Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 4 HABERLER Terör örgütünün kullanabileceği internet adresine eylemlerde ölen yurttaşlann fotoğraflan kondu KADEK'ekarşı sanalsavaşANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -PKK KADEK'e karşı'kırsal alan- da sürdürdüğü mücadeleyi kazanan Genelkurmay, örgütün elektronik ortamda propaganda yapmasını da engellemeye çalışıyor. Örgütün isim değiştirmesinden sonra alabileceği "wwwJkadek.org" adresine daha ön- ceki eylemlerde yaşamını yitiren yurttaşlann basında çıkan fotoğraf- lan kondu. KADEK'in terör örgürü olarak kabul edilmesi için uluslararası alan- da yoğun çaba gösteren Genelkur- may, örgütün isim değiştirmesinden 3 milletvekili katılacak • KADEK'in terör örgütü olarak kabul edilmesi için uluslararası alanda yoğun çaba gösteren Genelkurmay, örgütün isim değiştirmesinden sonra internet aracılığıyla propaganda yapmasını engellemeye yönelik önlemler de aldı. sonra internet ortamında propagan- da yapmasını engellemeye yönelik önlemler de alıyor. Bu kapsamda ör- gütün kullanabileceği adrese KA- DEK'in daha önceki eylemleriyle ilgili belgeler kondu. Genelkurmay'ın internet sitesinde yer alan ve örgü- tün eylemleri sonucu yaşamını yiti- ren yurttaşlar, sabote edilen tesisle- re ilişkin fotoğraflar, bir önsöz eşli- ğinde sitede yayımlanıyor. Örgütün eylemlerini içeren albüm- de 1984 yılından bu yana yapılan ey- lemleri, kronolojik sıraya göre yer alıyor. Albümde terör örgütünün bölge- deki okul, cami ve diğer tesıslere yö- nelik sabotaj eylemlerinın fotoğraf- lan ile TSK'nin terörle mücadelesi- ni içeren fotoğraflar da yer alıyor. Türk askerlerinin teslim olan terör örgürü mensuplanna gösterdiği mu- ameleyı belgeleyen fotoğraflann da bulunduğu albümde köy destek uy- gulamalannda gerçekleştirilen faali- yetlere de yer veriliyor. Albümün önsözünde ise örgüt ile mücadelenin bölge halkına, Türki- ye'ye etkileri istatistiklerle veriliyor. Önsözde, örgütün 1984'ten bu yana sivil halka, çocuk, kadın, öğretmen, din adamı aynmı yapmaksızın yö- nelttiği saldınlar sonucu 11 bin 483 sivil, 5 bin 871 güvenlik görevlisinin şehit olduğu vurgulanıyor. Örgütün adı PKK iken daha sonra strateji değişikliği ile KADEK adını aldığı, gerçekte değişen bir şey olma- dığı belirtılen önsözde, "Bugüneka- dar 30 binin üzerinde insanımızı kat- leden ve yapnuş olduğu bunca tahri- bat ortada iken örgütün maske taka- rak terörist kimliğinden kurtulması mümkün değüdjr" denılıyor. Örgüt, ad değiştirmesinın ardından, kurulu- şundan bu yana aylık olarak çıkardı- ğı dergisinin de yer aldığı "pkk.org" sıtesini kaparmıştı. AKP'nin sandalye sayısı 369 'a çıkacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP, 2. kuruluş yıldönümü töreninde Meclis'teki sandalye sayısını 369'a çıkaracak. Milletvekili sayısını anayasa değişikliği için gerekli olan nitelikli çoğunluğun üzerine çıkarmaya hazırlanan iktidar partisi, 5 bin kişilik kutlamayla gövde gösterisi yapacak. AKP'nin 2. kuruluş yıldönümü kutlamalan için yann Bilkent Oteli ve Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde etkinlik düzenlenecek. Kurucular Kurulu üyeleriyle ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra genel merkezde "Fotoğraflarla AKP" sergısini açacak. Kutlama programı öğleden sonra Bilkent Otel'de kurucular kurulu toplantısı ile sürecek. Akşam da 4-5 bin kişilik Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde konser ve tören düzenlenecek. Bu törende sinevizyon gösterisi ve Erdoğan'ın konuşmasının ardından Adnan Şenses konser verecek. AKP'li organizatörlerin, gösteri için folk , ^ ^ _ ^ ^ _ ^ ^ _ _ ^ ^ _ _ dans grubu Anadolu Yann kuruluş yıldönümü töreninde partiye 3 milletvekilinin katılması bekleniyor. Aynı gün AKP'ye katılacak olan Melih Gökçek'in yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, eski Bakan Işılay Saygm'ın da tzmir Büyükşehir Belediye Bakanlığı için aday olması bekleniyor. Ateşi ile yaptıklan görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. Bunun üzerine Adnan Şenses'e öneri götürüldüğü öğrenildi. Erdoğan'ın yakın arkadaşı ve aynı zamanda akaryakıt bayisi sahibi olan Şenses, bir açılış töreninde verdiği konserin ardından akaryakıt bayilerinin kânnın yükseltilmesi için ricada bulunmuş ve bu istemi yerine getirilmişti. Partiye katılunlar da gösteri ^ — merkezindeki törende gerçekleştirilecek. ANAP'tan aynlan Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan, AKP'ye katılacağını daha önce açıklamıştı. CHP'den aynlan Ağn milletvekili Cemal Kaya ile Batman milletvekili Nezir Nasıroğlu'nun da yann AKP'ye katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda iktidar partisinin parlamento çoğunluğu 369'u bulacak. TBMM Başkanı oy kullanamadığı için oy kullanabilen AKP'li sayısı 368 olacak. Anayasa değişikliklerinde halkoylaması zorunluluğunu ortadan kaldıran nitelikli çoğunluk olarak 367 kabul oyu gerekiyor. Ancak her koşulda Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliklerini halkoyuna sunma yetkisi bulunuyor. Belediye adaylan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile eski ANAP'lı Devlet Bakanı Işday Saygın ve ANAP'lı Kars Belediye Başkanı ABNaifbeyogJu'nun da AKP'ye geçmesi bekleniyor. Gökçek'in yine Ankara'dan büyükşehir belediye başkan adayı olması, Işılay Saygın'ın da Izmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi bekleniyor. Esenyurt temsikiliğinin açıhşmda konuşan DtSK Başkanı Çelebi yerel seçimierde emekçiden yana tavır alanla- n destekleyeceklerini belirtti. Törene Esenyurt Beledrye Başkanı, Hak-İş ve Türk-lş bölge temsilcileri de kaüktı. Çelebi, siyasete yön vermek için örgütlenme çağnsı yaptı Esenyurt'ta işsizlere merkez tstanbul Haber Senisi - Türki- ye Devrimci lşçi Sendikalan Kon- federasyonu (DlSK) Genel Baş- kanı Süleyman Çelebi, Esenyurt ve çevresindeki işçiler, işsizler ve emekliler için Esenyurt temsilci- liğini açn. Çelebi, siyasete yön vermek ve müdahale etmek için örgütlenme çağnsı yaptı. Temsilciliğin açüışında konuşan Çelebi, "Emek Pİatfornıu toplan- ulan, sırf toplanû yapılsm drye, birsürecin taşuunasma yararsağ- iamayacaktır. Biz içtenbkü, sami- nıi her türlü karann önünde dik olarak var olacağız, ama bağun- SE pofitikalanmıa da ortaya ko- yacağH" dedi. Çelebi, yeni yasal düzenlemelerle sendikaİannönün- de yeni örgütlenme alanlannın açüdığını, bunun sendikal müca- dele için önemli bir süreç olaca- ğını söyledi. Çelebi, "Eğer bu- giin mevcutyönetimjerden rahat- sızhk duyuyorsak, nedeni örgüt- sûz obnamızdır. Siyasete yön ver- mek ve müdahak etmek için ör- güdenmek gerekmektedir'' dedi. Çapan: Çözûm drgûHenme Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan da Türkiye'nin sorunlannın çözümünün fşçi sı- nıfinın örgütlü mücadelesinden ve sol kesimin birlikte hareket et- mesinden geçtiğini belirtti. Ça- pan şöyle konuştu: "Ozgör birey ve özgür toptumun ohjşmasında DtSKbüyükmücadeieJervermiş- tir. Türkiye'de gerçek anlamda emeğin örgütlü mücadelesi DİSK'in mücadeleshle başlamış- ür. Bugüıı yaşadığımız rejim s- kmüsı 12 Eyiül'ün yaratüğı bir» kmodır. Mustafa Kemal vearka- daşlannm mirasmıvağmalayarak hermahafledemflyoneryararaJar. Çözüm işçi smriının örğütJenme- sinde, sohın birlikte hareketetme- sindedir. Sendikaiardan ild şeyis- tiyorum. Sendika külturündeyağ- ma yoktur. Sendikal çahşmalar konusundaeğtimverecekbfr okul gerekiyor. tkincisi çok önemli. DlSK diğer sendikalarla birlikte Türkrye'de siyasetyehjazesiniyön- lendinnegayretiiçindeotmahdnf Şişli Belediye Başkanı Sangül, şenliklere 7 bin kişiyle gidiyor Erdoğan, Hacıbektaş yolcusu ŞişB Belediye Başkanı Mustafa SangüL ANKARA/lSTANBUL (Cumhuri- yet)-Nevşehır'in Hacıbektaş ilçesinde bu yıl 40. ulusal ve 12. uluslararası bo- yutta düzenlenen "Hacı Bektaş VeüAn- ma Törenleri ve Kültür Sanat Etkintik- leri" devletin zirvesini bir araya getire- cek. Hacıbektaş'ta 16 Ağustos Cumar- tesi günü yapılacak açılış törenine Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP liden Deniz Baykal ın yanı sıra çok sa- yıda bakan ve milletvekilinin katılımı kesinleşirken, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de törende yer alması bekleniyor Hacı Bektaş Veli anma törenlerine Sezer, TBMM Başkanı BuJentAnnç, Er- doğan, çok sayıda bakan ve milletveki- li ile Baykal'ın davet edildiği. çağnlı- lann büyük bölümünün törene katılımı- nrn bekîendiği öğrenildi. Baykal ile Er- doğan'ın açılış törenine katılrmı kesin- leşti. Erdoğan tören ve kültür sanat et- kinlilderine kahldıktan sonra aynı gün Bodrum'a geçerek, Turgutreis Yat Li- manı'nın açılışını yapacak. Şişli'nin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Sangül, Hacı Bektaş Veli'yi an- ma törenlerine 7 bin kişiyle birlikte gi- diyor. Sangül, etkinliklere katılmak için 15 Ağustos'ta Istanbul'dan hareket ede- cek. 170 otobüsle yola çıkacak kafile- nin masraflan sponsor fırmalar tarafın- dan karşılanacak. Sangül, Hacı Bektaş Veh' 'nin banşçıl yaşam felsefesinin için- de bulunduğumuz yüzyılda daha da bü- yük bir önem taşıdığını belirtti. İttifak yok Cem 'in çağnsına CHPde hayırdedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-YTP Genel" Başkanı İsmail Cem'in yerel seçimierde ittifak çağnsına DSP'nin ardından CHP'den de olumsuz yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, "sohı bölenlerin, beceriksiz iktidann gebnesine yol açanlann birük çağnsının inandıncı olnıadığını" söyledi. Birlik çağnsında bulunan YTP ve SHP liderlerinin adlannın büyük kentlerde belediye başkan adaylığı için geçtiğine dikkat çeken Selvi, "Belediye başkan adayı olmak için mudak parti mi kurnîak gerekiyor? Bütünleşme isteyenkr samimiyse seçimierde CHP aday iannı destekter" dedi. Selvi, Cem'in çağnsıyla ilgili olarak, her yerel-genel seçim yaklaştığuıda solda birlik çağnlannın ortaya çıktığına dikkat çekerek " Bunlar yüzeysektir. tnandıncı olnıaktan uzaktjr" dıye konuştu. Karayalçın'dan ittjfaka destek SHP Genel Başkanı Murat Karayalçuı ise Eğitim-Sen Genel Merkezi'ni ziyaretinde bir gazetecinin, Cem'in işbirliği çağnsını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, bunu çok olumlu karşıladıklannı belirtti. Karayalçın, "CMursa iyi ohır, yararh olur, doğru ohır. bhnazsa her parti kuşkusuz kendisi olarak seçimegider"dedi. Karayalçın, bu çerçevede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup olmayacağı sorusuna ise "Herhangi bir Ankarah. Ankara Büyükşehir Beledrye Başkanlığı için adayüğını kovabifir" \anıtını \erdi. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyet.com.tr Her türkünün kendine göre bir öy- küsü olur. Harta bu öyküleryöreden yöreye değişir. Yalnız türkülerin de- ğil, yer isimlerinin de öyküleri çok- tur. örneğin Silifke yolundaki "Kız Ka/es/"nin, Istanbul'daki "Kızkule- s/"nin çeşitli öyküleri olduğunu bili- riz. Türkülerin öyküleri tartışmalıdır. Yaşar Özürküt, önemli bir iş yapı- yor. Türkülerin arkeologu gibi yıllar- dır, türkülerin öykülerini topluyor. Ya- şar özürküt, uzun yıllar Isveç'te zo- runlu ikametinden sonra Büyüka- da'yayerleşti. Eşi Sermin Özürküt, Isveç Parlamentosu'nda milletveki- li. Bu yüzden Yaşar, Isveç'le Büyü- kada arasında gidip geliyor. Yaşamı- nın önemli bir kısmı ise Anadolu'da geçiyor. Çünkü o türkülerin öyküle- rinin peşinde. Kültür Bakanlığı'nın katkılanyla ha- zırladığı "öyküleriyle Türküler" ki- tap-CD dizisinin dördüncüsünü çı- kardı. Kitabın ilk bölümü "Türküle- re Emek Verenler" başlığını taşıyor. Muzaffer Akgün, Can Etili ile söy- leşiler yer alıyor bu bölümde. Muzaf- 'Karadır Kaşların Ferman Yazdınr 5 fer Akgün, bizim kuşak için bizden önceki kuşak için tam anlamıyla bir mitti. Türküyü onunla daha çok sev- miştik. Can Etili bir sonraki kuşak- tan. Can Etili, türkücülüğünün yanı sıra akademisyen oldu. Şimdi Istan- bul Teknik Üniversitesi Konservatu- an'nın başında ve profesör. • • • Yaşar özürküt'ün araştırmasının veya arkeolojik türkü kazısının önem- li ürünlerinden birisi, hepimizin çok iyi bildiği "Karadır Kaşlann Ferman Yazdınr" türküsü üzerine. Nezahat Bayram'ın dilinden milyonlara mal olan bu türkünün bir bilinen öyküsü var, bir de bilinmeyen. Bilinen öyküye göre bu türkü Ma- latyalı Fahri'ye ait. Yaşar özürküt, bu türkünün sahibinin Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden Mustafa Tuna olduğunu söylüyor. Türkünün öykü- sünü dinlemek üzere Mustafa Tu- na'yı Seyitgazi'de bulup onunla söy- leşi yapıyor. Mustafa Tuna, sevdiği kadına yaz- dığı bu türküyü gizliyor. Çünkü bu aşk, bu türkü bilinmesin istiyor. Kadın başkasıyla, Mustafa Tuna başkasıy- la evleniyor. Ikisinin de çocuklan olu- yor. öyküyü Mustafa Tuna'nın anlatı- mından aktanyorum: "Kızın babası Rum'dan dönme idi. Babam, 'Ben soyuma Rum kanı katmam' diye iti- raz etti... Belki de isabetliydi. Gönül ferman dinlemediği için biz kızı ka- çırmaya karar verdik... Benim aracı kadınlanm vardı. Haber getirip gö- türen. Onlardan kızın ertesigün çeş- meye geleceğini öğrendim. Biryan- dan da kızın kına hazırlığı var. Bu iş bitiyor, biz bunu önleyelim dedik." "Kızın eviyle, Kuruçeşme arasın- da dar bir sokak var. Arabayı soka- ğın başına çektik. Bir gün önceden de atlan nallatmışız. Kız testileri su doldurup omzuna almış. Sokak dar kaçacak göçecek yeryok. Sabahın da körü. Kızı yakaladım. Duvara çarptım. Omzundaki su testileri kı- nldı. Kucaklayıp arabaya attım. At- lan kırbaçladık. Yolakoyulduk... Ara- bacı yolu şaşırdı. Eskişehir yoluna saptı. Zaten arabacı Raşit saralıy- dı. Nöbetituttu, titriyor. Birelimle kı- zın ağzını kapatıyor, ötekiyle Raşit'i tutuyorum. Yulan kavrayıp, atlannsır- tına bineceğim, ama bu defa öteki- ler arabadan düşecekler. Atlar ba- şıboş koşuyorlar. Aniden birde kar- şıdan kamyon çıktı. Kamyonu gö- ren atlar ürktü, anayoldan çıkıp or- man yoluna saptı araba... Kızıltepe Ormanı diyoruz, şu karşıdaki orman. O arada millet de peşimize düşmüş. Jandarma süvarisi biryandan çevir- di; kızın nişanlısının akrabalan öte yandan üstümüze geldiler... Teslim olmak zorunda kaldık." "Götürdüler tevkif ettiler. Bir se- neye mahkûm edildim. Yıl 1944 tek parti dönemi... Ben Seyitgazi'de ilk yirmiyedi günlük hapisliğimde saz- la türküyü söylemeye başlamıştım. Hapishaneden dışanya taştı türkü.. öyle meşhur oldu ki türkü, Eskişe- hir yıkılıyor... Ben günümü tamam- layıp çıkacağım sırada, Hakkı Efen- di, yani kızın babası haber gönde- riyor, 'tahliye olduğunda doğruca bize gelsin görüşelim' diyor. Ama babam kabul etmiyor. Ben babamı karşıma alıp da onlara gitmedim." "Ben kızla görüşüyorum, ama ba- basına gitmedim. Hatta hiç unutmu- yorum, aracılar vasıtasıyla kız bana bir çevre göndermişti. Baktım ol- mayacak, babam reddediyor, 1948'de terk-i diyar eyleyip Anka- ra'ya gittim." Mustafa Tuna evleni- yor. Sevdiği kız da evleniyor. Uzun yıllar sonra Seyitgazi'ye dönmüş. Sevdiği kadının adını söylemek is- temiyor. Çünkü o da orada yaşıyor- muş. Işte ünlü türküden bazı bölümler: "Karadırkaşlann ferman yazdınr,/Bu aşk beni diyar diyar gezdirir,ILokman Hekim gelse yaram azdmrJYaramı sarmaya yar kendi gelsin" Ne güzeldir, türkülerin öyküleri. Yaşar özürküt'e teşekkürler. GLOBAXıPOLİTtKÜLTÜR ERGtN YILDIZOĞLU Köppüden Önceki Son Çıkış... Gazetesiz, TVsız bir haftadan sonra, zamanın gü- rültüsünü yeniden yakalayabilmek için biriken ga- zeteleri tarayınca ağustos (tatil) ayında olmamıza rağmen olayların yoğunluğu ve yaratılmaya çalışı- lan "seçeneksizlik" ruh haii dikkatimi çekti; belleğim- de "Köprüden önceki son çıkış" levhası canlan- oY Olaylar yoğun ama... Gazeteler her gün, ekonomiden siyasete, jeopo- litiğe, hatta sanata ilişkin önemli bir haber yayımla- mayı becerebilmişler. örneğin, Erdoğan'ın, Hik- metyar'ın dızinin dıbinde çekilmiş resmi ıbret veri- ciydi, ama radikalliğinin değil, aksine, karakterinin "esnekliğinin" bir kanıtı olarak. Dün Hikmetyar, bu- gün Beriusconi, hatta Wolfowitz. Teslim etmek gerekir ki, her mide bunu öğütemez. Nitekim, Müs- lüman hareketin belki de tek ilginç şairi Ismet Özel'in, Milliyet'le yaptığı "şaşırtıcı" söyleşinin de teması buydu. Gerçi 1990'lardaki "Of not being a jew"da "otantik" bir refleksın belirtileri, düş kınklıklannın bu- naltısı vardı ama bu nokta henüz uzaktı, özel için... Oğluna 17yaşındagelinalan Erdoğan isedüğün- de çok mutluymuş; "Türkiye'nin mürüvvetini de görmeye başladık" sözlerını okuyunca, aklıma "Neden öyleyse IMF'ye borçları erteletmek zo- runda kaldınız?" sorusu geldı. Bu sorunun jeopo- litik cevabını bir kenara bırakır, kendimizi ekonomiy- le sınırlarsak şöyle garıp bir tabloyla karşılaşırız: IMF programını kölece uygulayan Türkiye kendini derin bir krize girmekten kurtaramamıştı; ama yine köle- ce IMF reçetesini izlemeye devam etti. "Kriz bitti", "mürüvvet" filan derken, gelinen noktanın tek bıran- lamı var: IMF programları Türkiye'yi borçlannı öde- yecek noktaya bile getırememiş! 'Seçenek yok' değil! Seçenek çok! Tüm bunlar olurken, Tayland Başbakanı, IMF'ye olan borçlarının son dılımını ödediklerinı açıkladı. Tayland bayrağı önünde yaptığı konuşmada, milyar- der ışadamı, Başbakan Thaksin Shinawatra, "Ül- kemizi bir daha dünya kaprtalizmine yem etme- yeceğiz" dıyordu. Tayland bunu nasıl mı becerdi? IMF'nin programını uygulamayı bırakarak, IMF'nın verdiği yeni kredileri almayı reddederek, buna kar- şılık dünya ekonomısıyle ilişkisini kesmeden ama ulu- sal ekonomının üretim kapasitesını, içtalebi, mali pi- yasalan özellikle banka krizını devlet yönlendirme- siyle istıkrara sokmayaöncelik vererek... Iki yıldır ıs- tikrar içinde büyüyen Tayland'ın borsası bu yıl, hem de dolar cinsinden yüzde 40 tırmandı. TÜSİAD Baş- kanı'ysa hâlâ bize ıkı yıl daha IMF programı, "kemo- terapi" gerekir diyor. Sakın Sayın Başkan'ın kurulu- şunun üyeleri artık, varlıklarını kendi üretken faali- yetlerinedeğil de IMF kredılerine bağlamış olmasın- lar? Kamikaze kapitalizmi ışte... Jeopolıtiğe gelince, IMF borçları ertelerken, Baş- bakan Yardımcısı Gül ABD'ye Irak'ta düzeni sağla- mak için askergöndenmeyı teklif ediyormuş. "Bu iki olay arasında bir ilişki var mı?" dıye sormayıp, bu "düzeni sağlamanın" anlamı üzerinde duralım. Irak'ta işgal var, halk sömürgeleştirme sürecine di- reniyor. Direniş giderek yayılıyor, Ürdün elçiliğine yönelik bombalı saldın yeni birgelişmenin işaretı. Ye- ni direniş örgütleri ortaya çıkıyor. ABD verdiği kayıp- ların gerçek sayısını gizlemeye çalışırken, BBC 150'den fazla ölüden söz edıyor. Düzeni korumak bu haklı ve güçlü direnişi bastrmaya talip olmak- la eşanlamlı değil mi? Düzeni korumayagidecekolan- lar mazlumlara, hem de kendi dininden mazlumla- ra kurşun sıkmak, can almak zorunda kalmayacak- lar mı? Bu işi yaparken ölenlerin, insani, ahlaki ve hatta din karşısında (şahadet) durumu ne olacak? Yoksa Ismet Ozel haklı mı? Türkiye'de "Islami ke- simde bütün öncelik çıkar hesabında" mı?.. "Is- lamcılar sadece pastanın peşinde" mi? Cenin katlıamı, Irak savaşı sırasında camiler bu nedenle mi sessizdi? Bu yüzden mi Irak'a asker, IMF'ye de- vam... Ülkede bir seçeneksizlik ruh halini egemen kılmak isteyenler, "IMF'den başka çare yok", "AKP'ye al- tematifyok", "Irak'a girmekzorvndayız"'diyorlar. Sa- kın tüm bu şamata bu üç seçeneğin de sahteliğinin geniş kitlelerce görülmeye başlamasına ilişkin bir kor- kudan kaynaklanmasın? Sakın tarih, gündeme ye- ni bir seçeneği getirmekte olmasın? Aman köprü- den önceki son çıkışa dikkat! Aydın E Tipi'nde yeni iddialar Cezaevinde dayakbitmiyor TEVFİKAKBAŞ AYDIN-Aydın ETi- pi Cezaevi'nde çocuk mahkûmlann dövülme- si olayına bir yenisi da- ha eklendi. A.D. adh çocuk mah- kûmun gardiyanlartara- findan dövülerek felç ol- masıyla ortaya çıkan da- yak olayının arkası kesil- miyor. Çeşitli suçlardan Aydın E Tipi Ceza- evi'nde tutuklu bulanan AJB. (17), EJK.(16)ve O.Y.(17)adhçocuklann yakınlan Aydın Baro- su'na başvTirarak kendi- lerine yardımcı olunma- sıru istedi. Mahkûmla- nn yakınlan, Çocuk Haklan Komisyonu Baş- kanlığı'na \erdikleri dı- lekçelerinde, çocuklan- nın koğuşta gardiyanlar tarafindan dö\ülerek psi- kolojilerinin bozulduğu- nun raporla saptandığı- nı belirterek sa\cılığa suç duyurusunda bulu- nulmasını istediler. Ko- misyon Başkanı Avukat CanevCömertde mah- kûm yakınlannın başvu- rulannın sürdüğünü vur- gulayarak şunlan söyle- di: "Daha önce de tzmir Yeşflyurt Devlet Hasta- nesi'nde yediği dayakyü- zünden felç olduğu sağ- hk kurulunca da sapta- nan dört çocuk mahku- nıun babalan komisyo- numuzabaşvurnHiş, ko- nu Cumhurhet Başsav- cıhğı'na aktarılarak so- ruşturma başlatılnııştır. Son olarak üç çocuğun yakmı bize sıgmdı. Eti- mizdeki bulgularia Ay- dın Cumhuriyet Başsav- cılığına suç duyurusun- da bulunarak gardiyan- lar ve cezaevi yönetimi hakkında soruşturma başlanlmasını istedik." Yönetimden tehdit Öte yandan, cezaevi yöneticilerinin mahkûm yakınlannı gazetecilerle görüşmeleri durumunda ziyaretlerinin kısıtlana- cağı yönünde tehdit et- tikleri öne sürüldü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog