Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

15 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sezer: Son söz Meclis'in • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Irak'a Türk askerlerinin gönderilmesi konusunda, "Şahsi kanaatler başka olabilir, ama bu milli bir mesele. Biz demokratik bir ülkeysek bunun konuşulacağı yer Meclis'tir" değerlendirmesinde bulunduğu bildirildi. Sezer, dün Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kayaalp Büyükataman ve beraberindeki heyeti kabul etti. Büyükataman, görüşme çıkışında gazetecilerin, sorulan üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız, son sözün TBMM tarafından verilmesi gerektiği noktasında" dedi. IMehmetçik çite çeker' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ADD Genel Başkanı Ertuğrul Kazancı, yeni BM karan beklenmeksizin Türk askerinin Irak'a gönderilmesinin 'Mehmetçiğe çile çektireceğini' vurguladı. Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada, TSK'nin Irak'a gönderilmesi konusunda 'ısrarlı bir yanhşlık" yapıldığını belirtti. TRT için 114başvuru • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RTÜK'ün TRT Genel Müdürlüğü'ne adaylık için yeniden başlattığı başvuru süreci sona erdi. 114 kişinin başvurduğu genel müdürlük için en güçlü aday olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Istanbul Büyükşehir Beledıye Başkanlığı döneminden çalışma arkadaşı olan ve adı Atatürk'süz Çanakkale belgeseli hazırlamasıyla gündeme gelen Şenol Demiröz'ün ismi geçerken. adaylığı tartışmalara neden olan Mehmet Nuri Şahin'in yeniden başvuru yapması da dikkat çekti. DYP'de delege hesabı • ANKARA (ANKA) - Yargıtay'ın DEHAP'ın aldığı oylan geçersiz sayması olasılığını değerlendirerek Meclis'e 66 milletvekiliyle girme hesaplan yapılan DYP'de parti içindeki dengelerin korunmasma yönelik olasılıklar konuşulmaya başlandı. Seneryolan değerlendiren DYP yönetiminin, 1100 kongre delegesinin yüzde 50 sinden fazlasını kontrol altında tutmak için il kongrelerini hızlandırdığı iddia 'Yoksullara özel okul' için sınav parası toplayan Milli Eğitim Bakanı'nın planı bozuldu OldubittiKöşk'etakıldıANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 10 bin yoksul öğrencınınparayla özel okullar- da okutulmasına ılişkin yasa maddesini veto etmesi, AKP'ninplanlannı bozdu. Ye- ni yasal düzenleme yapılana kadar, sınavın yapılması müm- kün olmayacağından baş\r uru- da bulunan 55 bin öğrencinin, suıava giriş için ödediği top- lam 470.5 milyar liranın geri ödenip ödenmeyeceği de be- lirsizliğini koruyor. 10 bin yoksul öğrencinin özel okullarda okurulmasına ılişkin düzenlemenin Çankaya Köş- kü'nden dönmesinin arduıdan gözler Milli Eğitim Bakanlı- • Yoksul öğrencilerin özel okullarda okutulmasına ilişkin tasan Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanmadan sınav için öğrencilerden para toplayan Bakanlık, bu paralann iadesine ilişkin net yanıt vermekten kaçınıyor. Bakan Çelik, yeni yasama yılının başlayacağı ekim ayında yasanın yeniden çıkanlacağını söylemekle yetindi. ğı'na çevTİldi. E>üzenlemeyi ön- ce yönetmelik olarak çıkaran Milli Eğitim Bakanlığı, bu çer- çevede suıava giriş için belırle- nen 8 milyon 500 bin liralık başvuru bedelini de tahsil etti. Sınav için Bakanlık Eğitim Tek- nolojileri Genel Müdürlüğu'nün banka hesabına 7 milyon liraya- tınlırken, 1.5 milyon lira da okullara verilmişti. 55 bin 352 öğrencinin harcadığı toplam para 470 milyar 492 milyon li- rayı bulurken, bunun 83 milyar 28 milyon lirası öğrencilerin sınav evrakını ilettiği okullar- da kaldı. Geriye kalan 387 mil- yar 464 milyon lira ise bakan- lığın banka hesabına yatınldı. Danıştay tarafindan ilgili yö- netmelik iptal edilince, hükü- met bu kez yasal düzenleme yaptı. Ancak hükümet, henüz yasası onaylanmadan sınavın 23 Ağustos'ta yapılacağını ilan etti. Sezer'in vetosu ise hükü- metin planını bozdu. Bakanlık yetkilileri bundan sonra izle- necek yolla ilgili değerlendir- melerini sürdürürken Milli Eği- tim Bakanı Hüseyin Çelik" in. öğrencilerden alınan sınav pa- rasının iadesine ilişkin kesin açıklama yapmaktan kaçınma- sı dikkat çekti. Çelik, TBMM'nin yeni yasama yılı- nın başlayacağı ekim ayında yasanın yeniden çıkanlacağını söylemekle yetindi. Eğitimci ve siyasetçıler de Sezer'in vetosunu değerlendir- di. Eğitim-Sen Genel Başkanı Dinçer, AKP'nin konuya iliş- kin ısrarcı tutumunu sürdürece- ğinin görüldüğünü söyledi. Hü- kümetin, daha önce Danıştay'ın iptal karannı yok saydığını anımsatan Dinçer, "Nitekimve- to sonrası yapılan değeriendir- meler, proje konusundaki inat- laşmamn süreceğiııi göstermek- tettir" dedi. Dinçer, hükümetin sürekli dıyaloglardan söz etti- ğini \wgularken "AncakAKP işbaşma gekliginden beri dayat- macı bir potitika izJemektedir" diye konuştu. CHP'li Mustafa Gazafcı da AKPnın "devlet otaıak" kav- ramryla "hükümetohnak" kav- ramını kanştırdığını bildirdi. Gazalcı. hükümetin yasal yol- lardan yapamadığı bir şeyi er- telemek yerine yasalaştırdığı- nı kaydedettı. Cökcek partiye katıldı AKP'de yanş başladı • AKP, kuruluş yıldönümünde 'transfer pazannı' da açtı. AKP'ye katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'dan tekrar aday olmak istediğini açıklarken, bu katılımın diğer aday Turgut Altınok'u partiden koparabileceği belirtiliyor. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Millet- vekili ve belediye baş- kanlan için "transfer pazannı" açan AKP, yerel seçim yanşını da başlattı. Ankara Bü- yükşehir Belediye Baş- kanı Melih Gökçek par- ti içinde uzun süren çe- kişmenin ardından AKP'ye katıldı. AKP yönetimi, 2. ku- ruluş yıldönümündeki katılımlarla yerel se- çimlere dönük ilk çalış- masını da yaptı. Parti- ye katılan Melih Gök- çek'in, Ankara Büyük- şehir Belediye Başkan- lığı için üçüncü kez aday olmasına kesin gözüyle bakıhyor. Par- tinın kuruluş sürecin- den beri Melih Gök- çek ile Recep Tayyip Erdoğan arasında çe- kişme yaşanmış, AKP'nin seçim zaferi üzerine Gökçek, Erdo- ğan'a sıcak mesajlar göndermişti. Erdoğan. partiye katılmasına kar- şın Gökçek'in adaylı- ğının kesınleştiğine dö- nük mesajlar verme- meye özen gösterdi. Büyükşehir için aday olduğunu açıklayan AKP'li Keçiören Be- lediye Başkanı T\ırgut Altmok'un da yanştan çekilmediği, Gök- çek'in aday olması du- rumunda partiden ay- nlabileceğini söyledi- ği öğrenildi. Melih Gökçek, "Bir dönem daha beledive başkanı olmak istrvo- rum" dedi. fddia edil- diği gibi Istanbul'dan aday olmasının söz ko- nusu olmadığmı belir- ten Gökçek, "Bu ko- nuda ne bir takbim ol- du ne de bana böyle bir teküf yapıkiı" görüşü- nü dıle getirdi. Sayguıaday gösterilebiHr AKP, yerel seçimle- re dönük olarak özellik- le Izmir ve Antalya'da belediye başkanlığını kazanacak adaylan par- tiye katmaya çalışıyor. Eski ANAP'h Devlet Bakanı Işday Saygm ile görüşmelerin sürdüğü, partiye kahlması duru- munda îzmir Büyük- şehir Belediyesi için aday gösterilebileceği belirtiliyor. AKP içinde en bü- yük çekişme Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda yaşanıyor. Istanbul Be- lediye Meclisi'nin AKP'li üyeleri, bağım- sız başkan Ali Müfit Gürtuna'nın partiye kahlması için baskı ya- pıyor. AKP'li üyeler, bazı oylamalarda Gür- tuna lehine oy kullan- mayarak. Gürtuna'yı zorluyor. Belediye so- ruşturmalan sırasında Erdoğan ile çatışma ya- şayan Gürtuna'nın par- tiye katılması duru- munda da adaylığının kesin ohnadığına dik- kat çekiliyor. ÇtZMEDEN YUKARI MUSAKART y lM KAVGIUARI musakart@yahoo.com Yüksek Seçim Kurulu'nun toplantısından sonuç çıkmadı Yerel seçim tarihî belirsiz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ana- yasa ve Mahalli Idareler Yasası 'nın, yerel seçimin tarihine ilişkin farklı hükümleri karşısında seçimin tari- hini belirleme konusunda sıkıntı yaşıyor. Kurul üyelerinden bazı- lan 18 Nisan 2004'te, kimi üyeler de 28 Mart 2004'ta yapılması görüşünde ısrar ediyor. Kurul, seçim tarihini adli ta- tilden sonra yapacağı toplantıda ka- rara bağlayacak. YSK, yerel seçim ış ve ışlemlen- ne başlanabilmesi için seçimin ta- rihini belirleme karan aldı. Bu amaç- la yapılan toplantıda, kurul üyele- rinin bazılan, anayasanın yerel ida- reler seçimlerinin 5 yılda bir yapıl- masıru öngören 127. maddesi gere- ğince, bu sürenin, son yerel seçi- min yapıldığı 18 Nisan 1999 tarihin- • Yerel seçimin tarihini belirlemek için toplanan Yüksek Seçim Kurulu, görüş aynlıklan nedeniyle karara varamadı. Kurul adli tatil sonrası tekrar toplanarak tarihi belirleyecek. den itibaren başlahlması gerektiği- ni kaydertıler. Üyeler. böylece yerel seçimin 5 yı- lın tamamlandığı ilk pazar olan 18 Nisan 2004'te yapılması yönünde gö- rüş büdirdiler. Diğer üyeler ise se- çim tarihinin, Mahalli Idareler ile Mahalle Muhtarlıklan ve Ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Yasa'run 8. maddesine göre belirlenmesi ge- rektiğinı belirttiler. Söz konusu ya- sa hükmü. mahalli idareler seçim- lennin 5 yılda bir yapılaca- ğını ve her seçim dönemi- nin 5. yılındaki 1 Ocak gü- nünün seçimin başlangıç ta- rihi olacağını düzenliyor. Bu maddeye göre üyeler, seçimin aynı yılın mart ayının son pazar günü olan 28 Mart 2OO4'te yapılması görüşünde ısrar ediyor. Toplantıda, seçim tarihini belir- leyemeyen kurul, seçim tarihini, ad- li tatil sonrasında yapılacak toplan- tıda yeniden görüşme karan aldı. AKP, iki milletvekili transfer ederek anayasayı tek başına değiştirecek çoğunluğa ulaştı Saygı duruşundaAta'ya protestoANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP, 2. kuruluş yıldönümü kutlamasında ıkı milletvekili transfer ederek anayasayı tek başına değiş- tirecek çoğunluğa ulaştı. Parrinin Bilkent Odeon'da gövde gösterisine dönüştü- rülen kutlama töreni sıra- sında bir partilinin eylemi dikkat çekti. Saygı duru- şunda Atatürk'ün portresi perdeye yansıhlırken elin- de partisinin bayrağıyla aya- ğa fırlayan AKP'li, 3 kez "En büyükAflah" diye slo- gan attı. AKP Genel Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan, yıldö- nümü kutlamasından önce partisinin kurucular kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziya- ret etti. 6 türbanlı AKP ku- rucusu, Anıtkabir girişinde sorun yaşanmaması ama- cıyla önceki uygulamalar- da olduğu gibi törene katıl- madı. Kurucularla bırlıkte Anıtkabir'e giren bazı par- tililerin ceket yakalannda- ki ampul rozeti askerler ta- rafından çıkanldı. Bilkent Odeon gösteri Bu katılımlarla AKP'nin TBMM'deki sandalye sayı- sı, anayasayı değiştirmede nitelikli çoğunluk olan 367'yi geçerek 368'e ulaş- tı. TBMM Başkanı oy kul- lanamadığı için AKP'nin Meclis'teki oy sayısı ise 367. • Kuruluş yıldönümünde Anıtkabir'e yapılan ziyarete türbanlı kurucular götürülmedi. Kutlama töreninde, saygı duruşu sırasında Atatürk'ün portresi perdeye yansıtılırken bir partili AKP bayrağıyla "En büyük Allah" diye slogan attı. merkezinde 5 bine yakın partilinin belediye otobüs- leriyle getirildiği kutlama etltinliği ise katıhmlarla göv- de gösterisine dönüştürül- dü. ANAP'tan aynlan Hak- kâri Milletvekili Mustafa Zeydan ile CHP'den aynlan Batman Milletvekili Nezjr Nasıroğhı AKP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ın "miDetvekili paza- nkunıkiuguna" ıüşkın açık- lamalan nedeniyle CHP'den aynlan Ağn Milletvekili Ce- mal Kaya ile aynlmak iste- diğı belirtılen ıkı CHP'lınin katılımı 11 Ekim'deki bü- yük kongreye ertelendi. Otobüslerle partilileri sa- lona dolduran Ankara Bü- yükşehir Belediye Başkanı MeBh Gökçek de partiye kaüldı. Erdoğan burada yap- tığı konuşmada "Bu ülkede bu saatten sonra kimsenin antidemokratik sınıriama- iarla, temsil haklanmn sı- nnianmasıyia, temel özgür- lükkrin tartışmava açılma- sıyla uğraşmaya niyeti yok- tur. Modern demokrasinin tarifı açık ve nettir. Türld- ye'ye özgü şartlar, Türki- ye'ye özgü bir demokrasi ta- rifi yapmayı haklı göstere- mez" diye konuştu. Güneşin ülkenin her kö- şesini aynı ölçüde ısıtacağı- nı söyleyen Erdoğan. "Sev- damızı tazelemeyenlerin cö- kertfleceğini unutmaym. Oz- güriüğe geçmenin zamanı geldL Türkiye tanı demok- rasivf hazır'' dedi. Bilkent Odeon'daki kutlamalarda konuşan Başbakan Erdoğan, "Türkiye'yeözgü şartlar, Türkhe'ye özgü bir demokrasi tarifı yapma- yı hakfa gösteremez" dedi (Fotoğraf: AA) POLİTİKA GÜ1NLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Karanlık Sularda Bir Bebek, İki Genç... Yalnızlık hem acıdır hem de kutsal!.. Yumuşak biraydınlıkta çalan zillersusarsa, aşa- ğılarda düz bir yeşilin ortasında akan ırmak ku- rursa, bir kadının gözbebeklerindeki pınltı söner- se, yoksulluk toplumu iyiden iyiye kuşatırsa umut- suzluk ormanlan çoğalır!.. 'Hayatın Sayfalan'nda dolaşıyorum bugün!.. Akşamın ay ışığını ve yıldızlannı beklerken de- nizin lacivert sulannda geziniyorum... Dolunay denizin üzerinden doğuyor... Koflu, küflü bir yalnızlıkta birleşiyor düşünceler, tılsımlı kara adalar içimizi kuşatıyor... 37 yaşındaki Şenol Ersöz ile 40 yaşındaki Fat- ma Kart'ın öyküsü dolunaylı bir gecede karşıma çıkıyor... Işte o anda Zonguldak'a doğru düşsel bir yol- culuğa çıkıyorum... Felaketlerin kara fısıltısı yüreğimin derinliğinde renklerle parlayan geceleri alaşağı ediyor... Sonerbebek9aylık!.. Fatma ile Şenol'un çocuklan... Soner bebek günlerdir aç!.. Gazeteciler durumu görüp Zonguldak Devlet Hastanesi'ne haber veriyorlar... ••• Soner bebeğe doktorlar ilgi gösteriyor; 3 kilo 750 gram olan Soner bebek, yeniden yasama dö- nüyor... Doktorlar diyor ki: "9 aylık bir bebeğin 8-9 kilo olması gerekirdi..." Anne Fatma ve baba Şenol gözaltına alınıyor... Polisler soruyor: "Sizevlimisiniz?" Karıkoca yanıt veriyor: "Evliyiz!" "Resmi nikâh mı?" "Hayırimam nikâhı!" Polisler, "Mye bakmadınız çocuğunuza" diyor- lar Şenol, "işsizim" diye yanıt veriyor. Anne Fat- ma ise "Sütüm kesildi" deyip ekliyor: "Aylardır sıcak yemek yemedim ben..." Yoksulluğun orta yerinde duruyor kadın ve er- kek!.. Bir Türkiye fotoğrafı karşıma çıkıyor... Renklerle parlayan bir gece dolunayın denize vur- duğu saatlerde içimde fırtınalar estiriyor... Zamana kafa tutmak istiyorum o anda... Hayatın masallarını acılann içinde eritir gibi olu- yorum... • • • Gece derin ve sessizdi!.. Içimi bir hüzün kasırgası kapladı... Aşkale'de maden ocağında yaşamını yitiren iki kardeşin acıklı öyküsünü, Soner bebeğin yaşa- ma dönüşünü düşünüyordum... Mikail Yılmaz 34, Ersin Yılmaz 29 yaşınday- dı... llkokul mezunu iki kardeş, bir ay önce madene ışçi olarak alındıklannda "Oh be, hayatımız kur- tuldu" demişlerdi... Yıllarca ırgatlık yapan tarlada çalışan, inşaatlar- da harç taşıyan Mikail ve Ersin, ay başında ilk üc- retlerini alacaklardı... Artık onlar Kükürtlü Maden Ocağı'nda güvence altındaydılar... Grizu patlaması oldu ocakta... İki kardeş göçük altında kaldılar... Mikail de evliydi, Ersin de... Ikisinin çocuklan vardı!.. Kurtulamadılar, öldüler!.. 550 metre derinlikte ölüm yolculuğuna çıkan iki kardeşin öyküsü, hayatın masalı mıydı sizce? Ben bunu dolunayın en parlak olduğu gece dü- şündüm!.. • • • Serin bir akşamın içinde düşsel yolculuğum Zon- guldak'tan Askale'ye doğru yol aldı... Soluksoluğaydım!.. Zaman denizinde bir yolculuğa çıkmış gibiy- dim... Soner bebek yaşıyordu Zonguldak'ta... Protein ve kalori yetmezliği yüzünden zatürree ve ardından menenjit olmuştu!.. Gözlerimi yumdum... Yerin 550 metre altında, ayda 250 milyon lira maaşla çalışan Mikail ve Ersin'in çocuklarını dü- şündüm... Dolunay yoktu artık!.. Karanlık sulara bakıp, yıldızlarla avunurken, ge- ce pencerelerinden sızan ışıkla konuşmaya çalış- tım... Umutlarım paramparçaydı!.. hikmetcetinkaya / cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 İstanbul Barosu Savaş suçlarma dava başvurusu Istanbul Haber Servi- si - Istanbul Barosu, In- giltere Ba^bakanı Tony Bbir ile Sa\ r unma Baka- nı Geoff Hoon ve Ge- nelkurmay Başkanı hak- kında Irak"ta işledikleri sa\aş suçlan nedeniyle bugün Uluslararası Ce- za Mahkemesi Savcılı- ğı'na suç duyurusunda bulunacak. Baro, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Söz- leşmesi'ni kabul etme- diği için ABD'li yetki- liler hakkında suç duyu- rusunda bulunmama ka- ran aldı. îstanbul Barosu'nun dava dilekçesinde, Irak'm işgalinin adalet ve meşruiyet gibi evren- sel ilkelerden yoksun ol- duğu vurguJandı. Irak'ta sivil halkın öldürüldü- ğü ve kötü muamele gör- düğü belirtilen dilekçe- de, işgalci güçlerin me- deniyetin beşiği olan Mezopotamya'yı yıktık- lan ve kamu ile özel ki- şilerin mallannı yağma- ladıklan ifade edildi. Soykınmın, insanlık kar- şıtı ve savaş suçlan kap- samına girdiği kaydedi- len dilekçede, "Savaş- tan sorumhı kişDer ola- rak suçlananlann bugü- ne kadar kanşmış \e ha- lendekanşmaktaokhık- lan eyiemler nedeniyle savahkçahaklanndaso- nışturma açılarak su- çun etkflibir biçimde so- ruşturuiması ve adale- tin gerçekleştirilmesini istiyoruz. Aynca devlet başkanlan ve üst düzey yetkililer, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargıyeddsindenbağ^ık değiDer'',denildi. c
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog