Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

-13 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURIYET SAYFA SPOR spor@cunrıhuriyet.com.tr 19 Ulusal Basketbol Takımı'nın antrenörü Aydın Örs, Avrupa Şampiyonası finalleri öncesi çağnda bulundu: Türkiye 12 Dev'i desteklesinAHİFKIZILYALIN 2001 yılında bıraz da reklam kam- panyalan ıle sporseverlenn göniünde taht kuran ve o rüzgârla Avrupa ıkın- cilığuıe kadar tırmanan Ulusal Bas- lcetbol Takımımız. 2 yükk aradan son- ra yıne ayru ha\ ayı y akalamak ıstıyor İs veç 'tekı fınaller ıçın yoğun bır kamp dönemı yaşayan 12 Dev Adam, turnu- vadan turnuvav a koşarken, başantrenör Aydın Ors de'en ]>ı 5' ve'en ıyı benç " (yedek oyuncular) ıçın kollan sıvamış durumda. Ve Örs'e göre teknık, taktık ve mucadele kadar Ulusal Basketbol TakımTnın "sınerjrye, 'ılgı'ye de ge- reksınınıı var. Çünkü 12 Dev Adam, seyırcısıyle, med>asıyla, >önetıcısıy- le bütünleşüğı zamanlar 'gerçek' bırdev oluyor -12 Dev Adam, Avrupa Şampiyo- nası için nasü bir çalışma programı uyguluyor? AYD1N ÖRS-Belırledığımız prog- rama uygun bır çızgıde çalışıyoruz Kamp ıçın 43 gunluk bırprogram yap- mıştık Ve 8-9 oyuncuyla bırlıkte 7 Temmuz'dan daha önceden çalışma- lara başlamışük. Sakatlığı, kontrat prob- lemı olan sporculan ise takıp edıyor- duk. 5 Eylül'den önce hatta 20 Ağus- tos'ta sakatlıklar dışında gerçek gücü- miize ulaşacağımızı saruyorum. Kötüdeğiliz -Hazırlık maçlannda alınanyenil- gilermoralleribozuyormu? Örneğin Ulusal Futbol Takımı dapuan maç- lannda başanlı olduğu halde özel maçlarda istediği sonuçları yakala- yamtyor. Acaba Türk sporcusu özel maçlan sevmiyor mu? A.Ö.- Ulusal Futbol Takımı hakkın- da yorum yapa mam. Bu konu benım dışımda ama Basketbol Ulusal Takımı oynadığı hazırlık maçlannın yansından fazlasını kazandı Sonuçta hedef turnuva için bir dizi maç yapıyorsunuz. Ömeğın 2001 Av- rupa Şampiyonası ıçın bır on çalışma yaptık ve 14 maçlık bır turnuva ojna- mıştık. Ardından 2001 Avrupa Şampi- yonası ıçın yenıden bır 12-13 maçlık bır şampıyonaya katılrruştık Şımdı bunlann toplamına bakıldığında 40 maç edıyor. Bu maçlann çoğunda sert takımlarla oynamamıza rağmen yüz- desıne bakıldığında yüzde 60 oranın- da bir başan sÖz konusu.. Bu demek U lusal Basketbol Takımımız, 2 yıllık aradan sonra yine aynı havayı yakalamak istiyor. Yoğun bir kamp dönemi yaşayan 12 Dev Adam, turnuvadan turnuvaya koşarken başantrenör Aydın Örs 'en iyi 5' ve 'eniyi,bi için kollan sıva durumda. değıldır kı her maçı kazana- cağız ya da kaybedece- & - Peki, ça- lışma progra- mına yönelik eleştirilerin ne- denine? A.Ö- Bu takım her önemlı organızasyon öncesi birçalış- ma programı uygular. Şım- dı neden daha az çahşıyor di- ye eleştınler yapılıyor anla- mıyorum Ben çalışmaya ve antrenmana çok ınanan bır ınsanım. Geçmışıme baktığınız zaman Efes'te \ e dığer çalıştırdığım ta- kımlarda da bunugörür- sünüz Her saniyem planhdır. 43 günlük kampın programı 4 ay öncebıtmıştı Ufakte- fek değışıklıkler olur elbet Ornegındûnya şampıyonu Yugos- lavya sadece 40 gün çalışıp Amenka'ya gelmıştı geçen yıl. Çok yorgun oyun- culan vardı. Ancak iyi bir planlamay- la bunun altından kalkmayı başardı- lar. 3 maç üst uste kaybertikleri bile ol- du. Belgrad'da kendi sahalannda, maç- lannı kendı hakemlen yönetıyordu ve tam kadroyla sahaya çıkmışlardı ama yıne de bıze yenıldiler. Zorlu süreçler- den geçtıler, aşılması zor anlardı; an- cak başardılar. Onlar da eleştınldıler ve şampıyon oldular. -Finallerdeki rakiplerbellL Hepsi- ni de isim isim tantyorsunuz. Kafa- nızda sanal maçlar yapmaya başla- dınız mı? En çok bizi kim zoriuyor? A.Ö.- Elbette yavaş yavaş rakıplen- mızle maç yapmaya başlıyoruz. tlk maç doğal olarak Ukrayna maçı Her zaman ilk maçlar zor olmuştur. Zor da oldu. -Peki kazandık mı? A.Ö. - Kazanıyoruz. Kazanacağız da. Geçenfinallennıhncısıydik. Ve he- defımız doğal olarak büyuyor. -Saym Örs, İtalya kampında takı- mın içinde sorunlaryaşandığı, lider- likproblemi olduğu söyleniyor. A.Ö.- Problem yok. Bır takı- mın kaptam vardır ve playmakerlan var- dır. Oyun ıçınde lıderlık yapan bır oyuncu da vardır. Elbetja- man zaman ka- riyerlı oyuncu- lar oyundasöz sahıbı olabı- lır Ama takı- ma herkes elı- nı uzatacak. Takım olabıl- mek ıçın her- şeympaylaşıl- ması gerekı- yor. -Avrupa ikincisi oldu- ğumuzdönem- deönemlibirsi- nerji yaratıl- mıştu Şimdih- veç'tekişampi- yona önceside böyle bir or- tamın yara- tılması takı- mı olumlu yönde etki- lermi? A.Ö.- Türk ka- muoyunun yarattığı sınerjıol- madan bır şey yapama- yız. Bızbu başanyı tek başımıza yakalamadık Medyasıyla, basketbolseverlenyle bü- tünleşmek çok önemlı.. Buradâkı bü- tünleşme Isveç'tekı şampıyonada, ora- da yaşayan Türklen de etkıleyecek Burada yarattığrmız atmosfer Avrupa- lı Türklenn maçlara gelmesını sağla- yacak. Bu nedenle bu sınerjıyı yaka- lamak çok önemlı. Bız Türkıye'den, Türk insanından aldığımız güçle 12 Dev Adam olduk. -12 Dev Adam bir marka; bu mar- kanın başındakiadam olmaknasdbir duygu? A.Ö.-12 Dev Adam markasını ben yaratmadım. Bunu bır ekıp yarattı. Çok genış bır ekıbımız var. Federasyon baş- kanı, medyası, basketbolseveri bir aı- leyız. Medyada her yapıcı eleştinye o kadar açığım b okuduğum bazı şey- lerden ders çıkartmaya çahşıyorum. Olumlu eleştınlerle ve olumsuz eleş- ünlerle bizı motrve ettıler. Kamuoyu bı- ze inandı, tabu reklamfilmlerirunde büyük etlası oldu. Bu hava basketbol- severlerle seyırcilerle devam ediyor. Eleştirilerin amactnı bflirim -Tahma yönelik eleştiriler sizi ve oyunculan ne yönde etkiliyor? A.Ö- Olumsuz eleştınlerden takım- da etkılenen de oluyor, eüalenmeyen de Sonuçtaherkesınbu durumaalış- ması gerekıyor. Ben daha tecrübeh ol- duğum ıçın hangı eleştınlerden ders çıkartmamgereknğını hangısıninbızım ıyılığımız için yapıladığını bilıyorum. Oyımcu bunu ne kadar ayınyor o da ay- n bırkonu... Ancak herkesin eleştınlere mutlaka alışması geretayor. Bu ışe baş- ladıysan bunlara da açık olacaksın. -12_Dev Adam, tsveç 'e hazır mı? A-Ö.-Çalışıyoruz. Efes Cup sonrası Yugoslavya'daki iki maç takımın son şeklıru ortaya koyar. Aslına bakacak olursanız Efes Cup'da takım ortaya çıkartabılır ancak Yugoslavya maçlan daha belırleyıcı olacaktır. Peki 12 Dev Adam başanlı olmak için nasıl oynamalı? Takımda çok fazla generalin olduğu, buna karşın neferierin sayısının az olduğu söy- leniyor. A.Ö.- Mucadele düzeyımızı yük- seltemezsek başanlı olamayız. Şu andakı mucadele düzeyımiz yeterlı değıl Savunmada, nbaunt, hızlı koş- mak, savunmada mucadele etmek, kolay sayı yememek bunlann hepsı mücadelenin göstergesıdır. Basket- bolda generali, nefen yok. Basket- bolda bır fıre verdınız mı oyunu kay- bedersınız. Bızde herkes general, yen geldığınde herkes neferdm Futbola baktığınızda bınnın açığım bir diğen kapatabilir çünkü 11 kışiler; ancak basketbolda bu mümkün değil BAKIŞ YILMAZ YUCETLRK Tüketim Sporu-FutbolBirzamanlar bu ülkede sık sık uneba haklanndan, üreticılefden, emekçilerden soz edilirdi. Günümüzde tüketici haklan, tüketıciyi koruma yasalan, bireyın haklan gündemden düşmüyor. Neokapıtalizm; küreselleşme adı altında, kültüremperyalizmi ile amaçlanna ulaşmaya çahşıyor. Bazı kalemler, sıyasıler ve neokapitalizmin yurdumuzdaki yandaşlan: Tüketin; tûketin ki üretimımızartsın, ekonomimiz düzelsin" çığırtkanlığı yapıyor. Üretimi, üreticiyi, emekçiyi bir kenara iter; düşünmez, ezerseniz. Nasıl üretımimız gelışebılir ki? Her alanda bır tüketim çılgınlığı yaşıyoruz. Ya dışarıdan ıthal ederek, ya da köle muamelesı yaptığımız emekçılenn sırtından üreterek, sıkılmadan tüketim pompalamaa yapıyoruz. ••• Bireyın haklanymış önemli olan!.. Tuzu kuru olanlar için istenmesı, söytenmesı ne kadar kolay!.. Tabiı kı; ınsan haklan, sosyo-ekonomık, kültürel açıdan hedef bireyın haklan... Halkının yüzde 80'i yoksulluk sınınnda olan bir ülkede nasıl yüzümuz kızarmadan bireyın hakkını ön plana oturtup tartışmalara açabılınz ki? önce ekonomik ve sosyal adaleti sağlayalım. Sonra bireyın haklan... ••• Her alanda olduğu gibi, sporumu2da ve futbolda tuketım aldı başını gidiyor... özellikle ülkemızde Tüketim Sporu' korkunç boyutlarda... 70 mılyonluk Türkiye'de lisanslı aktrf sporcu sayısı 340 bın dolaylannda... örnektemelere gerek yok. Herkes blıyor. Acınacak, utanılacak bir spor anlayışımız var. 15 mılyon öğrencınin öğrenim gördüğü ilköğretım kurumlarında; 4 saate çıkarılması gereken beden eğıtımı derslen, 2 saarten 1 saate ındirildi!.. Akıllı ve çağdaş toplumlarda ınsanlar sporu; su içmek, beslenmek, uyumak gibı yaşamın oimazsa olmaz yasalanndan bıri olarak algılayıp, uyguluyorlar. 2 aylık bebekken yüzme ıle başlartıklan sportif aktivıtelerını; yaşam boyunca, ölünceye dek sürdurüyorlar. Kim yazmıştı?.. Galıba Hürriyet gazetesınin çok beğendığım ve ilgi ile okuduğum yazan, Saym özdemir Ince. Geçmış asırlardan bugüne değerlendirme yapılarak vurgulanıyor "Türkler okumayı sevmezler, konuşmayı severier." Bızler konuşmayı ve seyretmesını seviyoruz. Futbolumuza bakın; oynanan bır maçın ardından günlerce tartışma... Televızyonlarda, gazetelerde, kahveterde, ışyerterinde, evlerde. Her yerde. Tam bir tüketim fırtbolu... Maç seyircılen de ayn bır âlem. "En büyük taraftarfutbolcular sahtekâr!" Vay anasına saym seyırcıler! Sız sadece seyredenlersıniz. Sahada üretenler; futbolcular, teknık adamlar, hakemler. Onlar, 'futbolcular' olmasa neyı seyredeceksinız?.. Bız medya mensuplan; futbolcular, teknık adamlar, hakemler olmasa neyı yazacak, televızyonlarda neyı tartışacağız?.. En çok da futbolun ıçınden gelen, futbol oynamış, teknık adamlık, hakemlık yapmış, futbola aktif olarak emek vermış yazar ve yorumculan anlayamıyorum. Tabiı kı futbolculan, teknik adamlan, hakemlen eteştıreceksınız, eleştıreceğız. Zaman zaman da sert ıfadelerle... Ama; hıç oimazsa sızler bıraz hoşgörulü, anlayışlı olunuz lütfen... Sızterdeoynadınız. Kazandınız, kaybettınız. Kötüoynadığınız, iyi oynadığınız maçlar oldu... Isteyerek mı kötü oynadınız?.. Futbolun üretıcılenne de özellikle hakem veteknık adamlara her kesım saldınyor. Onlan bızden iyi anlayabılecek kımse yok. Objektiflık tamam da... En azından biraz nezaket, bıraz hoşgörü... E-Posta: yilmaz.yuceturk@tnn.net KOOP-C'DEN DUYURU TSYD'de ödül gecesi Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) 40. kuruluş yıldönümü önceki gün dfizenlenen bir baloyla kutlanırkeo spor müdürünıüz Abdülkadir Vücel- man'ın da aralannda bulunduğu dernek ü>eliğinde 40. yılını dolduran ü\ dere ödül verildi. Yücebnan'a ödülünü Gençlik \e SporGenei Müdürü MehmetAtaia> ver- di. TSYD'nin Levent'teki sosvaJ tesisle- rinde düzenlenen geceye, İstanhul \alisi Muammer Güler. tstanbul Bü> ükşehir _Beledi\eBa5kanı \li\lüfrtGürtuna.Em- ni\ et Müdürü Cdalettin Cerrah. Gençlik \e Spor Ü Müdürü Tamer Taşpınar, UE- FA Asbaşkanı Şencs Erzik, Futbol Fede- ras> onu Başkanı Haluk Uhısq\, Galatasa- ra\ Başkanı Özhan Cana\ dın, Ulusal Ta- kıinlar Teknik Direktörii Şenol Giineş Fe- nerbahçe Teknik Direktörii Christoph Daum, Fenerbahçe > öneticisi >furat Ozây- dınh ile spor \azarlannın da aralannda bulunduğu çok sayıda datetli kahldı. Gecenin flnalinde ise sanatçı Nükhet Duru jarkılamla i/le\ enleri coşturdu. AĞUSTOS PROGRAMI 17 Ağustos 2003 Kerem Görsev Oçlüsü DJ Yavuz Baydar 24 Ağustos 2003 Sibel Köse - Tuna Ötenel Dörtlüsü DJ Zuhal Focan 31 Ağustos 2003 İmer Demirer Dörtlüsü Vokal: Ayşe Gencer DJ Hülya Tunçağ 0 6 W grjDj ucreîsız 6 '2 raî tjrjbj %50 ndırımltöıf UfKittmü 200 »isi !K tıurMır TRAKYA ÜNÎVERSÎTESI- CUMHURÎYET GAZETESl İŞBİRLİĞİ ILE DÜZENLENEN "LOZAN'DAN GÜNÜMLZE TLTÎKİYE" PANELİ VE KENDİNİ KORUYAN KENT EDİRNE ÇEVRE KÜLTÜR GEZİSİ 16-17 Ağustos 2003 1 gece 2 Gündü'z tam pansiyon, tkikişilik odada kişibaşı: 100.000.000.-TL Gezi Mekânlan: Lozan Anıtı ve Müzesı, Pazarkule Sınır Kapısı, Hıdırhk Tabyası, Dr. Bahattın Öfütmen Konağı, Eski Gümrük Karakol Binası, Şükrü Paşa Tabyası, Sağlık Müzesi, Sarayiçi- IV Mehmet Av Köşkü, Sinagog, Eskı Valı Konağı, Kaleıçı Maarif Cad., Ali Paşa Çarşısı, Makedonya Kalesi, Üç Şerefeli Cami, Devecı Han Kültür Merk. Saatlı Medrese, Eskı Cami, Belediye Binası, Selimiye Camisi, Hafizağa Konağı, Kapıkule. Panel: Trakya Ün\' Rektörlük Sanat Galerisı 17 Ağustos 2003 saaf 14 00 Daha genış bılgı ıçın lütfen aşağıdakı numaralan arayınız Tel: (0212) 520 21 91 - 92 Faks: 520 50 23 E-nıail: cumhurıyet(S cumhunyetmahellesi.com.tr ÜMRANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 2002 839 Da\acı Ceylan Günaydın tarafından davalı Metın Gımaydın aleyhıne açılan boşanma davasında venlen ara karan geregınce, Ihlamurkuv'u Mah Konut Sokak No-65 Ümranıye adresınde bulunduğu bıldınlen da\a- lı Metın Günaydın'a duruşma günu teblığ edılemedı- ğrnden ve adresı de zabıta kanalı ıle tespıt edılemedı- gınden duruşma gununün 7201 sayılı telıgat kanunu- nun 28, 29 maddelen gereğınce davaJıya ılanen teb- lığıne ılanın gazetede yaymlanmasından ıtıbaren 15 gün sonra da\alıya teblıgatın yapılmış sayılmasına karar verıldığınden duruşma gunu olan 19 09 2003 günü saat 11 30'da mahkeme duruşma salonunda. davalı Metın Günaydın hazır bulunmadıgı veya ken- dısını bır vekılle temsıl ettırmedığı takdırde yokluğun- da duruşma yapılarak yokluğunda karar \enleceğı ıla- nen tebhğ olünur 02 06 2003 Basın 39205 Oğrencı kımlığımı ve pasomu kaybettım Hukumsuzdur ESRA AÇIKGOZ SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2003/247 Da\acı Tedaş Genel Mudurluğü vekılı tarafından davalı aleyhıne açılan kamulaştırma bedelının tespıtı ve taşınmazın ıdare adına tapuya tescılı davasında Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değışık 10 ve 19 maddesı u\annca tensıben venlen ara karan gereğınce. Trabzon ılı, Sürmene ılçesı. Fındıcak kov-unde kaın ve sınırlan doğusu vol, batısı sahıbı senet, kuzeyı Dursun oğlu Mustafa Yavuz, gıinevo Temel oğlu Hasan Çakan olan ve davalı Hasan Akkol'un zılyedı ve malıkı bulunduğu. 2650 11 m2 v'üzölçümundekı taşınmazın hat altına ısabet eden 1573 40 m2'lık kısmının 944 040 000 -TL bedel ıle Tedaş Genel Müdürlüğü lehıne kamulaştınldığı bu nedenle hat altına ısabet eden belırtılen kamulaştırma bedelı ıle ırtıfak hakkı ola- rak Tedaş Genel Müdürluğu adına tapuya tescılı ıçın ışbu davanın mahkememızde açıldığı, yapılacak yargılama sonunda be- lırlenecek kamulaştıram bedelının 4650 SK'nun gereğınce ılgıhler adına mahkemece belırlenecek Sürmene Zıraat Bankası şubesme yatjnlmasına ve bedelın yatınlması ı)e taşınmazın ıdare adına tescıhne karar venleceğı. konuya ve taşınmaz malın değenne ılışkın tüm savunma ve delıllenn ılan tanhınden ıtıbaren 10 gün ıçınde mahkemeye yazılı olarak bıldırmelen gerek- tığı, hak sahıplennın son ılan tanhınden ıtıbaren bır ay ıçınde ıtıraz etmedıklen takdırde, kamulaştırma bedelının zılyede öde- neceğı hususu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değışık 10 ve 19 maddesı uyannca ılanen teblığ olunur Basın 36110
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog