Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

15 AĞUSTOS 2003 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr 19 ¥ ~T~ Forum köşemizin konuğu eski FIFA hakemi ve TV fütbol yorumcusu Özcan Oal: ıl akemlersahada diktatör DUDUGU TERİM'E VERDİM SERT- Benfutboldaşiddetince- za ile önleneceğine inanmıyo- rum.Sadece görünen fotoğrafa bak- mamak gerek. Olayın arkasında ne var bilmek araştırmak gerek.Ruh- sal sonınlar. ekonomik sorunlar. OAL- Mahmut bak, bir basın tri- bününde oruran gazetecinin ayağa kaflap ana avrat küfretmesine ne di- yelim. Sen basın mensubusun ba- na nasıl küfredersin.Ben yaşadım bunlan. YÜCELMAN-Toplum psiko- lojisi bu. Teker teker olsalar laf et- miyorlar. Ama toplulukta birbile- rinden cesaret alıyorlar. OAL- Adam 20 milyon verecek bilet alacak, stada girip küfretme hakkına sahip olacak. Böyle şey olmaz SERT - Işte toplumsal dediğim zaman bunu söylemek istedim. Bir Italyanın milli gelirden payı ile bi- zim insanımızın geliri çok farkJı. OAL - Bana göre insanlık farkı. Eşımı çocuğumu aknışım maça gıt- mışım, önümdeki iki maganda da- ha maç başJar başlamaz küfre baş- lıyorlar Al başına dert. SERT - Başka ülkede olsa kü- fiir edeni önleyenler olur. Bizim toplumun zayıf tarafi bu. OAL- Fatih Terim çok konuşur. Baktım habire konuşuyor. dı dı dı. Düdüğıi eline verdim "maçı sen idareet" dedim. Sonra sustu. Şim- di bunlan yapacak adam yok. YÜCELMAN-Dünya degişiyor. Insanlann bakış açısı değişiyor. Dünya intemet sayesinde parmağı- mızın ucunda. 0nun için biz de Dünyanın hiçbir yerinde yok diye- rek tel örgülerin kalkmasından ya- nayız. Stat terörii yaratanlar ceza- lannı çekmeli ve hiç kimseden yar- dım, destek görmemeli Ingiltere kıralıçesı Elizabetfa Ingılız holıgan- lan için "hayvanlar" demişti. Holigonlar yavaş yavaş azaldı. Futbolun krallan, imparatorlan var Amagerçekkrallarkimacaba? Golleri atanlar mı yoksa golleri ve- renler mi? Cebindeki kartlan ban- ka kartı gibi dilediği biçimde kulla- nanlar mı ya da baş parmağı ile yu- kanyı veya aşağıyı gösterip şampi- yonlan ve de uçuruma düşenleri belirleyenlermi? Kımlerkral?... Sa- halann ve futbolun tek kralı hakem- ler. Ne temyiz tanırlar ne Yargı- tay. Ne savcı ne de yargıçbilirler. On- lann dediği dedik çaldığı düdüktür. Bugûn futbolumuzun krallannı ko- nuşacağız. 15 yıl hakemlik yapan, FIFA kokartı taşıyan, yurtıçinde ve dışında binin üzerinde maç yöne- ten,amatör küme maçlannın tozlu topraklı sahalanndan çıkmış, bu- gün de TVde yorumculuk yapan bir eski hakem hocamız Özcan Oal sohbetimizin konuğu. Spor servisi- mızdekı yazılanndan tanıdığınız, Belçika'da profesyonel futbol oy- namış, halen İTÜ Eğitim Bölü- mü'nde futbol dersleri veren bir spor adamı Mahmut Sert ve Özcan hocamızla hakem hatalan gibi dar bir konuya girmek yerine hakemlik müessesesinin nereden nereye gel- diğinı, geleceğin hakemliğını ve ha- kem kararlannın teknoloji ile bu- luşmasını ve hakemlerin değişen bakış açılannı konuşacağız. ABDÜLKADtR YÜCELMAN - Sayın Oal hakem ile hâkim.. tkisı de karar verir, ikisi de özgür irade- sini kullanır. Biri sahalann, biri yar- gının kralı.Ne diyorsunuz? ÖZCAN OAL - Futbolun kralı. bir karar verdi mi kimse değiştire- mez. FIFA bile... Hakem hata yap- sa bile karan kimse değiştıremez. Maradona lngiltere"ye elle gol at- tı, dünya yerinden oynadı, ama kim- se karan değiştiremedi. Hakemlik kolay değil. 40 bin 50 bin kişinin önüne çıkıyosunuz..Ba- zen öyle anlar oluyor ki düdügıi yu- tuyorsunuz, öttüremiyorsunuz, ka- sılıp kabyorsunuz. Geçenlerde TV'de Erman Toroğlıı'nu tanıyanlan bir araya topladılar, ben de vardım. Er- man şimdi ahkâm kesiyor. Dedim "Erman sen iik sahaya çıktjğuıda Ertuğrul Düek, Talat Tokat hepi- miz seni seyrediyonız. Bir ara kas- hp kaknn."Yanı bunlar oluyor. Nor- mal.Ben futbolun en dibin- den geldim. Her numarayı bilirim.Ama bir bakıyorsu- \ nuz kilitlenıyorsunuz Me- ; sela Rıdvan Dilmen Buadam ceza sahasının içine gırmesin dıye dua ederdım.Ne zaman düşeceği belli değıl Bunlar için vereceğin üç doğru karar seni sahada kral yapar. Ama buna o anda karar vereceksın. Mesela Fenerbahçe - Istanbulspor maçında Rebrov'a yapılan hareket faul. Er- man bir şey yok dedi Bır faul baş- ka nasıl olur. Hükmetme sanatı OAL- Hakemlik hükmetme sa- natıdır.Kimi insanlar için, para pul. şöhret. lüks yaşam bunlann hepsi bir vana hakemlikte hükmetmek vardır SP®r hakem gereklı dı- ye düşunüyorum. OAL-Hiçbirülkede aynı standart- ta iki hakem bulamazsın.Biri Ahmet bin Mehmet. Birisi insan olarak yu- muşak,diğeri sert. Tepkileri ve ka- rarlan başka olur. Mesela benim ol- duğum yerde bir başkası düdük ça- lacak olurmu? \X CELMAN- Bir sahada sade- ce bır kral olur demektir bu. OAL -Hani hükmetme sanatı dt - YÜCELMAN - Faşıst ve dikta- tör zihniyet. OAL- Evet tam anlamı ile öyle. Toplumda ezilen bazı ınsanJar var- dır, o insanlann elıne venn dudüğu bakınneleryapıyor. Patronu adamı fırçalıyor, adam da kalkıp maça ge- liyor. Maça gelen adam da sahada- ki hakemi fırçalıyor. basıyor küfrü. YÜCELMAN-2 yıl önceydi ga- liba Avrupa Gençler Şampıyona- sı'nda hakem hatalannı azaltmak için iki hakemli maçlar yapıldı.Tut- madı. UEFA Başkan Yardımcısı Sa- yın Erzik "tki hakemden birisi ken- disinden daha kıdcnıli olanı bekle- diği için karar karmaşası çıkn. vaz- geçildi" demişti Giderek hızlanan futbolda, basketbolda olduğu gibi çift dık ya. Adam kendısinden başkası- nı kabullenemez Ne tıpler vardır. psıkopatı vardır. megalomanı var- dır.O hükmetmeye alışmıştır YÜCELMAN-Yanı hakemlenn kımısı doktorluk mu. klınık vaka OAL-Ben de psıkoloğa gıttım. "Doktor ben megaloman mıyınT dıye de sordum. Çünkü ben her yer- de kabadayıyım, her yerde en ıyisi- yım. kendımı böyle bilıyomm. Bir Beşiktaş maçının ertesı gün bütün spor sayfalan bana bindırmişler. de- medık laf bırakmamışlar, ne adili- ğım kalmış ne vıcdansızlığım. O zaman Guneş diye bir gazete var, M. Ali Yılmaz'ın. Telefon açtılar "Hocabuyazıianlariçmnediyorsan. GÖRÜŞ , ADNAN DtNÇER Dâhiler Komedyası! "Doğru fikirtere karınca gibi bakanlar; akbabalara yem olurlar..."Atasözü değil ben söyledim. Para kazanma ve top- lumu istedikleri gibi yönlendırmek için popülizme rağbet eden spor kalemşorlan. kımın gemısıne bınerierse onun türkü- sünü çalmaya kalkınca ortada "özürtü dâhılerin" yönettiği umut adamlan kaldılar. Temcit pilavı gibi aynı senarydan ızlemekten yorulmayan Fenerbahçe'nin başına gelenleri önemsememız gerekıyor. Çünkü Fenerbahçe bu ülkenin 3'te birinden daha fazla, hatta iktidar partisinden daha çok oy olan bir kulüp. Atatürk'ün kulübü olarak konuşuluyor, ama Kıyat Paşa'nın istifasında belirttiği Atatürk gerçeklerine ters düşen bir ortamda çalışma dayatmacıiığı sonucu geçen yıl- dan kötü bir başlangıç ile lige gıriyor. Bu satırlan bu hafta- kı yenılgiden sonra yazmamanın gerçekçilığini iki hafta ön- cekı uyan yazımda görmek mümkün. Ama ne yapalım ken- dimiz yazıp kendimiz okuyoruz belki de!.. Fenerbahçe'nin hazırlık karşılaşmalanndaki görünümü ile şu anda yaşadıklan belliydi. Çok açık olarak takımı tek tek ele alıp bunu vurgulamıştım. Oncelikle savunma güven- sizliğinin ve ağırfutbolculann yetersizliği kendini göstermiş- ti. ügin sadece orta alandakı mücadele ile bitmeyeceği açıktır. Atak ve savunmada her topa koşan Tuncay, orta alanda kadronun zafiyetini ve sıntan yerierini kapatşın pla- nı, bu kez sökmedi. Ertıan Albayrak, Luciano ve Ümrt'in yavaş oluşlan yanında kademe ve kararlı savunma yetenek- lennden yoksun yapılan, Fenerbahçe'yı eksik takım yapı- yor. Sadece Enke diye kalecıye fatura edilen bir yenilgi ola- rak ele alınırsa Istanbulspor karşılaşması, o zaman ortaya daha büyük feJaketler gelecek demektir. Daum resmen ıf- las etmiştir, daha işin başındaki beklenti ve imkânlan de- ğerlendiremeyerek. Hiçbir ülkede hiçbir kimseye bu kadar anlamsız sahip çıkılmaz. Ama ne yazık ki Türk hocalara dil uzatmayı ahşkanlık haline getiren bazı bildikler, ortalığı bu- landırmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Serhat ve Ho- oijdonk maç kopartacak oyuncular değiller Takımı oyun içinde yönetecek ağıriıklı bir kaptan yok. Fenerbahçe hâlâ oyuncu aramakta ve belkı de her kötü oyundan sonra bu devam edecek. Yazık paralara... Çok iyı işletmecı olan yö- netıcı dostlanmız sadece teknik adama inanmalı ve sonu- na kadar sahip çıkmalıdırlar. Geçen sezon medya dediko- dulan sonucu 26 puan gende kaldılar, ama ders alınmadı. Yine aynı sorun. Şampiyon olduklan yılda da ilk yan çok kö- tü bir kadro vardı. Koşmuyordu ama, Denizli'ye sahip çık- tılar. Tepkilere karşı ıkinci yanda iyi hazırlanan takım Luces- cu'nun da ikramı ile şampiyon oldu. Belki de Denizli, asıl başansını ortaya koyacağı bir süreçte gönderildi. Ben üç büyüklenn hakemlere, ona buna çatarak baha- nelerie kazanma ve kaybetrrte dönemlerinin de bittiğini be- lirtmek istenm. Bu yıl tüm takımlar geçmiş yıllara oranla da- ha güçlü ve sıstemlı oynuyoriar. Futbolumuzun kendi po- tansiyelı bu gerçeği ortaya koymuştur. Belki şampiyon yı- ne üç büyüklerden çıkacak ama, Istanbulspor gibi ve onu çalıştıran Aykut veya önemsenmeyen birçok Türk teknik direktörü artık propaganda itıciliği ve lobileri ile ayakta ka- lan meslektaşlanmızasürpnzlerhazırlamaktadırlar. Her ta- kım bilinçlı ve planlı oynamakta, rakiplerini çok iyi tanımak- tadır. Işte Gençlerbiriiği, işteTrabzonsporvediğerleri... Ay- nmcılık yapılsa da bazı teknik adamlar maalesef kollansa da futbolculanmız ve onlar başarılı olmak zorundadıriar. Yöneticıler kendıne sadece Türk teknik adamı ile çalıştık- lan zaman güvenmış olduklannı kanrtlayabileoeklerdir. Fener- bahçe öksürse bu ülkede deprem olur. Onun için Sayın Yıl- dınm. Daum'un da kendisını kurtaramayacağını düşünerek paniğe kapılmamalı, ama bu işi götürecek sağlam yapılar daoluşturmalıdır. DahaTürkiye'yi tanımadan, Aykut gibi bir genç teknik adamın Fenerbahçe'den dışlanmışlığının yütBğin- deki ve beynindekı acısının sportmence sahaya yansıttığı dersten gerekeni almalıdıriar. Fenerbahçe iyi takım değıldir. Daum dâhi değildir, bu ül- kede dâhiler çoktur. Amenka'nın bombalan nasıl Irak ayet- meyip Türk askenne, ordusuna muhtaç ediyorsa Türk fut- bolunu da onun yaratıcılan ve kendi hocalan kurtarmıştır ve başan hep ona aıt olacaktır. Yeter ki, artık gerçekleri görelim. Dâhılenmizı yemeyelim. U N U N İ N • HALTER-HalterBa- yan Ulusal Takımı'nın Is- parta'dakı kampında mey- dana gelen tokat aüna" ola- yı, ulusal sporcular Emine Bügin \e Nurcan Taylan' ın dün Federasyon Başkanı Kenan Nuhut ile görüşme- sinden sonra tatîıya bağ- landı. • OGLîN'E 3 MAÇ CE- ZA - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Konyas- porluOgün'e 3 maç oyna- mama cezası verdi. • RONALDO- Manches- ter Unıted'la 3 gün önce sözleşme imzalayan, önce- ki gün Da>id Beckham ın 7 numaralı formasını giye- ceğinı öğrenen Portekizli futbolcu Cristiano Rooat- do, dün de ilk kez ulusal takıma çağnldı. • TENIS - Ruslann ünlü bayan tenisçisi Anna Kour- ' nikova'nın. Tayland'm savfiye kasabası Pattaya'da turizmın gelışmesine katkıda bulunacağı açıklandı. • BAYATLrNIN AÇIKLAMASI - Tür- Almanlar iddialı Spor Servisi - Ulusal Basketbol Takımımız Almanya'nın Nürnberg kentinde kampuu sürdürüyor. Alman basınında, Almanya-Türkiye maçlanna çok geniş yer verilirken, "Eurobasket200rin öcönü alacağız" şeklinde haberler yayımlanıyor. Karşılaşmaya çok sayıda gurbetçi vatandaşın da ilgi göster- mesinin ve 10 bin kişi kapasiteli salonun maç günleri dolmasınm beklendiği kaydedildi. kiye Milli Olımpıyat Komı- tesi"nın (TMOK) yeni baş- kanı olan Togay Bayath, ça- lışmalannı Sinan Erdem'in izinde sürdüreceklenni söy- ledı • YAZ SPOR OYUNLA- RI - 22. Dünya Üniversite Yaz Spor Oyûnlan'nm Gü- ney Kore'nın Daegu kentin- de, 21-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı açıklan- dı. • RAHN ÖLDÜ - Alman- ya'ya 1954 Dünya Kupa- sı'nı kazandıran golü atan ve yann doğum gününü kut- lamaya hazırlanan efsanevi futbolcu Helmut Rahn, 73 yaşında öldü. • SUTOPU - Sutopunda A\nıpa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi tem- sil edecek G.Saray'ın (B), Heybelıada'nın ıse (D) gru- ' bunda mücadele edeceklen belirtildi. • ALTILI - Altılı Ganyan; 4,3/6,6,4,1, 3 kombinesini bilenler 602 milyon 280'er bin lira ıkramive kazandılar. AĞUSTOS PROGRAMI 10 Ağustos 2003 özel Konser Focan Hammond Üçlüsü DJ Nurcan Akad 17 Ağustos 2003 Kerem Görsev Oçlüsü 0J Yavuz Baydar 24 Ağustos 2003 Sibel Köse - Tuna fitenel Oörtlüsü I DJ Zuhal Focan 31 Ağustos 2003 imer Demlrer DörtlûsG Vokal: Ayşe Genccr DJ Hülya runçağ Ehlıvetımı kavbettım. Hükümsüzdür ES'VER EFE tHlafetdedflerT'Nefutbol- cusu kaldı. ne antrenörü ne ba- sını ne yazan hepsine verdim veriştırdım. "Zatenbeniben- zetmişsiniz ne diyeyiın ki" Tatsız oldu ama ne yapa- yım ben de ınsanım, sab- nmı taşırdılar. Yavuz ve Ulusoy faktörü YÜCELMAN- Değişen dünyada hakemlerin bakış açılan da değiş- ti.Onlann futbolculara, tribünlere bakışlan galiba biraz daha yumuşak biraz t'aha sempatik. Sempatik ol- manınbazenyararlannı bazen deza- rarlannı görüyorlar. Ama genelde sahneye çıkan bir sahne sanatçısı olmak hevesindeler. OAL- Genç ve yetenekı hakem- ler var.Onlara bol bol maç vermek 15 yılyeşil sahada düdük çaldıktan sonra TV'de yorumculuk yapan Özcan Oal ve yazarımız Mahmut Sert ile futbolun krallannı konuştuk. gerek Ama MHK ne yapıyor. "bu Biilent \'avnz'un adamı, bu Hahık Uhısoy'un j'akun" deyince olmu- yor SERT - Hakemlere kendimize göre not venyomz. MHK bu ha- kemleri göreceli olarak mı değerlen- diriyor, somut bir ölçüsü var mı ? ÖAL - MHK maalesef değerlen- dirmelerini belırli ölçülerle yapmı- yor.Burada tek patron var; Bülent Ya\ıız. Arkasında da Haluk L'lusoy Kendi kafalannda şu maça şu, bu maça bu dıyorlar. Bır kıstas yok. Yavuz kimi isterse ona maç \en- yor. WCEL\LAN - Bır maçı ızliyo- ruz, hakem ofsayttan bile gol ver- miş. bir de penaltı.. Ertesi gün göz- lemcinin raporu 90. Gel de şaşma. OAL - Bakın gözlemcı de tez- gah.Hakemi tayin eden gözlemci- sini de ona göre ayarlıyor. Hakemin en yakın arkadaşı kim. o gözlemcı \X'CELMAN - Ashnda hakem- ler torbadan çıkacaktı. vazgeçıldı. OAL - Aman abı o da tezgâh. Torbada tek isim var. Elini hangi- sine atsan aynı isim çıkacak. Tek suçlu hakem ml? YÜCELMAN - Bugün FIFA Başkanı olan Blatter genel sekret- erliğı dönemınde "Hakem hatala- n dünyada en çok tartışılan konu- dur" diyerek övünmüştü.. OAL - Bundan 10 yıl önce bunu tartıştık. Diyelim ki hakem golü verdi. Millet öpüşüyor, sen kalkı- yorsun golü iptal ediyorsun. Bu^- kın hakemin karan yanlış olsun. Ertesı gün herkes onu konuşsun. Blatter haklı, futbolun güzelliği yok edilmesuı. SERT - Bazen de saha birbiri- ne kanşıyor. güzelliklerçirkinliğe dönüşüyor. OAL - Ben hakemliğim döne- mimde bakardım bir maçta tehli- ke sinyalleri venyor, kendi kendi- me aman dıkkat derdim. Böyle bir ortamda benim gibi futbolcusu, antrenörü. yöneticisi kendilerine dikkat çekmeleri. Hakem hata yap- maz mı yapar. Fatura kime kesilir, hakeme. Pekı a>Tiı olaylı maçta fa- tura neden futbolcuya. teknik direk- törlere. yöneticilere kesilmez. Bir maçta kan gövdeyi götürmüşse tek suçlu hakem mı yani? SERT- Bız galiba hakemlere faz- la }aikleniyoruz. OAL - Dünyada hiçbir basın ha- keme bu kadar yer vermez iyi ve- ya kötüydü der. o kadar. Anarşı buradan doğuyor daha maça baş- larken "Bu hakem bizi yakar" dı- yen çok. O kafa ile maçı seyredi- yorlar. SERT - Böyle giderse kurtuluş yolu yok gibi. OAL -Var. Tek yol eğitim ve uy- gar olmak . Bugün olmasa da bir gün olacağız YÜCELMAN - Sevgili Özcan sohbetimize katıldığın için teşek- kür ediyoruz. 363 CUN KALDI 2004 Olimpiyatları İlk hedef dopingle mücadele Spor Servisi - Olımpiyatlara 363 gün kala pek çok ülkenin aralıksız hazır- landıgı 2004 Atina Olimpi- yatlan dopingle mücadele konusunda birçok ilke im- za atıyor. Her ne kadar Uluslararası Olimpi- yat Komitesi ve diğer kuruluşlar bu konuda Atina yönetimini yetersiz bul- sa da Atina ISO 9001 9002 belgeli do- ping tespit cihazlannı hazırlıyor. Geniş önlemlerin alınacağı belirti- len organizasyonda kaygılı olan en önemli kurumlardan bir tanesi Avust- ralya Olimpiyat Komitesi. Avustral- ya 2000 Sydney Olimpiyatlarrna ev sahipliği yapmış ve başanlı bir or- ganizasyon ortaya koymuştu. Komi- te yetkilileri Atinah yetkililerin ken- dılerinden henüz doping konusunda fazla bir yardım istemediğini ve bunun sorun yaratabileceğini belirtti. FİKRET DAĞLIOĞLU AT 1. KOŞU: F: Eagle Dance (3). P: Arnam {2), PP: Alvvav s Lo\ er (8). S: Hanze (11). 2. KOŞU: F: Dılberağa (3). P: Kanka (5). PP: Cansülo(l). S:Ha\-nş[8). 3. KOŞU: F: Isabey (.<), P: Ahmetcan (1). PP: Paladın (6). S: Beşiktaş Dostu (10). 4. KOŞU: F: Kara Çaldıran (14). P: Büvük Sa- kar>a (3). PP: Muskam (6), S: llbe> (11. 5. KOŞU: F: My Mıntaka (16). P: Ferdane (3), PP: Hatsumomo (I). S: VV. Daughter (18). 6.KOŞU: F: Koşanefe (6). P: Acunalp(81, PP: Tekelıoâlu ("). S: Çardakbey (3). 7. KOŞU: F: Wolfs Touch (5|.'P: Özgür Star (''). PP: Mıss lrem (1). S: Sadakat (2). SS: Şehzadebey|8) 8. KOŞU: F: Elektırk (1). P:/ Babadağlı (18). PP:Ak>a\uz 114). S:Tommy Bey (2). Günün İkilisi.''. Koşu: 5 7.1. ÇifteBahis:3 Çıne: 5 1.18.14. TabelaBahis:5 7l.2.8. ALTIU GANYAN 5 1 6 10 8-9 14 3 6 1 9-10 18 8 1 18 6 S 1 18 14 2 17 cehennem silahı 3 yon: richard donner oyn: mel gibson, danny glover, joe pesci cuma iki ortak riggs ve murtaugh su<; örgütüne karşı amansız bir savaş başlatırlar... sevimli dedektiflerin komik ve aksiyon yüklü macerasını sakın kagrmayın! SHOV^ esas show bu show! www.showtvnet.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog