Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SArFA CUMHURİYET 13 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA 16 GüNÜN FîLMLERİ TKT2 20.30 ğ_ JCJğ_jJ^j V \ Â J J L \JII cumtv(a cumhuriyet.com.tr Aynı adlı müzikalden uyarlananfilm, müzik ve danslann eşliğinde 1960 'lı yılların hippi atnıosferini yansıtıyor SabJikah 13.15 Show TV Dram #Kendisıne tecavüz eden üvey kardeşi yerine. yanlışhkla sevgilisini öldüren bir ilkolcul öğ- retm.enıninöyküsü... Nejat Saydam'ınyönetiminde, Hülya KoçyiŞit ile Ekrem Bora oynuyor (1974). Akdeniz... 15.35 TRT INT Duygusal > Yıllar sonra karşılaştıklannda, birbirlerine düşman olan ıki gencin öyküsünü konu edinen yapımda, Tank Tarcan, Ahu Tuğba ve Yusuf Sezgin rol alıyor. Yönetmen: Yücel Uçanoğlu. Kiracı 17.30 Show TV Dram ®Orhan Aksoy'un yönettiği filmde, yoksul ve evlı bir adarrun, ev bilmak için verdiği müca- dele konu edıliyor. Oyuncular: Kemal Sunal, Özlem Onursal. Füsun Demiıel. Doktor T. ve... 20.50 TRT 1 Duygusal © (Dr.TAnd VVomen) - Doktor T. çok ünlü bir ji- nekologdur. Ama özel hayatında pek çok so- runla boğuşmaktadır. Çok sevdığı kansı Kate, ruh- sal bir rahatsızlık geçırmektedır. Peşpeşe yaşadığı aksılikler Dr. T'yi kadınlardan kaçmak ister hale getirecektir. Yönetmen: Robert Altman. Oyuncular: Richard Gere, Helen Hunt, Farah Fawcett, Laura Dem<2000ABD-Almanya, 121 dk). 21.00/CNBC-e/Bırak... AynntıYanda Bombacı 21.45 atv Macera © (Detonator) - Eski bir FBI ajanı olan yakışıklı ve kıvrak zekalı kahramanımız kendisini pa- sifbir göreve, posta ofısi müfettışliğine atanmış bu- lur. Artık eski ışinin heyecanı olmadan yaşamaya ça- lışmaktadır. Ancak posta ile gönderilen birkaç bom- banın aıd arda patlamasıyla, görevi olmamasına rağmen olaylan incelemeye başlar. Yönetmen: Gar- rett Clancy. Oyuncular: Scott Baio, Charlene Titon, Shannon Bruce (1998 ABD, 84 dk). Mahkemede- 22.00 tv8 Güldürü (Just Sue Me) - Film, kayıp bir sanat koleksi- yoncusunun peşine düşen ve başırıa gelmedik kalmayan bir adamın öyküsünü anlatıyor. Yön: John Shepphird. Oyuncular: Tom Arnold, William McNamara, Randall Batinkoff( 1999 ABD. 110 dk). tntikam Tetikçisi 23.25 atv Macera ©(Captured) - Savaş henüz yeni bitmiştir. Rus hükümeti ölümcül biyoloj iİc silahlan başından atmak istemektedir. Amaçlan bu silahlan Ameri- ka'ya göndermektir. Hendricks, denizaltı ile gönde- riiecek olan bu silahlan korumakla görevlendiril- miştir. Fakat yolda bir grup terörist denizaltıyı ka- çınr. Teröristlerin hedefi bu biyolojik silahlarla hem Newyork'a hem de Moskova'ya saldırmaktır. Yön: Damian Lee. Oyn: Dolph Lundgren, Meilani Paul, Alexandar Kuznetsov (2000 ABD-Kanada, 98 dk). Hafrf SüwL~ 24.00 CNBC-e Dram , (The Ctaarge OfThe Light Brigade)- Kınm Sa- vaşı sırasında birçok lngıliz askerinin hırslı polıtikacılar yüzünden bile bıle ölüme gönderilme- sini anlatan film, güçlü birhiciv ıçenyor. Filmde ay- nca, fanatizmüı ve körü körüne bağlılığın yok ettı- ği 600 askerin öyküsü anlatılıyor. Yönetmen: Tony Richardson. Oyuncular: Trevor Howard, Vanessa Redgrave, John Gielgud, Harry Andrevvs, Jill Ben- nett (1968 lngiltere, 139 dk). 00.20 / Kanal D / Aşkta... Aynntı Yanda Samson ve... 00.30 Olay TV Macera (Samson and Deulah) - Filistinliler Mısır hal- kına üstünlüğünü göstermektedir. Mısırhalkı- rnn tek güvencesi gururlu, güçlü ve korkusuz olan Samson'dır. Fakat Samson'da kendine eş olarak ken- di halkından biri yerine Filistınli Semidar'la evlen- mek istemektedir. Semidar'la nışanlı olan Arthur, Samson'labahse girer. Kazanan Semidar'la evlene- bilecektir. Yönetmen: Cecil B. Demille. Oyuncular: Heddy Lamarr, Victor Mature (1984 .ABD, 180 dk). Şüphenin... 02.30 Show TV Gerilim {77\ (Placebo Effect) - Bir suikast tırrunin lideri olan Vry Zac, başkan yardımcısına yönelik son suikas- tinin başansız olmasından sonra etrafındaki adam- lann hiçbirine güvenmemeye başlar. Olayın arkasuı- dakini buhnadan rahat edemeyeceğinı bilen Zac, bunun peşine düşer. Yön: Alejandro Seri. Oyn: Fran- cesco Quiruı, Luciano Saber (1998 ABD, 86 dk). Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli Gökova evleri anlatılıyor TV Servisi - Belgesel ya- pım "Geç Olmadan"\ bu haf- ta 3. bölümüyle ekrana geli- yor. Yedi bölümden oluşan bel- geselin bu bölümünde, Gö- kova evleri ile Datça ve Boz- burun Özel Çevre Koruma Bölgeleri anlatılıyor. Programda, Gökova, Datça ve Bozburun'da çevreyi teh- dit eden etmenler ile bölge florası ve bölge koruma ça- lışmalan ele alınıyor. tv8 21.00 Yalanla ilgili araştırmalar TV Servisi -tv8, "Yalan Söyiemek" belgeselini tekrar ekrana getiriyor. Yalanla ilgili araştırmalan ile tanınan Prof. Dr. PaulEe- men'in çalışmalanna yer ve- rilen yapımda; "Yalan söyle- diğimizzaman beynimize ne- ler oluyor", "Fizyolojik yapı- nuz kendi çıkarianmız uğru- na yalan söylemeyi mi gerek- tiriyor", "Gerçekten yalancı otanak için birşeylerin etkisin- de kahyor muyuz","Yalancı- lığı genitel olarak açıklamak mümkün mii", "Birisiyle ta- mştığımzda onun patolojik olarak bir yalancı olduğunu nasıl anlarsınız" gibi sorular irdeleniyor. CNNTürk 22.00 Dünya Felsefe Kongresi TV Servisi - Dünya Felse- fe Kongresi için Türkiye'ye gelen felsefeciler, "5N İK" programına konuk oluyorlar. Ciineyt Ozdemir ve Soner Yalçın'ın birlikte hazırladığı yapımda, kongrede neler ko- nuşulduğu ele alınarak, dün- yanın sorunlanna felsefe açı- sından bakılıyor. Yapımda aynca, Elvis Presİey hayranlannın sanat- çının 26. ölüm yıldönümü nedeniyle yaptıklan anma- dan kesitler de ver alıvor. CNN Türk 23.10 Nemrut belgeseli TV Servisi - CNN Türk, "CNN Türk Perspektif: Nemnıt'un GöJgesinde"yi tekrar ekrana getiriyor. Ufiık İşman ın hazırladığı yapımda, üç bın yıldır Nem- rut "un gölgesinde yaşayanla- nn hıkayesi ile güneşin ve so- ğuğun yıprattığı yüzler ekra- na taşınıyor. Savaşın anlamsızlığı üzerine Müzik ve danslarıyla dikkat çeken yapım, Milos Forman'ın imzasını taşıyor. Filmde, Ernesî Hemingway 'in Agnes von Kurowsky 'yle yaşadığı ilişki anlatılıyor Ünlü yazann tutkulu aşkıTV Servisi - Filmografisin- de, aralannda bol Oscarlı Gandhi, Biko ve Charlie Chapfin'inkilerin de bulundu- ğu beş biyografik öyküden sonra Richard Attenborough bu kez bir yazuı adamının. Er- nest Hemingway'in (Chris O'Donnell) Agnes von Ku- rovvsky'yle (Sandra Bullock) yaşadığı aşk öyküsünü "Aşk- ta ve Savaşta" adlı filmde be- yazperdeye getiriyor. Hemingway, 1. Dünya Sa- vaşı sırasında Kansas City S- tar gazetesi muhabiri olarak Italya cephesinde yaralanıyor ve gönüllü hemşire Kurovvsky hastanedeki zor günlerinde ona büyük destek veriyor. He- mingway, ayağının kesilmesi- ni önleyen genç hemşireye kı- sa sürede aşık oluyor. .\ncak devreye aynı hasta- nede görev yapan varlıklı dok- tor da girince hemşirenin aklı kanşıyor. Bu arada Heming- way iyileşiyor \e ülkesine dö- nüyor. Iki genç arasındaki aşk, mektup yoluyla sürerken hemşire Kurowsky w manöğı- nın sesi"ni dinleyip varlıklı doktorla evleniyor, ama kısa süre sonra hatalı davrandığını anjıyor... Öykü, Hemingway'in Frank Borzage (1932) ve Charles \"ı- dor (1957) tarafından ikı kez filme çekilmiş ünlü "Silahlara Veda" romanından alınma. An- cak bu kez olaylara Agnes von KuroNvsky'nin gözünden bakı- Kanal D 00.20 Aşkta ve Savaşta - In Love and War / Yönetmen: Richard Attenborough / Oyn: Sandra Bullock, Chris O'Donnel, Scott MacKenzie, Astin Emilio Bonucci, Ingrid Lacey /1996 ABD, 115 dakika. lıyor. Konu aslında iyi; geniş men ne yazık ki ağır anlatımı, uzun sahneleriyle seyirciyı et- kilemeyi, konuya ortak etme- yi başaramıyor. Aynntılarla il- kitlelen etkileyecek ünlü bir ismin tutkulu aşkını, fondaki büyük tarihi olaylan yansıta- rak vermeyi deniyor. Ancak bu kez usta yönet- gilenirken kopuk bir anlatım çıkıyor ortaya. Göğüs kanseri ve tedavisi TV Servisi - "Soru Cevap" programım Yavuz Baydar hazırlayıp sunuyor. Programın bu bölümünün konuklan ise Türkiye Meme Vakfı Başkanı Dr. Can Gürbüz ve manken Arzum Onan. Tekrar bölümlen ile ekrana gelen yapımda, Baydar, Gürbüz ve Onan ile göğüs kanserinin belirtileri, tedavi yöntemleri ve Türkiye'de göğüs kanseriyle mücadele için neler yapıldığı gibi konular üzerine sohbet ediyor. • CNN Türk, 19.10 Film, Ernest Hemingway'm aşk öyküsünü anlatıyor. ) CNBC-e 21.00 Bırak Güneş İçeri Girsin - Hair / Yönetmen: Milos Forman / Senaryo:Gerome Ragni, James Rado, Galt MacDermot, Michael VVeller / Görüntü: Miroslav Ondricek / OyuncularJohn Savage, Treat VVilliams, Beverly D'Angelo, Annie Golden, Dorsey Wright, Don Dacus, Cheryl Barnes/1979 ABDyapımı, 121 dk. TV Servisi - Claude (Sava- ge), Amerika'nın ortabatısın- dan bir çiftçi çocuğudur. Vi- etnam'a gitmek üzere New York'a gelir. Orduya teslim olmadan önce ıki serbest gü- nü vardır. Şehri dolaşırken Central Park'ta, Berger'ın (WTDiams) başını çektiği bir hippi grubuna rastlar. Berger, Claude'ye hayatın eğlenceli yüzünü göstermeye kararlı- dır. Böylece onun orduya ka- tılmak için verdiği karan tek- rar düşünmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu arada grup üyelerinden Jeannie (Golden) hamiledir ancak çocuğun Hud'dan mı, Woof'tan mı olduğu belli de- ğildir. Kız, Claude'ye ilgi du- yar. Genç adam ise parkta a- ta binerken gördüğü zengin kız Sheila'ya tutulur. Yönermenliğini Çek göç- meni MDos Forman'ın üst- lendiği "Bu-ak Güneş tçeri Girsin"in bir efsane olduğu- nu iddia etmek abartılı olmaz sanınz. Aynı adlı Broadvvay müzikalinden uyarlanan film, müzik ve danslann eş- liğinde 196O'lı yıllann hippi atmosferini yansıtıyor. TKT2 23.05 Hitchcock'un yaşamöyküsü TV Servisi - "Akşanıa Doğnı" bu akşam, korloı filmlerinin unutulmaz yö- netmeni AMred Hitch- cock'un yaşamöyküsü ile başlıyor. Hitchcock'un mini belgeselinin ardından hay- vanlann tanıtıldığı bölüm ekrana geliyor. Sezai Gülşen'le tstanbul gezilerinın ardından yapım, günün kitap tanıtımlan ve kısa çizgi film gösteriminin ardından sona eriyor. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Bir Genç Kızın Romanı 11.35 Aramızda Kalsın 1Z30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.25 Di- zi: Yaz Aşkları 14.15 Ver Elini Anado- lu 14.40 Dizi: Sevgili Raymond 15.10 Yaz Oyunları 16.10 Çizgi Film 18.05 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 19.05 Dizi: Çiçek Taksi 20.00 Haber 20.45 Şans Topu Çekilişı 20.50 Film: Doktor T. Ve Kadınlar 22.25 Muhurlü Guller 00.15 Dünya Coğrafyası 01.05 Film: Hayal Dünyası (0 312 490 43 00). 10.15 Sağhk Olsun 11.15Guncel12.15Se- ansArası 12.40 IşGü- nü 13.30 Yorumsuz 13.40 Turizm 14.15 Dünyadan 16.15 Eğitim Dünya- sı 16.35 Spor 16.40 Ekonomi 18.35 Akşam Yıldızı 19.30 Kent Yaşam 20.00 Mıknatıs 20.30 Geç Olmadan 21.10 Reçete 22.10 Ana Fikir 23.05 Akşama Doğru 23.45 Bilim ve Tekno- lojide Büyük Anlar 24.00 Gün Bfterken 00.2510. Aspendos Uluslararası Ope- ra ve Bale Festivali (0212 259 72 75). 19:30 BUYUK FINAL 08.55 Okuyalım Konuşalım 09.30 Benimle Oynar Mısın? 10.00 Çizgi Film: Elmo'nun Dünyası 10.15 Çizgi Film: Pettson ve Findus 10.25 Zoraki Komşular 2 10.30 Kannca Ka- rarınca 11.15 Dizi: Mutluyüz Ailesi 11.45 Her- kese Sağlık 12.15 Yörelerimiz Türkülerimiz 13.00 Gide Gide GAP 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 Avrupa VoleytDOİ Şamp. Eleme Grubu Karş: Ukrayna-Portekiz 16.00 Dünya Yüzme Şampiyonası 17.30 Basketbol 1. üg Karşılaş- ması: Fenerbahçe-Galatasaray 19.15Artistik Patinaj Dünya Şampiyonası Buz Dansı Zo- runlu Prog. 22.15 Ülkerspor-T. Telekom Bas- ketbol üg Karş. 23.45 VVİmbledon Tenis Tur- nuvası 01.00 Istiklal Marşı ve Kapanış. 08.30 Açık llköğretim Okulu lletışım Rehberlik ve Ders Programı 10.00 Anadolu Üni- versitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Progra- mı 13.00 Yıldızların Altında 14.10 KB Ist. Dev- let Klasik Türk Müz. Korosu 14.50 At Yanşla- n 18.30 THM Solistler Geçidi 20.00 Açık llköğ- retim Okulu lietişim Rehberlik ve Ders Prog- ramı 21.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 00.30 Türkü Gecesi 01.30 Kapanış. 09.55 Kısa Kısa 10.00 Gülüm- se 10.35 Dizi: 2 Oda BirSinan 11.35 Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.00 Haberler 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız 14.30 Haber Özetleri 14.35 Dizi: Yeditepe Istanbul 15.35 Yerli Film: Akdeniz Güneşi 17.10 Benimle Oynar Mısın? 17.40 Memleketten Haber Var 18.00 Haberler 18.25 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 18.55 Dizi: Yedi Numara 19.50 Ingilizce ve Al- manca Haberler 20.00 Ana Haber Bülteni 20.45 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.15 Dizi: Mih- riban 22.15 TSM Ustalara Saygı 24.00 Gün Biterken 00.30 Kırkbeşlik 01.00 Turizm. Radyo-Televizyon Üst Kurulu'nun ^ 9 Star'a verdiği bir aylık kapatma Star cezası uygulanıyor starirnax Radyo-Televizyon Üst Kuru- "^ŞİC lu'nun StarMax'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanryor nv 09.00 Dizi: Vahşi Kedi 10.00 Dizi: Çirkin Betty 11.00 Sıkı Dostlar 13.15 Yerii Film: Sabıkalı 15.15 Dizi: Lisa ve Kardeşlerı 16.15 Di- zi: Çirkin Betty 17.30 Yerii Film: Kiracı 19.00 Haberler 21.00 Galatasaray-JFK Sofia Şam- piyonlar Ligi ön Eleme Karş. (Canlı) 23.00 Şans Kapıyı Çalınca 00.45 Dizi: Nikita 01.45 Haber Hattı 02.15 Spor 02.30 Yabancı Film: Şüphenin Karanlığı 04.30 Yerli Film: Kızım- la Beraber Ağladık (0 212 355 01 01). 10.30 Kaplumbağa Adası 11.00 Temel Reis 11.35 Dizi: Aşkın Yol- ları 12.40 Sana Mutfağı 13.00 Gün Ortası 13.40 Dizi: Baba Evi 15.00 Çizgi Film: Beyblade 15.30 Dizi: Rosalında 15.30 Çizgi Film: Kaplumbağa Adası 16.30 Dizi: Böyle Mi Olacaktı 17.30 Dizi: Sensiz Olmaz 18.30 Dizi: Deli Yürek 19.30 Haber 20.30 Di- zi: Ayrılsak da Beraberiz 21.45 Yabancı Film: Bombacı 23.25 Yabancı Film: Intikam Te- tikçisi 01.05 Haber (0 212 354 30 00). 10.35 Sağhk Raporu 11.35 Gün- _ dem Dışı Yazlıkta 12.00 Haber- ler 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haber- ler 15.35 Yakın Plan 16.35 Ekonomi 17.10 Anahtar 17.45 Gece Gündüz 18.10 Gündem Dışı Yazlıkta 18.30 Spor Akşamı 19.00 Akşam Haberleri 19.40 Ve Insan 20.05 Spor Saati 20.30 Spor Aktüel 22.05 Futbol Mundial 22.35 Transvvord Sports 23.00 Haberler 00.05 Spor Gecesi (0 212 335 00 00). 09.10 Yerii Film: Özleyiş 10.50 Dizi: Çılgın Bediş 12.00 Sevimli Kahraman- lar 12.50 Mutfakta Keyif 13.00 Haber- ler 13.30 Dizi: Kaçak Kız 15.00 Yerii Film: Fi- rar 16.30 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 17.00 Dizi: Çifte Bela 18.00 Lezzet Kulübü 18.20 Dizi: Yarım Elma 19.30 Ana Haber 20.30 Olacak O Kadar 22.00 Dizi: Film Gibi 23.15 Yıllar Önce Yıllar Sonra 00.20 Yaban- cı Film: Aşkta ve Savaşta 02.30 Yabancı Film: Çay Partisi (0 212 215 51 11). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi: El- tiler 10.30 Her Sabah 12.00 Haber- ler 12.30 Kadının Sesi 15.30 Yerii Film: Yeter 17.30 Dızı: Evimiz Olacak Mı? 19.00 Ana Haber Bülteni 19.30 Gune Bakış 20.00 Dizi: Çocuklar Duymasın 22.00 Ya- bancı Film: Minik Kahramanlar 23.30 Yer- li Film: Sevmek 00.30 Haber 01.00 Kadırırı Sesi 03.00 Her Sabah (0 212 454 56 00). 07.00 Yenı Gün 08.35 AnkaraGün- demi 09.20 Para-Metre 10.45 Özel I Sektör 11.20 6. Vites 11.55 Wow Hotels 12.10 Para-Metre 12.25 Iş Yemeği 13.00 Ajans 14.15 Art-lnfo 14.40 Stil 15.20 Türkiye'nin En İyi Tatil Otelleri 16.35 Para-Metre 17.40 Spor 18.15 Art-lnfo 18.30 6. Vites 19.10 Soru Cevap 20.00 Editör 21.30 Spor Vizyon 22.00 BeşNbirK 22.45 Spor 23.10 Perspektif: Nemrut'un Gölgesinde 00.45 Art-lnfo (0 212 478 50 00). e^ 07.00 Bu Sabah 08.00 Haberler "j> 09.35 Birinci Seans Ekonomi 10.25 Spor 10.45 Kültürel Ajanda 11.00 Haberler 11.30 Başkent Sohbeti 12.00 Haberler 12.30 Gün Ortası 13.30 Ikinci Seans Ekonomi 14.30 PınarTürenç'le Güncel 15.30 Dünya veBiz 16.30 Üçüncü Seans 17.35S- por 17.50 Kültürel Ajanda 18.00 Akşama Doğru 19.05 City Lights 19.30 Spor Aktüel 20.00 Ana Haber 21.00 Belgesel: Yalan Söy- iemek 22.00 Yabancı Film: Mahkemede Görüşelim 24.00 Haberler 00.30 Intro Belge- seli 01.05 Uzaktakiler (0 212 288 51 52). 07.00 Yabancı Film: Denizde Kaybolanlar 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.30 Yabancı Film: Yı- lanın Öpücüğü 11.20 Yabancı Film: Yenilmez 13.30 Yabancı Film: K- Pax 15.25 Yabancı Film: Muson Düğünü 17.15 Kamera Arkası 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.25 Film: Ağlayan Kadın 20.00 Haberler 21.00 Film: Tehlikeli lliş- kiler 21.55 Dizi: Oz 22.55 Yabancı Film: Qu- eenie Âşık 00.40 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül ' Bahçesi 13.30 Kum Saati 16.00 Kli- part 18.30 Yerii Film: Fişek Nec- mi 20.00 Flash Haber 20.45 Dizi: Bizimkiler 21.45 Yabancı Film: Mob Cops 23.15 Ala- bora 00.45 Kurtar Benı 01.45 Amerikan Gü- reşi (0 212 256 82 82). 13.00 Lav Avcıları: Sınırdaki Yaşam 14.00 Meslek Sahibi Köpekler 15.00 Fil Üstünde Seyahat 16.00 Hazine Arayanlar: Inka'nın Kayıp Şehirleri 17.00 Mumya Gösterisi: Geçmişi Olmayan Mumya 18.00 Lav Avcıla- rı: Sınırdaki Yaşam 19.00 Hazine Arayanlar: Inka'nın Kayıp Şehirleri 20.00 Meslek Sahibi Köpekler 21.00 Ölümü Aldatanlar: Yalnız De- nizci 22.00 Kayıp Dünyalar 23.00 Muhteşem Ateş Topları (0 212 293 00 68). D | ULUSAL KANAL 11.00 Dizi: Evden Uzakta 11.30 Adventur 12.30 Çöl Sesleri 13.00 Beldelerimiz Kültürlerimız _ 14.00Siesta15.00Tunzm 15.15 Dizi: Zoraki Komşular 16.30 Profiller 17.55 Ev- den Uzakta 18.50 Yöre Klipleri 19.00 Turizm 19.30 Işte Animasyon 20.00 Haber 21.00 Pro- filler 22.30 Çapraz Ateş (0 242 244 03 00). 09.00 Günün Içinden 12.05 Emek Dünyası 13.00 Haberler 13.30 Bılım Ansıklopedısi 14.15 Koikent TV 15.20 Gunün Içinden 16.15 Dünya Turu 17.20 Be- yazperde 18.15 Prof. Dr. Uçkun Geray ile Soh- bet 19.00 Yurt Haberleri 19.30 Ankara Günde- mı 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Büyüteç 23.00 Son Nokta (0 212 251 50 90). , 09.00 Çizgi Film: Şahane Tatil ^'ı 11.30 Belgesel: Japonya ^_ i2.30TeleGanyan 13.30 Pop Cafe 15.10 Yabancı Film: Paris'te Nişan 17.10 Dizi: Süper Çocuk 17.40 On Aır 19.00 Kartpostal 19.30 Haberler 20.30 Bursaspor Saati 21.00 Özel Etap 21.30 Halk Meydanı 23.00 Haber 23.30 Tozlu Raflar 00.30 Yaban- cı Film: Samson ve Dalila (0 224 331 70 00). 09.00 Sıradışı Makineler 10.50 ^ S ^ S S S i ı JeffCarvvin'leUçurumunKena- ' V nnda 14.30 Güzellik Bilimi 15.30 Dev Vınçler 16.30 Gelecek Zaman 17.00 Ma- cera Yarışı18.00 Derinliğın Sırları 19.00 Za- man Içinde Donmuş 20.00 Köpek Balıklarıyla En Kötü On Karşılaşma 21.00 Keşif Güncesi 23.00 Kraliçenin Hikâyesi 00.00 Hiç Uçmayan Uçaklar (0 212 330 00 88). , 09.45 Yabancı Film: Tigerland 11.25 Yabancı Film: Rozet 13.10 Yabancı Film: Birader 15.05 Yabancı Film: Oberwald'ın Esrarı 17.15 Yabancı Film: Vatansever 20.00 Dizi: Will & Grace 111 20.30 Yabancı Film: Ponder Kalbi 22.10 Yabancı Film: Cennette Bir Suçlu 23.50 Dizi: Sınır Ötesi 00.40 Yabancı Film: Havuz 02.15 Film: Birader (0 212 326 00 00). 10.20 Cafe Sağlık 11.20 Açık Tah- ta 11.40 Cinnah 15 12.00 Aktif Ek- ran 12.20 Eksi artı 13.20 Yaşam Keyfi 15.20 Bilim Güncesi 16.20 Z Raporu 17.20 Sıyaset 17 18.00 Haber 19.00 Ana Ha- ber 20.00 Ne Var Ne Yok 22.10 Izlenim 00.40 Yşam Keyfi 01.00 Haber (0 212 449 07 84). 15.00 Geçmişin Gi- zemleri: Kutsal Yerler 16.00 Bıyograft: Gand- rnı HmrnnOIAMEL hi 17.00 Modem Muci- zeler: Buyuk Coulee Barajı 18.30 Ça- tışma: Savaş Hattı- Malta 19.00 Yaşa- yan Tarih: Yıllar Geçtikçe 20.00 Tek- noloji ve Ulaşım: Trenler 21.00 Geç- mişin Gizemleri: Cadılar ve Büyücüter 22.00 Biografi: Mark Twain 23.00 Mo- dern Mucizeler: Özgürlük Heykeli 24.00 Çatışma (0 212 326 00 00). 09.00 Ankara Kulisi 09.15 TeknıkAnaliz 10.00 Piya- saEkranı 10.45 Vadelilş- lemler 11.45 Sektör Ra- poru 12.00 Finans Cafe 12.30 Soru Yağmuru 14.00 Piyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulısı 15.15 Analiz 15.30 Ana- listler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Eğitim: Kam- püs 19.00 Dizi: Fraıser 19.30 Dizi: Just Shoot Me 20.00 Dizi: Ally McBeal 21.00 Yabancı Film: Bırak Güneş İçeri Girsin 24.00 Yabancı Film: Ha- frf Süvari Alayının Hücumu 02.00 Di- zi: Ally McBeal (0 212 330 01 01). SAĞLIK "* RAPORU Laparoskopik Cerrahi İGÜNDEMDIŞI Yazlıkta ' Gani Müjde Bodrum'da Prof. Dr. Osman ı Müftüoğlu ile sağlıklı beslenme ve anti-aging AKŞAM HABERLERİ bugün www.nfvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog