Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 AĞUSTOS 2003ÇUMA 16 * £ Jiil_j_Cj V XÂJ X U l l cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Yeryüzünde... 14.30 S/70 w 7V Dram (Tî\ Almanya"dan dönüşte anne ve babasını trafik v ^ kazasında kaybeden Zehra. Ada halkı tarafin- dan sahıplenilmiştir. Yaşamını eski bir at arabacısı- nın yanında. ona yardun ederek sürdünnektedir. Ömer. aşık olduğu zengın bir kızdan karşılık göre- meyince intihar etmeye kalkar, ancak Zehra onu kurtanr. Zehra Ömer'e sorunlannı çözmede yardun etmeye çalışır. Yönetmen: Orhan Aksoy. Oyuncu- lar: Tank Akan, Hülya Koçyiğit (1973). Güngörmüşler 15.40 TRTINT Güldürü /TîN Zengınken malını mülkünü dağıttığı hizmet- vüy kârlannın, beş parasız kalan soylu bir kişiye yardıma koşuşmalannın gülünç öyküsü. llhan En- gın'in yönettiği film, 1956'da Samuel Taylor, Mar- ceilo Girosı, Dino Risi'nin katkısıyla gerçekleştiri- len 'Monte Carlo Macerası' adlı Italyan fîlminden yapılan uyarlamaya dayanıyor. Yapunın başrolle- rinde Izzet Günay, Ayşen Gruda. Hadi Çaman, Ke- rem Yılmazer gibi oyuncular yer alıyor (1976). Uyanık... 17.30 Shovv TV Güldürü • Haber için gittiği sınır köyünde yaptıldanyla iki ulusun ilişkilerini gerginleştiren hayal dün- yası geniş bir gazetecinin öyküsü konu alınıyor. Yö- netmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği fılmde, Ke- mal Sunal ve Nesnn Akkoç oynuyor (1988). Cehennem Silahı 320.30 Shovv Macera ©(Lethal VV'eapon 3) - Şaıbeli bir eski polis olan Jack Travis, Los Angeles Polis Teşkilatı'na sa- vaş açıyor. Polislerin taktığı çelik yelekJeri bile de- len laırşunlarla, polis depolannı soyan Travis ve adamlan bu sefer sert iki kayaya çarpıyor. Riggs ve Murtaugh, bu suç örgütünü durdurrnak için kendi- lerini yine tehlikeye atıyorlar. Yönetmen: Richard Donner. Oyuncular: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pescı(1992 ABD. 118 dk). Kıyamet Ateşi 20.30 atv Macera (Scorcher) - Kimsenin asla tahmın edemeye- ceği olay gerçek oldu. Yeryüzünde yapılan güçlü nükleer denemeler korkunç bir sonuca yolaç- tı: Dünyanın eksenı değişti. llk başta kimse olayın farkında bıle değildi. Değişim yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Ama sonra felaİcetler birbirini kovaladı. Yeniden uyanan volkanlar, dev dalgalar, kasırgalar. \'e en önemlisı dayanılmaz bir sıcaklık. Dünya yavaş yavaş güneşe doğru kayıyordu.Yönet- men: James Seale. Oyuncular: Mark Dacascas, Bla- ir Hickey, Rutger Hauer (2002 ABD, 87 dk). 21.00 / CNBC-e / Moskova'da... A. yanda Lastier 22.40 TRT 1 Macera ! (Lastier) - Amerikalı bir hırsız, Londra'dakı Nazi mücevherlerinı çalması için Ingilız poli- si tarafından kiralanır. Yön: Robert Young. Oyn: Tom Selleck, Jane Seymour (1984 ABD, 100 dk). Duvariann... 23.25 CINE 5 Dram /77\ (If These VValls CouM Talk 2) - Aynı evde ya- >££' şanan 40 yıllık bir zaman dilimini yansıtan filmde olaylar 1961 yılında başlar. Edith ve Abby, aynı evi paylaşan orta yaşlı lezbiyen bir çifttir. tki- linin bu yaşam tarzlan hem aileleri hem de çevrele- ri tarafından kınanmaktadır. Abby'nin ölûmünden ardından ev satılır. Yönetmen: Anne Heche, Jane Anderson, Martha Coolidge. Oyn: Vanessa Redg- rave, Sharon Stone (2000 ABD, 90 dk). Şampiyonlar... 23.40 atv Macera ©(Best of The Best3) - Amerika'da sıcak bir gü- nün başlangıcında. küçük ve şinn bir kasaba olan Lıberty'de kilisede çalışan Phelps, 8 yaşındaki oğlu Luther'i okula uğurlamaktadır. Fakat hiç bek- lenmedik bir olay olur ve Phelps kimliği belirsız ki- şiler tarafından kaçınlır. Yönetmen: Phıllip Rhee. Oyuncular: Phillip Rhee, Christopher McDonald, Gına Gershom, Mark Rolston (1995 ABD, 90 dk). Sahte Kontes 23.45 Shovv Duygusal (77) (CounterfeitContessa)-Gına, yakışıklı işada- V3^ mı Smclair Greshama âşık olur. Ancak Gres- ham. Gina'nın farkında bile değildir. Bir defilede karşılaştıklannda Siclair onu bir Italyan kontesiyle kanştınr ve şatosunda yemege davet eder. Yönet- men: Ron Logomarsüıo. Oyuncular: Tea Leoni, Da- vid Beecroft (1994 ABD, 91 dk). 01.00 / Kanal D / Doktor... Aynntı yanda ~© © © OYabancı Izleyin Orta Değmez ^ | Yerli Gerilim vepolisiye türünden hoşlananlara seslenen yapım, film açısından kısır bir günün en iyisi Cinayetle ortaya çıkan entrika nşı CNBC-e 21.00 Moskova'da Cinayet - Gorky Park / Yönetmen: MichaelApdet Se- naryo: Denniz Potter (Martin Cruz Smith'in romanından) / Görüntü: Ralf D. Bode / Müzik: James Horner / Oyun- cular: VVilliam Hurt, Lee Marvin, Brian Dnnehy, lan Bannen, Joanna Pacula /1983 ABDyapımı, 128 dk. TV Servisi - Moskova'nın Gorki Parkı'nda, yüzleri ta- nınmayacak hale getirilmiş üç ceset bulunur. Müfettiş Ar- kady Renko soruşturmaya başlar. Müfettiş, KGB'nin ve CIA'nın da içinde bulunduğu uluslararası bir entrikayı orta- ya çıkannca, herşey büsbütün kanşacaktır... Helsinki'de çevrilen filmin en ilgi çekici yaru, polisiye için alışılmadık mekanlarda geçi- yor olması. Bir polisiye öykü- ye sahne olarak Moskova'nın seçilmesi filme, daha baştan bir çekicilik kazandınyor. Ancak, öykünün büyük bir özgünlük taşıdığını söylemek zor, çünkü bu türün bilinen klişeleri ard arda sıralanıyor. VVilliam Hurt alışılagelmiş komiseri, Lee Marvin ise, üs- tüne eldiven gibi uyan acıma- sız "alçak" tipini canlandın- yor. Romanda öykü, gelişme- tlgi çekici bir polisiye olan filmin başrolündeki VVilliam Hurt (ortada), komiserdeki başarısıyla göz dolduruyor. lerin mantığına uygun olarak ABD'de biterken, filmde ne- dense Stockholm'de noktala- nıyor. Yine de MichaelApdet'in il- giyle izlenebilecek bir polisi- ye gerçekleştirmiş olduğuna şüphe yok. Cstelik, kar, ke- man ezgileri, yaşlı gözler ve sevgi üzerine birkaç söz, "Moskova'da Cinayefe, bu türde pek raslanılmayan bir saflık ve duygusal derinlik de kazandınyor. Ünlü ABD'li gerilim roma- nı yazan Martin Cruz Smith. değerli kürk kaçakçılığını ko- nu alan bu çalışmasını uzun bir araştırmanın sonuçlanna dayanarak gerçekleştirmişti. Smith'in gerilim ve polisiye türünü çok iyi bildiği. konu ve mekân seçiminden de anlaşı- lıyor. Aslında, "asfaltvebeton orman"lann, yani büyük kentlerin öyküsü olan polisi- yeler, son yıllarda bazı yazar- lar tarafından ortaçağa ya da gelecek yüzyıllara taşındı ve örneğin Umberto Eco'nun "Gülün Adı" yapıtı gibi bü- yük ilgi gördü. Hollyvvood'un, Moskova'yı mekân olarak se- çerken, böyle bir ekzotik çeki- ciliğin hesabını yaptığı çok açık. Kaçırmaym... Çılgın doktorun tehlikeli buluşuTV Senisi - H. G. VV'eüs'ın ün- lü yapıtı "Dr. Moreau'nun Ada- sı", sinemayla üç kez buluşma şansına kavuştu. llk olarak 1933'de Erle C. Kenton tarafın- dan çekilen "Island of Lost So- uls"la, ardından 1977'de Don Taylor'ın çektiği "The Island of Dr. Moreau"yla ve son olarak da bu akşam izleyeceğimiz John Frankenheimer versiyonuyla si- nemaseverlerle ilişki kurdu bu ünlü öykü. Edward Douglas, ıssız sandığı adaya geldiğinde genetik uzma- n» Dr. Moreau (Brando) ile asis- tanı Montgomery (Kilmer), bi- KanalD 01.00 Dr. Moreau'nun Adası - The Island of Dr. Moreau / Yön: John Frankenheimer / Oyn: Val Kilmer, Marlon Brando, David Thevvlis, Fairuza Balk, Marco Hofsehneider, Ron Perl- man /1996 ABD, 114 dk. lim alanında devrim yaratacak bir çalışmanın içindedirler. tlk bakışta sevimli görünen bu tropi- kal cennet, ormanın derinlikle- rinde korkunç bir sırn saklamak- tadır. Üstün bir insan yaratmak için hayvanlar üzerinde gen bir- leşimi yapan doktor ile asistanı, hayvanla insan arası zeki yara- tıklar ortaya çıkarmışlardır. Bir anda tutsak durumuna düşen Do- uglas. deneyin bir parçasi olma- dan önce adayı terk etmenin bir yolunu bulmak zorundadır... llk iki versiyonun epey gerisin- de kalan bir film Frankenhe- imer'ın H Dr. Moreau'nun Ada- sı". Makyaj başansına karşın. ka- rakterlerin oturmamış olması ve senaryonun aksayan yönlerinin öyküyü zedelemesi filmin tökez- lemesine yol açıyor. Olaylann günümüze uyarlan- mış olarak canlandırılmasıysa başlı başına bir felaket. Mike Le- igh filmlerinden tanıdığımız Da- vid Thewlis dışında ayakta kala- bilen oyuncu da görünmüyor. 'Dr. Moreau'nun Adası'nda olaylann günümüze uyarlanması, başarıyı zedeliyor. 12.30 Deniz Baykal konuk oluyor TV Servisi - Türkiye'nin gündemini oluşturan olayla- nn ele alınarak konuşulduğu •'Gün Ortası"nı, Hülya Aydın hazırlayıp sunuyor. Yapımm bu bölümüne, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal konuk oluyor. Prog- ramda, Türkiye-ABD ilişki- leri, Irak'a asker gönderil- mesi ve CHP'nın yerel se- çimlerdeki adaylan hakkın- da sohbet ediliyor. CNNTürk 15.15 Kuş kafesi ve temizliği TV Servisi - Yapımcılığını Banş Aladar'ın üstlendiği "Dostiannuz" programının bu bölümünde, "Kuş kafesi yapunının incelikleri" ile "Kuş kafesi bakmuve temiz- Bğüıde dikkat edilmesi gere- ken noktalar" anlatılıyor. Tahta kuş kafesi yapan bir usta ile yapılan söyleşinin ardından programın "Dost- lanmız tçta" köşesinde ise, David Alderton'un yazdığı "Evcil Kuş Bakunı" adlı ki- tap tanıtılıyor. Meltem 17.15 Irak'a asker gönderilmesi TV Servisi - Türkiye'nin Irak'a asker gönderip gön- dermeyeceği "Kum Sa- ati"nde bu hafta ele alına- cak ilk konu. Türkiye ile KKTC arasın- da imzalanan Gümrük Bir- lik Çerçeve Antlaşması ve AB'ye sunulan ekonomik programın aynntılan, ya- pımda ele ahnacak diğer ko- nulan oluşturuyor. Programı, Tarık Çanak ve Recep Bahar birlikte ha- zırlayıp sunuyor. CNNTürk 22.00 Interpol'deki sorgulama TV Servisi - "5N İK" programını, Cüneyt Özde- mir \ e Soner Yalçın birlikte hazırlıyor. Programda ilk olarak, Öz- demir'in Interpol'ün sorgu- ya çektiği ve El Kaide üye- si olduğu iddia edilen tbra- hhn Habacı ile yaptığı söy- leşi ekrana geliyor. Habacı, nasıl sorguya çe- kildiği, işkence görüp gör- mediği, uykusuz sorgu saat- leri, ölüm tehditleri, Inter- pol'ün sorgu teknikleri gibi konulara açıklık getiriyor. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerii Film: Gön- lüm ve Ben 11.35 Dizı: Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bızim Evin Halleri 13.25 Dizi: Yaz Aşkları 14.15 Ver Elini Anadolu 14.40 Dizi: Sevimli Raymond 15.10 Yaz Oyunları 16.10 Çizgi Film 17.05 Dizi: Kuzenlerim 18.05 Dizi: Aynlsak da Be- raberiz 19.05 Dizi: Çiçek Taksi 20.00 Ana Haber 20.45 Dizi: Koçum Benim 21.40 Show Gecesi 22.40 Yabancı Sinema: Lastier 01.10 Dizi: Sevgili Raymond (0 312 490 43 00). 10.15 Sağlık Olsun 11.15 Güncel 11.40 Hayat Akarken 12.15 Seans Arası 12.40 Iş Gunü 13.30 Yo- rumsuz 14.15 Dünyadan 15.15 Gün- cel 15.40 Hayat Akarken 16.15 Eğitim Dünyası 16.40 Ekonomi 18.35 Akşam Yıldızı 19.30 Kent Yaşam 20.00 Deniz Magazın 20.30 Deprem 21.10 Beyaz- perde 22.10 Ekodinamik 23.05 Akşa- ma Doğru 23.45 Bilim ve Teknolojide Büyük Anlar 00.25 Anılarla Müzik (0 212 259 72 75) r 19:00 FRASIER Ally 20:00 McBeal 08.55 Okuyalım Konusahm 09.30 Benimle Oynar mısın? 10.00 Tomurcuklar 10.30 Ka- rınca Karannca 11.15 Mutluyüz Ailesi 11.45 Herkese Sağlık 12.15 Yörelerimiz Türküleri- miz 13.00 Gide Gide GAP 14.00 Türkü Pına- rı 14.30 Eğitim Dünyası 14.45 Bereketin Adı GAP 15.00 Yerii Film: Karanlık Yıllar 16.30 Inanç Dünyası 17.00 Şafak Operasyonu 17.30 Ezgi Günü 18.58 TRT-3 Açılış 19.00 Ar- tistik Patinaj Şampıyonası 21.10 Galatasaray - Efes Pilsen Basketbol Karşılaşması 22.45 VVimbledon Tenis Tumuvası 01.00 Kapanış. 07.00 Allı Tumam 08.30 Açık llköğretim Okulu lletişim Reh- berlik ve Ders Programı 10.00 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 13.00 Ah Bu Şarkılar 14.10 Is- tanbul Radyosu TSM Sanatçılan Konseri 14.50 At Yarışları (Canlı) 18.30 TSM Solistler Geçıdi 19.00 Türk Muziği Günleri 20.00 Açık llköğretim Okulu lletişim.Rehberlik ve Ders Programı 21.30Anadolu Üniversitesi Açıköğ- retim Faküttesi Ders Programı 00.30 Türkü Gecesi 01.30 Kapanış. 07.00 Sabah Haberleri 08.30 Benimle Oynar mısın? 09.00 Belgesel: Çarpanak Adası 10.00 Güiümse 10.35 Dizi: Tel Celse 11.35 Di- zi: Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Hal- leri 13.00 Haberler 13.30 Uzaktaki Yakınlan- mız 14.35 Dizi: Yeditepe Istanbul 15.40 Yer- li Film: Güngörmüşler 17.10 Benimle Oynar mısın? 17.40 Memleketten Haber Var 18.25 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 18.55 Dizi: Yedi Numara 20.00 Ana Haber 20.45 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.15 Dizi: Nasıl Evde Kaldım 22.15 Dizi: Koçum Benim 23.10 Show Gece- si 00.10 Satır Arası 01.00 Gün Biterken 01.25 Ekodinamik 02.15 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz (Tekrar) 03.00 Haberler. Radyo-Televizyon Üst Kurulu'nun Star'a verdiği bir aylık kapatma Star cezası uygulanıyor stari!Dax Radyo-Televizyon Üst Kuru- lu'nun StarMax'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanıyor 07.00 Yerli Film: Bizim Düğün NeZaman? 09.00 Dizı: Vahşi Ke- di 10.15 Dizı: Çırkin Betty 11.30 üsa ve Kardeşleri 12.30 Sıkı Dostlar 14.30 Yerii Film: Yeryüzünde Bir Melek 16.15 Dizi: Çirkin Betty 16.15 Çirkin Betty 17.30 Yerli Film: Uyanık Gazeteci 19.30 Haber 20.30 Yabancı Film: Cehen- nem Silahı 3 22.30 Acun Firarda 23.45 Ya- bancı Film: Sahte Kontes 01.30 Haber 02.15 Film: Kayıp Noel Baba (0 212 355 01 01). _ * _ _ 09.00Çızgi Film Kuşağı 11.35 Di- g j \Ağ zi: Aşkın Yolları 13.00 Gün Orta-mm sı 13.30 Anı Tour 13.40 Dizi: Ba- ba Evı 15.00 Beyblade 15.30 Dizi: Rosalinda 16.30 Dizi: Böyle mi Olacaktı 17.30 Dizi: Sen- sız Olmaz 18.30 Dizi: Deli Yürek 19.30 Haber- ler 20.25 Spor Haber 20.30 Yabancı Film: Kı- yamet Ateşi 22.10 Magazin Keyfi 23.40 Ya- bancı Film: Şampiyonlar Takımı 3 01.20 Ge- ce Yarısı Haberleri 02.00 Anı Tour 02.05 Di- zi: Viper 02.50 A"dan Z'ye (0 212 354 30 00). 09.35Ekonomi 10.35SağlıkRa- poru 11.35 Gündem Dışı 12.35 Yeniden 13.00 Günün Içınden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.00 Haberler 16.35 Ekonomi 17.15 Anahtar 17.45 Gece- Gündüz 18.10 Gündem Dışı 18.30 Spor 19.00 Haberler 19.40 Ve insan 20.05 Spor Saatı 20.30 Premier League özel Programı 22.05 Bam Teh 23.00 Haberler 00.05 Spor 00.30 Zaman İçinde Yolculuk (0 212 335 00 00). 09.10 Yerli Film: Televizyon Çocuğu 10.50 Dizi: Çılgın Bediş 12.00 Sevimli Kahramanlar 12.50 Mutfakta Keyif 13.30 Dizi: Kaçak Kız 15.00 Yerli Film: Kur- bağlar 16.30 Sevimli Kahramanlar 17.00 Di- zi: Yaz Gülü 18.20 Dizi: Yanm Elma 19.30 Ana Haber 20.30 Dizi: Sihirli Annem 22.00 Dizi: Yuvam Yıkılmasın 23.15 İnsan Sarrafı 00.10 Sıra Bende 01.00 Yabancr Film: Dr. Moreau'nun Adası 02.30 Haber 02.40 Ya- bancı Film: Kapri Yıldızı (0 212 215 51 11). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi: El- tiler 10.30 Esra Özmen'le Her Sabah 12.00 Öğle Haberleri 12.30 Kadının Sesi 15.30 Yerli Film: Harman Sonu 17.30 Dizı: Evimiz Olacak mı? 19.00 Ana Haber 19.30 Güne Bakış 19.50 Spor 20.00 Dizı: Bi- zim Konak 22.00 Ebru Gundeş Shovv 23.4-. Dizi: Gizli Dosyalar 00.30 Gece Haberı 01.00 Ebru Gündeş Shovv (0 212 454 56 00). 07.00 Yen i Gün 08.35 Ankara Gün- demi 09.15 Para-Metre 10.45 Stil 11.20 Özel Sektör 12.10 Para-Met- re 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.15 Art-lnfo 14.40 Stil 15.15 Dostlarımız 16.15 Parametre Özel 17.40 Spor 18.15 Art-lnfo 18.30 Frekans 19.10 Spor Özel (Maç öncesi yayını) 20.00 Editör 21.00 Frekans 21.30 S- por Vizyon 22.00 beşN birK 22.45 Spor 23.10 Parametre Özel 24.00 Gece Görüşü 00.45 Art Ingo (0 212 478 50 00). „ . 09.35 Birinci Seans Ekonomi l 10.00 Haberler 10.25 Spor 11.00 Haberler 11.30 Başkent Sohbeti 12.00 Haberler 12.30 Hülya Aydın ile Gün Or- tası 13.00 Gün Ortası 13.20 Spor 13.30 Ikin- cı Seans Ekonomi 14.00 Haberler 14.30 Gün- cel 15.30 Ece Temelkuran ile Kıyıdan 16.00 Haberler 16.30 Üçüncü Seans 17.00 Haber- ler 17.35 Spor 17.50 Kültürel Ajanda 18.00 Akşama Doğru 19.30 Spor Aktüel 20.00 Ana Haber Bültenı 20.40 Golden League 22.15 Yorumsuz 24.00 Haberler 00.30 Povver S- ports 01.05 Packshot (0 212 288 51 52). °8 -30 Ç'Z 9' F i l m Kuşağı 09.20 Yabancı Film: Bridget 11.20 Ya- b F j | F | j E L ( 1 2 5 0 Yabancı Film: Şanslı Firar 14.35 Yabancı Film: Rus Işi 16.00 Yabancı Film: Aşkın Binbir Ha- li 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.25 Yabancı Film: Ağaçlar Ayakta ölür 20.00 CINE 5 Haber (Şif- resız) 21.00 Yabancı Film: Elling 22.25 Dizi: Oz 23.25 Yabancı Film: Duvariann Dili Olsa 24.00 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesi 13.30 Kum Saati 16.00 Kli- part 18.30 Yerli Film: Gençlik 20.00 Haber 20.45 Dizi: Bizimkiler 21.45 Şa- irın Yeri 23.15 Yüksek Tansiyon 00.15 Ya- bancı Film: Ölüme Karşı 02.00 Yabancı Film: Kahramanlar Filosu (0 212256 82 82). D 13.00 Sıradışı Dedektifler 14.00 Meslek Sahıbi Köpekler 14.30 May- mun Işi 15.00 Yeryüzünün Nabzı n r n r m 15.30 Yılan Avcıları 16.00 Savaşta Kaybolanlar 17.00 Esrarengiz Kaza 18.00 Sıradışı Dedektifler 19.00 Savaşta Kay- bolanlar 20.00 Meslek Sahibi Köpekler 20.30 Bouley'de Sahil Yaşamı 21.00 Zambezi: Ha- , atın Gucü 22.00 Öldürmeye Programlanan- lar 23.00 Hong Kong'un Büyük Bahsi 24.00 Geleceğin Savaş Makinesi(0 212 293 00 68). fÜLUSAL KANAt 12.15 Ekran Turizmcinin 14.00 Nakarat 15.00 Turizm Haberleri 16.00 Söz Turizmcinin 17.55 Di- zı: Evden Uzakta 18.20 Turizm Spotları 18.50 Yöre Klipleri 19.00 Turizm Ha- berleri 19.15 Günün Konuğu 19.30 Işte Ani- masyon 20.00 Ana Haber Bültenı 21.00 Birgül- sene 22.00 Adventur (0 242 244 03 00). 09.00 Günün Içınden 10.05 Gündem 11.05 Köyden Kentten 12.05 Mustafa Yuluğ ile Ekonomi 13.00 Haberler 13.30 Bilim Ansiklopedisi 14.15 Kobikent TV 16.15 Sahne Sanatları 17.20 Dedem Korkut 18.15 Eğitim Arenası 19.00 Yurt Haberleri 20.00 Ana Haber 21.00 Halk Üniversitesi 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90). 09.00 Çizgi Film 11.30 Top- i V lum ve Islam 12.30 Tele Gan- " v ~ yan 13.20 Spor Haber 13.30 Pop Cafe 15.10 Yabancı Film: Sirk Yıldızı 17.10 Dizi: Süper Çocuk 17.40 On Aır 19.00 Kartpostal 19.30 Ana Haber 20.15 Spor Ha- berleri 20.30 Sıradışı 21.00 Klaket 21.30 Bu Hafta 23.00 Gece Haberleri 23.30 Bursa Ko- nuşuyor 01.30 Bu Hafta (0 224 331 70 00). 09.00 Robotik 09.55 Sıradışı M I Makıneler 10.50 Eski Dünyanın _ — Kayıp Hazıneleri 11.45 Çocuk- larla Discovery 12.40 Gökyüzükolik 13.35 Kozmik Safari 14.30 Vahşi Doğada Yıldızlara- sı: Debra VVİnger 15.30 Sıradışı Makineler 17.00 Humboldt'tan Amerika Masalları 18.00 Şirin Şempanzeler 19.00 Iz Sürenler 20.00 Sa- vaş Alanı 21.00 Şehir Taksileri 22.00 Zorun Ötesinde 23.00 Travma (0 212 330 00 88). 09.20 Yabancı Film: Masum- lar 11.05 Orkestra Provası 12.25 Film: Sevgili Kopyam 14.10 Yabancı Film: Bir Yaz Gecesi 16.20 Ya- bancı Film: Öldürme Güdüsü 18.00 Yabancı Film: Kötü Tedavi 20.00 Dizi: Piyango 20.30 Film: Kutsal Emanet 22.25 Yabancı Film: Grinç 00.10 Film: Seks Oyunları 2 (0 212 326 00 00). 11.20 Açık Tahta 12.00 Aktif Ekran 12.20 Eksi Artı 12.40 Cafe Tarz 13.00 Aktif Ekran 13.20 Basın Kar- tı 15.20 BilişimGüncesi 15.50 Cafe Tarz 16.20 Z Raporu 17.20 Sıyaset 17 18.10 L,uîı,£ia Bakış 21.30 Yaşama Keyfi 22.00 Haber 22.10 Izlenim 23.00 Spor (0 212 449 07 38). 15.00 Geçmiştn Gi- zemleri: ölüm Töreni 16.00 Biography: Ale- x a n ( j e r ^ ^ B e N 17.00 Modem Mucizeler: Derinliklerin Keşfi 18.00 Çatışma: Askeri Fiyaskc- lar 19.00 Yaşayan Tarih: Yıllar Geçtik- çe 20.00 Teknoloji ve Ulaşım: Deniz Hikayeleri 21.00 Geçmişin Gizemleri: Batık Şehir 22.00 Biography: Anne Frank 23.00 Modem Mucizeler Alas- ka Petrol Hattı (0 212 326 00 00). 09.00Ankara Kulısi 09.15 Teknik Analiz 10.00 Piya- sa Ekranı 10.45 Yabancı Raportan 11.45 Sektör Raporu 12.00 Finans Cafe 13.15 Şir- ket Analizi 14.00 Piyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulisi 15.15 Analiz 15.30 Ana- listler Soruyor 16.00 Son Baskı 16.45 Işyeri 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Eğitim: Kampüs 19.00 Dizi: Fraiser 19.30 Dizi: Dharma & Greg 20.00 Di- zi: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Moskova'da Cinayet 23.00 Dizi: Kingpin 24.00 Dizi: South Park 00.30 Dizi: VVorking(021233001 01) GUNDEMDIŞI lYazlıkta Gani Müjde Bodnjm'da Serdar Ortaç ile PREMİER LEAGUE ÖZEL Ingiliz Futbolunda yeni sezona bakış www.nlvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog