşadı. 4 kilometreyi bulan araç konvoyunda bekleyen gurbetçiler işlemlerin ağır yapılmasını araçlarının klaksonlarını çalarak protesto ettiler. Yet- kililer, Ipsala Sınır Kapısı'nda da aynı yoğunluğun yaşandığını ve 3 kilometrelik gurbetçi kon- voyu oluştuğunu bildirdi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dün 2 bin 848, tpsala Sınır Kapısı'ndan 1060, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ise 135 aracın çıkış işlemlerinin yapıldığı açıkJandı. (AA) TOBB de Irak'a asker gönderme tartışmalanna katıldı: Kayıtsız kalamayız HACER BOYACIOĞLU KÜTAHYA - Türkıye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). Irak'a asker gönderilmesi yö- nündeki tartışmalara katılarak karann uzlaşmayla alınması du- rumunda destek olacaklannı açıkJadı. TOBB Başkanı Rjfat Hisarcıklıoğlu. kendi coğrafya- sındakı gelışmelere Türkiye'nin kayıtsız kalamayacağını belirtti. TOBBnin bölgesel değerlen- dirme toplantısı TÜRSAB Baş- kanı Başaran Ulusoy ve oda başkanlannın katılımıyla Kütah- ya'da gerçekleştirildi. Toplantı- nın başlangıcında sorulan yanıt- layanTOBB Başkanı Hisarcıklı- oğlu, Irak'taki gelişmeleri değer- lendirdi. "Ülke olarak içinde bulunduğumuz coğrafyadaki gelişmelere kayıtsız kalama- yız" diyen Hisarcıklıoğlu, Türki- ye'nin üzerine bir görev düşme- si durumunda bunun sorumlulu- ğunu alması gerektığini savun- du. Hisarcıklıoğlu, "Ama Tür- kiye'nin hak ve menfaatlan da gözetilmelidir" diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaş- kanlığı makamından başlaya- rak Milli Güvenlik Kurulu, Dı- şişleri Bakanlığı. hükümeti, as- ker i gelişmeleri tahlil edip süz- geçten geçirecek. Bu noktadan sonra uzlaşı içinde bir karar alınırsa bize de bunun başarı- lı olmasını sağlamak düşer" değerlendirmesini yaptı. Enflasyon sepeti değişmeli Enflasyondaki düşüşü de de- ğerlendiren Hisarcıklıoğlu, enf- lasyon ölçülerinde kullanılan se- petin değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Enflasyon sepetinde pingpong topu, kedi maması gi- bi birtakım unsurlarbulunduğu- nu belirten Hisarcıklıoğlu, "Ye- ni bir sepetle ilgili çalışmalar var. Yapılması gereken bir sü- re iki sepeti kullanmak, daha sonra yeni sepete geçmektir" dedi. Hisarcıklıoğlu, ekonomi- nin hâlâ kınlgan olduğuna dik- kat çekti. Her ekonomik paketin uygulanma süresinin ortalann- da, iktidarlann politikacı kim- liklerini hatırladıklanna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Önce bizler tedbiri elden bırakma- malıyız, sonra da hükümetin rehavete kapılıp reform prog- ramından sapmasına izin ver- memeliyiz" diye konuştu. ler. Katılımcılar Türkiye'nin 2012 yılından önce A\Tupa Bir- liği'ne tam üye olmasını bekle- medıklerini de dile getirdiler. 12-13 Ağustos tarihlerinde ya- pılan ankete katılanlar, Roman- ya ve Bulgaristan'ın 2007, Hır- vatistan'ın ise 2009'da Avrupa Birliği'ne kabul edilebileceği- ni belirttiler. 68.9 milyar Euro katkı Amıpa'daki Türİderin yüzde 33"« çalışıyor tstanbul Haber Servisi - Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı (TAM) tarafından yürü- tülen "AB Ülkelerindeki Türk Hane ve Girişimcileri- nin Ekonomik Gücü" başlık- lı araştırma sonucu Avrupa'da yaşayan 3.8 milyon Türk kö- kenliden 1 milyon 237 bininin çalışan nüfustan oluştuğu be- lirlendi. Vakıf Genel Direktörü Prof. Dr. Faruk Şen, AB'de ça- lışan Türk nüfusun, 2001 yıluı- da AB'nin gayri safi milli ha- sılasına 68.9 milyar Euro kat- kıda bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Şen'in verdiği bil- giye göre, Avrupalı Türklerde çahşabilir nüfus oranı, yüzde 40'ın üzerindeki AB ortalama- smın gerisinde olmasına rağ- men bu zamanla dengelenecek. Çalışan oranının azhğını, Türk nüfusunun yaş ortalamasının düşük ve çalışan kadm oranının da AB ülkelerinin gerisinde ol- masına bağlayan Şen, "Avru- pa'ya göçün başlangıcı olan 60'h yıllarda yalnızca erkek- lerden oluşan Avrupa'daki Türk nüfusunun içindeki ka- dın oranı, 70'li yıllardaki ai- le yerleşimleriyle birlikte art- maya başlamıştır. Ve kadın - erkek oranı son yıllarda den- gelenme yoluna girmiştir" dedı. AB'deki Türk kökenli nü- fusun, ülkelere göre dağılımı şöyle: •Almanya: 842 bin •Fransa: 120 bin •Hollanda: 92 bm •Avusturya: 73 bin •Belçika: 35 bin • Ingiltere: 30 bin •Danimarka: 21 bin •tsveç: 17 bin • Diğer AB ülkeleri: 7 bin. Trakya Üniversitesi ile Cumhuriyet Gazetesi tarafından ortaklaşa düzenlenen İOZAN'DAN GUNUMUZE TURKIYE" PANELİ 17 Ağustos 2003 Saat 14.00'te Yer: Trakya Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi Düzenlemeye Katılanlar: • Trakya Üniversitesi • Koop-C (S.S. Okur Çevre Kültür ve Işletme Kooperatifi) • Edirne Belediyesi • ÇEKÜL Trakya Bölgesi Koordinatörlüğü TOPLANTI HERKESE AÇIKTIR 20 GÜNDE 3 BÎN KİŞİYAŞAMINI YlTÎRDl Avrupa'yı sıcaklar yaktı Haber Merkezi - Fransa başta olmak üzere bir aydır Avrupa'yı etkisi altına alan ka^r urucu sıcaklar hafta so- nuyla birlikte Türkiye'ye gelıyor. Fransız Sağlık Ba- kanlığı. 25 Temmuz'dan be- ri ülkeyi etkileyen aşın sı- cak hava dalgasıyla 3 bin kişinin hayatını kaybettiği- ni açıklarken; uzmanlar hafta sonundan itibaren Türkiye'yi etkisi alması beklenen "Çöl Sıcakları" için herkesin gerekli önlemi alması uyansında bulundu. Orman Bölge Müdürlükle- ri. yurt genelinde 16 Ağus- tos'tan itibaren etkili olacak aşın sıcaklar nedeniyle yangına karşı ek önlemler almaya hazırlanıyor. Fransa Sağlık Bakanlı- ğı'nın Sağlık tşleri tdare- si'nden yapılan açıklama- da, 25 Temmuz'dan beri ül- keyi etkileyen aşın sıcak hava dalgasının doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu ölümlerin 3 bin ci- vannda olabileceği bildiril- di. Ülkenin en büyük cena- ze levazımatçısı Genel Ce- naze Işlen Hızmetı, yılda haftahk ortalama 2 bin 300 olan ölü sayısının, 4-10 Ağustos arasında yüzde 37 artışla 3 bin 23O'a yüksel- diğini açıkladı. Hafta sonu Türkiye'de mevsım normallerinin üze- rine çıkacak olan sıcaklık Akdeniz kıyılannda 38 de- receyi bulacak. Meteorolo- ji Işleri Genel Müdürlüğü yetkılılen, yağışlı havanm bugünden itibaren tüm yur- du terkedeceği tahmininde bulunarak hafta sonuyla birlikte 3 gün boyunca sı- caklığın mevsim normalle- rinde seyredeceğini bildir- dıler. Yetkilıler, "Sıcakük, Akdeniz'de 35-38, tstan- bul'da 30-32 dereceye ka- dar çıkacak" dedıler. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada büyük önem taşıyor. Ancak atılan adımların çoğun- lukla terörü ortadan kaldırmaktan çok teröristi or- tadan kaldırmayı hedeflediğini görüyoruz. O zaman da 3 teröristi etkisiz hale getiriyorsunuz, yerine 5 te- rörist geliyor! 6 Ağustos'ta yürürlüğe giren yasadan yararlan- mak için başvuranların sayısı 1600'e ulaştı. Bunla- nn 1550'den fazlasını cezaevinden yapılan başvu- rular oluşturuyor. Dağlardan ve Kuzey Irak'tan baş- vuranlar 18. Yer yer toplu başvurular bile bekleni- yordu. Iran'dan gelecekler ıçin Van, Kuzey Irak'tan gelecekler için Silopı, Avrupa'dan başvurular için de Kırklareh'ndemerkezlerkunjlmuştu. Bu merkezler- de değil toplu geliş, parmakla sayılacak kişi yok. El- de var, parmaklıklar! Yasa neden sağlıklı birsonuçla başlamadı, soru- sunu yanıtlamaya çalışalım. 1 - Hükümet bu yasanın arkasında durmadı. Dev- let organları içinde planlanmış bir hazırlık olarak AKP katlarına geldi. Yasayı, AKP'lilere kabul ettir- mek için kimi AKP'lı milletvekıllerinin seçılmeden önce avukatlığını yaptığı örgüt davalanndan yargı- lananların da yararlanacağı duyuruldu! Sıvas davasından 29, UMUT davasfndan da 2 kı- şi başvurdu. Gerek hükümet üyeleri gerekse AKP'Iİ milletve- killerı şehit ailelerinin hassasiyetınden de endışe et- tiler. 2- Içişleri Bakanlığı yasayı anlatmakta yalnız kal- dı. Kamuoyuna, Topluma Kazandırma Yasası'nın kesinlikle bir af niteliği taşımadığını duyurdu. Güney- doğu'da da "Ey gençler, devletiniz sizin için af çı- kardı" afişleri dağıttı. 3- Yasanın tek başına bir işlev görmesi zordu. Sa- dece teröristi yok edecek değil, terörü besleyen bü- tün batakhkları kurutacak adımlaratmak gerekiyor. Hükümette de o irade görünmüyor. örneğin, Gü- neydoğu'da 50 bin kadar korucu var. Diyelim ki dağ- dan inen bir genç yasadan yararlanıp köyüne gitti. Terörie mücadele etmek için devletten maaş alan köyündeki korucuyla nasıl bir ilişkisi olabilir? Komşu-muhatap ABD! 4- ABD, artık sadece komşumuz değil pek çok sorunumuzun da muhatabı! PKK/KADEK ile ilgili gelişmelerde de aynı durum geçerli. Dongünün özeti şu: ABD, Kuzey Irak'ta kendi komutası dışında Türk askeri birliği istemiyor. Bunu ilettığinde, Türkiye, "Orada terörörgütü kamplan varken çekilmem" di- yor. ABD, "Onuhalledeceğim. Bu topraklarda hiç te- rörist bannmayacak, bunu bana bırak" diyor. Tür- kiye, "Göreyim" diyor. ABD, terör örgütüyle diplo- matik ilişki kuruyor. Onlara, sözler veriyor. Türki- ye'ye dönüp "Sen birafyasası çıkar, ben bunlan eri- teceğim" diyor. Türkiye, yasayı çıkarıyor. Kuzey I- rak'tan gelen olmuyor! 5- ABD ile yukarıda sıraladığımız dongünün ge- leceği ne olur? Irak'ta her gün istikrarlı biçimde 1-2 askerinı yiti- ren ABD'nin bize vereceği sözleri takvime bağlayıp tutması zor. Komplo teorisi peşınde koşmayalım a- ma, sanki ABD şu aşamada Kuzey Irak'taki terörist- leri tümüyle eritmek için fazla çaba harcamıyor! Şöyle bir senaryoyu da yoruma açık tutalım: ABD, Türkiye'nin kendisine vereceği desteğin bo- yutlarına bakıyor. Bunu net olarak gördükten sonra karar verecek! 6- Imralı'daki konuk, bu yasaya koruk gözüyle baktı. Şöyle düşündü: Türkiye, böyle bir yasa çıkarabilecek noktaya gel- mişse, devamı da olabilir. Daha geniş kesimleri ve siyasal hakları da içine alan yasa çıkarabilır! 7- Sadece eve dönüş yasasıyla terörün bitirilece- ği düşünülüyorsa, cezaevınden çıkanlar eve değil, dağa gider. Teröristi azaltalım derken arttırmış olu- ruz. Dıyarbakır'ın Paris'le değil, Denizli'yle kardeş şehir olacağı toplumsal barış havasını kalıcı iklıme dönüştürmenin yollannı bulmak gerekiyor. ankcum@ttnet.net.tr ABD ve Kanada'da korkutan karanlık Dış Haberieri Servi- si - ABD ve Kanada'nın kuzeyindeki büyük şe- hirlerde dün aynı anda büyük elektrik kesinti- leri yaşandı. ABD'de NewYork, Detroit, Ohio ve Cleveland, Kana- da'da ise Ottawa ve To- ronto kentlerinde elekt- rik kesintileri nedeniyle yaşam felç oldu. Çok sa- yıda kentte aynı anda yaşanan elektrik kesinti- leri akıllara terör saldın- sı ihtimalini getirirken, ilk yapılan açıklamalar- da olayda terör izine rastlanmadığını belirtti. ABD ve Kanada'da dün yerel saatle 16.15 sıralannda olağan dışı elektirik kesintileri ya- şandı. Elektriklerin ABD ve Kanada'nın ku- zeyindeki büyük kent- lerde aynı anda kesilme- si nedeniyle özellıkle New York, Detroit. O- hıo. Cleveland, Ottavva ve Toronto'da hayat ta- mamen durdu. New Y- ork'ta elektriklerin ke- silmesiyle birlikte bin- lerce kişi metrolarda mahsur kaldı. Polis, yağmalama olaylannın önüne geçebilmek için büyük çaba harcadı. İt- faiye ekipleri ise özel- likle gökdelenlerin ve çok sayıda binanın asan- sörlerinde mahsur ka- lanlan kurtarabilmek için seferber oldu. Elektrilderin kesilme- siyle birlikte yüzbınler- ce New York'lu işyerle- rinden çıkarak sokakla- ra döküldü. Trafik felç oiurken başta JFK Ha- vaalanı olmak üzere 6 havaalanında uçuşlar durdu. Elektrik kesintileri te- rör saldınsı ihtimalini akıllara getirirken, Be- yaz Saray, ilk bilgilere göre enerji hatlanndakı aşın yüklemeden dolayı kesintilenn yaşanmış olabileceğini bildirdiler. Niagara Mohawk enerji hatlanndaki aşın yük- lenmeden kaynaklanan elektrik kesintisinın zin- cirleme şekilde diğer nakil hatlannı da etkile- diği ifade edildi.NewY- ork Belediye Başkanı Michael Bloomberg de olayda terörist saldın ıh- timali bulunmadığını açıkladı. NevvYork'ta en son 1976'da yaşanan bu boyuttaki elektrik kesin- tisi nedeniyle yağmala- ma olaylan yaşanmıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog