Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

13 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Eski Universitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Tunç Erem yükseköğretim yasa taslağını eleştirdi: Reform değilyıkımyasası Eski Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Tunç Erem. BARIŞ DOSTER Eski Üniversitelerarası Ku- rul (ÜAK) Başkanı Prof. Dr. Tunç Erem, hükümetin gün- demindeki yükseköğretim ya- sa taslağının bir reform değil, yıkım yasası olduğunu söyle- di. Prof. Dr. Erem. "Bu yasa dünyadaki hiçbir modele uy- muyor. Hem idari otoriteyi ve var olan bitimsel özerkliği yok ediyor, hem de merkeziyetçili- ği güçlendiriyor. Yasa, YÖK'ü de siyasal iktidann denetimi- ne veriyor" dedi. ÜAK Başkanlığını, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan AUaş'a dev- reden Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erem, Mil- • AKP'nin hazırladığı yasa taslağının hem idari otoriteyi hem de var olan bilimsel özerkliği yok ederek merkeziyetçiliği güçlendirdiğini vurgulayan Erem, "Yasa, YÖK'ü de siyasal iktidann denetimine veriyor" dedi. li Eğitim Bakanı Hüseyin Çe- lik'in, mart ayında kendileriy- le yaptığı toplantıda, 2547 Sa- yılı YÖK Yasası'nın aşın mer- keziyetçi olmasından yakın- dığını anımsatarak, "Ama hü- kümetin hazuiadığı yasa, çok daha merkezryetçl 1992'den beri yetldierinin öncmli bölü- miinü aşanıa aşarııa üniversi- telere devreden VÖK'ü de, si- yasal iktidann denetimine aça- rak, dünyada eşi olmayan ga- rip ve merkezhetçi bir nıodel getiriyor" diye konuştu. Yeni taslağın üniversiteler- de idari otoriteyi ortadan kal- dırdığına dikkat çeken Erem, dünyada tüm birimlerin se- çimle geldiği bir üniversite modeli olmadığını vurguladı. 'Anarşi ve kaos olur' Erem, "Böyle bir sistemde demokrasi olmaz, anarşi, ka- os olur. Nasıl \Iilli Eğitim Ba- kanhgı Müsteşarmı, Bakanlar Kurulu, hükümet üyelerini de TBMM seçmiyorsa, üniversi- tede de her yere seçimle gelin- mesi söz konusu olamaz" de- di. Rektör atamalannda şu an- da uygulanmakta olan sistemin bir seçim değil, aday belirle- me yöntemi olduğunu söyle- yen Erem, YÖK'ün önerdiği üç isim arasından atamayı Cumhurbaşkanf nın yaptığı- nı ifade etti. Kısa sürede bu çapta radi- kal bir değişikliğin yapılama- yacağını, bunun meşru ve hu- kuki olmayan büyük bir tas- fiyeye neden olacağını anla- tan Erem, hükümetin "refornT olarak nitelediğı taslağın, hem anayasaya, hem de Avrupa Birliği uyum yasalanna aykı- n olduğunu söyledi. Atatürk gibi eşsiz bir devrimcinin bi- le, üniversite reformunu 2-3 yıllık bir çalışma ile yaptırdı- ğına işaret eden Erem, şöyle devam ettı: "Taslağın geçici maddeleri ile YÖK dahil üni- versitelerdeki bütün kurulla- nn, birçok rektörün, bütün fa- külte dekanlannın, bütün ens- titii veyüksekokul nıüdürkri- nin göre\ine son verilmesi ön- görülüyor. Bu derecede geniş bir tasfiye, demokratik sistem- lerde olmaz, hukuk devleti U- kesine de tamamen aykındır. Hiçbir meşru temeli olmayan bu tasfiye hareketi, ulusal ve uluslararası mahkemeler önünde geçersiz kılınmaya mahkûmdur." Feyza Perinçek yaşammı yrtirdi • İstanbul Haber Senisi -Işçi Partisı (IP) lideri Doğu Perinçek'in kız kardeşi, gazeteci Feyza Perinçek dün yaşamını yitirdi. Perinçek için bugün tP istanbul II Merkezi önünde saat 11.00'debirtören yapılacak. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Perinçek'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Uzun süredir tedavi gören Perinçek, eski IP MK üyesi ve Aydınlık Dergisi'nin yazıişleri müdürlerindendi. Yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapan Perinçek'in, bir kızı bulunuyor. Kara'ya 10 ay hapis cezası • DATÇA (AA)- Gazeteci Sinan Kara'ya, hakkında açılan iki davada 10 ay 15 gün hapis ve 332 milyon lira para cezası verildi. Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Kara, Datça Kaymakamı Savaş Tuncer'e yönelik olarak 'Köpeklerin denize girmesini yasakladı' başlıklı haberi nedeniyle aleyhinde açılan basın yoluyla hakaret davasında yargılandı. Duruşmada Kara, 3 ay 15 gün hapis ve 166 milyon lira para cezasına çarptınldı. Kara'nın, Datça Müftüsü Osman Aytekin'e yönelik olarak 'Cemaat parasıyla makam otosu aldı' başlıklı haberi yüzünden müftünün açtığı hakaret davasında da mahkeme heyeti, Sinan Kara'ya 7 ay hapis ve 166 milyon para cezası verdi. Hapis ve para cezalan ertelenmeyen Kara iki davadan toplam 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. Okul satjşına protesto eylemi • tstanbul Haber Servisi -CHP istanbul îl Başkanlığı, AKP'nin Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yaptığı değişiklikleri ve okullann satışa çıkanlması. eğitimin özelleştirilmesini protesto amacıyla bir eylem düzenleyecek. CHP'li kadınlar bugün Kadın Kollan Genel Başkanı ve istanbul Milletvekili Güldal Okuducu, CHP'li milletvekilleri ve II Başkanı Şinasi Öktem ile birlikte duyulan endişeyi dile getirmek amacıyla, siyah okul formalan ve kasımpatı çiçekleriyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde saat 11.30'da bir açıklama yapacak. Konya ve Antalya'da operasyon Jandarmadan izinsizKuran kurslanna baskın ANKARA / ANTALYA (Cumhuriyet) - Jandarma- nın yasadışı faaliyetlerde bulunan irticai çevTelere yönelik operasyonlan sürüyor. Bu kapsamda Konya'nın ilçelerinde yapılan operasyonlarda izinsiz faaliyet gösteren 3 Kuran kursu kapatıldı. Ladik beldesinde eski RP milletvekili Hasan Hü- seyin Öz'e ait binada izinsiz Kuran kursu verildiği belırlendı. Jandarmanın ilk operasyonu Derebu- cak ilçesinde gerçekleştirildi. tlçede kurulu Dere- bucak tlim Kültür Derneği'ne ait Başpınar Talebe Yurdu'na 29 Temmuz'da operasyon yapıldı. Hizmetli eğitim veriyor jperasyonlar 'sonucu Konya'ya bağlı ilçelerde çocuklara ve gençlere izinsiz olarak "eğitim" veren 3 Kuran kursu kapatıldı. Operasyonda öğrenci yurdunda izinsiz Kuran kursu açılarak biri yatılı 9 öğrenciye, Nusret Av- şar ve hizmetli Kadir Bü- Operasyonlar yüktaş. tarafından dini sonucu eğitim verildiği belirlen- di. 30 Temmuz günü Sa- rayönü ilçesi Ladik belde- sinde gerçekleştirilen operasyonda da eski RP milletvekili Öz'e ait bir binada izinsiz açılan Ku- ran kursunda eğitim veril- diği ortaya çıktı. Kursta, 140 öğrenci bulunduğu, eğitimin Mılli Görüş yanlısı 1 'i erkek toplam 6 yetkisiz kişi tarafından kurs verildiği kaydedildi. Eski RP miUetveküinin binası mühüriendi Ladik beldesindeki Ilim ve El Sanatlan Geliştir- me Derneği Kız Öğrenci Yurdu'nda yapılan ha- bersiz denetlemelerde de aynı sonuçlarîa karşı- laşıldı. Denetimlerde yaşlan 15-18 arasında de- ğişen 71 türbanh kız öğrenciye eğitim verildiği saptandı. Operasyonlar sonucunda yasal işlem- lerin başlatıldığı ve Öze ait binanın mühürlen- diği bildirildi. Sorumlular hakkında soruşturma açılırken öğrenciler ailelerine teslim edildi. Antalya'da 1 kişi gözaltına Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Baklaya yaylasında da jandarma ekipleri tarafından H.D. adlı kişıye ait evde açılan izinsiz Kuran kursunda arama yapıldı. E.D. ile D.A.U adlı kişilerin açtığı bildirilen kursta eğitim verilen yatılı öğrenciler- den 37 milyon lira ücret alındığı anlaşıldı. D.A.U. gözaltına alınırken fırar eden E.D aranıyor. Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik beldesinde düzenlenen operasyonda eski RP mületveküi Öz'e ait bir binada izinsiz açılan Kuran kursunda 140 öğrenciye Milli Görüş yanhsı 1 'i erkek toplam 6 yetkisiz kişi tarafından kurs verildiği kaydedildi. Ladik beldesindeki tlim ve El Sanatlan Geliştirme Derneği Kız Öğrenci Yıırdu'nda yapılan denetimde ise yaşlan 15-18 arasında değişen 71 türbanh kız öğrenciye eğitim verildiği saptandı. Dlnçer, AKP'nin gerlcl kadrolaşmayı tüm blrlmlerde sürdürdüğünü söyledi ÇeHk içîn suç duyurıısu ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Talim Terbiye Kurulu'ndaki görevlerinden * hatah eğitim araç- lannı onayladıklarT sa\ ıyla alı- nanöğretmenler, Mılli Eğitim Ba- kanı Hüseyin Çelik ve TTK Baş- Görevden alınan öğretmenler. dün TTK önünde toplanarak Ba- kan'la konuşmak ıçin uzun süre bekledi. Öğretmenler Bakan gelme- yınce kendisine iletilmek üzere TTK'ye birdosya bıraktılar. Bura- man bufanadığuu" ve "Sanşından Türk ohnaz" gibı kararlar aldığı- nı anımsatan Dinçer, "AKP laik eğföınegölgedüşürmektedir'' dedi. Öğretmenler, daha sonra Çelik ve Selçuk hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Ankara Ida-kanı Ziya Selçuk hakkında suç duyurusunda bulundular. • Talim Terbıye Kurulıfndakı görevlerinden re Mahkemesı'ne gittiler. Öğretmenlere destek veren CHP Grup Başkanvekili Ha- hıkKoç, AKP'nin Türkiye'ye farklı bir elbise giydirmeye alınan öğretmenlere CHP, DSP ve ÖDP destek verdi. Öğretmenler, Bakan Çelik'i kendilerini karalamakla suçladılar. SHP lıden MuratKarayal- çm ve Parti Genel Sekreteri Fikri Sağlar da Eğitim-Sen Genel Merkezi'ni zivaret et- çalıştığını belirterek "Buna izin vermeyeceğiz'' dedi. Eğitım-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dincer de Çelik'ın TTK"ye kendi siyasi dü- şünce yapısında öğretmenler ata- maya çalıştığını söyledi. da konuşan Dinçer. AKP'nin gerı- ci-ırkçı kadrolaşmayı bakanlığın tüm birimlerinde sürdürmeye ça- lıştığını söyledi. Bakan tarafından TTK üyeliğine atananlann "şort- hı Türk ailesini veterince Müslü- ti. Karayalçın, imam hatip lisele- riyle ilgiİi yönetmelık çalışmalardan büyük endışe duyduğunu belirterek "Bu, Türkhe'de iküi eğitinıl dinive dini olmayan eğitimi yeniden baş- latacak bir süreç olacakur" dedi. Başkan yardımcılığına getirildiği Diyanet Işleri ile 'kiralık annelik' konusunda ters düşmüştü Görmez, eleştirdiği kuruma atandıANKARA(CumhuriyetBü- rosu) - Diyanet Işleri Başkan Yardımcılığı'na Ankara Üni- versitesi Ilahiyat Fakülte- si'nden Doç.Dr. MehmetGör- mez getirildi. Görmez'in ata- ma haberi. birçok çevrede sürp- riz olarak değerlendirildi. Gün- cel sorunlara getirdiği farklı yorumJarla tanınan Görmez, daha önce kiraiık annelik ko- nusunda Diyanet Işleri Baş- kanlığı ile ters düşmüştü. Ge- çen yıl kiralık anneliğı "zina unsunı taşıdığıgerekçesi>1e ca- iz saymayan" Diyanet'e eleş- tiri getiren Görmez, "Bunun zi- na ile ilgisi yok. Din açısından içrihat gerektiren bu konuda Diyanet'in ne kadar elemanı var" demişti. Görmez, son gelişmelere ge- tirdiği çağdaş yorumlarla sık sık görüşlerine başMirulan öğ- retim üyelerinden biri olarak tanınıyor. Görmez. geçen yıl mart ayında AKP Genel Baş- kanı olan Tayyip Erdoğap'ın geç kalması nedeniyle Ankara Keresteciler Camii'nde cuma namazının geç kılınmasına tep- ki göstermişti. Görmez, Erdo- ğan'ı kastederek, namazın şah- sa Özel bir kişi için bekletilme- sinin cemaate yönelik saygısız- lık olduğunu vurgularken, ca- mi çıkışında Erdoğan'a yöne- lik tezahüratlan "camide siya- seteyer ohnayacağı'' yorumuy- lakınamıştı. Görmez, hacda kurban kesi- mi konusunda da radikal açık- lamalarda bulunarak, "Sonza- manlarda birtakım organizas- yonlar yapıhyor. Kurbanlan, Afrika ülkesinegötüren kurum- lar var. Ancak bunun ne kada- n değerlendiriliyor. Dünyada açlık çeken ülkeler var. Hacı adayı, kurban bedetini Türki- ye'debırakabüir'' diyerek, pek çok Islami yazann tepkisini HALKOYLAMASIKARARIÇDCARSA CHP DAĞTAŞ DOLAŞAC AK Ormanlar için son 3 gün ANKAR4(CumburhetBürosu)-Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer'in orman arazi- lerinin satışuıa ilişkin anayasa değişikliği üze- rindeki inceleme süresi 16 Ağustos'ta sona eriyor. CHP, halkoylaması karan çıkması ha- linde sivil toplum örgütleri ve aydınlarla bir- likte dağ- taş dolaşarak yasanın getireceği olumsuzluklan anlatacak. TBMM'de kabul edilerek 1 Ağustos'ta onay için Köşk'e göndenlen paket, orman niteliği- ni yitiren alanlann satışı iJe milletvekili se- çilme yaşının 30'dan 25 'e indirilmesini öngö- rüyor. Sezer'in değiştirilerek kabul edilen ya- sayı bir kez daha Meclis'e iade etme hakb bu- lunuyor. Bunagöre Cumhurbaşkanı, anayasa- nın öngördüğü üçte ikilik çoğunluğun oyunu alarak Meclis'ten geçen yasayı onaylayabile- ceği gibi halkoylamasına da sunabilecek. Sezer'in milletvekili seçilme yaşını düşüren düzenlemeyi onaylayıp, orman arazilerinin satışını öngören değişikliği tek başına halkoy- lamasına göü.ebileceği \oırgulanıyor. çekmişti. Görmez, "yabancıbir erkekten ahnan sperm ile bir kadının gebeüği olarak" tanım- lanan kiralık annelik konusun- da Diyanet ile de karşı karşıya kalmıştı. Kiralık anneliğin zi- na olmadığını belırten Görmez. "Zina iki bireyin toplumsal bir akit gerçekleşmeden cinsel bir- leşmesidu*. Bu durumun zinay- la ilgisi yok, aksine insani bir olay. Insanlar, böyle bir şeyi yap- ma gereğini duyduklarma göre insanidir. Daha çok yeni bir olay okhığu için dinen doğrudan bu- nunla ilgüi bir fetva çıkanhnaz" görüşlerini savunmuştu. Musa Carullah'a yöneük tez çahşması Görmez, 1917 yılında Kazan Türkleri Kongresi'nde sundu- ğu "Kuranı Kerim Ayeti Keri- melerinin Ntırlan Huzurunda Hatun" adlı eseriyle çok bü- yük bir tarhşma yaratan din bil- gını Musa CaruHah'a yönelik tez çahşması ile de tanınıyor. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Gölge Oyunu... Kafanıza hiçbir şeyi takmayın, gezip, yiyin eğle- nin, yazılanlara, çizilenlere aldınş etmeyin!.. Ekonomi tıkır tıkır işliyor!.. Ne işsizlik kaldı, ne de yoksulluk!.. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle birkaç gün tatil yapmaya, çocuklanna yurtdışında okuma- ları için burs veren işadamı arkadaşının yanınagit- ti... Herkesin keyfi yerinde!.. Reyyan ve Bilal mutlu!.. Nikâh töreni bitti ama gazeteler çarşaf çarşaf Tür- banh Diana'y\ anlatıyoriar, Erdoğan ailesi üzerine övgülerdüzüyorlar... Tayyip Erdoğan ve Silvio Bertusconi'nin fotoğ- raflan... Tıpkı aileden biri gibi Berlusconi!.. Emine Hanım, Tayyip Bey, Reyyan!.. Sanki Berlusconi Kasımpaşa'da doğmuş, Tay- yip'le çocukluğu Dolapdere'de geçmiş!.. Birbirlerine ön isimleriyle sesleniyorlar!.. Çoksamimiler!.. Oysa, yaşamlan boyunca en fazla iki-üç saat bir- likte olmuşlar!.. Hürriyet yazan Ayşe Arman'ı okuyorum... Ayşe Hanım yedi bin kişinin katıldığı nikâh töre- nine değil de uzaya gitmiş gibi... Aslında, nikâha gitmeden önce şöyle bir Fa- tih'in Çarşamba semtini, uzak gelmezse Sultan- beyli'yi dolaşmalıydı... Bu bir nikâh mıydı, yoksa siyasi şov muydu tar- tışılır!.. Ben hep Reyyan'ın fotoğraflarına bakıyorum... Benim düşünüp de yazamadığımı Ayşe Hanım yazmış: "Kız çok güzel ve şeker. Evcilik oynamaya ha- zırgibi duruyor..." • • • Siz boş verin yazılıp çizilenlere... Ekonomi tıkır tıkır işliyor, faizler, enflasyon düşü- yor, AKP'nin demokrasi devrimi sürüyor, Türkiye demokrasi ve hukuk yolunda hızla ileıiiyor!.. Kirazı Bulgaristan dan. pamuğu ABD, Yunanis- tan ve Suriye'den, kavun, karpuzu Iran'dan ithal ediyoruz!.. lyimser olun, enseyi karartmayın!.. Bakın tüm Avrupa basını 'Türbanh Diana 'yı man- şetlere çıkarmış!.. Daha ne istiyorsunuz? Belanızı mı? Tövbe, tövbe!.. Şimdı sıra Irak'a asker göndermede!.. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, değişen dünyayı anlamakta zoriuk çekiyor!.. Onun kafası 1930'larda kalmış!.. Yırmi yaşındaki ana kuzulannı gönderelim Irak'a... Aman ha, Bush'u öfkelendirmeyelim, bu Co- ni'nin ne yapacağı hiç belli olmaz!.. Can Dündar soruyor dünkü yazısında: "Peki bu ömür kime ait?" Ah sevgili Can kardeş!.. Böyle soru sorulur mu? Yaşam nedir, sevgi nedir, aşk nedir? Pek sorulmaz bu sorular Türkiye'de!.. Yaşamı türkûlü çiçekli dallarda çoğaltmak, saçlanna karanfil takan çocukları seyretmek, ge- celeri erıtıp ters yüz ederek sevinçleri yasemin kokulanyla yüreklere sindirmek zordur Türki- ye'de!.. Güzel şeyler yazmak varken böyle konulara gir- mek biliyorum saflık oluyor!.. Şöyle, Tayyip'in çocukluğunu yazıp ilkokulda sı- nıfta güzel sesiyle nasıl ezan okuduğunu anlat- sam, değişen dünyadan söz edip "Mehmetçik Irak'a girmeli" desem, Bağdatlı kadınların ABD işgalinden sonra özgüriüklerine kavuştuklannı yaz- sam, epey alkış alınm!.. Hele Tayyip le Silvio'nun arkadaşlıklarını dizi röportaj olarak hazırlasam, yer yerinden oynar... Az daha unutuyordum... • • • Bir gazeteci olarak her sabah Tayyip Bey'in da- nışmanlannı arayıp "Gazetemizin manşetini beğen- diniz mi, yazımı okudunuz mu" diye sorsam, on- lar da bana "Çokiyi, gaza basmayı sürdür, asker- leri silkele" deseler zevkten dört köşe olmaz mıy- dım!.. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz... Gölge oyunu gibi bir şey!.. Gazeteciliğin "yalakalığa" dönüştüğü birdönem- den geçiyoruz!.. 'Sıkmabaş'lı genç kızlan, kadınlan 'çağdaş Tür- kiye 'nin görüntüsü' olarak sunanlar acaba bir gün yazdıklanndan utanmayacaklar mı? hikmetcetinkaya@cumhuriyet.com.tr www.hikmetcetinkaya.org Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 CHP il kongreleri sürüyor Günay tüzük değişıldıği istedi CEMİLCİĞEREVI SAMSUN - Ordu'da eski CHP Genel Sekre- teri Ertuğrul Günay 'ın di\'an başkanlıgını yap- tığı CHP il kongresin- de ahnan ve "Parti Mec- Ksi (PM) seciminde ay- ncahkfa yöntemlerin kal- duıbnası" maddesüıin de aralannda bulundu- ğu kararlar tüzük deği- şikliği için kurultaya gö- türülecek. Günay, kongrede "PM'nin 44 üyeye indi- ribnesi, PM seciminde a>Ticalıklı yöntemlerin kaldırılması ve genel merkez organlannda görev alanlann merkez yoldamasıve kontenjan aday olanıamasr yö- nünde karar alındığını belirtti. Ordu kongre- sinde alınan kararlann il örgütlerine bildirilerek tüzük değişikliği için kongre karan almalan da istendi. CHPSamsunÖÖrgü- tü'nde görev dağılımı yapıldı. CHP Merkez Yürütme Kurulu tara- fından Samsun II Baş- kanlığı göre\ine getiri- len Hüseyin Değerli. başkan yardımcılıklan- na Hakkı Tomaç, Ata Giritli, fsmet Orman, Ayhan Çakır, Fikri Ana- rat ve Ahmet San'yı atadı. _ r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog