Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 AĞUSTOS 2003 CUMA 10 DIŞ HABERLER dishab(« cumhurryet.com.tr Esad: Irak Konseyi'ni tanımıyoruz • ŞAM (AA) - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Irak'ta kurulan Geçici Hükümet Konseyi yönetimini tanımadıklannı açıkladı.Esad, bu yönetımin tanınmamasımn Araplar'ın ortak tutumu olduğunu, kendi ülkesinin de buna bağlı olduğunu ifade etti. Beşar Esad, ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi William Burns ile dün yaptığı görüşme sırasında, Irak"taki yönetimi, "bağımsız olmaması" dolayısıyla tanımayacaklannı söyledi. Esad, Geçici Hükümet Konseyi'nin, "Irak toplumunun tümünü temsil edecek, hedeflerini gerçekJeştirme gücüne sahip ulusal bir hükümetin kurulmasına zemin oluşturması umudunda olduğunu" da belirtti. İslami Cihad lideri öldürüldü • CENtN(AA)-IsraiI ordusunun, Batı Şeria'nın El Halil kentinde islami Cihad'ın yerel liderlerinden Mahmud Sider'in de aralannda olduğu militanlann gizlendiği eve düzenlediği roket saldınsında, Sider'in öldüğü bildirildi. islami Cihad'dan üst düzey yetkili Bassam El Saadi, Sider'in ölümünü doğrulayarak, "Bu bir cinayet. Israil, Mahmud Sider'i öldürmesinin hesabını verecek" dedi. Bulganistan üslere talip • SOFYA(AA)- Bulgaristan, ABD ve NATO'nun, Batı Avrupa'dan taşımayı planladığı askeri üslerine ev sahipliğı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Georgi Pırvonav'ın askeri danısmanı, eski Genelkurmay Başkanı, Miho Mihov, ülkesinin, gelecek yıl NATO'ya tam üye olduktan sonra, Birlik ve ABD'nin kara, deniz ve hasa üslerine ev sahipliğı yapabileceğini söyledi. Amerika'nm operasyonlanna karşın Taleban ve El Kaide saldmlan ivme kazandı Afganistan başa dönüyorDışHaberlerServisi- ABD'nin "terö- re karşı mücadele" çerçevesinde Taleban rejimini devirdiği 2001'in Aralık ayından sonra kendi kaderine bırakılan Afganistan kontrolden çılayor. NATO'nun Kâbilde konuşlu 5 bin 500 kişilik uluslararası gücün komutasını al- masından iki gün sonra meydana gelen çatışmalarda ve patlamalarda, aralannda çocuklann da bulunduğu toplam 61 kişi öldü. Son bir yıldır gerçeldeşen bu en bü- yük şiddet olaylanndan Taleban ve El Ka- ide sorumlu tutuluyor. Ülkenin güneyindeki Helmand eyaleti- Bir tek KâbU güvenli NATO'nun çokuluslu gücün komutasını üstienmesinden 2 gün sonra ortahkkan gölüne döndü. Valnızca başkentte görev yapan güç sayesinde KâbilHler öteki kentterdeki Afganlardan birazdaha güvenli bir vaşam siirüvor. (Fotoğraf: ÂP) 24 saat içinde 61 kişinin çatışmalar ya da bombalar sonucu öldüğü ülkede afyon ticareti de eski günlerine döndü. NATO'nun komutasındaki uluslararası gücün bulunduğu Kâbil dışında otoritesi bulunmayan Devlet Başkanı Karzai için "dünyanın en iyi korunan belediye başkanı" deniyor. nin Leşkerge kentinde önceki gün bir mi- eyaletinde Taleban güçleriyle polis ara- nibüse yerleştirilen bombanınpatlaması so- nucu 6sı çocuk, biri kadın 17 kişi ölmüş- tü. Aynı gün başkent Kâbil'de, saldırı ha- zırhğında olduğu belirtilen 2 öğrenci yap- tıkJan bombanın patlaması sonucu yaşa- mını yitirirken Pakistan sınınndaki Host sında çıkan çatışmada 15 militan ve polis öldü. Uruzgan'da Amanullah'a bağlı kişi- lerle ardılı Abdülrahman Han'a bağlı ki- şiler arasındaki çatışmada 20 kişi öldü. Dün de ülkenin güneydoğusunda 2 Afgan Kızılay görevlisi, silahlı kişilerin saldın- İsyancıların elindeki liman Batı Afrika banş gücünün denetimine geçti Amerikan askeri Monrovia'da Dış Haberier Servisi - Liberya'da eski Devlet Başkanı ChariesTayJor'ın Nijerya'ya sürgüne gitme- sinin ardından Amerikan deniz piyadeleri başkent Monrovia'ya girerken Ba- tı Afrika banş gücü asker- leri de isyancılann elin- deki bölgelerin denerimi- ni ele geçirmeye başladı. Batı Afrika banş gücü- ne yardım edecek asker- leri taşıyan helikopterler dün Monrovia Havaala- nı 'na indi. ABD 'li bir gü- venlik yetkilisi de 120 de- niz piyadesinin havaalanı- nın güvenliğini sağlayaca- ğını, bir keşif ekibinin de ABD, önceki gün Li- berya'da bulunan Nijer- ya öncülüğündeki Batı Afrika banş gücüne 200 deniz piyadesiyle destek lann elinde olan Monro- via Limanı'nın denetimi- ni resmen devraldı. Bu ara- da, başkent Monrovıa'da önemli bir köprüde çatış- • Batı Afrika banş gücüne yardım edecek Amerikan askerlerini taşıyan helikopterler dün Monrovia Havaalanı'na indi. 120 deniz piyadesinin havaalanınm güvenliğini sağlayacağı kaydedildi. Batı Afrika banş gücüy- le birlikte kentte isyancı- lann ele geçirdiği bölge- lerde görev yapacağını kaydetti. vermeye hazırlandığını açıklamıştı. Batı Afrika banş gücü askerleri de 19 Tem- muz'dan bu yana isyancı- malar çıktığı belirtilirken, isyancılann mevzilendik- leri diğer köprülerden çe- kilmeye başladığı ve kent merkezine yöneldiği be- lirrildi. Bazı genç isyancı- lann da silahlanyla kala- balığın arasına girerek se- vinç gösterilerine katıldı- ğı ve dans ettiği gözlendi. Savaştan bıkmış yüzler- ce sivil tarafından sevinç- le karşılanan Batı Afrika banş gücü askerlerinin ko- nuşlandınlmasıyla, isyan- cı Liberya Banş ve De- mokrasi (LLHD) örgürü- nün denetimi altında tut- tuğu bölgelerden çekilme- si bekleniyor. sında öldü. Amerikan güçlerininyürüttü- ğü pahalı operasyonlara karşın aylardır Afganistan'da militanlann saldınlan sürü- yor. Taleban lideri Molla Muhammed Ömer hâlâ bulunamadı ve göründüğü ka- danyla saklandığı yerden Batılılan hedef alan açıklamalar yapıyor. Uluslararası yardım görevlilerine karşı saldınlar da arttı. Durumun gittikçe körü- leştiğıni belirten yardım örgütlerine göre bazı yerlerde afyon ticareti de aşiretler arası çatışmalan körüklüyor. Taleban ve El Kaide'nin yükselişi dışında suç ora- nındaki artış da bir başka güvensizlik kay- nağı. En güvenli kabul edilen bölgelerden biri olan Herat'ta bile soygun, hırsızlık. saldın sıradan olaylardan. Yardım kuruluşlan şimdi NATO komutasındaki ulus- lararası gücün Kâbil dışında- ki yerlerde de konuşlanması- nı istiyor. Saldınlannı arttıran Tale- ban'ın asıl hedefi ise Was- hington destekli Hamid Kar- zai yönetimi. Öyle ki, Kâbil dışında otoritesi olmayan Dev- let Başkanı Karzai ye "dün- yanın en iyi korunan belediye başkanı" sıfatı yakıştınlıyor. Çareyi uyuşturucuda buluyorlar Afganistan'ın son dönem- de. dünyanın en büyük eroin satıcısı unvanını yeniden ka- zandığı bildiriliyor. Ingilte- re'nin uyuşturucuyla miica- dele için bu ülkeye akıttığı milyonlarca dolara karşın Londra'da satılan eroinin en büyük kaynağı hâlâ Afganis- tan. Uyuşturucu ticaretine nokta koyma sözü veren ABD ve fngilterenin devirdiği Ta- leban'ın, son yıllarındakin- den bile daha fazla afyon üret- tiği belirtiliyor. Yasa tanımayan ülkenin ba- zı bölgelerinde Afganlar pa- ra yerine eroin torbalan kul- lanıyor. Birleşmiş Milletler, geri dö- nen sığınmacılar ve kadınlar arasında uyuşturucu kullanı- mının gittikçe yaygınlaştığı- na dikkat çekıyor. BM rapo- runa göre başkentte 24 bin es- rar, 11 bin afyon ve 7 bin ero- in kullanıcısı var. 7 bin kişi de alkol tüketiyor. Rapor, Afgan- lann çareyi uyuşturucuda bul- duğunu gösteriyor. GüJPmar, Faslı terör sanığı Mzudinin avukatı. (Fotoğraf: AP) 11 Eylülsanığı Türk avukat savunuyor BERLtN (AA) - Almanya'da, ABD'de düzenlenen 11 Eylül saldınlanyla bağlantılı olarak dün yargılanmaya başlanan Faslı terör sanığı AodüJgani Mzudi'yi Türk avukat GüJ Pınar savıınuyor. Pınar, mahkemede savcılığın Araplann yaşam tarzını bilmediğini ve olaylan yanlış değerlendirdiğini savundu. Hamburg Yüksek Mahkemesi'nde, saldınlan düzenleyen teröristleri desteklediği gerekçesiyle yargılanmaya başlanan Mzudi'nin avuİcatı Pınar, savcılığın, "Mzudi'nin teröristterin temaslanıu sağladığT yönündekı savının doğru olmadığını ileri sürerek, suçlamalan reddetti. Mzudi, hava korsanlanndan Muhammed Atta'vı destekleyerek 3066 kişinin ölümüne yol açmak ve terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanıyor. Dev operasyon 200fiize getirecekti NEW YORK (AA) - ABD'ye yasadışı yollardan Rus yapısı, omuzdan havaya firlatılan uçaksavar roketi sokmaya çalışırken yakalanan kişinin, ilk işin basanyla sonuçlanması durumunda 50 füze daha getirmeyi planladığı bildirildi. TutukJanan 68 yaşındaki Hemant Lakhani'nın kaydedilen bir konuşmada, "Usame bin Ladin iyi bir şey yaptT dediği de ortaya çıktı. 2. sanık Moinuddin Ahnıed Hamid'ın. füze alınabilmesi için kara para akladığı ifade edildi. Olayın FBI hesabına çalışan bir aracı sayesinde ortaya çıkanldığı, Lakhani'nın aracıya 200 fıize satabileceğini belirttiği açıklandı. DENİZLİ 1. tCRA DAtRESİNDEN Dosya No MENKULÜN 2000 4754 Iflas Bir borçtan dolayı iflasa tabi ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı Bırinci arttırma 19.08.2003 günü saat 11.00-11.15'te şinde vapılacak ve o eünkü kıymetlerinin vüzde 75'ine te2. AÇIK ARTTIRMA İLANI mallar satışa çıkartılmıştır. Ankara asfaltı üzeri 10 km'de Demzli'deki fabrika binası giri- stekli bulunmadığı arttırma yapılarak yüzde 40 ve satış masraflannı verene satılacağı ve takdirde 20.08.2003 günü aynı yer ve saat- satış şartnamesinin ıcra dosyasında görüle- bileceğini, masrafı verildiği takdirde şartnamenın bir ömeğinin ısteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyen- lerin vukanda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğumuza başvurmalan, satışa iştirak edeceklerin muhammen be- delin yüzde 20 oranında nakit veya milli bir bankanın teminat mektubunu ıbraz etmeleri ilan olunur. Muhammen laymeti: 684. 200.000.000.-TL. 1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 T ) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4! 42 43 İsim Otomatık pul kesme makinesi Hidrolikpres(24-50T) Eksantrikpres(50- 100T) Hidrolikpres(80T) Hidrolikpres(200T) Hıdrolikpres(250T) Hıdrolikpres(300T) Hidrolik pres (350T) Hidrolik pres (400T) Taban kaynak makinesi (hasarlı) Taban doğrultma makinesi Taban tomalama makinesi Ovalama makinesi Etek parlatma makinesi Radius zımpara makinesi İç polısaj makinesi (oto) (hasarlı) Dış polisaj makinesi (oto) (hasarlı) Triton yıkama makinesi Puntalama makinesi Taban zımparalama makinesi Taban konkav presı Kapak şekillendirme makinesi Kapak iç polisaj makinesi Kapak dış polisaj makinesi Ihasarlı) Kapak punta makinesi Yibrasyon makinesi Torna tezgâhı E400 Erezyon makinesi Kaynak makinesi Testere makinesi Vakum pompası Kapak mühürleme makinesi Sap polisaj malonesı Giyotin makası Daıre makinesi Etek kesme makinesi Taban mühürleme makinesi Forklift Kompresör 12-14-16-18-20-22'lik ten. kalıplan Muhtelif ebatlarda büro masalan koltuklar Fabrikanın yemekhane bölümünde bulunan 16 masa 60 sandalye Muhtelif elektrik malzemesi Muhtelif Adet 1 4 6 1 1 1 3 2 2 4 '2 6 3 4 3 4 4 2 3 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 2 5 1 4 2 2 4 1 1 2 1 Toplam değer kaybı Muhammen değeri Basın: 38188 Toplam Değer 280.000.000.000.-TL. 12.000.000.000.-TL. 6.000.000.000.-TL. 15.000.000.000.-TL. 25.0O0.0O0.0O0.-TL. 30.OO0.0OO.0O0.-TL. 90.000.000.000.-TL. 70.000.000.000.-TL. 80. 000.000.000.-TL. 80.000.000.000.- TL. 700.000.000.-TL. 8.000.000.000.-TL. 300.000.000.-TL. 3.000.000.000.-TL. 2.0O0.0O0.0O0.-TL. 100.000.000.000.-TL. 100.000.000.000.-TL. 60.000.000.000.-TL. 7.000.000.000.-TL. 1.000.000.000.-TL. 1.000.000.000.-TL. 4.000.000.000.-TL. 2.000.000.000.-TL. 60.000.000 000.-TL. 400.000.000 -TL. 4.000.000 000 -TL 2.0O0.0O0.0O0.-TL. 6.000.000 000.-TL. 1.000.000.000.-TL. 2.000.000.000.-TL. 3.000. 000.000.-TL. 1.000.000.000.-TL. 800.000.000.-TL. 500.000.000.-TL. 400.000.000.-TL. 3.000.000.000.-TL. 1.000.000.000.-TL. 5.000.000.000.- TL. 40.000.000.000.-TL. 10.0O0.0O0.0O0.-TL. 5.000.000.000.-TL. 500.000.000.-TL. 3.000.000.000.-TL. 1.125.600.000.000.-TL. -441.400.000.000.-TL. 684.200. 000.000.-TL. SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 98 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekilı tarafından davalı Ali oğlu Sait Yıldınm aleyhine açılan kamulaş- tırma bedelinin tespiti ve taşınmazm idare aduıa tapu- ya tescili davasmda: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la degişik 10 ve 19. maddesi uyannca tensiben ve- rilen ara karan gereğınce; Trabzon ili, Sürmene ilçesi. Yazıoba köyünde kain ve sınırlan doğusu yol, batısı dere (küçükdere), kuzeyi Hasan oğlu Ilyas Karadeniz, güneyi Aslan oğlu Mustafa Karadeniz ve Ali oğlu Sait Yıldınm'ın zilyedi ve maliki bulunduğu. 4342.65 m2 vüzölçümündeki taşınmazın hat altına isabet eden 2843.81 m2'lık kısmının 1. 421.905.000.-TL. bedel ile irtifak hakkı olarak, Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştınldığı bu nedenle hat altına isabet eden be- lirtilen kamulaştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Te- daş Genel Müdürlüğü aduıa tapuya tescili için işbu da- vanın mahkememizde açıldıgı, vapılacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştıram bedelinin 4650 SK'nun gereğince ilgililer adına mahkemece belirlene- cek Sürmene Ziraat Bankası şubesine yatınlmasına ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği. konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkın tüm savıınma ve delillenn ilan tarihinden itiba- ren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmele- ri gereİctiği, hak sahıplerinin son ilan tarihinden itiba- ren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde. kamulaş- tırma bedelinin zılyede ödeneceğı hususu. Kamulaştır- ma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ılanen teblığ olunur. Basın: 36194 SURMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 248 Davacı Tedaş Genel Müdüriüğü vekili tarafından davalı aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında: Ka- mulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca tensiben verilen ara karan gereğin- ce; Trabzon ili, Sürmene ilçesi, Fındıcak köyünde kain ve sınırlan doğusu sahibi senet. batısı sahibi senet. ku- zeyi Ahmet oğlu Ismail Yavuz, güneyi Süleyman oğlu Hasan Ko) olan ve davalı Temel Ya\'uz'un zilyedi ve maliki bulunduğu, 1204.96 m2 yüzölçümündeki taşın- mazın hat altına isabet eden 723.97 m2'lik kısmının 180.992.500.-TL. bedel ile Tedaş Genel Müdürlüğü le- hine kamulaştınldığı bu nedenle hat altına isabet eden belirtilen kamulaştınna bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı, vapılacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştıram bedelinin 4650 SK'nun geregınce ilgililer adına mahkemece belırlene- cek Sürmene Ziraat Bankası şubesine yatınhnasına ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği, konuya ve taşınmaz malın değenne ilişkin tüm savunma ve delillenn ilan tarihinden itiba- ren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildırmele- ri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden ıtiba- ren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaş- tırma bedelinin zılyede ödeneceği hususu, Kamulaştır- ma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 36107 ACI KAYBIMIZ Çok Sevgilı Arkadaşımız Lefkeli Behiç ve Nazenın Çağlar'ın biricik kızları, Serdar Demirdağ'ın değerli eşi, Elif Naz ve Noyan'ın anneleri, 1983 ODTÜ Kimya Mühendisliği Mezunlarından, Şirketimiz Teknik Müdürü GÜLSÜN DEMİRDAĞı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. rahmet, kederli ailesine ve tüm çalışanlarımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Cenazesi dün Istanbul Levent Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Kıbrıs'a gönderilmiştir. Merhumenin naaşı 15 Ağustos Cuma günü Kıbrıs Lefke Merkez Cam/i'nde kıiınacak ikindi namazına müteakip defnedilecektir. ^Johnson A FAMILY COMPANY Johnson Wax A.Ş Çalışanlan V E F A T Merhume Bedriye Akman ile merhum Dr. İbrahim Akman'ın kızı, Sevim Akman'ın ablası, Merhume Leyla Divitçioğlu'nun yengesi, Prof. Dr. Gülçin Alpöge'nin annest Atila Alpöge'nin kayınvaldesi, Devrim Alpöge'nin anneannesi merhum Dz. Kur. Alb. Saip Caner'in eşi, NERİMAN CANERHakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 15 Ağustos 2003 Cuma gimü Teşvikiye Camii'nde kıiınacak öğle namazını takiben Feriköy Mezarhğı nda toprağa verilecektır BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN 2003 89 E. 2003 518 K. Ordu, Kabataş, Kabataş Mah. c. 21. h. 18'de nüfusa kayıtlı, Ihsan ve Naciye kızı, 15.1.1963 doğumlu Zinnet Sıvrikaya'nın akıl hastalığı sebebiyle kısıtlanmasına, ken- disine, Trabzon Hayrat merkez c. 71, s. 13 k. 126'da nüfiısa kayıtlı Remzi ve Neri- man oğlu. 1971 doğumlu Erol Hacıosmanoğlu'nun vasi olarak atanmasına karar ve- rilmiştir. îlan olunur Basın: 39385
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog