Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

13 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 17 Baştokan düşüren 8ü mohslofet Ueri yapatm! Tel: 0.212.512 05 0S Faks: 0.212.512 44 9?po^a; denizsom»cumhuriyetcom.tr - Bir fuan beş bakan açmış.. "Oldu olacak Bakan Fuan düzenlesinler!" 0 nikâh Ayşe Selen: "Nikâhı kıyan belediye başkanı, taraflardan birine, üstüne basa basa 'Sayın bilmem kim; sayın bilmem kimle evlenmeyı kabul ettıniz mi' dıye sordu. Soru sorulan zat da 'Evet, kabul ettım' dedi. Sonra soruyu öteki tarafa 'Sayın bilmem kim, sayın bilmem kimle evlenmeyi kabul ettiniz mi' diye yöneltti. Soru sorulan zat da 'Evet, kabul ettim' yanıtını verdi. Oysa nikâh memurlan bu soruyu di'li geçmiş zamanla sormaz, şimdiki zamanla soran 'Kabul ediyor musunuz?' der. Soru sorulan taraf da yine şimdiki zamanla 'Evet, kabul ediyorum' der. Şımdı gel de sorma: Neden dı'lı geçmiş zamanla soruldu bu sorular ve neden di'li geçmiş zamanla cevap venldi. Yani bu genç çtft daha önce bir bıçimde evlenmiş miydi? Belediye Başkanı da, kendisinin hazır bulunmadığı ve daha once yapılan bir evlenme töreninın teyıdını almaya mı gelmişti?" D ost acı soylermış istanbul'dan Dr Sela- hattin Gül'un Cumhurıyet Halk Partısı uze- nne goruşlerı de bıraz acı "CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal'ın kafa kanştırologların- dan Kemal Derviş, 'CHP lıberal sol partıdır' demış- tı Eh olabılır, lıberallenn de oylarını almak ıstıyorlar dıye duşunduk Sonradan otekı kafa kanştırolog Yaşar Nuri Öz- türk, 'CHP sol partı değıl sosyal demokrat bir partı- dır' deyıverdı Sosyal demokrat partılerı merkeze ya- kın sol partıler olarak bılırdık, meğer değıllermış Za- ten partı ust yonetımde bir ara partıyı merkeze çek- mekten bahsetmıştı Demek kı merkezde de durma- yıp sağa geçmışler Son gunlerde 'CHP sol partı değıl' dıyenlere Sinan Aygün de katıldı Galıba Ankara'ya belediye başka- nı olmak ıstıyor Gonul bırlığı ıçınde olduğu sağ par- tının Ankara'da tabanı yoksa sorun değıl, sol oldu- ğunu sandığımız, tabanı olan CHP'ye tabanı atmak Misyon ve ondan aday olmak ıçın onu kafasındakı sağa yer- leştırıverıyor Baykal'lı CHP de buna yakışır Beş general Turk Dıl Kurumu'nun ozgun statusu- nu değıştırerek Atatürk'un kulturmırasına kıymışlar- dı Denız Baykal da O'nun sıyası mırası olan CHP'nın guduk kalması, ıktıdarolmaması ıçın ustlendığı mıs- yonu aralıksız surduruyor Bir seçımde 10-15 kışılık arkadaş grubu ıle Meclıs'e gırıp, havanda su doven konuşmalarla 'CHP'yı ıktıdar yapmama mısyonumu yenne getırırım' dıye hesaplar yaparken, hesaplar tutmayınca partıyı barajın altına duşurdu Ama onem- lı değıldı, ıktıdardan uzak tutmuştu ya1 Tabanın bas- kısıyla ıstıfa etmek zorunda kaldı O yalnızca ustlen- dığı mısyonun yarıda kaldığına uzuldu ama hıç vaz- geçmedı Cenaze, sunnet duğunu, duğun dolaşıp durdu Baktı kı yenne CHP'nın başına gelenler cıddı bir yenıden yapılanmanın ve ıktıdar olmanın çarele- rını arıyorlar, bir vucut çalımı ıle yıne mısyonunun 'CHP'yı ıktıdar yapmama emelının' başına geçtı Bunda bir an bıle gecıkmedı çunku partı orgutune yerleştırdıklerı yerlennde ıken donmek zorundaydı Yine havanda su doven konuşmalarını yapıyor, mısyonunu eksıksız yenne getınyor, ıktıdara karşı tu- tarlı bir muhalefet yapmıyor, şunu yapın bunu yap- mayın dıye nasıhat çekıp duruyor Partıye genel başkanlık yapan bınnın delege olma- sına bıle tahammul edemıyor Olan bıze oluyor Emeğıılegeçınene oluyor Ata- turk'u ve partısını sevene oluyor llelebet payıdar kal- masını ıstedığımız Turkıye Cumhunyetı'ne oluyor Çozum emekçılenn ve ulusalcıların, partılen ve ta- banlan ıle akıllannı başlanna devşırmelennden ge- çıyor" SESSfZSEDASIZ(.i) ( VOLfBüZL ÜKLA Zğ Yuksek Yerilım Hattı erdıncırtkuıa yahoo.com tnsanlıktan nasıbmı almayanlar hayatta hep "dort ayak" uzenne duşuyorlar1 Kırmızı ışıkta geçen belediye otobüsü istanbul'da bir fahrı trafık mufettışı geçen pazartesı Tepecık yolunu Etıler'e bağlayan yerde kırmızı ışıkta durduğun- da, yanındakı belediye otobusu yolu- na devam ediyor Hemen saatıne bakıyor 15 33 Kır- mızı ışıkta geçen belediye otobusu- ne ceza yazmaya nıyetlenıyor Fa- kat belediye otobusunun plakası yok Fahn trafık mufettışı, kırmızı ışıkta ge- çen 92-211 serı numaralı plakasız be- lediye otobusune ceza yazamıyor Çunku Karayollan Trafik Yasası, ceza- nın plakaya yazılmasını ongoruyor Aslında plakasız taşıt kullanılması başlı başına bir suç ama beledıyenın de polısın de umurunda değıl Istanbul'un yollannda çok sayıda belediye otobusu "kamu hızmetı" adına yıllardır plakasız sefer yapıyor Istanbul'da artık kurallara uymamak, kural halıne gelmış trafikte herkes bıldı- ğını okuyor Yitıren ıse kurallara uyanlar oluyor Önden buyurunUzunkopru'den yurttaş Murat Biricik "Tayyip Be- yın gazoz toptancısı oğlunu, genç yaşta armator olan bakan oğlu kardeşımızı, askerlığını yaptığı ıçın deneyımlı olan Mert Çil- ler'ı ve ılıştınlmış bılumum gazetecı takımını sılah başına beklıyorum He- men bır boluk oluşturup Irak'ın yolunu tutsunlar Boylece onlarla daha çok gurur duyalım Benım oğlum yok ama damadımı arkalanndan gonderınm 1 " CEDKÖŞESÎ OKTAY EKİNCİ Edremit'i Gördünüz mü?.. KİM KİME DLM DUMA BEHIÇAK behicakı turk.net Adını \ erdığı "körfezi'' var, adını aldığı "Adremittion" an- tık kentı var, dunyaca unlu zey- tını ve zeytınyagı var, altın renklı Akçay kumsaJlan ve ef- sanevı tda Dağı ndan denıze akan doğal guzellıklen var Bir de aynı kıyılardan yamaç- lara tırmanan "imar cehenne- mi" Butun bunlar Edremit sanıl- sa bıle. eğer "•ashnı" gorme- dıysenız Edremit'i de tanıyor sayılmazsınız Yanı, "Gazifl- yas" ve "Turhanbev" mahal- lelenndekı -tarihi kent doku- su"nu ve bırbınnden guzel es- kı "Edremit evteri"nı Apartmanlann arkalanna gızlenmışler, terkedılmışlığın huznu ıçınde, sankı kendılen- nı "imaryTkKilanndan" sakla- tıran ıse sadece EKUSAD de- ğıldı Tanhı Hükümet Binası nın karşısında ÇYDD'nm de yıne eskı bir evı onararak kullanma- sından oturu Şube Başkanı AB FuatAkm'ı, yonehm kurulunu ve evlennı bu "çağdaşhğa" emanet eden "Dr. Burhan ve HatkeAyvahkh" aılesını kutla- dık Benzer şekılde, CHP or- gutunun de hemen yanındakı tanhı bınayı "ilçe merked" ola- rak vaşatmak ıçın abnalannı, "kültür yoksunu siyasete ders veren" bir duyarlılık orneğı olarak alkışladık Bunlar gıbı "kurtanbnayı" bekleyen Karabaşlar Evi ya da HacıkabaKçıiar Evi gıbı sanat tanhı şaheserlenmızı \ok olu- şa terkeden "varhkh mirasçı- Bir zamanlar Edremit... Bu dokunun son tamklan da Ugi bektivor... mayaçalışıyorlar Budırenış- lennde o kadar yalnızlar kı örneğın "Edremit T\ırizm En- vanteri" adlı kıtapçıkta bıle ak- la gelen her şey var, ama ken- tınasıl "varhknedeninP oluş- turan "StT alanı" ıle "kültür mirası e\1er"ını tanıtan tek bir satır bıle yok Kentin 'sakh kenti' Işte boylesı bır duyarsızlık ortamında, kent ıçındekı bu "sakh kenfı ıncelemek uzere Edremit Kültür ve Sanat Der- neği'nın (EKUSAD) konuğu olduk Dernek Başkanı Av Mah- mutCeylan2 Başkanı vebağ- lama sanatçısı Tayfiın Hakan Kaan, Orman Muh Od Tem- sılcısı Hasan Basri Ava, Zıra- at Muhendısı Prof Dr Meb- met Serez v e dığer duyarlı Ed- remıt aydınlanyla, 1977'dekı ılk karardan bu yana "SİT" kapsamında bulunan tanhı semtm sokaklannda dolaştık Bazılan bakımlı. ama çoğu metruk v e yıkıhnak uzere olan eşsız guzellıktekı yoresel yapı ustalığı orneklenyle tanıştık Batı Anadolu ve Ege sıvıl mımansındekı Rum yapılan- nın yanı sıra, 19 yuzyıl Os- manlı kentının Turk evlenne aıt çok ozel uygulamalarla, adeta. bır "gelenekselmimartık müzesi" ozellığı taşıyan bu sakh kentte, umutlanmızı art- lar" ıle buna seyırcı kalan tum yerel yethlılen ıse nasıl andı- ğımızı tahmın edersınız Ustelık Edremit bu yıl Tari- hi Kender Biriiği ne de uve ol- du, yanı artık "geçmişine vefa- h" olacağuıa soz v erdı Kurtarma projderi Acaba başta Belediye Baş- kanı Tuncay Kıhç olmak uzere herkes, boylesı bır tanhı sem- tı, kıyı kuşağındakı betonlaş- madan bunalanlar ıçın de bır "kültür, sanat ve dinknce böl- ges" olarak yaşatmava oncu- luk edemezler mı° Kentin tum ımar gundemı "Menderes Buhan"ndakı yuksek apartmanlaşmaya bağ- lanırken, tanhı "tnönü Cadde- a'yle" de butunleşen StT ala- nını yenıden "uygarhk merke- n" yapmak ne zaman planla- nacak0 Aynı bolgedekı "Gazi Cad- desTnde hızla "harabeve" do- nen, anılarla yuklu eskı Halke- vi Binası'na yardım elını uza- tacak kımse yok mvP Eğer bugunlerde Edremit bolgesındeysenız, sakh kentin sokaklanna dalarak Çayiçi Caddesi'ndekı ıkı kez kundak- lanmış SezaiArkökev ını de zı- yaret edın Çunku karşınızda- kı "enkaz" bıle sıradan bır es- kı yapı değıl, Atatürk'un kal- dığı konağın ta kendısıvdı Oekinci ' cumhuriyet.com.tr ÇÎZGİLÎK K4M/L MASARACI kamilmasaraci <ı mynet.com ^ r—- > • HARBÎ SEMIHPOROY 1 1 1 J 1„ L -c ,, f £r / yywv m vAt Mrlpı i<^tA 'ı ) ^ 7TL G D D ı a,] & 1 1 -ı 0 r n n ' 761 u Ut[o j G semihporoyCayahoo.com na 1 IJ n u u C0 CD n n ' t KEDİ LEVO İPTİUKA aptulKn hotmail.com TARİHTE BUGÜN MLMTAZ ARIKA\ 13 Ağustos tctctc.nuimtaz-arikan.com VİBTNAM SAVAŞI SÜRÜYORL İ972DE 8U&UM, KUZEy VI£TNAM TOPLARI,S4YBON'_ UN KUZ£YbO6USUNDAta AME&KAN USSÛNU 6ÛÇ- LU S/R TOfi AT7Ş/MA TUTMUŞ7U I-IIM»ÇIH'O£ tSS? DE BAŞLAIMŞ OLAN GUNEY VS KUZBY V/ETMAM ARASIHOAKI ÇARP1ÇM/UAH, 496S'TE AMERtMH /KUVvETLERtUlU DE KABfŞMAS/YLA GENtŞLEMŞTt. GUNEY VIETNAM 'I &£S7E/CL£Y£H ABD, ACOMÛHlST KUVVETLER/AJE /e/KÇt Y(LL4RCA S4U4 ŞACAKTt 1972'NiN 11-1Z AĞUSTOS GUHLEI&lNDE,SAvA£'IN EN ŞlPDETLI HAVA AICJHLAGlNI OUZEHLEYEN ABD, SlR. SUN SONRA,H11ZEY VIETNAM'/A/ TOP- LAR/YLA YANITALMIŞTl LOfJ S/W ADU ABD US- BUYÜK BlR CEPHANEUK BU UEDENLE UÇMUSTU! GÖRÜŞ BEDRİ BAYKAM Kemalizme Saldırılara Yanıt Son haftalarda "lıberal- demokrat" olduğunu ıddıa e- den 2 Cumhunyetçı ve "llımlı-lslamcı"(') çevreler, Turkı- ye'de Kemalızmı çağdaş değeriendırmesıyle ele alan tum odaklara karşı bır saldın başlatmış durumda Bu yayınlann bazılan Cumhunyet gâzetesıne yoneiık "asken darbe savunuculuğu yapmak ve demokrasıye karşı olmak" gıbı suçlamalar getırecek kadar ılen gıde- bılıyor Yine yıllardır buyuk bır ışbıriığı ıçınde olan bu koalıs- yon herhalde kendı çelışkı ve kara mızah yuklu bıtiıkte- lığı fazla gundeme gelmesın dıye hemen kendı karşısı- na "kızıl elma koalısyonu" adını verdığı bır ulusal-solcu- sağcı mıllıyetçı bırlıktelığı yerleştırdı Hemen ardından da her zaman yaptıklan gıbı onyargılı ve antı-demokratık yorumlarla, kendı kafalannda yaratmaya çalıştıklan bu yenı "canavar"a karşı bır saldınyagınştıler Ulusalsolke- sımın hıçbır ıdeologuyla hıçbırdennlemesıne soyleşı ya- pıp konuyu her şeyden once anlamaya çalışma zahme- tıne gırmeyenler hemen tekduze faşıst saldırganlık tav- nyla yenı bır lınç operasyonuna gınştıler Yıllardır Turkı- ye'nın yuz akı olmuş Kemalıst aydınlannı aşağılamaya ça- lışan makaleler Turkıye'nın sozde en entelektuel gaze- telennın en onde gelen ısımlen tarafından kaleme alındı Bu yayın organlannın yıllardır sozde "çok demokrat" duşunce sayfalannda, yayınına ızın venlen tum yazılar- da, uyulması gereken tek bır şart aranmıştı hep 1923 Cumhunyetı'nı Atatürkaydınlanmasınıveonugunumu- ze taşıyan her turlu çozumlemeyı kuçumsemek, eleştır- mek ve hıçbır yanıt hakkı tanımamak Bu ılkel sığhktan hıçbır zaman sıynlamadılar Ataturkçulere karşı uygula- dıklan sansur, taşıdıklan tum "ozgürlukçü" ımajın bır bu- yuk yalan olduğunu kanıtlamaya devam ettı Turkıye'nın ıçınden geçtığı kntık sureçte, bugun artık "Radıkal lslam"\n taktıklen çok açıktır Daha oncekı yıl- larda katı ve doğrudan şenatçı bır proffl çızen, cınayet- lere ve katlıamlara bulaşan Islamı Hareket, 28 Şubat'tan ıtıbaren taktık degıştırmış, kendısını "mazlum, demok- rat, değışmış lıberal AB'a" gıbı srfatlarla tanıtma yolu- nu seçmıştır 1990'lar boyunca şenatçı yukselışın en kustah gunlennde bıle Ataturkçuluğe karşı bu akımı sa- vunmuş olan "2 Cumhunyetçıler" 1997 sonrası bu ta- vır değışıklığınde de tam aradıklan malzemeyı bulup bu akıl almaz koalısyonun bır parçası olmaya devam etmış- lerdır Bu çevreler şımdı de geleneksel saldınlannı "Kızıl El- ma" ıddıası etrafında surdurmektedııier Içıne duştukle- n acelecı, suçlayıcı, onyargılı ve genellemecı tavnn, 1970'lerde demokrasıden soz eden herkesı kurşunlayıp ardından "bunlann zaten alayı gomonıst"dıyenlerden hıç farkı yoktur Vatan sevgısı ınsan haklan kadar onemlı ve yerleşık bır değer değıl mıdır 1 ? "Sol" soylemın temel felsefesı, bunyesınde her şey- den once emege saygıyı gelır dağılımı uçurumunu gı- dermeyı, banşı demokrası ve ınsan haklannı savunma- yı hedefier Dolayısıyla demokrasıyı ve ınsan haklannı yok etmeye yemınlı şenatçı orgutlenmelenn, bır "ıntıhar sendromu" ıçensınde kesınlıkle "sol" bır tavır olamaz 1 Bu Cumhunyet ış ışten geçtıkten ve şenatçı dıktaya teslım olduktan sonra "Bız bu ışın sonunu boyle bekle- mıyorduk" demeçlennı Pans'ten verecek olanlann en 1yı ıhtımalle saflık dolu analızlenne bırakılamayacak kadar değerlıdır Acaba bu bahtsızlan rahatsız eden olgu, Cumhunyet ve Turk solu çerçevesınde, kendisinin ve genel merkez medyanın hışmına uğrayan ve konuşturulmayan Ata- turkçu aydınlann, soz hakı kullanabılmesı mıdır? Yoksa, antiHdemokratık ve tahammulsuzluk, bu zırvelere mı tır- manmıştır 7 Kemalıst goruşun toptan yasaklanmasını mı onermektedırier artık'' Doğal olarak bır ulkede herkes aynı goruşte olamaz Demokrası o yuzden vardır Bazı kesımlenn de artık acıl olarak kendı "lıberal-demokrat" ıddıalannı hatırlayıp, da- ha soğukkanlı değerlendırmelere yonelmelen yennde olur Bugun yalnız belırlı konularda, "eskı duşmanlar" bır araya gelıp paralel analızleryapabılıyorlarsa, bu onlann dıyalektık duşunce tarzına açık olduklannı gostenr, artık aralanndakı her turlu aynmın kalktığını değıl Aynca ışın ozunde, Kemalıstler"AÖ'ye/carş/"değıldırler AB'nın,ta- mamen gostermelık olarak kullanılarak, Turkıye'nın adım adım gerek Sevrcılenn, gerek 1923 Devnmını hazmede- meyen yobazlann elıne geçmesı ıçın, bır tramplen gıbı kullanılmasına karşıdıriar Demokrasıyı sozde "korumak" adına, dıncı partılere, ordunun ıkazlannı "fe/7///ce/ı"bulduklannı soyleyenler bır tek şey bılmelıdııier Buyuk çoğunluğu Musluman olan Turkıye de demokrası varsa ve gelışmesı ıçın de uğra- şabılıyorsak bu ordu ve laıklığın varlığı sayesınde sur- durulebılmıştır Turkıye'nın yarattığı Kemalıst modelın te- kıl orneğı dunyaya şu gerçeğı hatırlatır Bu ulkede, dın ve dını sıyasallaştıran yobazlar, polıtıkaya ne kadar gı- rerlerse ordu da o kadar gırer Çunku yobazlann hede- fi, tum Turkıye'yı Madımak Otelı'ne çevırmektır Bu da "gızlı"bırtemennı değıl belgelı gerçeklerdır Ordunun ka- rarlı duruşu ve caydıncı gucu, tam tersıne demokrasının korunması ve gelıştınlerek surdurulmesı ıçın bırtemınat- tır Ne Turk sılâhlı kuvvetlennın, ne de Kemalıstlenn "de- mokrasıye karşı olmak" veya "ızolasyonıst olmak" gıbı duşuncelen yoktur ve olamaz e-mail: bedbay@tnn.net B U L M A C A SEDAT YAŞAYA1S SOLDAN SAĞA. 1/ Gunumuze u- laşmış değerlı taşlar ıçınde en uzun tanhı olan unlu elmas 2/ Izmır'm Selçuk 4 ılçesındekı unlu antık kent Yapraklan sala- ta gıbı yenen ko- kulubırbıtkı 3/ "Benı kara dıve >erme Mevlam yaratmış — gorme" (Karacaoğlan) Kulla- nılmaja hazır para 4/ "Senı duşundukçe / — dıkıj orum ellennın değ- dığı vere" (îlhan Berk) Fotoğrafçılıkta "bula- nık" anlamında kullaru- lansozcuk 5/Avrupa'da buyuk bır vanmada Kuçuk gemı 6/ Daha çok tahıl tarlalannda go- rulen mor çıçekJı bır bıtkı II Ingıltere'de çok sevılen bır cınsbıra Yıyecekbulamayan,>oksul kımse Lıtyum elemennnın sımgesı 8/Bırnota Gıdış 9/Mardınken- hnde. ArtukJular donemrnden kalma unlu medrese YUKARIDA.N AŞAĞIYA: 1/ Kopal grubundan taşıllaşmış reçıne 2/ Kımlığı belır- lenemeyen uza> cısımlenne venlen ad Antalya'nın Se- nk ılçesıne bağlı tunstık bır belde 3/Bıneğe>adayuk taşımaya alışnnlmarruş at ya da eşek surusu 4/ Duman lekesı Tanmda kullanılan azotlu gubre tskambıldebır kâğıt 5/Hollanda'nınplakaışaretı Dıpten dallanan bır susbıtkısı 6/Sınır nışanı Dış gorunuş, şekıl 7/Içıkuf- lu peynır cuısı Bır sonı ekı 8/ tskoç erkeklennın gıy- dıgıkısaetek Romanya'nınparabınmı 9/EskıdenKa- ragoz ovnatılan kahv elere v enlen ad Kent dev leh
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog