Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

4- Cumhurryet k ı t a p I a r ı ŞERİAT PAZARI Hikmet Çetinkaya ^ 5 ^ kftap kulûbû 1343341 Cagaloğlıı-kunbulTd (212)5120505 Cu m hur iyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı TÜRKİYE' NÎN ŞEYTAN ÜÇGENl Hikmet Çetinkaya f Cumhuriyrt tap kujûbü Tğf Cumhu L*. kjtap ku Çağ Pazarlama \ Ş Ttjıkocajı Cad No 39 41 (34334) Cagalogiu-btantml Tel (212) 512 05 05 80. YIL SAYI: 28435 / 500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14AĞUSTOS2003 PERŞEMBE Küba Devlet Başkanı 77. yaşını kutluyor. Çokyaşa Fidel Castro Küba Devlet Başkanı Fidel Castro 77 yaşına bastı. 1959 yılından beri devlet başkanlığı görevini yürüten Castro'nun doğum günü için gösterişli bir tören yapılmadı. Castro'nun, bu tür törenlerden hoşlanmadığı biliniyor. Ülkenin, Küba liderinin heykelleri ve resimleriyle donatılmamış olması dikkat çekıyor. Dünyada "en uzun süre iktidarda kalan lider" unvanına sahip olan Castro, ilerleyen yaşına rağmen hâlâ dinç görünüyor. Küba lideri Fidel Castro, ülkesine uygulanan ambargolara karşın sosyalizme bağlılığını da koruyor. MEKSİKALI FELSEFECt GONZALEZ: Küreselleşme neofaşizntdir 21. Felsefe Kongresı'ne küreselleşmenin getırdiğı sorunlar damgasını vurdu. Kongrede dün konuşan Gonzalez. küreselleşmenin son zamanlarda aldığı biçim olarak nitelediği "neofaşizm" kavramının altyapısının neler olduğunu şöyle sıraladı: "Dünya genelinde yükselen mılitarizm ve devletlerin içinde hükümetlerın baskılannın artması, kitlesel medyada kartelleşme. politık kurumların güçsüzleşmesi ve ideolojik seçeneklerdeki farklılıklann azalması." • 7. Sayfada 'NtNELER ÇETESİ' EVİNDE: Bunuyapanları affetmeyeceğim Malatya DGM tarafından PKK'ye yardım ve yataklık etmekten 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptınlan 4 yaşlı kadından biri olan Emine Kıyançiçek, Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanarak tahliye edilınce köyüne döndü. "Cezaevinde torunlanmla görüşemediğim için çok üzülüyordum" diyen Kıyançiçek: "Bizi açık görüşte bile görüştürmediler. Yapılan bu haksızlığı hiç unutmayacağım. Yapanlan da aflfetmeyeceğim." FERİT DEMİRin haberi • 4. Sayfada Unakıtan ve Coşkun'un yanı sıra El Kaide'nin fînansörü kambiyo affindan yararlanıyor Mdardan eş dost affiBakanlar yine kurtUİdU Geçen hafta yürürlüğe giren kambiyo aflfının 'kabine' ve 'yandaş' affma dönüştüğü ortaya çıktı. Vergi banşından yararlanan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Sanayi Bakanı Ali Coşkun'un bakanlık öncesi yönetiminde yer aldıklan Al Baraka Türk ve îhlas Bisanlar AŞ de kambiyo affından yararlanıyor. Kuveyt Türk ile vergi banşından yararlanan Eze Zeytincilik'in kurucusu Erol Evcil bu aftan da yararlanacak. Terör bağlantlSI Yaklaşık İOOO şirketin, 10 bine yakın açılan ve açılması olası dosyalan. ihracat bedelinin bir bölümünü ödemeleri koşuluyla ortadan kalkacak. Böylece, binlerce şirket cezai sorumluluktan kurtulacak. Şeriatçı El Kaide örgütüne parasal destek sağladığı savlanan ve malvarlığı dondurulan Nasco Nasreddin AŞ de af kapsamma girdi. Kambiyo affı kapsamına giren şirketlerden bazılannın yurtiçi ve yurtdışı terör bağlantılan da araştınlıyor. İLHAN TAŞCI ANKARA - ihracat bedellerini Türkiye'ye getirmeyen şirketlere yönelik kambiyo affından "kabi- ne üyeleri" ve AKP yandaşlan- nın da yararlandığı ortaya çıktı. Kendisinin çıkardığı vergi banşın- dan yararlanan Maliye Bakanı Ke- mal L nakjtan, bu kez de kambi- yo affı kapsamına girdi. Unakıtan'ın yöneticiliğini yap- tığı Al Baraka Türk'ün 873 bin 840 dolarhk (1 trilyon 223 milyar lira) ihracat taahhüdünü yerine ge- tümediği belirlendi. Afla, şirket ve o dönemde yöneticisi olan Unakı- tan da buna yönelik cezai sorum- luluktan kurtulacak. Sanayi ve Ti- caret Bakanı Ali Coşkun'un ba- kanlık öncesinde yönetiminde yer aldığı Ihlas Bisanlar AŞ ve daha önce vergi banşından yararlanan Kuveyt Türk de aftan yararlana- cak. Şeriatçı El Kaıde terör örgü- tüne parasal destek sağladığı sa- vıyla BM karan uyannca Türki- ye'de malvarlığı dondurulan Nas- co Nasreddin HoldingAŞ de aftan yararlanacak şirketler arasında bu- lunuyor. 6 Ağustos'ta Resmi Ga- zete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kambiyo affından yararlanan şirketlerin yer aldığı liste, Türkiye genelindeki il ve ilçelerde bulu- nan yaklaşık 1000 vergi dairesi, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ankara DGM Baş- savcılığı, Mali Suçlan Araştırma Kurulu ve Maliye Bakanlığı'na u- laştı. Cumhuriyet, kambiyo affıyla, ihracat bedelinin bir bölümünü ödeverek, haklanndaki ceza dava- larından kurtulacak şirketler liste- sini ele geçirdi. Daha önce çıkan- lan vergi banşından yaradânan çok sayıda şirketin bu kezile kam^ biyo affından yararlandığı an^şıl- dı. Kambiyo aflfindan/ yaçgslana- cak şirketlerden f • Unakıtan 'ı ticiliğini yaptı| M Arkası Sa. 5, ın Sezer, yoksul öğrencilerin özel okullara gönderilmesine ilişkin düzenlemeyi Meclis'e iade Tarikat çengeline veto G.Saray kapıyı araladı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray. CSKA Sof- ya'yı 3-0 yenerek büyük avantaj yakaladı. Sarı-Kırmızılıların gollerini Hasan Şaş, Hakan Şükür veArif atarkenAtatürk Olim- piyat Stadı' ndaki karşılaşmayı yaklaşık 66 bin kişi izledi. Ön ele- melerde oynadığı 18 maçın 14'ünü kazanıp 4'ünden de beraber- likle sahadan aynlan Galatasaray, CSKA Sofya'yı yenerek Dev- ler Ligi'nde maç yitirmeme geleneğini de sürdürdü. • Spor'da Yoksul öğrencilerin devlet eliyle tarikat okullarının kucağına atıl- ması projesi Köşk'ten döndü. Kaliteli eğitim veren özel okulla- ra yeteri kadar talep olduğuna ve bu nedenle bu okullara yoksul çocuklan göndermenin olanaksız olduğuna dikkat çeken Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer, dü- zenlemeyi, "tarikat ve cemaat okullanna yeni kaynak aktanla- cağı ve laikliğe aykın düşünceye sahip insanlar yetiştireceği" uyansıyla geri gönderdi. I 4. Sayfada Arjantin cuntacılann dokunulmazlığını kaldınyor Darbeciler hesap verecek Parlamentonun darbecilere af tanıyan yasayı iptal etmesiyle yüzlerce cuntacı işledikleri kor- kunç suçlann cezasını çekecek. Senatonun onaylaması durumun- da on binlerce işkence ve cinayet suçlusu yargı önüne gelecek. 30 bin kişinin "kaybedilmesinden" sorumlu cuntacılann yargı önüne çıkanlma olasılığı ülkede bayram sevinci yarattı. • 11. Sayfada AKP, Irak'a asker göndermek için parti içindeki muhaliflerin tepkisini dindirmeye çalışıyor Tezkereye ısındırma turlan Meclisten geçmez' AKP'de tezkere için 'ikna sürecf başladı. AKP Grup Başkanvekili Fatsa, "Bizi ABD'nin jan- darması olarak oraya götürecek bir tezkere Meclis'ten geçmez" dedi. Tokat Milletvekili Tosun da yanıtını is- tedikleri birçok soru bulunduğuna dikkat çekerek "I- rak'tan gelecek her askerimizin cenazesi AKP iktida- nnın kuyusunu kazar" diye konuştu. • 8. Sayfada Savaş cinayettir' 1. Ordu Komutam Or- general Doğan, asker gönderme konusunu değerlendirirken Atarürk'ün "Savaş meşru olmadıkça cinayettir" sözünü anımsa- tarak "Mehmetçik'in kanını Galiçya'da. Yemen'de akıttık. Ne için akıttığımızı hâlâ daha soruyoruz" di- ye konuştu. Doğan, yönetimde bulunanlann en doğ- rusunu bulacaklanna inandığını söyledi. • 8. Sayfada Sezer'den rötus Irak'a asker gönder- me konusunda hükü- metin zirveden kararlı bir mesaj verilmesini istediği ancak Sezer'in, bağlayıcı ifadelere karşı çıktığı öğre- nildi. 1483 No'lu karara sanlan hükümet, bunun ulus- lararası meşruiyet koşulunu karşıladığını sa\Tonuyor. Diplomatik kaynaklar ise banş gücü için 1483 No'lu karann yeterli olmadığını vurguluyorlar. • 8. Sayfada ÖNCE İNŞAAT SONRA RUHSAT M 3. Sayfada DSP'DE KURULTAY BELİRSİZLİĞİ M 5. Sayfada KIYILARA UZAYDAN BAKIŞ M 6. Sayfada ÇATALHÖYÜK'E KORUMA MArka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Devlet Kararı Nerede? RTE'nin iş ve has adamı, çocuklarının yaban el- lerde tahsil ve terbiyelerini üstlenen Ramsey'in sa- hibi Remzi Gür'ün Ekinlik Adası'ndaki malikânesin- deki tatilini bölerek zirve toplantısı için Ankara'ya dönmesini -gazete- üzüntü kıvamındaki ifadelerle duyuruyor. Oysa adam, yüzde 34 oyla Meclis'teki koltukların yüzde 65'inin üzerine oturan iktidarın başı. Ülkenin MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de ı^... ..Bütün bir Cumhuriyet kuşağmı aydınlatan, 70 yaşında bir dergi VARLIK Yaşar Nabi Nayır yönetiminde 15 Temmuz 1933'te yayın hayatına başlayan, geçen ay yayımlanan 1 150. sayısıyla 70. yılına ulaşan Varlık Dergisi, Cumhuriyete gönül vermiş insanlarımız için bir okul işlevi gordü. Bugün Cumhuriyet le birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Açık Kartlarla Gizli Pazarlık! Irak konusunda ABD ile sürdürdüğümüz pazarlık, bütün kâğıtları masanın üzerinde açık tutarak blöf yapmaya, rest çekmeye benziyor! Durumu, Çankaya, hükümet, Meclis'teki denge- ler ve askerler açısından ele alalım... Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in değer- 1.4rkasıSa.8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog