Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 AĞUSTOS 2003 CUMA OLAYLAR VE GORUŞLER ARADABtR Prof. Dr. COŞKUNOZDEMİR Prof. Doğramacı'yı Anarken Uzun yıllardır gundemden duşmeyen Prof Doğra- macı, bu defa onemlı bır bılım adamımızın O'nu mah- kemeyevermesnleyenıdenguncellıkkazandı Prof Ha- san Yazıcı, dunyaca unlu profesorun Dr Spock'tan aşır- ma yaptığını ılen suruyor Hıç kuşkusuz Doğramacı bu ıntıhal olayında hıç de yalnız değıldır Gazetelerde bazı meslektaş ve oğretım uyesı ve arkadaşımızın Yazıcı'ya destek bıldınsj yayımladıManna tanık olduk. Bağımsz mah- kemelenmız bu konuda karar verecekler Sayın Doğramacı toplumumuzda yakından tanınma- sı gereken ılgınç bır ınsandır Başanyı yakalamış buyuk ılg ve destek bulmuş ozellıkie Hacettepe çevreande tak- dırve hayranlıkotesı bağlılıklaryaratmış bırınsan O'nun- la mucadele etmeye 0 nu yıpratmaya kalkışan ıkı onde gelen ve bırbınnı ızleyerek Başbakanlık ve Cmuhurbaş- kanlığı yapmış sıyasal lıder (Ozal - Demırel) onun be- cen (huner) dolu davranışlan karşısında gen çekılmışler ve eleştınlennı ovguye donuşturmuşlerdır Boylece Doğ- ramacı'nın sağlığında heykelı dıkılmış, Turkıye'nın ender fanılennden bın mertebesıne yukseltılmıştır Amenka da lyı tanınan ve buyuk destek goren uluslararası un ka- zanmış bırkaçdılırahatçakonuşan finans kaynaklan sı- nırsız Prof Ihsan Doğramacr Çocuk Klınığı ıle başlayıp ardından Tıp Fakultesı'nı ve daha sonra Hacettepe Unı- versıtesı'nı kurmayı başarmıştır Unlu profesor unıversı- tesını gelıştırmek ve aslan payını kapabılmek ıçın kullan- dığı kendıne ozgu yontemlen ıle de tanınmaktadır Meclıs kondorlannda ve Butçe Komısyonu çevresın- de sık sık gorunmesı karar vencı durumundakı ınsanla- nn ve çocuklannın sağlık sorunlannı çozmeye hazır ve talıp oluşu da bu yuzdendır Kendıne ozgu yontemlennden bın de oğretım uyele- nnın tam gun ucretlennı ozkendısının (bızzat) saptama- sı ve takdır ettığı mıktarian zarf ıçınde ceplenne koyma- sıdır Buozellığını benışaşırtan bır şekılde Hacettepe'yı terkedıpAnkaraUnıversıtesı'negeçen Turkrye nın en ba- şanlı sınır cerrahlanndan erken yıtırdığımız sınıf arkada- şım Nurhan Avman'dan oğrenmıştım Sevgılı Avman bunu onur sorunu yapmış ve unıversıtesını değıştırmış- t YÖK Başkanlığı'nda 12 Eylul asken yonetımı ıle tam bır uyum ıçınde gorev yapan 12 Eylul'un lıdenne Istan- bul Unıversıtesı nce venlen doktora unvanı sırasındak) davranışlan hıç unutulmayan Doğramacı Anadolu unı- versrtelenne katı ve otorrter da vranışlı rektorier atamış ve onlan daımakollamıştır BırTV programını ızleyerek, ken- dısıne bu rektortenn zulmunden soz eden mektup ve bel- gelen gosterdığımde 0 bu olumsuz davranışlan bana yapacağı yardım ve vereceğı destekle gıderebıleceğını duşunmuş olacak kı bana "Coşkun Bey sız ne ısterdı- nız, bana onu soylesenıze" dıye karşılık vermıştı Bu TV programının ardından variıklan ıle oğunduğu- muz unlu muzısyenlenmız ve sanatçılanmızdan bazıla- nnın tepkılen ıle karşılaşmıştım Onlar ve bu gazetenın sevımlı yazan Müşerref Hekımoğlu, Sayın Doğrama- a'yı, o sınırsız parasal kaynaklan ıle gerçekleştırdığı muh- teşem zıyafetler ve onun ardından venlen konserler ve o suslu salonlardakı zanf tavırian ıle tanıyoriardı Bu değerlı ınsanlar 12 Eylul - Doğramacı ışbtrlığı ıle unı- versıtelenmıze nasıl bır darbe vurulduğundan haberdar değıl ıdıler Prof Doğramacı guçlu ve unlu bır ınsan olma nıtelık- lennı surduruyor Elınde yıne o çok çeşıtlı olanaklan bu- lundurmakta ve onlan dıledığı gıbı kullanmaktadır O'nun ılen surulen kıtap aşırma dışındakı bazı ozellıklennı, ye- nı ıktıdann unıversıtelen kendı dunya goruşlenne uygun bır şekılde yapılandırarak yenı bır darbe vurmaya hazır- landığı bugunlerde belırtmeyı yararlı buldum Yerel Yönetim Düzeltimi Kureselleşmenm yerelleşme boyutu, gerçekte ulus-ustu sermayenın ulus-devletı dışlayarak yerel ışgucu ve yerel yonetımler ıle doğrudan ıhşkıye geçmesını, boylece ulus-devletm korumacı polıtıkalanndan yoksun kalması sonucunu doğurmaktadır Prof. Dr. Cevat GERAY seçım bıldırge- smde ve 16 Kasım'da açıklanan Acıl Eylem Planı'nda(AEP'de)AKP bır yıl ıçınde bır yerel yo- netım reformu yapacağı- ru kamuoyuna duyurmuş- tıır Uzennde yetkılı olan ve olmayan ağızlardan çeşıtlı açıklamalar yapıl- masına karşın, ortada hu- kumetçe berumsenmış bır yasa tasansı gehştınlmış, kamuoyuna sunulmuş de- ğıldır Yerel yonetım du- zeltımının AKP belgele- nnde yer alan kamu yo- netunının yenıden yapı- landınlması ılkelennden, AEP'ye de yansıyan, ozellıkie ekonomıyle ıl- gılı tutum ve yaklaşım- lanndan bağımsız olarak ele almamahyız AKP, geneldelMFve Dunya Bankası'nın, ku- reselleşme bağlamında dayattığı, devletın (onun bır temel oğesı olan ye- rel yonetımlenn) toplum- sal ve ekonomık yaşam- dan çekılerek kuçulme- sı, kamu gırışımlerının ozelleştınlmesı, ozel ke- sımın kararlara katılma- sı ve ortak edılmesı gıbı yonelhlere karşı değıldır Aksıne, yonetımın yenı- den yapılandınlmasını bu doğrultuda yapacağı an- laşılıyor Kureselleşmenın yerel- leşme boyutu, gerçekte ulus-ustu sermayenın ulus-devletı dışlayarak yerel ışgucu ve yerel yo- netımler ıle doğrudan ıhş- kıye geçmesını, boylece ulus-devletın korumacı polıtıkalanndan yoksun kalması sonucunu doğur- maktadır Emeğın serbest dolaşımının engellenme- T.C. OSMANG4Zİ ÜIVÎVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ESKIŞEHÎR ClMHLRfVETtMİZt'N 80. YILI "Cumhuriyetin Temel Kazanımlan" Konulu Bilimsel Makale Yanşması ŞARTN4MESI AMAÇ TurkıveCumhunvetının varlıksebebı Turk ulusunun çağdaşlaşma ve ılerleme azmı- nın kavnağı olan Mustafa KemaJ Ataturk ve Turk Devnmı Ilkelen nı çeşıtlı yonlenyle araşürma- vı ozendırmek ve bu konuda bır gelenek oluşturmaktır KAPSAM: 20 yuzvıldan gunumuze Turkıye Tanhı ıle Mustafa Kemal Ataturk Mısak-ı Mıllı Turk Devnmı ve Ilkelen Curahunvet ve Cumhumetm KazanımJan Lozan Banş Antlaşması Turkıve Cumhunvetı ne vonelık ıç ve dış tehdıtler vb ılgılı konular KATILEVIKOŞULLAR1. - Yanşma TC ve vabancı uvruklu tum unıversıte lısans oğrencılenne açıkür (Yuksek Lısans \e Doktora oğrencılen katılaraaz ) Bırden fazla kışı ortak çalışmavla vanşraava katılabılır - Yanşmava katılacak vapıtlar Turkçe Ingilızce Fransızca veva Almanca dılleruıden bınnde vaalmış olmalıdır Gondenlecek vapıtlar daha once vavunlanmamış olmalıdır BAŞVURU Basvııru dosvasına eklenecek belgeler Başvuru formu (Buvuk harfle okunaklı ve eksıksız doldurulmalıdır Ortak çalışmavla hazır- lanmış eserlerde başvuru formu her vanşmacı ıçın avn avn duzenlenecektır) - Aynntılı ozgeçmış (varsa vavımlanmış eserlenvle ılgılı bılgı) - Sunuş (Araştınlan konu hakkında on bılgı ıçeren ve aıaştmna sırasında ızlenen yöntemı an- latan bır savfalık vazı) ESERKOŞULLARI - Standart A4 bovutundakı sayfa, üst ve soldan 3 cm alt ve sağdan 2 cm boşluk buakılarak kullanılmalıdır - Her savfanın sag ust koşesıne ad \ e sovad vazılmalı, sayfalar numaralandınlmalıdu" Yanşmava gondenlen araştırmalar uç kopva halınde \\ord programının kullanıldığı bu- PC dısketı varsa gorsel malzeme \e belge kop\alanvla teslım edılmelıdır Basvuru dosvalannın en geç 06 Ekım 2(XB Pazartesı gunu saat 1" 00 ve kadar postavla, elden va da e maıl voluvla ulaştmlması gerekmektedır Postada mevdana gelebılecek kayıp ve gecık- meler dıkkate aJınmavacaktır RAŞVURULAREN DEĞERLENDİRİLMESİ: Yanşma ıkı aşamada gerçekleştınlecektır Bınncı aşamada, katılımcılaruı başvuru dosyalan on elemeden geçınlecektır Ba^vuru dosvalannda aşağıda belutılen belgelerden herhangı bınnın ek- sık olması ve veva belgelerde venlen bılgılenn doğru olmaması durumunda başvuru geçersız sa- vılacaktır Başvuru sahıplen bır av ıçınde başvurulannın kabulu konusunda bılgılendınlecektır tkıncı aşamada başvurulan geçerlı olan adavlann eserlen junve sunulacaktır ÖDÜLLER: \anşmava katüarak dereceve kalan eserlere şu oduller venlecektrr Bınncı>e 400 000 000 -TL Doncıye 250000 000-TL Uçuncuve 150 000 000-TL Mansıvon Çeşıtlı Armaöanlar ÖDÜLTÖRENt- \anşmava katılan tum vapıtlar Osmangaa Lnıversıte Rektorlugunde arşıv lenecek ve ıade edıl- mevecektır 28 Ekım 200^ Salı aunu vapılacak torenle dereceve kalanlara odullen venlecektır SEÇtCÎKURUL. Prof Dr Atılla YILDIRIM (OGU Rektor YrA) Prof DT Ozer OZAN1CAYA (ODTU Bılkent Unı) Prof Dr Unsal YA.VLZ (AU Unı Turk Inkılap Tanhı Enst) Dr Oztın AKGUÇ (Cumhunyet GazeteM Yazan) Pîof Dr Metın KALE (Osmangazı Unıversıtesı) Prof Dr Ah SARIKOYUNCU (OGU Tanh Bol Bşk ) Prof Halıl BUTTANRI (OGU Edebıyat Bol Bşk ) SEKRETERYA. Yrd Doç Dr Zafer KOYLU (OGU AİİT Dersı Koordınatoru) E posta zkovluf" ogu edu tr (LETtŞİMADRESl. Bilimsel Makale Vanşması Osmangazı Unıversıtesı Rektorluğu MeşehkVerleşkesı 26480 ESKİŞEHİR E Posta ayseeıg ogu edu tr sı yoluna gıdılerek, sen- dıkalann ışlevsızleştınl- mesuıe çalışılarak. ışgu- cunun daha da guçsuz- leştınlmesı yoluyla, eme- ğın yabancı sermayenın somurusune yerelde de açılması ıçın ulus-devle- tın aşılması amaçlanmak- tadır Kureselleşmenın bu gereğı ımış gıbı gosten- len yerelleşme, yennden yonetım (adem-ı merke- zıyet, decentralızatıon) ve ışlenn yerel halka en yakın duzeyde gorulme- sı (subsıdıanty) ılkelen- ne gore yerel yonetımle- nn guçlendınlmesı anla- mından saptırılmış ol- maktadır Ulkemızde, daha çok yonetımın aşın ozekçı (merkezıyetçı) bır yapı- dan kurtulması, bolgesel ya da yerel hızmetlenn, ış- gorulenn yennden yone- tılmesı, yerel toplumla- rın ozerk, demokratık, saydam, venmlı bır yone- tıme kavuşmalan anla- mında bır duzeltıme ge- reksınım duyulmaktadır îşlenn halkın katılım ve denenmıyle yennden yu- rutulmesı, ozekçılıkten uzaklaştınlması, yerel yo- netımlenn ozerkleştınl- mesı anlamındakı ozek- sızleştınm (adem-ı mer- kezıyet) son çeyrek yuz- yılda gıderek yaygın bı- çımde benımsenmıştır Bu, çeşıtlı uluslararası sozleşmelerde, anayasa- larda yer alan kurallarda dayanaklannı bulan bır eğılımdır Avrupa Yerel Yonetımler Ozerklık Şar- tı adlı sozleşme pek çok maddesıne çekımser ka- lınarak da olsa TBMM'den geçen bır ya- sa ıle, ıç-hukuk belgesı nıtelığıne kavuşturulmuş- tur Kentlılenn, kenttaşla- nn haklannı ıçeren, daha doğrusu ınsan haklannın yerel duzeyde somutlaş- tınlması amacıyla duzen- lenen Avrupa Kmtsel Şar- tı da o^eksızleştırım (adem-ı merkezıyet) eğı- lımlennı yansıtan bır Av - rupa Konseyı belgesıdır Turkıye'nın o gunku es- kı Cumhurbaşkanınca da ımzalanan Maastnch An- laşması'nda yer alan, ka- mu ışgorulennın yerel halka en yakın duzeyde yerelde yurutulmesı (sub- sıdıanty) ılkesı de ozek- sızleştınm ılkesını des- tekleyen bır kavramdır Butun bu eğılımler, ye- rel yonetımlenn etkın, ve- nmlı, demokratık çalış- ması ıçın guçlendınlme- sı yonundedır Turkıye de yerel yone- tımlenn guçlendınlmesı, 1961 Anayasası'nın yu- rurluğe gırmesınden ve Planlı Kalkınma Done- mı 'ne geçılmesınden son- ra ulkenın gundemıne gır- mıştır Kalkınma planla- nnı gerçekleştırecek bır yonetsel yapıya kavuş- mak amacıyla başlatılan yenıden duzenleme ça- lışmalan Merkezı Huku- met Teşkılat %e Gorevle- niii Araşftrma Projesı (kı- sa adıyla MEHT\P pro- jesı) sonucunda, bıryan- dan ozeksel yonetımın taşra orgutlennın, bır yan- dan da yerel yonetımle- nn yenıden yapılandınl- masına ılışkın kımı one- rıler gelıştırılmışse de bunlan yaşama geçıre- cek bır sıyasal ıstenç be- lırmedığınden bu onen- ler kâğıt uzennde kalmış- tır 1971 'de aynı konuyu ele alan TODAİE araş- tırma yazanağı da uygu- lamaya geçınlmemıştır Aynı kurum, 198O'lı yıl- ların sonlarında Kamu Yonetımı <\raştırması (kı- sa adıyla KAYA) proje- sınde yerel yonetımler konulu yazanaklar hazır- lamış, bunlan yayımla- mıştır Yerel yonetımlenn duzeltımı konusunda çe- şıtlı unıversıtelenmızde araştırmalar gerçekleştı- nlmış toplantılar duzen- lenmış, yayınlar yapıl- mıştır A.ynca, son on beş yıl- dan bu yana yerel yone- tımlen gerçekleştırece- ğız yerel parlamentolar oluşturacağız sozuyle ış- başına gelen hukumetler, çeşıtlı tasanlar hazırla- mış bunlardan kımısı TBMM gundemıne gır- mışse de hıçbın yasalaş- mamıştır Yerel yonetımlen guç- lendınne ıstem ve çaba- lan yalnızca ulus-ustu ku- ruluşlann dayatmacası değıldır 196O'lı yıllann başından bu yana Turkı- ye kamuoyunun gunde- mındedır AB, IMF, Dun- ya Bankası, GATS'nın bu konudakı çabaları ger- çekte "jereOeşme" adı al- tında ozelleştırme gıbı yapısal uyum ızlencelen bağlamında dayatılmak- tadır Kamunun bugune de- ğın sunduğu ekonomık ve toplumsal ışgorulen ozel ve sıvıl kuruluşlara bırakması, ulus-dev letm kuçulmesı korumanlık ve korumacılık ışlevle- nnden elını çekmesı, ulus- ustu anaparanın serbest- çe dolaşımını sınırlayan engellenn kaldınlması, boylece başta ışgucu ol- mak uzere yerel kaynak- lann daha ıyı somuruJe- bılmesı amaçlanmakta- dır Kureselleştırmecıle- nn dayattığı "yereDeşme" ıle yerel yonetım ve sı- yaset bılımı kuramlann- da yer alan "\erel \öne- timlerin guçlendirilme- si" "ozeksfaJ^tirim" ye- nnden yonetim" kavTam ve ılkelennın gerçekleş- tınlmesını amaçlayan ye- rel yonetım duzeltımı ara- sında bağlantı yokrur "YereDeşme'' adı altın- da "\erel vonetim düzel- timi" "yerel \onetimle- rin guçlendirilmesi" kav - ramlan boylece kuresel- leşmenın, daha doğrusu neolıberal duzenın amaç- larına yarayan bır araç durumuna ındırgenerek çarpıtılmaktadır Yapısal Uyum Izlencelerı nde, kamunun başlıca gorev- len arasında olan, kamu yonetımlerınce kamu kaynaklannın kullanıl- masıyla sağlanması ge- reken kentsel altyapı ge- reksınmelennın butçe ye- tersızJıkJen yuzunden ele alınamaması karşısuıda, bu konuda tek çozum yo- lu olarak ozelleştırmeye gıdılmesı ongoruluyor Kamusal ışgorulenn gı- derlennın bunlardan ya- rarlananlarca karşılanma- sı, ozellıkie, fınansma- nın lller Bankası gıbı ka- musal kaynaklardan de- ğıl de, ozel (ozellıkie ya- bancı) anapara kaynak- lanndan karşılanması ıs- tenmektedır Kentsel altyapı projele- nne kredı desteğı veren Dunya Bankası gıbı ulu- sustu anapara kuruluşla- n, konsorsıyumlar yoluy- la, ulus-ustu ortaklıklan kredılendırmeye gıderek onlann kârlılık oranı yuk- sek yahnm alanlanna gır- mesını desteklemektedır Soz konusu ortakhklar, yalnızca yapım (ınşaat) ışlennı ustlenmekle ye- tınmemekte, ışletmecılı- ğı de ustlenmektedır Bu ulus-ustu ortakhklar ış- letmecılıkle de yetınme- yerek obur ışgoru alan- lanna da orneğın çevre- sokak temızlığı, park- bahçe ışlen, çop topla- ma, atıklan yok erme ve değerlendırme, park yer- lennın yonetımı, hapıs- haneler, sayaç okuma vb ışlere de gırmekteler Kı- sacası, yerel yonetımlenn gorev len arasındakı tum ışgorulen yapmak ıste- yen bu kuruluşlann yayıl- macı ve somurucu nıtelık- len ağır basıyor Yerel yonetımlenn ye- nıden duzenlenmesınde, Dunya Bankası ve IMF gıbı kuruluşlann ısterle- n doğrultusunda değıl, Turkıye'nın bu alandakı deneyım, bınkım ve oz kaynaklarına dayalı bır yaİdaşun sergılenmelıdır Gelecek yazım yerel yo- netımler uzenne onenle- nmı ıçerecek KabahatKimin?.. M. Selim OKÇAY Hukukçu M ılletvekıllennmmı 7 Par- h hderlennın mı'' Yok- sa msanımızın mP Bence hepsı de kabahatlı ama en buyuk kabahat, ınanın, bızım ınsa- nımızda Şoyle bır duşunelım, mıllerv ekıl- lenrruzı nasıl seçıyoruz 9 Eğer de- lege sıstemınden soz edıyorsak bu delegelenn nasıl seçıldığını bu- du- şunelım Şugunlerdepartılerdele- gelennı seçıyorlar llçe başkanlık- lannrn gozehmınde mahallelerde oluyor, hangımızın haben var, han- gımızın ılgısı var9 Bırsandıktaka- yıtlı partıhlerden bınsı o sandığın delegesı oluyor Hıç kımse ılgılen- medığı ıçın açıkgoz olan ya da ışı olan, çıkan olan kışı gıdıp oyunu kul- lanarak kendısını delege seçtınyor Hatta gıtmeden ılçe gorevlısı o kı- şı ıçın pusula doldurup kullanıyor ve dıledığının delege olmasını sağ- hyor Bundan sonra artık ıpler de- legelenn elınde Mılletvekılı aday- lannı bunlar belırlıyorlar Delege- lerbılıyor adaylann kendılennı ara- yacağını, ısteklennı sırahyorlar O sozu ahyorlar Adaylar gıdıp do- Iaşmazlar ıse bu aday hıç çalışma- dı, oluyor ve seçılemıyor Seçımza- manı da halk artık partı lıdennın ağzına bakıyor ve oyunu kullanı- yor Mıllerv elallennın hepsı delege- -Eskı Asker-îzmır lere gobekten bağlı, ış talaplennden başka bır ışle uğraşmıyor, uğraşa- mıyor Seçılmek ıçın, delegelere ulaşmak ıçın elbette para da gerek 1 Dolaşmak, araba tutmak, yemek- ler vs derken, para oluk gıbı gerek Yoksa sadece kendını yehştırmış olman yeterlı değıl Paran olacak' Ya kendınde olacak ya da borç ala- caksın Borç v eren, tabu ışuıı bılı- yor Mıllervekılı bırde boyle bağ- İanıyor Artık bu mılletv ekılınden bu mıllete hayır gelsın Oh Oh Bunun sonuçlannın çok vahım olduğunu Başbakan bas bas bağı- rarak soyluyor Memleketı soyup soğana çevırmışler, dıyor Kun seç- tı bunlan, bu halk Kım atadı bun- lan, halkın seçtıklen Delege seçımı daha demokratık gorunuyorsa da aslında gorulduğu gıbı hıç de demokratık değıl Mer- kezden seçımde, partı lıden, partı- nın ağır toplan kendılenne bıat ede- cek kışılen seçtıklen ıçın demok- ratık olmadığı açık Delege sıstemı- nın bu çarpıklığı lıderlen bu yone surukluyor Partı lıden delege sıs- temının sakıncalanndan kurtulmak ıçın ben seçeyım dıyorsa da bu da olmuyor, ya kansının elıne duşuyor ya da ağır toplann elınde oyuncak oluyor Eğer ınsanımız ılgılı olsa, mey- danı açıkgozlere bırakmasa delege sıstemı doğru v e daha demokratık Ancak yazık kı ılgılı değılız Zaten eskı Yunan fılozoflanndan bınnın bır sozu var, "Eğertoplum gelışme- mişse demokrasi çok tehükelidir'' dıyor Tıpkı tavuk-yumurta sorunu gıbı once toplumu, bıreylen eğıte- yım, sonra demokrasıye geçelım desek, bu arada toplumu kım yone- tecek9 Aynca bızım bu- de handıkapı- mız var, dın kıskacı' Atatürk bu- nu gorerek laık bır rejunı topluma yerleştırmış, ama benım yobaz, "ge- Bşme öyle ofanaz" dıyor Onun ıçın bol bol ımam hatıp lısesı açıyor ve kendısıne sorsan, toplumda herkes once ımam olmalı, dıye yanıt ven- yor Işuı en acı yonu de en laık ge- çuıen kışılenn toplumu unam hatıp okullan ıle doldurması Şundı na- sıl kışıyı, toplumu gelıştıreceksın7 Çık bakalım ışın ıçınden Atarurk'un koyduğu sısteme do- kunulmadan aynen yurunse ıdı şım- dı en ılen bır toplum olurduk Bu apaçıkbellı Her onune gelen bu^z yonttu, ortaya acayıp bır bıçımlen- meçıktı Artık duzeleceğını bekle- mek bence hayal1 Tek kurtuluş Ataturk'un ongorduğu bu sıstem doğru ıdı Halkımız sadece sos- yal olarak değıl ekonomık olarak da ancak v e ancak Ataturk'un sıstemı ıle gelışebılır TC SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No 2003 92 Davacı Tedaş Genel Mudurluğu vekılı tarafından Mustafa oğlu Ahmet Kol aleyhıne açılan kamulaştırma bedelının tespıtı ve taşınmazın ıdare adına tapuva tescılı davasında Kamulaştırma Kanunu nun 46^0 SK la değışık 10 ve 19 maddesı uvannca tensıben venlen ara karan gereğınce Trabzon ılı Surmene ılçesı Gunev kovunde kam ve sınırları dogusu sahıbı senet batısı vol, kuzeyı Ahmet oğlu Nazım Yavuz, gunevı vol olan ve Mustafa oglu Ahmet kol un zıhedı ve malıkı bulunduğu 7164 86 m2 vuzolçumun- dekı taşınmazın hat altına ısabet eden 2499 58 m2 lık kısmının 1 499 748 000 -TL bedel ıle ırtıfak hakkı olarak Te- daş Genel Mudurluğu lehıne kamula^tınldığı bu nedenle hat altına ısabet eden belırtılen kamulaştınrıa bedelı ıle ırtı- fak hakkı olarak Tedaş Genel Muduıluğu adına tapuya tescılı ıçın ışbu davanm mahkememızde açıldığı vapılacak yargılama sonunda belu-lenecek kamulaştıram bedelının 4650 SK nun gereğınce ılgılıler adına mahkemece belırlene- cek Surmene Zıraat Bankası şubesme vatınlmauna ve bedelın jatınlması ıle taşınmazın ıdare adına tescılıne karar venleceğı konuva ve taşınmaz malın değenne ılışkın tum savunma \e delıllenn ılan tanhınden ıtıbaren 10 gun ıçınde mahkemeve yazılı olarak bıldırmelen gerektığı hak sahıplennın son ılan tanhınden ıtıbaren bır av ıçmde ıtıraz et- medıklen takdırde, kamulaştırma bedelının zılvede odeneceğı hususu Kamulaştırma Kanunu nun 4650 SK la değışık 10 ve 19 maddesı uyannca ılanen teblığ olunur Basın 36188 PENCERE Babıâli'den Medyaya... Cumhunyet gazetesının kurucusu Mustafa Ke- mal'dır, bu koşede bırkaç kez yazdım, ama, ko- nuyu yınelemekte saymakla bıtmez yarar var Kurtuluş Savaşı'nda Istanbul'dakı Babıâlı, em- peryalıstlen tutmuştu Öuşman Izmır'de denıze dokuldu 29 Ekım 19231e cumhunyet ılan edıldı "Mutareke basını" aymadı, Ankara'ya karşı muhalefetını surdurdu Padışahlık yıkılmış, sıra hılafete gelmıştı, Babıâlı gazetelen halıfeyı tutuyordu Yunus Nadi anılannda anlatır, bırakşam Koşk'te- kı sofrasında, Ataturk Yunus Nadı'ye der kı "- Bak çocuk, ne yapalım senınle, Istanbul'da Babıâlı'nın gobeğınde butun bu cumhunyet duş- manı ve hılafetyanlılanna karşı mucadele verecek bır gazete çıkaralım ( ) Gazetenın adı da yenı re- jimımız cumhunyetle ozdeş olsun, Cumhunyet koyalım adını " • Elınızde tuttuğunuz gazetenıırbaşlığının altında şoyle yazar Kurucusu Yunus Nadı (1924-1945) Başyazarı Nadir Nadı (1945-1991) Demek kı Nadır Bey 46 yıl Cumhurıyet'ı yonet- tı Ne var kı bu sure ıçınde ıkı kez (1964 ve 1971), gazetesınden aynlmak zorunda kaldı Uçuncu kez, gozlennı yaşama kapadığında (1991) gerçekleşen aynlık çok acı oldu Bız de ayrıldık Aynlan arkadaşlarla bırlıkte benı tekrar Cumhu- nyet'e çağırdıklannda gordum kı, gazete, Kemal Uzan'ın bankasına gırtlağına dek borçlanmış Kemal Uzan'la tanışmamız bu nedenle oldu borçlan odemek yolunda yordam aramak ıçın Imar Bankası nın Mecıdıyekoy'dekı merkezıne epey gıt- tım, Kemal Bey her sefennde çok guzel portakal suyu ya da nefıs sutlu kahve ıkram eder, ama, Nuh deyıp peygamberdemezdı, sennkanlı ınatçı bır ışa- damıydı Sonunda sorunlanmızı Kemal Bey'ın muhalefe- tıne karşın çozme yontemını uyguladık Nadır Nadı, uçuncu kez okurlan ve çalışanlan sayesınde davasını kazandı • Cumhunyet'ın oykusunu ılerde genış bır anılar dı- zısınde anlatacağım, yukardakı oykuyu dıle getır- mekten kastım Kemal Uzan ıle gazete arasındakı ılışkıyı vurgulamaktır bu hıç de sevımlı olmayan bır çatışmadır benım meşrebımde yaşadığımız haya- tın bır cılvesıdır, kımseye karşı ıçımde olumsuz bır duygu yok Son gunlerde medyamız "Uzan'lar"konusunda hop oturup hop kalkıyor Medya da ban doğru durust bır medya olsa, ın- sanın canı yanmaz Mıdesı bulanmaz Mutareke basını sankı hortlamış Elımızde yayılan haberlerın hangısıne ınanıp hangısıne ınanmayacağımız konusunda doğrula- n gosteren sıhıriı bır pusula yok 1 Bu çatışmanın dokusu nedır'? Nereye dek hukuk geçeriı'? Nereye dek AKP ıktıdan Uzan lan yemek ıçın elındekı resmı guçlen seferber edıyor'' Başbakan RTE açıkça Uzan'lan yıyeceğıne ılış- kın savaş borusunu TV'lerde ufledı Olur mu boyle şey 9 • Ankara'dan yansıyan soylentıye bakılırsa AKP'lı bır kodaman en yalaka grubu vurgulayarak dıye- sıymış kı "- Uzan 'ların ışı bıtıyor, sıra otekılerde " AKP ıktıdan gun geçtıkçe daha eğlencelı olay- lara gebe gorunuyor Prof. Dr. ALTAN GÜLHAN (1935-2003) Turk Dışhekımlerı Bırlığı'nın 3. Donem Yuksek Dısıplın Kurulu Başkanı Dışhekımlerı "Altan Hocasfnı kaybettı Başımız sağolsun Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Not Cenazesı 15 Ağustos 2003 Cuma gunu saat 11 30 da I U Dtşhekımlığı Fakultesı nde yapılacak torenden sonra Topkapı Gazıahmetpaşa Camıı nden kaldınlacaktır BAŞSAĞLIĞI Fakultemız oncekı dekanlarından oğretım uyemız Prof Dr. ASLI ÖZEL'ın sevgılı annesı AYŞE BERİA TEZELİn vefatı nedenıyle kederlı aılesıne başsağlığı, merhumeye Allah'tan rahmet dılerız. E.Ü. ECZACILIK FAKULTESI DEKANLIĞI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog