Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 8 HABERLERlN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edirne PB 28 Sinop B 26 Adana PB 31 Samsun A 35 B 27 Kocaeli PB 37 Trabzon Y 25 Çanakkale Izmır PB 30 Giresun Y 25 B 31 Ankara B 27 Manısa B 34 Eskişehir B 26 Aydın B 36 Konya B 28 Denizlı B 35 Sıvas B 25 Zonguldak B 23 Antalya A 36 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Sıırt Hakkâri Van A A A A A B B 33 39 39 36 37 32 32 Y 24 Yurdun kuzey kesımle- n parçalı bulutlu. Doğu Karadenız ıle Kars ve Ardahan çevrelen sa- ğanak ve gokguruttulu sağanak yağışlı, dığer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Havasıcaklı- ğı yurdun kuzeydoğu kesımlerınde bıraz azalacak. Dığer yerler- de onemlı bır değışıklık olmayacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Pans Bonn Y Y Y B B B B B 22 17 23 32 2-7 29 34 32 Berlın B 33 Moskova Y 19 Budapeşte B 33 Aşkabat B 38 Madrid B 36 Astana B 29 Viyana Belgrad B 3 4 Taşkent B 38 B 30 Bakû B 32 Sofya B 27 Bışkek B 31 Roma B 31 Tiflıs Y 32 Atına B 30 Kahire B 33 Münih B 36 Zünh B 35 Şam B 39 (-5 • Moskova Açık f" % "Ç Parçal bulutiu : SISJ BUIUÎL k Çok bLluti ı Yagmurlu Gok gurultulü GÜNCEL CUNEYT ARCAYİ REK • Baştarafı 1. Sayfada sürüsünün ileri gelenleriyle görüşmeler yaptığını duyurdu. Büyükelçileri Robert Pearson, giderayak verdi- ği demeçlefde, "Amerika ile PKKarasında hiçbirbu- luşma, görüşme olmadığını" söylüyordu. O kadar ki, Amerika'nın terörist bir örgütle doğrudan görüş- meler yapmasındaki olanaksızlığa işaret ediyordu. "Böyle bir görüşme olsa Türk makamlannın bilgisi olur" demeyi de ihmal etmedi. Içişleri ile Dışişleri ABD'ye ters düşecek değiller ya; tabii Kuzey Irak'taki girişimlerinden haberieri ol- madığını duyurdular. Oysa, PKK-KADEK ile yapılan görüşmelerde kimi önemli sonuçlara vanldı. Hükümet henüz Eve Dönüş Yasası'nı aklının ucundan bile geçirmediği bir sırada; Amerikalılar, terör örgütüne af vaat ettiler. Aftan yararlanarak si- lahlan teslim etmelerini istediler. Bu girişimlerden sonra hükümete bir şeyler oldu. Eşkıyaya "devletin şefkatli kollannı açma", Gül'e göre "terör örgütlerini dağıtma" amacıyla teröristi topluma kazandırma girişimlerinin bir kez daha de- neneceğini ilan etti. Yasanın "dış etkilerle hazırlan- dığını" da sürekli yalanladı. Yasa ABD'nin o kadar malı idi ki; Dışişleri Baka- nı Gül'den VVashington ziyaretinde, "istekleri doğ- rultusunda hazırlanan afyasasının bir an önce Mec- lis'ten geçirilmesini" istediler. Gül, Amerika'yı kıracak, üzecek değil ya; hükü- met adına af yasasının Meclis'ten geçeceği günü bile Amerikalılara bildirdi. • • • "Bu aftan yararlanmayan, ancak 3-5 yıl sonra af edileceğine kesin gözle bakıp ilk röportajı kendile- rine vermesini istedikleh Öcalan 7a derin muhabbe- ti olan" bir kısım, ne çare, medyada köşe başlarını tutan yazar, çizerin olanca desteğiyle hükümet, af yasasını çıkardı. Amerika'dan alkış aldı. Sözcülerine göre ABD, - harta Pearson- buyurdu ki, aftan yararlanıp dağdan yargıya inmezse terör örgütünü "vuracaklardı". ••• Şu da anlaşıldı; örgüt nezdinde Türk hükümeti- nin açıklamalannın beş paralık değeri yok. Örgüt, Türkiye'yi kullanan Amerika ile görüşmeyi yeğliyor. Amerika daTürkiye'yi birmaşagibi kullanıyor. Te- rör örgütüyle bal gibi pazarlığa oturuyor. ••• Bu aşamada hükümetin medya yardımıyla top- lumu uyutmaya çalıştığı, rakamsal açıklamalannın yalan yanlış olduğu ortaya çıktı. örneğin Içişleri Bakanı Aksu. affın yürürlüğe gir- mesinden bir gün sonra cezaevlerinden 333, kırsal- dan 111 başvuru yapıldığını, sınırda da 600-700 militanın toplandığını açıklıyordu. Genelkurmay Ikinci Başkanı Büyükanıt ise ba- sını şöyle bilgilendirdi: 9 Ağustos itibarıyla Ha- bur'dan geçen 1, içeriden 13 terörist teslim olmuş- tu! Doğrusu başarı alkışa değer: Dağda 5.000 terö- rist eksi 1 eşittir 4.999! Oysa -Orgeneralin dediği gibi- "Bizim için önem- li olan dağdaki teröristlerin sayısı. Cezaevlehndeki bir tehdit değil, zaten yuvadalar". Son duruma göre, ABD'nin, yalanlamasına kar- şın PKK ile yine görüşmeler yaptığını içeren haber alındı. Yalanlanan habeıier sürekli yalanlanıyor. Ne olacak şimdi? Iki ay af yasasının sonuçları beklenecek ve.... eee, Amerika (başına öyle bir be- la alacak ki) dağdaki PKK'yi ... eee, (korkarız yine Mehmetçiğe iş düşecek) silahla temizleyecekmiş! ABD, PKK ile tek başına silahlı mücadeleyi göze alacak mı? Yoksa?.. Bakanlığa dava açtılar Kopya çekilen öğrenciye ceza MAHMUT GÜRER ANKARA - Ortaöğ- retim Kurumlan Öğ- renci Seçme Sınavı'nda ikilı kopya nedeniyle sınavı iptal edilen 2 bin 527 aday arasında "ha- bersizce, kâğıtları kopya edilen" öğren- cilenn de yer alması tartışma yarattı. "Far- kında olmadan" kâğı- dından kopya çekilen bir öğrenci velisi, çocu- ğunun "suçsuz" oldu- ğunu belirterek yargıya başvurma karan aldı. Sınav kâğıtlannı değer- lendiren bilgisayar sis- teminin, "kâğıdından kopya çekilen" aday- lann sınavını da iptal ettiği belirlendi. Bilgi- sayar sistemi, "kopya çekeni ve çekileni" otomatik olarak elediği için bazı başanlı öğren- ciler de "kopyacı ve bilgisayar" mağduru oldu. Bu mağdurlardan biri de ilköğretim bitir- me notu 5 üzerinden 4.96 olan S.T. Arkasın- da oturan öğrenci tara- fından yanıt kâğıdı kopya edilen S.T'nin velisi, bakanhk aleyhi- ne dava açtı. S.T'nin annesi Sevim Tatari, oğlunun daha önce hiç tanımadığı öğrencilerle birlikte sınava girdiğini belirterek "Bir insan hiç tanımadığı başka birine neden kâğıdını göstersin" dedi. Hata- nın düzeltilmesi için îz- mir'den Ankara'ya gel- diklerini ve Bakan Hü- seyin Çelik ile görüş- tüİderıni anlatan Sevım Tatari. "Bakan bize 'mahkemeye başvurun' yanıhnı verdi" dedi. Sevim Tatari, oğlunun okul hayatı boyunca çok başanlı bir öğrenci olduğunu ifade ederek "Karnelerinde oku- duğu 8 yıl boyunca sa- dece bir kez 4 notu geldi. Ortalaması 4.96'ydı. Böyle bir öğ- renci neden kopya çekmeye ihtiyaç duy- sun" diye konuştu. Tatari oğlunun bu sına- vı rahatlıkla kazanabi- leceğinin kanıtının as- keri lise sınavlannı da kazanması olduğunu belirtti. S.T'nin sınava girdi- ği sınıftan oturma pla- nını aldıklannı ve arka- sındaki aday tarafindan kâğıdının kopya edildi- ğini öğrendiklerini an- latan Sevim Tatari, ar- kasındaki adayın sınav kâğıdının da kopya çektiği gerekçesiyle ip- tal edildığini söyledi. Karar Meclis'e kaldı• Baştarafı 1. Sayfada tünlüğü ve terörist unsurlardan ann- dınlması, Türkiye'nin "öncelikli hedefi" olarak ifade edilen toplan- tı sonrasındaki açıklamada, karann demokratik karar alma sürecinde belirleneceğine dikkat çekildi. Raporlar değerlendlrHdi ABD'nın Irak için asker talebinı hükümete iletmesinin ardından devletin zirvesi dün ilk kez bir ara- ya gelerek değerlendırme yaptı. Cumhurbaşkanı Sezer'in başkanh- ğında gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Dışişleri Bakanı Ab- dullah Gül, Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Uğur Ziyal ve MÎT Müsteşan Şenkal Atasa- gun katıldı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçısı Osman Paksüt ıle Dı- şişleri Bakanlığı MüsteşarYardım- cısı Büyükelçi Ali Tuygan'ın da toplantıya katılmalan dikkat çekti. Zirvenin ardından yapılması plan- lanan Bakanlar Kurulu toplantısı- nın ise ertelenmesi dikkat çekti. ABD'nin talebi ve Irak'a asker gön- derme konusunun tüm aynntılany- la değerlendirildiği toplantıda, Bü- yükelçi Paksüt, bölgedeki son geliş- melerı ve izlenimlerini aktardı. Devletin diğer güvenlik ve istihba- rat binmlennce hazırlanan raporlar da toplantıda değerlendirildi. Se- zer'in de bu raporlan ve değerlen- dirmeleri dikkatle diniediği öğre- nıldi. BM Güvenlik Konseyi top- lantısının önemine işaret eden Se- zer, asker gönderilmesi konusunda nihai kararda demokratik sürecın belırleyici olacağını belirtirken, so- rumluluğun hükümet ve TBMM'de olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı'nın dikkatine su- nulan raporlarda, savaş sonrası ABD askerlerine yönelik eylemlerin yo- gunlaşhğına dikkat çekilirken, Türk birliklerinin aynı bölgelerde görev yapması halinde yerel halkın benzer tepkilerinin olmaması için alınacak önlemler sıralanıyor. Türk askerinin bölgedeki bulunma gerekçelerinin iyı anlatılması halinde, ABD'ye gösterilen tepkilerle karşılaşılmaya- cağı savunuluyor. Sezer başkanlığındaki toplantıda, bu raporlar detaylı olarak incelenir- ken, 21 Ağustos'ta toplanacak BM Güvenlik Konseyi'nden de sürpriz kararlar çıkabileceği ifade edildi. BM kararı beklenecek Toplantıda, BM'nin IrakYönetim Konseyi'ne destek verilmesi yönün- de bir karar çıkarabileceği, buna karşıhk ABD'nin de Irak'ta BMYar- dım Misyonu kurulması önensine yeşil ışıkyakabileceği değerlendiril- di. Buradan çıkacak karann da Tür- kiye'deki endişeleri giderebıleceği vurgulamrken, bu nedenle BM top- lantısının beklenmesı kararlaştınl- dı.Toplantıda; IrakAnayasa Komis- yonu'na 2 Türkmen hukukçunun getirilmesı, bu ülke ile sivil havacı- lık anJaşmasının imzalanması ve karşılıklı tren seferlerine başlanma- sının olumlu gelişmeler olduğu vur- gulandı. Diplomarik kaynaklardan edinilen bilgiye göre toplantıda öne çıkan görüşler şöyle: ABD'nin sualnameye yanrtı beklenmeli: Toplantıda, ABD'nin talebi konusunda karann Bakanlar Kurulu "nda ve nihai olarak Mec- Çankaya Köşkü'nün öniinde ÖDP'li grubun eylenıi polis tarafindan engellendi. (Fotoğraf:AA) Savas karsıtları sokakta ANKARA/İSTANBIL (Cumhuriyet) - Hükümetin I- rak'a asker gönderilmesi yönün- deki girişimi dün Ankara ve Is- tanbul'da düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Ankara'daki ey- lemlerden biri Çankaya Köşkü önünde Irak'a asker gönderme zirvesi devam ettiği sırada ger- çekJeştirilirken Istanbul'daki ey- lemde yaklaşık 30 kışi gözaltma alındı. ÖDP'li 4 kişi Irak'a asker gönderilmesini protesto etmek amacıyla Çankaya Köşkü'nün 1 No'lu protokol kapısı önünde ey- lem yaptı. Grup, Köşk'te 1 No'lu kapıya uzanan protokol yolunda üzerlenndeki gömlekJeri çıkara- rak slogan atmaya başladılar. GömlekJerinın altında Özgür- lük ve Dayanışma Partisi yazan tişörtler bulunan 4 kişi, "ABD as- keri olmayacağız", "Çıkarsa tezkere, Tayyip gitsin askere" yazılı kâğıtlan ve pet şişe içinde- ki kırmızı boyayı yola döktüler. Göstericilere hemen müdahale e- den polis 4 kişiyi, Kavaklıdere Polis Karakolu'na götürüldü. Sakarya Caddesi'ndeki Özgür- lük Anıtı önünde gerçekleştirilen eylemde de ÎP'li bir grup, ABD aleyhinde sloganlar atarak Irak'a asker gönderilmemesi yönündeki taleplerini dile getırdıler. İstanbul'da 30 gözaltı Istanbul'da, Istiklal Caddesi gi- rişınde Irak'a Türk askerinin gön- derilmesini protesto eden gruba karşı polis cop ve biber gazı kul- lanarak müdahale etti. Taksim Meydanı'na çıkmadan grubu durduran ve çevresini saran polis, alanda basın açıklaması yapmanın yasak olduğımu anım- satarak dağılmalannı istedi. Poli- sin uyansımn dikkate alınmama- sı üzerine cop ve biber gazı kul- lamlarak gruptaki kişilere müda- hale edildi.Yaşanan arbedenin ar- dından gösteriyi gerçekleştirmek ısteyen 30 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Aralannda, IHD, Atatürkçü Düşünce Derne- ği, Ankara Aydın ve Sanatçı Giri- şimi'nin de yer aldığı sivil toplum örgütleri de yaptıklan ortak açık- lamada, 16 Ağustos'ta Kızılay'da , "Empenalist Sömürii ve tşga- ! le Karşı Halk Yürüyüşü" ger- çekleştireceği belirtildi. lis'te almacağı vurgulandı. ABD'ye iletilen sualnameye yanıt alınma- dan Türkiye'nin kendisini bağlaya- cak bir karar almaktan kaçınması, Türk askerlerinin görev yeri, komu- tanın kimde olacağı gibi konulann netleşmesi ve teknik çalışmalann sonuçlanması için beklenilmesi be- nimsendi. BM'nin 1483 sayılı karan ye- terii olabilir: Toplantıda, BM'nin 22 Mayıs tarihli mevcut 1483 sayılı karannın Türk askerinin Irak'a gön- derilmesi için yeterli olup olmaya- cağı konusundaki farkJı yonımlar değerlendirildi. Sonuçta yeni bir BM karannın Türk askerlerinin I- rak'ta görevlendirilmesi için "ko- laylaştırıcı" olacağı, ancak "zo- runlu olmadığı" görüşü öne çıktı. 1483 sayılı karann, tüm BM üyele- ri için Irak'ın güvenlik ve istikran- na katkıda bulunma yükümlülüğü getirdığine işaret edildi. Değerlendirmeler MGK'de sürecek: Hem ABD'den gelecek yanıt hem de uluslararası alandaki gelişmeler ışığında değerlendirme- lerin sürdürülmesi kararlaştınldı. Bu konuda son tarihler belirlenmez- ken, diplomarik kaynakJar değerlen- dirmelerin 22 Ağustos'ta yapılacak MGK toplantısına kadar süreceğini belirtiyorlar. Toplantının ardından yapılan ya- zılı açıklama, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Dışişleri Başdanışmanı Sermet Atacanlı ta- rafindan gazetecilere okundu. Ata- canlı, konunun yakın, orta ve uzun vadede Türkiye'nin "ulusal çıkar- lan" bağlamındaki olası yansıma- lannın aynnhlı biçimde ele alındığı- nı ifade etti.Atacanlı, şunlan kay- dettı:"Savaş sonrası dönemde I- rak'ta istikrann yeniden kurul- ması, toprak bütünlüğünün ve si- yasal birliğin korunması ve I- rak'ın terörist unsurlardan ann- dırılması, bölge için olduğu kadar ülkemiz bakımından da öncelikli bir hedef olmaya devam etmekte- dir. Türkiye'nin, bu alandaki ulus- lararası çabalara olası katkısının kapsam, nitelik ve çerçevesi, ilgili makamlanmız arasındaki bu eş- güdüm çalışmalarının ardından, ulusal çıkarlanmızın gerektirdiği biçinı ve ölçüde, ülkemizin de- mokratik karar alma süreci için- de belirlenecektir." TSK'den ön hazırlık ABD'den Irak'a asker isteminin aynntılan henüz belli olmazken, T- SK olası senaryolan da göz önüne alarak ön hazırlık çalışmalannı da başlattı. Bu kapsamda birliklere gönderilen talimat ile bölgeyi tanı- yan ve Arapça bilen, uygun perso- nel taraması yapılması istendı. ' Süreç devam edecek' Başbakan Erdoğan, dün özel uça- ğıyla Balıkesir'e hareketinden önce gazetecilerin asker gönderihnesine ilişkin sorulan üzerine, "O süreç devam edecek. Bunu takip ede- ceksiniz. Bu bir değerlendirîne sü- recidir. Ülkemizin ve Irak halkı- nın menfaatleri ne\i gerektiriyor- sa o adımı atacağız" dedi. AKP'li vekilden hükümete uyarı • ANKARA (ANKA) - AKP Erzurum Milletvekili fbrahim Özdoğan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara "sivil itiatsizlik" uyansında bulundu. Bürokratlan ve bakanlan ağır dille suçlayan Özdoğan, bakanlann millervekillerini küçümsediklerini, kendilerini rahatsız etmemelerini söylediklerini belirtirken "Böyle giderse sivil itaatsizlik devreye girer, Genel Kururda çoğunluk bulunmaz" dedi. Bakanlar Kurulu Sakarya'da toplanacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bakanlar Kurulu'nun dün saat 17.00'de yapılacağı duyurulan toplantısı, son dakika duyurusuyla ertelendi. Kurulun 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 4. yıh nedeniyle 18 Ağustos 2003 Pazartesi günü Sakarya'da toplanacağı öğrenildi. i toplusodeşme • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Şeker-tş Sendikası ile Türkiye Şeker Sanayii Işverenleri Sendikası arasında 27 şeker fabrikasında çalışan 22 bin 599 işçiyi kapsayan toplusözleşme dün ımzalandı. Sözleşme çerçevesinde, şeker işçisine birinci 6 ay için seyyanen 55 miryon lira zam verilecek. Törene katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, hedeflerinin, Türkiye Şeker Fabrikalan'nı özelleştirmek adına kendi haline bırakmak olmadığını belirterek "Bizim modelimiz, önce güzelleştirip sonra özelleştirmek " dedi. Omversiteler arası münazara turnavası • Eğifim Servisi - Koç Üniversitesi, "Dünya Üniversiteler Arası Münazara Turnuvasf'na ev sahipliği yapıyor. Münazaraya, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Almanya, Irlanda, îsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Nijerya, Romanya, Slovenya, Hollanda ve Tacikistan'dan da öğrenciler katıhyor. 16 Ağustos tarihine kadar sürecek olan münazarada terorizm, dünya banşı, ekonomi, uluslararası politika, spor, sanat gibi pek çok konu tartışılacak. Türk- Alman îşbirliği • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ile Almanya arasında "Erzurum Katı Atık Projesi" ve "Belediye Altyapı Programı 2"nin finansmanı amacıyla 45.2 milyon Euro tutannda mali işbirliği anlaşması imzalandı. Hazine Müsteşarlığı'nda yapılan törende anlaşmayı, Türkiye adına Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik îlişkiler Genel Müdür Vekili Melih Nemli, Almanya adına da Büyükelçi Wolf Ruthart Bora imzaladı. İLAÇ SEKTÖRÜNDEN KURUMA YÜZDE 21'E VARAN İNDtRlM SSKeczaneleHe anlaşacakANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), hastalannın ilaca daha kolay ulaşabihnesi için Türkiye genelindeki tüm eczanelerle anlaşma yapacak. SSK ve devlet hastanelerinin ortak kullanımına ilişkin uygulamanm ardından SSK'li hastalann ilaca daha kolay ulaşabilmeleri için devlet hastanelerine eczane açan SSK. sağlık ocaklanndan hizmet alan SSK'lıler için de Türkiye genelinde eczanelerle anlaşma yapacak. İlacı ucuza mal eden SSK, eczacılarla, depocularla ve ilaç üreticileriyle anlaşma yapmak için indirim istedi. Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrasında, ilaçların SSK'ye indirimli venlmesine karar verildi. Ilaç sektörü SSK'ye, ıthal ilaçta yüzde 10, yerli ilaçta yüzde 21 toplam indınm yapacak. Ilacı indirimli alacak olan SSK, tüm eczanelerle kısa süre içinde anlaşma yapacak ve SSK'li hastalann ayaktan ilaç alımlannı hastanelerin dışına çıkaracak. Böylece SSK hastaneleri içindeki eczane kuyruklan ortadan kalkacak ve hastane içindeki eczaneler yalnızca yatan hastalara hizmet verecek duruma gelecek. Öte yandan SSK, yaklaşık 4 katrilyon lirayı bulan prim alacaklannı tahsil etmek için ödemeleri yeniden yapılandınyor. Kurum, borçlunun ödetnesi gereken alt sının belirleyecek ve prim borçlannı istenen sürede taksitlendirecek. Bu kapsamda, 30 Haziran 2003'e kadar olan prim borçlan ile buna ilişkin ceza ve faizler, işsizlik sigortası primi ve buna bağlı gecikme zamlanna belii bir takvim içinde ve devlet iç borçlanma senetlerine uygulanan faiz oranı uygulanarak ödeme olanağı getiriliyor. ACI KAYBIMIZ Merhume Gönül Yasan ve Suavi Yasan'ın biricik oğulları Kemal ve Zeynep Dinar'ın damadı Ebru Ertan'ın ağabeyi, Bülent Ertan'ın kayınbiraderi Candan ve Can'ın sevgili babaları Gülay'ın can yoldaşı SEYMUR YASAN ODTÜ 78 (CHEM) Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 13 Ağustos 2003 Çarşamba günü Sahra-ı Cedit Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecektir. AİLESİ Çelenk gondenlmemesını, bağışlann egrtım kurumlanna yapılmasını nca edenz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog