Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA SAGLIK 5 yıldır uygulamada olan yasayla ancak 125 kişiye 5 milyar 426 milyon lira ceza verildi Sigara yasağı yalnızca oıılan vurchı ANKARA (AA) - Kapalı yerler- de sigara içilmesini yasaklayan ya- sanın uygulanmaya başladığı 1997'den sonraki beş yılda sadece 125 kişiye para cezası kesildi. Maliye Bakanı KenudUnalatan, AKP Diyarbakır Milletvekili Aziz AkgüTün yazılı soru önergesini yarutladı. Yasanın uygulamaya ko- nulduğu 1997 yılbaşmdan Mart 2002'ye kadar, sigara içme yasa- ğına uymayan 125 kişi hakİcında toplam 5 milyar 426 milyon 468 bin lirapara cezası kesildi. Bu cezadan • Dünya üzerinde en fazla sigara içilen ülkelerden biri olan Türkiye'de resmi rakamlara göre sadece 125 kişinin sigara yasağma uymadığı ortaya çıktı. Kesilen cezalardan sadece 2 milyar 66 milyon lira tahsil edildi. 2 milyar 66 milyon 800 bin lirası tahsil edildi. Kesilen para cezala- nndan 3 milyar 459 milyon 668 bin lirasına ilişkin takip ve tahsil işlemleri ise Arnme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hü- kiimlerine göre devam ediyor. 7 Kasım 1996 tarihinde çıkanlan Tütün Mamullerinin Zararlannın Önlenmesine Dair Kanun 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren uygula- maya konuldu. Yasada, sağlık, eğı- tim-öğretim ve kültür hizmeti ve- ren yerler ile kapalı spor salonla- nnda ve toplu taşımacılık yapılan her türlü araçlar, bunlann bekleme salonlan, kamu hizmeti yapan ku- rum ve kuruluşlardan beş veya beş- ten fazla kişinin görev yaptığı ka- palı mekânlarda tütün ve tütün ma- mulleri içilmesini yasaklıyor. 10 mllyon Ifra İle basladı Bu yerlerde tütün ve tütün ma- mullerinin içilebilmesi için ayn bö- lüm düzenlenmesini öngören yasa, sigara içilmeyen yerlere duman git- mesini önleyecek tedbirler alınma- sı koşulunu getiriyor. Yasannı uygulamaya konulduğu tarihte yasağa uymayanlar için ön- göriilen 10 milyon liralık para ce- zası bugün yaklaşık 390 milyon li- raya yükseldi. Yasa, para cezalannın o yerin en büyük mülki amiri tarafından ve- rileceğini hükme baglıyor. Para ce- zalanna dair kararlar ilgililere teb- liğ edildikten sonra, o yerdeki en büyük mal müdürlüğünce tahsil edilmesini öngören yasa. cezaya karşı yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz hakkı tanıyor. Türkiye ve yurtdışından gelen 82 kişi hem hastalıkları hakkında bilgi aldı hem de İstanbul'u gezdi Hemofîli hastalan bıüuştu• Dokuz günlük kampa katılan hemofilililer, hem hastalıklan hakkında bilgi aldılar hem de îstanbul'u gezdiler. Türkiye ve yurtdışından toplam 82 hemofili hastasının katıldığı kampta panel, gezi ve konser gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. GÖKÇE UYGUN Türkiye Hemofili Dernefi tarafindan düzenlenen "9. lluslararası Hemofili Kampr, hemofili hastalannı biraraya getirdi. Dokuz günlük kampa katılan hemofilililer, hem hastalıklan hakkında bilgi aldılar hem de tstanbul'u gezdiler. Türkiye ve yurtdışından toplam 82 hemofili hastasının katıldığı kampta panel, gezi ve konser gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfıkar, kampın hastalann bırbirlennı tanımalan, hastalıklan hakkında bilgi almalan ve dinlenmeleri amacıyla düzenlendiğini söyledi. Zülfıkar. "Bu seneki kampınuza Türkiye'nin çeşitli illerinden 68 kişi geldL Avnca Malezya, Hindistan, Pakistaa, Rusya, Azerbaycan, Makedonya, Arnavutluk ve lsveç'ten 14 hemofili hastası da kaüidL Kampa son itd yüdır sadece 17-30 yaş arası hemofili hastalaruu kabul ediyoruz. Çünkü bu yaş grubunda olanlann da kendi başlanna yaşayabUecekleri anlaşılsın istijBruz" dedi. Kampın ücretsız olduğunu belırten Zülfikar, masraflann Türkiye Hemofili Derneği ve çeşitli kuruluşlarca karşılandığını belirtti. Kanın pıhtılaşma sorunu olarak tanımlanan hemofili hastalığı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Zülfıkar, hemofilinin, "kanın pıhalaşmasuıı sağiayan maddelerin doğuştan az olması ya da hiç olmamasT olarak tanımlandığını söyledi. Tedavi cok masraflı Türkiye Hemofili Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Bülent Zülfikar, ücretsiz olan kamp aracıbğryla hemofili hastalannm birbirlerini tanınıa firsab buJduklaruu söyledi Kanada SARS'tan birölüm daha MONTREAL(AA)- Kanada'da Toronto bölgesinde oturan 44 yaşındaki bir kadının ölümüyle, akut solunum yetmezliği sendromuna (SARS) bağlı olarak ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Ontano eyaleti sağlık yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, kaydedilen son ölümle ülke genelinde SARS yüzünden ölenlerin sayısmm 43'e yükseldiği belirtilirken ölen kadının temmuz başından bu yana SARS yüzünden hastanede yatan 10 kişiden biri olduğu kaydedildi. Ülkede mart ayında göriibneye başlayan SARS vakalan arasından son ölüm 19 Temmuz'da kaydedilmişti. Hemofilinin ömür boyu süren bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Zülfıkar, şÖyle devam etti: "Hastahğın tedavisinde, sağlam insanlarda bulunan ve kanın pıhülaşmasını sağla> an maddeden elde edilen bir ilaç kullanılryor. Son yıDarda bu ilaç, laboratuvar ortamında da üretilmeye başlandı. Ancak bu üaçlann maliyeti yüksek olduğu için tedavüer aksayabinyor. Bu nedenk Türkiye'deki hemofili hastalannın önenıü bir bölümü maalesef sakat" Zülfikar, hemofihyle ılgilı yasal düzenlemelerin gönüllü kuruluşlarla birlikte hareket ederek gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Kamp hakkında ayrıntılı bılgıye (0 212 524 06 45) numaralı telefondan ulaşılabüir. îğnenin bir kez yapıldığında 1 yıl boyunca etkisini gösterdiği açıklandı Kadın'Viagra'sı deneniyor • Almanya'da ilk kez 27 yaşındaki Christie adlı bir kadm üzerinde iğneyi deneyenjinekolog Mauch, alınan olıımlu sonuca rağmen ilacın uzun vadede etikisi konusunda bir şey söylemenin mümkün olmadığını bildirdi. BERLİN (AA) - Almanya'da ilk kez, kadınlann cinsel isteklerini art- tıran "Kollajen" iğnesinin denendi- ği bildirildi. Bild gazetesi, "Tatmin olamayan kadınlar için zevk iğnesi" başlıgıyla verdığı haberde. bir nevi "Viagra" olarak görülen iğnenin, kadınlann cinsel organlannı uyara- rak, orgazm olmalarını sağladığını yazdı. Almanya'da yaklaşık 10 milyon kadının orgazm olamadığına işaret edilen haberde, iğnenin bir kez ya- pıldığında etkisini yaklaşık 1 yıl bo- yunca gösterdiği ifade edildi. Uzun vadede etkisl İğneyi Almanya'da ilk kez 27 ya- şındaki Christie adlı bir kadın üze- rinde deneyenjinekolog Dr. Elmar Mauch (43), alınan olumlu sonuca rağmen, ilacın uzun vadede etkisi konusunda şimdiden bir şey söyle- menin mümkün olmadığını belirtti. Mauch, "Beklentilerimiz doğru çı- karsa, hastalanmıza hızh bir şekilde yardımcı olabilecek olağanüstü bir yöntem bulmuş olacağız" diye ko- nuştu. îlacı deneyen Christie ise, ilacın et- kisine alışmakta başlangıçta zorluk çektiğini, ancak yaklaşık 10 gün son- ra cinsel ilişkiden çok daha fazla zevk aldığını ve rahatlıkla orgazm olabildiğini söyledi. T,OPLUMUN YÜZDE 20 'SİNDE GÖRÜLÜYOR Kabızlıkhastalıkhabercisi İstanbul Haber Servisi - Toplumun yüzde 20'sinde görülen kabızlığın, önemli hastalıklann habercisi olduğu belirtildi. Uzmanlar, kabızlık ortaya çıktığı zaman vakit geçirmeden doktora başvurulması gerektiğine dikkati çekiyorlar. 'Utanma' hissiyle doktora gitmekten çekinilen hastahklar arasmda yer alan kabızlığm, kolon kanseri gibi önemli hastalıklann habercisi olduğu ifade — — — — edildi. Acıbadem Hastanesi Bakırköy Gastroenteroloji-Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nadir Kaya, kabızlığm en sık görülen nedeninin hatalı beslenme alışkanhklan ve yeterli miktarda su Uzmanlar, kabızlık şikâyeti olan ve 50 yaş üzerindeki kişilerde, kolon kanseri olasıhğımn yüksek olduğuna dikkat çekiyorlar. içilmemesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kaya, kabızlık şikâyeti olan ve 50 yaş üzerindeki kişilerde, kolon kanseri olasıhğımn yüksek olduğuna işaret etti. — — — ^ — — Prof. Kaya, kabızlık şikâyeti yaşandığında sebze. meyve. kepek ağırlıklı beslenilmesi ve bol bol sıvı tüketilmesini önerdi. Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülen kabızlık hastalığının nedenleri ise söyle — ^ — — — sıralanıyor: • Az posalı, düşük lifli diyet. • Düzenli egzersiz yapmama. >/ Yeterli sıvı tükermeme. • Seyahat sırasında yeme alışkanhklannın değişmesi. rÜCUTTA KALICIHASARLARA YOLAÇABÎLÎYOR Sessiz katil:Hipertansiyon İstanbul Haber Servisi - Türkiye nüfusunun yüzde 33.7'sınde görülen hipertansiyon hastalığının. iruneye (felç) neden olabileceğı belirtildi. Uzmanlar, başta kalp, böbrek ve beyin olmak üzere birçok organda cıddi hasarlara yol açabilen hipertansiyonun en ağır zarannm inme olduğunu söylediler. Bilimsel yayınlarda "sessiz katil" olarak tanımlanan hipertansiyon hastahğt, ~""~""~ m m ~~" hiçbir belirti vermeden, sinsi bir şekilde ilerleyerek vücutta kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Teşhis edilemeyen ve kontrol altma alınamayan hipertansiyon sonucu kalp LLrkeklere oranla kadınlarda dahafazla görülen hipertansiyon, beyin atardamarlannm ükanmasına neden olarakfelç ile sonuçlanabüiyor. krizi, böbreklerde diyaliz ihtiyacı oluşturabilecek hasarlar ve görme kaybı olabiliyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen hipertansiyon, — — — ^ — beyne ulaşan damarlarda yırtılma veya beyin atardamarlann tıkanmasma neden olarak felç ile sonuçlanabüiyor. îstatistiklere göre inme nedeniyle başka hastalıklan olanlann sayısı dünyada 15 ——^——— milyondan fazla. Dünyada 5 milyon insan inme nedeniyle ölüyor. Ölüm nedenleri içinde inme ikinci sırada geliyor. tnmelerin çoğu ise yüksek tansiyonu olan kişilerde görülüyor. AVRUPA'DAN GURAY OZ Sevgilim Louize Türkiye'de herkes nikâh konuştu geçen hafta. Başbakan'ın oğlu görücü usulüyle evlendi. Italya'nın kendisı için yasa çıkarmakla meşhur başbakanı Sil- vio Berlusconi nikâh tanığı olmak için kalkıp Istan- bul'a geldi. Gazeteler, TV kanallan Tayyip Erdo- ğan'ın oğlu Necmettin Bilal'in nikâhının cıcığını çı- kardılar. Türkiye'nın siyasi ve ekonomik sorunları on günlüğüne biryana bırakıldı. Nikâh muhteşem oldu. Bu resmi nikâhtı, ımam nikâhı da ihmal edilmemiş- tır herhalde. Magazin dünyasının bütün gayretine rağmen ge- lin hanım hakkında fazla bir şey bilemiyoruz. Teset- türe uygun, türbanlı bir gelinlik giydiğini gördük. Bir de 17 yaşında olduğunu biliyoruz. Bu kadarı da yeter zaten. • • • Ben nikâhı değıl. sevgilim Louize Labe'yi yaz- mak istiyorum. Onu Sevilla'da tanıdım. Ümrt'in kitaplığında bir köşede duruyordu. Kızım Sema gördü önce ve eli- me tutuşturdu. "Ach, meine Liebe, VVerft sie mir nicht vor" "Ah dostum, kınama beni" adı konmuş kitabın arka kapağında elle çızilmiş portresini gördüm ve vuruldum o an. Bu kitap öyle piyasada kolayca bulunabilecek bir kitap değildir. Zaten Louize La- be'yi de çok küçük bir çevrenin dışında pek kimse- nin tanımadığını, onu Ingilizceye çeviren ve bir an- lamda yeniden gün ışığına çıkaran Marie Jahoda ki- taba yazdığı sonsözde belirtiyor. Mane Jahoda ay- nca âşık olunabilecek bir kadındır. Sevgililenmden bi- rıdir benim. 20'nci yüzyılın en büyük sosyal psiko- loglan arasındadır. Kitabı, Sussex'te kitaplığını dü- zene sokma görevini üstlenen Ümit'e Marie Jahoda ölmeden bırkaç yıl önce armağan etmişti. Sevilla'da sevgili kızımla birlikte sessizce valizimize koyduk. Güvercinlik'te, Prenses Oteli'nin açık hava bann- da, bann serinliğınde sevgilim Louize Labe'nin şıir- lerini okuyorum içimden. Tuğçe kadife sesıyle o es- ki Italyan marşını söylüyor. Tuğba bir ateş topu gibi dolaşıyor. Küçük Ceren yumuşacık gülüyor. Biraz son- ra hızlı bir Karadenız türküsü ile halay çekecek ka- dınlar. Rainer Maria Rilke'nin Almancaya, Marie Jahoda'nın Ingilizceye çevirdiği bu şiirler aşk üzeri- nedır. 1525 yılında doğmuş ve yalnızca 41 yıl yaşa- yabilmiş bu dünya güzeli Louize'nin, o cesur kadı- nın, toplumda, toplumsal hayatta eşitlik isteğinin fı- sıltılan, çığlıklarıdır. • • • Louize Labe, Lyon'da doğdu. lyi bir eğitim gördü. özgür yaşadı. Hemen hemen bütün Avrupa dilleri- ni biliyordu. Ata biniyor, turnuvalara katılıyor, güzel sesiyle şarkılar söylüyor, herkesin hayranlığını kaza- nıyordu. Birdenizcinin kızı olan Louize'nm adı, hay- ranlan için "La Belle Cordiere" "Güzel denizci"ydi. Herkesin sevdiğini söyleyemeyız kuşkusuz. Kilise, Lo- uize Labe'den hiç hoşlanmıyordu. Calvin, onun için "sıradan bir fahişe -meretrix vulgaris- bu kadın" diyordu. Louize, şiirlerini 1555 yılında "Debat de Folie et d'Amour" "Aşkın ve Deliliğin Tartışması" adıyla yayımladı. Bu da edebiyat tarihinde bir ılktir. "Kita- bın yayımlanması herhalde bir sansasyon ol- muştu" diye yazıyor Marie Jahoda. Çünkü o tarihe kadar bir kadının şiirlerini yayımladığı görülmemişti. Daha sonra da uzun süre görülmedi. Kadınlar ağır sosyal baskı altında ya takma isimle yayımladılar ki- taplarını ya da eserleri dostlar arasmda kaldı. Louize yazdıklan ve özgür hayatıyla, kadınlann in- san olarak özgürlüklerini kazanmak için giriştikleri fe- minist hareketin o yüzyıldaki canlı manifestosu gi- bidir. Çok uzun bir savaş gerekti, kadınların haklan- nı kazanabilmeleri için. Hâlâ da dünyanın pek çok ülkesinde kâğıt üstündeki kazanımlannı korumakta zorianıyorlar. Onlan karanhğa, eve, cehalete mahkûm etmek isteyen, evın hızmetçisi, çocuk bakıcısı ola- rak görmek isteyenler pek çok ülkede egemendir- ler. Louzie Labe, Lyon'da kiliseler arasında savaşın yo- ğun bir şekilde sürdüğü, şehrin Katolıklerie Protes- tanlar arasmda sık sık el değiştirdiği yıllarda yaşadı. Katolıklerde reformatörlerde sevmiyorlardı "La Bel- le Cordiere"i. Din adamlan her zaman kadınlann öz- gürlüklerine karşı oldular zaten. Louize Labe, o ka- nşık yıllarda dilediği gibi yaşamayı, yazmayı, kılise- nin ve toplumun baskısına direnmeyi başardı. Nikâh, nikâha katılan türbanlı, çarşaflı ya da de- koltesi derin kadınlar değil bugün benim konum. Ben o özgür kadını anlatmak istedim size. 1500'lü yıllarda kiliseye kafa tutanı, hayat tarzıyla isyan ede- ni, şiirieriyle direnenı, Louize Labe'yi. Onu sevıyorum çünkü ben. e-posta:guray.oz(<7 cumhuriyet.com.tr BİLGE KİTAP KULÜBÜ ÛCRETSİZ YAVIN KATALOG İSTEYİNİZ ") Kuyumcu İrfan Sokak 12 Nişantaşı - İstanbul Tel: 0.212. 230 39 36 Faks: 0.212. 231 77 03 T a r i h i B u l u ş m a KONSERŞ i l i ' d e n A n . d o l n ' y ı Înti-İllimani Moğollar G Yorum 16Ağustos2003Cumartesi Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Saat: 19:00 • ILIT SATIf Bcyojlu Hvfropol MOzi» «lf li Sailam Optik BM'ktat Haydan Kıri«t |y, BıkırkAy Bayn Martı K) f Irlnıvlsr Cllfofllu Tatlı Avcılır A«.m MOıik Gulmah. COIfalı Mflılk Evl AllbaykSy Plr Sultan Ak d l ( K ûlt0r Dar. Okmaydanı Mural Martitt KadıkSy Sayhan Mflclk Omraniy» Atik Hüıik Hırlı.t Ktrtal Bark Opllk NOKTALAtl (0212) 24$ 49 1« (•212) 234 I I 71 (0212) 210 5C27 (»212) 543 »1 SO (0212) M 2 11 •• (0212) 421 32 «3 (0212) 5SB 71 02 (0212) 025 01 30 (0212) 23S 14 44 (02K) 330 07 40 (0210) 412 01 S0 (0210) 307 05 51 Bilgi için Tel: (0212)3473116-17
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog