Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ŞARKILARINA KADAR MAHZUN OktayAkbal CumhUrtye< f a S Pazarlama \ Ş Tüıiocagı Cad No 39 41 ><İtap kulübü (34334 ı CagaJoglu-IsıanbuiTel 1212)512 05 05 Cu mhuriyet Cumhuriyet k ı t a p I a r ı ŞAİRLERVEBEN OktayAkbal y CumhUrjye< £*l Pazariama A Ş Turkocagı Cad No 39ı41 ^ kitap kulübü (34334) CagaJo|lu-l»laııbuJ Tel 1212) 512 05 05 80. YIL SAYI: 28436 / 500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 AĞUSTOS 2003 CUMA Ankara Washington'dan Irak'ın Türkiye sınınnda silahsız bölge oluşturmasını istedi Güvenlik şeridiABD'ye Önerî Türkiye'nin, ABD'den istikrar sağlanana kadar Irak sınınnda bir "güvenlik bölgesi" oluşturulmasmı istediği belirtildi. Tür- kiye'nin talebinde, bölgedeki silahlı terörist gruplarm hâlâ bölgeden çıkanlmamış olması ve te- röristlerin sızacağı yönündeki endişe etkili oldu. Irak'ta istikrann sağlanmasının uzun zanıan alabileceği değerlendirmesini yapan Ankara, sınır güvenliğinin, silahsız bölge ilan edilmesi ve bu kura- lın özenle uygulanmasıyla sağlanabileceğini düşünüyor. Bağdat yolu, $am ve Riyad'dan Türki- ye, asker gönderme karannı almadan önce Suri- ye ve Suudi Arabistan'dan işbirliği isteyecek. Türk askerinin görev yapması planlanan Fellu- ce-Tikrit-Bakuba üçgeninde. yoğun saldınlann a kasında Suriye, S. Arabistan ve İran'dan giden militanların bulun- duğu tespit edildi. Türk askerine saldırı riskinin, ancak bu ülkele- rin istihbarat yetkilileri ile yapılacak temaslar ve gruplar üzerinde etkide bulunulmasının sağlanmasıyla önlenebileceği düşünülüyor. Saldırılarda 61 kisi öldii Afganistan'da kargaşa büyüyor NATO'nun Kâbil'de konuşlu 5 bin 500 kişilik uluslararası gücün komutasını almasından iki gün sonra meydana gelen çatışmalarda ve patlamalarda, aralannda çocuklann da bulunduğu toplam 61 kişi öldü. Son bir yıldır gerçekleşen bu en büyük şiddet olaylarından Taleban ve El Kaide sorumlu tutuluyor. NATO'nun komutasındaki uluslararası gücün bulunduğu Kâbil dışında otoritesi bulunmayan Devlet Başkanı Karzai için "Dünyanın en iyi korunan belediye başkanı" deniyor. • 10. Sayfada AYHAN ŞİMŞEK BM kararı şart değil' Gül: 3 kriter 9 olgunlaşmalı Irak'a asker göndermek için yeni bir BM kararının şart olmadığını belirten Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, tezkere hazırlanmadan önce üç önemli kriterin olgunlaşması için çalışacaklannı söyledi. Gül, bu kriterleri şöyle sıraladı: PKK üst kademesinin yakalanıp teslim edilmesi. Irak'ın siyasi ve insani yapılanmasında müşterek bir plan yapılması. Irak halkınm Türk askerinin barış gücü olarak gelmesine ikna olması. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise asker gönderileceğinin mesajını verdi. • 11. Sayfada ANKARA - Türkiye, Bağdat çevre- sine asker gönderme kararını alma- dan önce Suriye ve Suudi Arabis- tan'dan işbirliği isterneye hazırlanıyor. Türk askerinin görev yapması düşü- nülen Felluce-Tikrit-Bakuba üçgenin- de yoğun saldınlann arkasında yerel halkın değıl, ağırlıklı olarak ülke dı- şından gelen Arap militanlann oldu- ğu tespitıni yapan Ankara, bunlann önüne geçmek için iki ülkeden etkile- rini kullanmasını istemeyi planlıyor. Türkiye'nin ABD'den de Irak sınınn- da bir "güvenlik bölgesi" oluşturul- masını istediği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı. Irak'a asker gönderme konusunda Bağdat ve çev- resinden ulaşan bilgiler ile değerlen- dirmelerini sürdürüyor. Türk askeri- nin görev yapmasının düşünüldüğü bölge hakkında risk analizı üzerinde çalışan bakanlık, bölgedeki halkın da nabzını tutmaya çahşıyor. Bu amaçla MArkasıSa. ll,Sü. 3'te i Hacı Bektaş'a giden yollar VAlevi inancının kök saldığı bu topraklarda Yunus da Hacı Beldaş Veli'nın kapısını çalmışh. V Yedi kulplu kazanın karşısında kaldım. Karadonlu Can Baba'nın öyküsünü bir ses kuloğıma fısıldıyordu. V Biri diz çökmüş saz çalan öteki sapını sımsıkı kavradığı sazıyla ayakta bozkırı selamlayan iki halk ozanının heykelinin önünde durdum. Nedim GÜRSEL'in yazı dizisi yarın Cumhuriyet'te... Elektrik kesintisi yaşamı felç etti. Binlerce insan metrolarda mahsur kaldı. Bilgisayar sistemleri çöktü Amerika'da panikA B D ' d e New York. Detroit, Ohio ve Cleveland, Kanada'da ise Otta- wa ve Toronto kentlennde elekt- rik kesintileri nedeniyle yaşam felç oldu. Dünyanın en büyük metro ağlanndan birinin kurulu olduğu kentte elektriklerin kesil- mesiyle birlikte binlerce kişi met- rolarda mahsur kaldı. Yüz binler- ce New York'lu işyerlerinden çı- karak sokaklara döküldü. Trafik ışıklanmn çalışmaması ve insan- ların sokaklara akın etmesi nede- niyle New York trafiği de felç ol- du. 6 havaalanında bilgisayar sis- temleri çöktüğü için uçuşlar dur- du. Terörist saldın ıhtimali bulun- madığı açıklandı. • 8. Sayfada Almanya: Içgüvenliğe tehdit MilliGörüş korkusıı Bavyera tstihbarat Örgütü'nün altı ayda bir kamuoyuna açıkla- nan son raporunun "Aşırı îslam- cılar" bölümünde, Kaplancılar, Hizbu't- Tahrir ve Mılli Görüş'e de geniş yer verildi. Milli Görüş, raporda "aşın îslamcı"' bir kuru- luş olarak adlandınldı. Türkiye ve Arap kökenli aşın Islamcı gruplann Alman iç güvenliğini tehdit ettıklen açıklandı. METİN GÜR'ün haberi • 4. Sayfada )ipfiJlJrty A\)t*1iT\fi \n AJfllrh Fransa SağlıkBakanlığı25Temmuz'dan beriaşırısıcaklar nedeniyle3 bin ki- IVUİllUl /tyl UJJU y l yllnll ş jn jn ya şa mını yitirdiğini açıkladı. İspanya ve Isviçre'deki orman yangınları kasabaları tehdit ediyor. Fransa'da yaşlılara özel hizmet sunan birimler oluşturuldu. (Fotoğraflar: RELTERS) • 8. Sayfada 21. Dünya Felsefe Kongresi ABD küresel dıktatörİnsan haklan, devletler ve uluslararası düzen ko- nulu oturumda insan haklan merceğinden Ame- rikan hegemanyası tartışıldı. A\ııstralyalı filo- zof Sınger. ABD'nın kendisini dünya egemeni ilan ettiğini belirtti. Singer, ABD'nin Irak'a mü- dahale karanyla dışladığı BM'nin de demokra- tik olmadığını söyledi. Amerikalı Iris Young da "Bir dünya diktatörlüğü altında yaşıyoruz" dedi. ECE BAKTIAYA'nın haberi • 6. Sayfada Prof. Dr. Jürgen Habermas: Süper gücün taktiği farklıAydinlanma felsefecisi Habermas Yeni Dünya Düzeni'nin, ABD'nin yanında olan ve yanında olmayan güçler olarak kendisini göstermeye başladığını söyledi. Habermas, ABD'nin bugü- ne kadar dünyaya egemen olan süper güçlerden daha farklı taktik izîediğini söyledi. SERAP GİRGİN BAYKAL'ın haberi • 7. Sayfada AKP'LİDEN ATA'YA SAYGISIZLIK M 5. Sayfada TELSÎM'DE HIZLI TRAFlK • 13. Savfada BABACAN'DAN MEMURA KÖTC HABER • 13. Savfada DÜNYANIN GÖZÜ SÜREYYA'DA MArka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Uçuptmanın Kuypuğu Haberler göz göre göre saptırılıyor. Bu çaba, ya- ranma telaşından mı kaynaklanıyor, yoksa iktidara destek vererek, arka çıkarak "himayeye mazharya- yın grubu" olmak çabasından mı, elbette kestirmek zor. Durum, holdingıne göre değışiyor. Ama, Köşk'teki zirveyi, üstelik bir gün sonra ikti- dar lehine bir haber yayımlayarak saptırmak da her babayiğidin harcı değil. Acayipliğin ötesinde, sakil MArkasıSa. 8,Sü. l'de AVRUPALIFİNANS KURULUŞLARI 2012'denönce üyelik zor Avrupa'daki 39 finans kuruluşu arasında Reuters tarafından yapılan ankette Türkiye'nin birliğe tam üye olabilmek için yapacağı görüşmelere 2004 yılı sonunda ya da 2005 yılı başında başlayabılmesi ola-ıhğı yüzde 40 olarak çıktı. • 8. Sayfada FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLIYOR Trabzon'da âıtbol gecesi Süper Lig'in ilk maçına yenilgıyle başlayan Fenerbahçe Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yedi sezondur yenemediği Trabzonspor'la saat 20.00'de puan mücadelesi yapacak. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cezaevinden Eve mi Dağa mı? Dağdaki ve Kuzey Irak'taki, terör örgütü kontro- lündeki gençlerin eve dönmeierini sağlamak üzere yürürlüğe konulan Topluma Kazandırma Yasası, ilk 10 günde isteneni vermedi. Türkiye'nin terör belasıyla yeniden karşı karşıya kalmaması için, sindirilen terör örgütünün silinmesi MArkasıSa. 8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog