Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

1 5 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURİYTf SAYFA HABERLER İkramiyeler devretti SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Şans oyunlarında trüyon haftası îstanbul Haber Servisi - Şans oyunlanndan Mil- li Piyango, Sayısal Loto ve Taraftar bu hafta sonu toplam 4 trilyon lira ikra- miye dağıtacak. Milli Piyango'nun 9 Ağustos çeki- lişindeki devir- li Lkramiyenin bir kez daha devretmesi üzerine 19 Agaıstos çeki- lişinde dağıtı- lacak devirli ik- ramiye tutarı 1 trilyon li- rayaulaştı. Böylece, 600 milyar lira tutanndaki bü- yük ikramiye ile birlikte Milli Piyango'nun 19 Ağustos çekilişinde veri- lecek en büyük ikramiye tutan 1.6 trilyon lira oldu. Milli Piyango Idaresi Genel Müdürlüğü tara- findan yapılan açıklama- da, Sayısal Loto'nun da geçen haftaki çekilişinde 6 bilenin çıkmamasj üze- rine yaklaşık 708 milyar lira tutanndaki ikrami- yenin bu haftaya devret- tiği belirtilirken Sayısal Loto'nun 16 Ağustos Cu- martesi günü yapılacak bu haftaki çeki- lişinde 6 bi- lenlere dağı- tılacak ikra- _ rniyenin 2 tril- yon liraya ulaşması bek- lendiği bildirildi. Taraftar da devretti Spor Toto'nun yeni oyunu Taraftar da geçen hafta 200 milyar lira dev- retti. Bu rakamın hafta sonuna dek 400 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. • Milli Piyango, Sayısal Loto ve Taraftar bu hafta sonu 4 trilyon lira dağıtacak. TAKİYYE HANIM- AY!.. SAÇLARIM GÖRÜNECEK.. Çok sayıda siyasinin de katılması beklenen anma törenleri ve kültür sanat etkinlikleri yann başlıyor Hacı Bektaş'a akm Bağdat Caddesi kadınlara emanet • Îstanbul Haber Servisi - Îstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Kadıköy Belediyesi'nce kadın trafik zabıtası ve polislerden oluşturulan motorize ekip Bağdat Caddesi'nde görev yapacak. Kadıköy Belediyesi'nce 50 milyar liraya alınan 10 , motosikietten oluşan ekıbın tanıtımı I Selamiçeşme'deki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü binasmda yapıldı. Tanıtıma katılan Belediye Başkanı Selami Öztürk, "Insanlara bitapta bayanlar daha başanlı olduğu için onlan tercih ettik" dedi. (Fotoğraf: UĞUR UÇAN) Yunamstan'da 6.4 büyüklüğünde tteprem * • ATİNA(AA)-Yunanistan'da, Richter ölçeğine göre 6.4 1 büyüklüğünde deprem meydana geidi. 10 kişi hafıf yaralanırken, bazı binalarda çatlaklann oluştuğu bildirildi. Sarsıntının ardından 30'a yakın artçı deprem kaydedildi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, depremin 08.15'te lyon Denizi'ndeki Lefkada Adası'nın 30 km. batısında deniz dibinde meydana geldiğini açıkladı. IMTO gemüeri İstanbul'da • tstanbul Haber Servisi - NATO Daimi Akdeniz Deniz Kuvveti'ne (STANAVFORMED) bağh 3 firkateyn Istanbul'a geldi. Dolmabahçe açıklanna demirleyen ; 'HNLMS Jacop van Heemskerck' adh komuta gemisinde basın toplantısı yapan STANAWORMED'in Komutanı Tuğamiral Philip Wirth, "Akdeniz'de, Kasım 2001 'den bu yana ; 15 şüpheli gemide arama yapük, 32 : binin üzerinde de ticari gemi kaptanını sorguladık, ama bugüne kadar terör faaliyetlerine kanşmış bir genıiye rastlamadık" dedi. Doktorlarm kurası iptai ! • ANKARA(ANKA)-Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel alınunı öngören yasa ile birlikte yürürlükten kalkan mecburi hizmetin son kurasını * iptal etti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, mecburi hizmet yükümlüsü olup da gıyabında . kura çekilen doktorlann atamalannın s iptal edildiği duyuruldu. 27-28 Haziran'da kuraya katılan uzman ve ı pratisyen hekimlerden kura sonucu atamalannın yapıldığı görev yerine gitmek isteyenler 25 Ağustos'a kadar bakanlığa başvuracak. ANKARA/tSTANBUL (Cumhuri- yet) - Karacaahmet Sultan Kültürü- nü Tanıtma Dayanışma ve Türbesi- ni Onarma Derneği Başkanı ve Ale- vi dedesi Muharrem Ercan, Başba- kan RecepTayyip Erdoğan üe AKP'li politikacılann siyasi çıkarsağlamak için Hacı Bektaş Veli'yi Anma Tö- renleri'ne kahldığını belirterek "Dü- ne kadar Srvas katiDerini affetmek için uğraşan kişiler bugün kalkmış Hacı Bektaş Veli'ye sahip çıkıyorlar, bunu kabul etmek mümkün değü" de- di. DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit de yaptığı açıklamada, "Alevi- Bektaşilerin laiktigin, Atatürkçülü- ğünvedemokrasinin güvencesi oldu- ğunu'' söyledi. Şişli'nin CHP'li Belediye Başka- nı Mustafa Sangül, Hacı Bektaş Ve- li'yi Anma Törenleri'ne 7 bin kişi- lik kafile ile gidiyor. Nevşehir'in Ha- cıbektaş ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen "40. UhısaL, 14.Uhıslara- AKP Sfyasf Çlkar peşinde' Alevi dedesi Muharrem Ercan, Başbakan Erdoğan ve AKP'li milletvekillerinin Alevi toplumunun oylannı kazanabilmek amacıyla Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine katılacağını söyledi. Ercan, "Maraş, Çorum ve Sıvas katliamlannda AKP'nin gerçek yüzünü gördük, yaşananlan unutmadık" dedi. rası Haa Bektaş Veli'yi Anma Tö- renleri ve Kültür Sanat Etkinffikle- ri"ne katılmak için bugün Istanbul'dan saat 20.30'da hareket edilecek. 157 otobüslük konvoyun tüm masraflan sponsor firmalar tarafindan karşıla- nacak. Sangül, her dine ve göruşe saygı ile yaklaşüması gerektiğini vur- gulayarak Hacıbektaş'ta her yıl ya- şanan konaklama sorunlanna çözüm bulmak amacıyla büyük bir konak- lama evi yapacaklannı annnsattı. Lalkllflln güvencesi Ecevit, dün yaptığı yazılı açıklama- da Alevi-Bektaşi kültürünün önemi- ni vurguladı. Alevi-Bektaşi kültürü- nün laiklik ve cumhuriyetle bağdas- ması bakımından da önemli olduğu- na dikkat çeken Ecevit, "Alevi-Bek- taşi yurttaşlanmjz laikfiğin, demok- rasinin ve Atatürkçülüğün güvence- sidir. Onun için bu kültürveinanç bi- riküninin geüştirilmesi, Türkiye'nin yaşamsal gereksinimlerinin karşılan- ması bakımından da son derece bü- yük önem taşımaktadır" dedi. Ece- vit. Türkiye"nin hassas bir süreçten geçtiğini vurgularken "iaikükkarşı- 0 girisimlere ve rejim bunahmıyarat- mak isteyenlere karşı Ale>i ve Sünni yurttaşlann ortak rutunı içinde hare- ket etmesini" istedi. Muharrem Ercan da yaptığı açık- Latin ezgileri, Anadolu ezgileriyle buluşuyor Şarkılan yalnızca Latin Amerika ülkelerinde değiL dünyada tanınan Inti niimani yann aksam .MoğoUar'Ia birlikte Harbiye Açıkhava Tıyatrosu'nda konser verecek. Latin ezgiierinin Anadolu ezgileriyle buluşacağı konserde Grup Yorum da konuk topluluk olarak yer alacak. Dünya sosyahst hareketierinin marşı haline gelen "Venceremos - Kazanacağız"la ünlenen grup, ŞUî'de Salvador AUende'nin öldürüldüğu 11 Eytül 1973 tarihindeki kanb askeri darbe sırasında Italya'da bulunuyordu. Avrupa'ya yerlesen grup, faşizme karşı mücadelenin simgelerinden biri haline geldi. Kültüıierin tamşmasının ve etkileşmesinin önemli olduğunu düşünen Inti Ilümanu hayranlanna, "Türldye'de 16 Ağustos tarihindeki bu buluşma bizleri çok heyecanlandınyor. İstanbul'da geceyi birlikte paylaşacağımız diğer sanatçı dosdanmizla ve izleyicilerle sanat ve dostiuk adına güzel saatier yaşayacağımızı düşünüyoru/" şektinde mesaj gönderdi. Fiyatı 200 milyon ile 1 milyar arasındaki check-up pahalı ama gerekli Heldme hasta olmadaıı gidm tstanbul Haber Servisi - îstan- bul'da çeşitli hp merkezlerinde ya- pılan ve yurttaşlann sağlık durum- larını öğrenme amacını taşıdığı, check-up fiyatlannın 200 milyon ile 1 milyar lira arasında değiştiği belirlendi. Gelişen tıp teknolojisi ve artan bilinç düzeyi ile birlikte hiçbir ra- hatsızlıklan olmadan düzenli he- kim kontrolünden geçen insan sa- yısı da arhyor. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki kişilerin belli ara- lıklarla kontrolden geçmelerinin hem hastalıklann önlenmesi, hem de tedavi maliyetlerinin azalnlma- sı açısından önemli olacağına dik- kat çekiyor. Amerikan Hastanesi check-up Bölüm Şefı Dahiliye Uzmam Dr. Hayri Aydın, "Check-up hastahk ortaya çıkmadan önce gerekli ön- lemİerin aluunasını sağhyor. Erken tanı ve tedavi, hastahklann ilerie- mesini öıüemede en önemli aşama- dn-" dedi. Koroner arter hastalıkla- n, kanser, hıpertansiyon ve pek çok diğer hastalıkta erken ve doğru ta- nımn yaşam süresini uzattığını be- lirten Aydın, '^hıenısizokluğunu dü- şündüğünüz bir beürti, çok önemli bir hastabğm habercisi olabüir"uya- nsında bulundu. Check-up'ta yapılan testlerin tek başına bir anlam ifade etmediğine de dikkat çeken Aydın sözlenni şöy- lesürdürdu: "tnsanlarcheck-up'ıbh'- takun laboratuvar verilerinin de- ğerlendirmesi olarak görüyor. Check-up mutlaka tam teşekküDü birsağlıkkuruhışunda,hekim kont- rolünde yt pdmah." lamada AKP'nin Alevi toplumunun oylannı kazanabihnek amacında ol- duğunu belirterek "Maraş, Çorumve Sıvas kaüiamlannda AKP'nin gerçek yüzünü gördük, yaşananlan unut- madık. Alevi toplumu bağnaz, gerici ağalara, beylere oy vermemiştir, ver- meyecektir"diyekonuştu. Hacı Bek- taş Veli Şenlikleri'nin herkesin katı- lımına açık olduğunu voırgulayan Er- can, "Kanlan herkes misafirimizdir. Başbakan geldiğinde de en ufak bir taşkmhğa,yuhalamava dahi izin ver- meyeceğiz. Kendisme saygıduymasak da oturduğu kokuğa saygmıızvar" di- ye konuştu. CHP'den genelge CHP Genel Sekreteri ÖnderSavda Orta Anadolu il başkanlıklarına gön- derdiği genelgede, partililerin Genel Başkan Deniz Baykal'ında katılaca- ğı Hacı Bektaş Veli'yi anma tören- lerine ilgi göstermelerini istedi. L/EPREM ÖNLEMLERİ Dört yılda bir arpa boyu yol Îstanbul Haber Servisi -17 Ağus- tos'ta yaşanan Marmara depremi- nin üzerinden geçen 4 yıla karşın alınması gereken önlemler hâlâ ta- mamlanamadı. Îstanbul İl Sağlık Müdürü Erman 'nmcer, böyle bir afette en önemli noktalardan biri- nin anmda müdahale olduğuna dik- kat çekerek bunun için özel kuru- luşlann ambulanslan ile anlaşma içinde olduklannı söyledi. International Hospital, Îstanbul îl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Nefro- loji Derneği'nin birlikte düzenle- diîderi toplantıda, depreme karşı yapılan hazırlıklar gözden geçirildi. International Hospital Genel Mü- dürü Yaşar Yıkhrân, medyadaki uyanlann dikkate alınmasını ve ge- rekenlerin yapıknasını istedi. Tun- cer, araştırmalann îstanbul'un cid- di bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini belirtti. Sorun yapılaşmada International Hospital'dan Dr. Feri- dun Çefikmen ise 17 Ağustos send- romunun sürdüğüne dikkat çekerek "Türkrye'nin sorunu yapılaşma. Hâlâ vıkılacağı belli kötü binalar göz ardı edüiyor" diye konuştu. Halkta panik yaratılmaması için bilim adamlarma ve medyaya da çok iş düştüğünü söyleyen Feridun Çelikmen, bazı doğru bi- linen hatalan şöyle su^ladı: "Ço- cuklara masalann alüna girmesi öneriHyor. 3-4 kat birden çocuğun üstüne düştüğünde masa ne yapabilir. Yeniden çanta hazuiayın haberieri çıkıyor. Bu da ABD'den ahnma. 10-15 saniyesi olan birinin çanta>ia oyalanmaması gerekli." GENtŞ AÇI HİKMET BİLA Amerika'yı Eğitmek Amerika, eli sopalı maganda gibi. Naralar ata- rak mahalle meydanına çıkmış, önüne gelene vu- ruyor. Kafa göz yanyor, herkese meydan okuyor. Süleymaniye baskınında da gö'rüldüğü gibi, dost- lanna bile saldınyor. Gözü dönmüş bir maganda... Tek tük direnişin dışında kimse ona karşı çıka- mıyor. Herkes sinmiş. Bir alıntı yapalım: "Richard Perle ve Paul Wolfowitz gibi so- rumlular, özel yaşamda da kamunun önünde de Rambo gibi konuşuyorlar. Tek söyledikleri ise ABD'nin ezici gücü. Asıl kastettikleri ise ABD'nin... her yeri işgal edebileceğidir. Buna bir strateji denemez..." "Şimdi önemli olan Amerikalılann bir sonraki hamlesinin ne olacağı ve buna diğer ülkelerin na- sıl karşılık vereceğidir. Egemen koalisyonun tek hakiki diğer üyesi olan Fngiltere gibi ülkeler en önde yürüyüp ABD'nin herplanını destekleyecek midir?" "Yönetimler Amerikan gücünün bir sının oldu- ğunu gösterebilmelidir. Şu ana dek bu yöndeki en olumlu katkı Türkiye'den geldi. Bedelini öde- yeceklerini bildikleri halde yapmayı göze alama- yacakları şeyler olduğunu söylediler." (Eric Hobsbavvm - Le Monde Diplomatique Türkiye, sayı: 15) Tarihçi Hobsbawm'un sözlerinin altını çizmek gerek: "En olumlu katkı Türkiye'den geldi." Acaba Türkiye, bu katkısının farkında mı? 1 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ameri- kan ordusunun Türkiye topraklarında üslenip Irak'a saldırmasına izin vermedi. Tüm beklentilerin aksine bir karardı bu. Sürecin aynntılan hâlâ bilin- memekle birlikte, Amerika'nın uyguladığı magan- da baskısı, Türkiye'yi, Türk askerini, Türk hükü- metini, Türk Meclisi'ni aşağılayan tutumu, bu ret kararında etkili oldu. Ama bu ret, bu başkaldırı, yerini hemen korkuya bıraktı. özellikle bazı med- ya köşelerinden yayılan ürkütücü bombardıman sonucu, ülke titreme nöbetine tutuldu. "Ya Amerika cezalandınrsa?" "Şimdi ayvayı yedik." "Bu kez asker göndermezsek mahvoluruz." Hiçbir mahalle kabadayısı, ilelebet hüküm süre- mez. Dünyayı egemenliği altına alma hevesi taşı- yan sömürgeci imparatorluklar, birer-ikişer yıkılıp gittiler. Amerika'ya bu gerçeği hatıriatmak o kadar zor mu? Hobsbavvm'a göre, Amerikan imparatorluğu iç nedenlerle sona erebilir. Çünkü Amerikalılar, dün- yayı çekip çevirme anlamında dünya egemenli- ğiyle ilgilenmiyorlar. Onların ilgilendiği şey, ABD'de başlanna ne geleceği. Amerikan halkı, iş- gallerin faturasının kendine çıkacağını da görüyor. Dünyanın yapacağı bir şey yok mu? Yine Hobsbavvm'dan bir alıntı yapalım: "Şu anda en büyük hedef -eğer zaptedileme- yecekse- Amerika Birleşik Oevletleri'ni eğitmek ya da yeniden eğitmektir. Bir zamanlar Amerikan imparatorluğu kendi sınırlannı biliyordu ya da sı- nırtan varmış gibi davranmanın avantajlanndan haberdardı. Bu büyük ölçüde ötekinden -Sovyet- ler Biıiiği- duyduğu korkudandı. Şimdi bu korku kalmadığından, bunun yerini yalnızca çıkahann iyi anlaşılması ve eğitim alabilir." Amerika'yı eğitmekte, Amerika'ya sınırian oldu- ğunu göstermekte, Süleymaniye baskınına uğra- mış bir Türkiye'nin hâlâ katkısı olabilir. Merak etmeyin, cezalandırmaz. Hatta, sınırtan olduğunu hatıriayan bir Amerika, Türkiye ile daha iyi dost olur, Bu o kadar zor değil. hikmetbila a ntv.com.tr Koop-Cliler Edirneyolcusu HÜSEYİNKI\ANÇ Cumhuriyet gazetesi- nin bir yan kuruluşu olan, çe\Te, kültür, ge- zi, işletme kooperatifi olan Koop-C, bu kez de serhat kent Edirne yo- lunda. Cumhuriyet okur- lan ve kooperatif ortak- lanndan oluşan gezi üye- leri cumartesi günü oto- büsle Edirne'ye hareket ediyor. 16 Ağustos Cumarte- si günü saat 07.00'de Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden, aynı gün saat 07.30'da Tak- sim Atatürk Kültür Mer- kezi (AKM) önünden ve 08.00'de Bakırköy Ömür Restoran önün- den otobüs kalkacaktır. Edirne ÇEKLX Ko- ordinatörü Mehmet Tan'ın rehberlik hizmet- leri sunacağı bu gezide, Edirne'nin tüm tarihi ve turistik mekânlannın ge- zileceği etkinliklerde 17 Ağustos Pazar günü sa- at 14.00'te "Lozan'dan Günümüze Türldye" pa- neli de yapılacak. Trak- ya Üniversitesi ve Cum- huriyet gazetesinin dü- zenleyeceği panele Edir- ne Belediyesi, ADD ve CEKÜL de katkıda bu- lunacak. Trakya Cniversitesi Rektörü Prof. Dr. Os- man Ind'nin açılış ko- nuşmasım yapacağı pa- neli, Cumhuriyet gaze- tesi yazan SönmezTar- gan yönetecek. Diyanet, kızları okutun dediA.NKARA(AA)- Di- yanet Işleri Başkanlığı, çocuklarm okula kaydı yaptınlnicen "kız-erkek aynmıgibiyanhş bir dav- ramş içine gnilmemesi- ni" istedi. Diyanet, eylülde ca- milerde okutulmak üze- re "ÇocutdarmıızıOkul- dan Mahrum Bırakma- >ahm" konulu hutbe ha- zırladı. Hutbede, çocuk- lan en güzel şekilde ye- tiştirme ve terbiye et- menin bütün ailelerin asli görevi olduğu anla- tıhrken, Hazreti Pey- gamber'in hadislerin- den örnekler veriliyor. Hutbede. aynca şun- lar kaydedildi: " Yüce dinimiz, beşik- ten mezara kadar ihm öğrenmeyi, kadm-erkek her Müslüman'a farz kjlmışür. BUghi, Çin de bile olsa gidip almayı tavsiye ederken; bilen- lerte bibneyenlerin bir olamayacagını be> ı an et- miştir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog