Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

13 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİyET SAYFA HABERLER Berlusconi tartısması Gayrimüslim tanık sakıncalı değil SÖZÇtZGİNİN Turhan Selçuk ANKARA (ANKA) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun dü- ğününde Katolik bir Hı- ristiyan olan Italya Baş- bakanı Silvio Berlusco- ni'nin nikâh tanıklığı, ila- hiyatçılar arasında farkJı çağnşım buldu. Cumhuriyet Cniversite- si Ilahiyat Fakültesi Öğ- retım Üyesı Enbiya Yüdı- nm, "Nikâh için şahide ve şahitiereihtiyaç vardır. Bu ItimseJerin gayrimüslim ol- ması bir sakınca doğur- muyor" dedi. Enbiya, "Ya- ni nikâh şahitliğinin dinle alakası yok. Başbakanın böyle bir tercihte bulun- ması da iyi bir şey" dedi. Uludağ Üniversitesi Ila- hiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren ise "Resmi ni- kâhlar dini nikâhların onaylanması olur. Bizitn görüşümüz bu. Yani res- mi nikâhta bu durum ka- bul edildigine göre dini ni- kâhı da kapsar. Ancak İs- lama göre bu durum engel ve sakıncaJı olduğu halde Medeni Kanun bumı kabul ediyor. Dolayısıyla prob- lem değiL" dedi. 'Diyanetçiler bflir' CHP mılletvekilı Prof. Dr. Yaşar Nuri Oztürk de olayın dini yönüyle ilgi- lenmediğini belirterek "Bunu Diyanetçiler bilir. Ben, o adam (Berlusconi) oraya geta'p nikâh şahitliği yapüğı için, geleceğimi bil- dirdiğim halde o nikâha kablmadım" diye konuş- tu. Çukurova Üniversite- si Öğretim üyesi Prof. Dr. AH Osman Ateş ise insan- lann hepsinm tanık olabi- leceğini bildirirken şunla- n söyledi: "Berfusconi'nin şahitiigi dinen sakıncalı bir olgu değiL Nikâhta önem- Bolan hakve adaletin ayak- ta rutulması." VUR PATU\SIN, ÇAL OYNASIN Robert'te 107, Fransız Lisesi'nde 40 kontenjan açığı var. Okullar puanlannı düşürdü ÖÖzel okullarboşkaldıEğitimServisi-Özel Türk ve yabancı okullar, asıl ve yedek liste kayıtlan boş kaldı. Amerikan Robert Lisesi'nin 47 kız, 60 erkek olmak üzere toplam 107, St. Mıchel Fransız Lisesi'nin ise 40 kontenjan açığı bulunuyor. Diğer yabancı okullar ile Türk özel okullannın çoğu da kontenjanlannm büyük bölümünü dolduramadı. Özel okullar, kontenjanlannı doldurabilmek için taban puanlannı düşürdü. Özel okullarda dün başlayan ön kayıt dönemi, 28 Ağustos'ta bitecek. Okullarda açık kontenjan kalması halinde 1 Eylül tanhinde başlayacak olan son kayıt dönemi, Sınav Yürütme Kurulu'nca almacak karara kadar devam edecek. Yabancı özel okullann bu akşama kadar yapacaklan ön İcayıtlarda uygulayacaklan taban puanlar şöyle: OKULUN ADI Alman Lisesi (Kız) Alman Lisesi (Erkek) Amerikan Robert Lisesi (Kız) Amerikan Robert üsesi (Erkek) Kalyan Lisesi Beyoğlu Italyan Lisesi VKV Koç özel Usesi (Kız) VKV Koç Özel Lisesi (Erkek) Notre Dame De Sıon Lisesi St. Benoit Fransız üsesi St. Georg Avust. Lisesi St. Joseph Fransız Lisesi St. Michel Fransız üsesi St. Pulcherie Fransız üsesi Üsküdar Amerikan üsesi (Kız) Usküdar Amerikan Lisesi (Erkek) Izmır Amerikan Lisesi Izmir St. Joseph Fransız Lisesi Tarsus Amerikan Lisesi TABAN PUANI 727.000 730.010 736.891 745.300 650.000 620.035 725.004 725.024 621.992 610.002 685.000 621.992 621.997 591.007 723.018 731.064 600.000 600.000 601.000 5 derece artıs j ! Sıcak hava geliyor 15 ülkeden 80 yanşmacının kaüldığı yanşlann 1. etabına 15 otomobil, 29 motosiklet ve 5 kamyon kaüldL (AA) Kapadokya 'da ralli heyecanı SELAHATTİN ŞAHİN n § m sonuçlan şöyle: Otomobilde, ği Portekızden 5 numaralı Snatoz birinciliği 2 saat 58 dakika 2 sani- 3 saat 32 dakika 13 saniye ile kaza- NEVŞEHİR-Türkiye Otomobil y e üe Portekizli Mitsubıshi pilotu nırken. ıkincıhğı Fransızyanşçı \B- ve Motorsporlan Federasyonu ile Souza ve yardımcısı Magne ka- roir, üçüncülüğü ise Italyan yanş- Fransız Federasyonu'nun düzenle- zandı. Ikinciliği Schelesser pilotu çı Poffi elde etti. diğia 2003CrossCountr\Şampiyo- Fransız Lurquinve Schelesser, üçün- Kamyon dalında birinciliği Man nasTnın 6. ayağı dün Kapadokyada cülüğü Honda pilotu Rus Shmakov pilotu Fransız Jacquot ve Sünonin başladı. veOrlovaldı. Mercedes'inTürkpi- ikilisi 3 saat 50 dakıkayla alırken, Yanşın 1. etabıolan405kilomet- lotuVuralAkveyardımcısıGünay ikinciliği Rus Chagin ve Savostin, relik Göre-Sultanhanı etabı, kıran kı- Karacar ikilisi 15. sırada yanşı bi- üçüncülüğü ise Rus Marvdee ve ranabirmücadeleylesonaerdi.Ya- tırdi. Motosiklet dalında, birincili- Betyaev kazandı. Haber Merkezi - A\Tupa'da yaklaşık 1 aydır süren aşın sıcaklar, günlük hayatı olumsuz etkilerken Almanya'da Bild gazetesi hava durumunu, "Hepimiz Afrikah mı olacağız" başlığıyla duyurdu. Ingiltere, Fransa, Ispanya ve Almanya'da yaklaşık iki haftadır süren ka\Tirucu sıcaklar, cuma gününden itibaren 5-10 derece düşerek yerini serin havaya bırakacak. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası hafta sonuyla birlikte Balkanlar ve Yunanistan, ardmdan da Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklıklann 3-5 derece artması bekleniyor. Sevgili FEYZA PERİNÇEKikaybettik. O'nu 13 Ağustos Çarşamba günü (bugün) saat 11.00'de İşçi Partisi İstanbul İl Merkezi önündeki törenden sonrasaat 13.00'te Teşvikiye Camii'nden hep birlikte uğurlayacağız. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz. AİLESİ Kuyumcu kuryesini gasp eden saldırganlar 2 kişiyi de silahla yaraladı 250 milyar liralık soygun İstanbul Haber Servisi- Eminönü'nde kuyumcu kuryesmi döverek 250 mil- yar lira değerinde dö\iz ve altın bulunan çantayı alan 3 silahlı soyguncu kendı- lerine müdahale eden es- naf ile yoldan geçen bir va- tandaşı da silahla yaralaya- rak kaçtı. Edinilen bilgiye göre, Afyon'daki birçok kuyumcu- nun kuryeliğini ya- pan AhrnetNecdet Ergun, kendisıne verilen altınlan iş- lenmek üzere tren- le istanbul' a getir- di. Kapalıçarşı'ya gitmek için Tahta- kale Uzun Çarşı Caddesi'nde yürü- yen Ergun'un yanına yak- laşan 20 yaşlanndaki bir kişi, elindeki çantayı ahnak istedi. Çantayı vermemek için direnen Ergun. yakın- daki 2 soyguncunun daha yardıma gelmesiyle dövü- lerek yere yatınldı. Er- gun'un, içinde 200 milyar döverek içinde 250milyarlira değerinde daviz ve altın bulunan çantayı alan söyguncularm yakalanmasına çalışılıyor. lira değerinde döviz ve 50 milyar lira değerinde hur- da altın bulunan çantasını alan 3 saldırgan, Sirkeci is- tikametine doğru koşarak kaçtı. Yaklaşık 50 metre uzaklaşan soygunculardan biri, Ergun'un yardım iste- mesi üzenne duruma mü- dahale eden çev- redeki esnaftan VeysiÖzdemirta- rafından yakala- narak yere yatınl- dı. Arkadaşlannın yakalandığını gö- ren diğer 2 saldır- gan ise tabancay- la Özdemır'e bir- kaç el ateş etti. Sağ bacağından \oıru- lan Özdemir'in ~ ~ " ~ elinden kurtulan soyguncu, diğer arkadaşla- nyla birlikte kaçtı. Açılan ateş sırasında, yolda yürü- yen İhsan Günbatı da seken kurşunlarla sol baldırından yaralandı. Polis, eşkâli be- lirlenen söyguncularm ya- kalanması amacıyla başlat- tığı çalışmayı sürdürüyor. Yeni ürünler Ülker, Cola Turka ile gjrdiği kola pazanndan son- ra, Ülker Golf markasıyla dondurma. Ülker Chewydent ile draje sakız ve Ülker Tûrk kahve- siflekah\e pazanna da adım atn. Yeni ürünler, Ülker Gnıbu Başkanı Necdet Buzbaş, İş Gefiş- tirme ve Ar-Ge Grubu Başkanı Zeki Sözen, Tü- keticiGrubu Başkanı Taner Karamollaoğlu, Tü- ketki Grubu Başkan Yardımcısı Kuthan Ergin- bilgiçveGıdaGrubuBaşkanı Metin Yurdagül'ün katıldığı bir basın toplantısı iletanıükta. Dondur- manm dağrtımına bu aybaşladıklannı ifadeeden KaramoDaoğlu, sakızve kahvenin dağrtmunm da buhaftadan itibarenbaşlayacağınıbildirdL (AA) GENİŞ AÇI HtKMET BtLA TÜPk Askeri Anzak DeğilŞimdi topluma salınan yeni korku şu: "Aman, anti-Amerikancılık yaprnayalım, yoksa işler da- ha kötü olur." Anti-Amerikancılık yapan var mı? "Kahrolsun Amerika" diyen bir avuç genç vardı. Onların bir kısmı 12 Mart ve 12 Eylül'de ya vuruldular ya asıldılar. Bir kısmı da Amerikan öğretileri doğrultusunda işadamı oldular. Arala- rında, medya mensubu olup Amerikan propa- gandasını başarıyla yürütenler de var. Başka var mı? O gün bugündür, şöyle bilmem kaçıncı hükü- metten bugünkü 59'uncu hükümete kadar han- gi hükümet anti-Amerikancı oldu? Iktidar partisi AKP anti-Amerikancı mı? Ana Muhalefet Partisi CHP anti-Amerikancı mı? Dünün iktidar ortakla- rı, bugünün muhalefet partileri anti-Amerikancı mı? Ama ne hikmetse Amerikalılann yaptırdığı an- ketler bile, Türk halkının en az yüzde 85'inin an- ti-Amerikancı olduğunu ortaya koyuyor. Acayip bir durum. Gel de çık işin içinden. Ya halkımız kendisi anti-Amerikancı olduğu halde, değişiklik olsun diye Amerikancıları işba- şına getirmiş. Ya işbaşına gelenler anti-Ameri- kancı olduklan halde iktidara geçince Amerikan- cı olmuşlar. Ya da Amerika, Amerika değil. Yoksa, halkın en az yüzde 85'ini anti-Ameri- kancı yapanlar, Amerika'nın kendisi ile Türki- ye'deki Amerikancı ortakları mıdır? Johnson mektuplarını yazan Amerika. Silah ambargosu koyan Amerika. Kredi ambargosu koyan Amerika. IMF işkenceleri yaptıran Amerika. Aşağılayan, horiayan Amerika. Süleymaniye baskınını yapan Amerika. Kürt devletini kuran Amerika. Bugüne kadar "dinsiz-imansız komünizm" düşmanlığı halkın Amerikan zulmüne katlanma- sını sağlıyordu. Artık o da yok. Aksine, Amerika, "Gel Irak'a, işgalime ortak ol. Benim askerimi korumak için senin askerin Müslüman Iraklılan öldürsün. Gerektiğinde kendisi de ölsün" diyor. "Komünizm tehlikesi"ne karşı Türkiye'den sa- vunma isteniyordu. Şimdi, saldırı isteniyor, işgal isteniyor. 1915'te Ingilizlerin emrinde Türkiye'yi işgale gelen Avustralya ve Yeni Zelanda askerie- ri (Anzaklar) gibi. Amerika'nın taşeronu olarak Irak'a asker gön- derince, anti-Amerikancılığın biteceği, Amerika ile yeniden balayı yaşanacağı öne sürülüyor. Ama bir olasılık pek dikkate alınmıyor. Ameri- ka'nın yedeğinde Irak'ın işgalıne katılmak, Türki- ye'de Amerikan karşıtlığının ve milliyetçiliğin da- ha da artmasına yol açabilir. Türk askerinin sihirii değneği yok. Türk askeri- nin de dahil olduğu uluslararası güç, Irak'ta dü- zen ve istikrar sağlanmasında başarı kazana- mazsa, Arap dünyasının bir bölümüyle belki de tü- müyle Türkiye arasında uzun yıllara yayılacak bir düşmanlık ortaya çıkarsa, Arap kökenli terör eylemleri Türkiye'yi hedef almaya başlarsa, Yılların birikimi ve Süleymaniye baskınının et- kisi altındaki Türk askeri ile Irak'ta gözü dönmüş Amerikan askeri arasında bir çatışma çıkarsa, Şehit cenazeleri birbiri ardına yurda gelmeye başlarsa, Türk askeri, Irak'ın en tehlikeli yerierinde Ame- rikan askerterini korumak için canını tehlikeye atarken, Irak'ın kuzeyinde -Türkiye'nin savaş sebebi saydığı- Kürt devleti oluşumu tamamla- nırsa, Siz asıl o zaman seyreyleyin anti-Amerikancı- hğı... hikmet.bila(â ntv.com.tr Tutuklulara NLP semineri • tstanbul Haber Senisi- NLP (Kişisel Gelişim Programı) uzmanı Münir Ankan, Üskü- dar Paşakapısı Cezaevi'ndeki tutuklulara, beyin güçlerini keşfederek mutlu olmalannı sağlamak amacıyla seminer verdi. Cezaevinin toplantı salonunu dolduran yaklaşık 120 adli tutukluya seslenen Ankan, "Beyin gücünüzü, beyin enerjinizi kullanarak yeniden umutlanmzı yeşertebilirsiniz" dedi. Semineri, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durmuş Yargı ile Cezaevi Savcısı tbrahim Konuk da dinledi. Arıklı'ya çarpan şoföre tahliye • İstanbul Haber Servisi - Vatan Dergi Grubu Yönetim Kurulu Başkam ve Vatan Gazetesi Yayın Kurulu üyesi Ercan Anklı'ya çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan halk otobüsü şofb'rü Ramazan Aksu, tahliye edildi. Şişli 9. Asliye Ceza Mahkemesi, "'delillerin toplandığını ve suçun taksirli suçlardan olmasını" dikkate alarak Aksu'nun tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini kararlaştrrarak duruşmayı erteledi. Bakanlıktan açıklama • ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Milli Eğitim Bakanlığı, gazetemizin dünkü sayısında yer alan "Öğrenciler vaaz verecek" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, bağış alımıyla ilgili düzenlemenin, tmam Hatip Liseleri Yönetmeliği taslağma, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği'ndeki benzer maddeye paralel olarak konulduğu belirtildi. Ancaİc açıklamada, haberde yer alan, bağış almanın Milli Eğitim Temel Yasası'na aykın olmasıyla ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmedi. Bakanlığın açıklamasmda, okul müdürlerinin vaaz vermesiyle ilgili hükmün mevcut yönetmelikte de olduğu kaydedildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog