Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 AĞUSTOS 2003 ÇABŞAMBA 10 DIŞ HABERLER dishaba cumhuriyet.com.tr Mevzuat Türkiye'ye uyarlanacak KıızeyKıbrıs gümrük birliğine hazırlanıyor... EBRU TOKTAR ANKARA-Türkiye ile KKTC arasında her türlü hizmet ve mal dolaşımını serbest bırakacak gümrük bırhğı (GB) anlaşmasının ılk adımı olarak rutelenen çerçev e anlaşmasının ardından, iki ülke yetkililerinin oluşturduğu alt komisyonlar çalışmalannı sürdürüyor. Mevzuatı Türkiye'ye uyarlanacak KKTC'de, GB 'den en çok etkilenecek sektör turizm, ihracat ürünü de narenciye olacak. GB ile yılhk tunzm geliri 1 milyar 100 milyon dolar olan KKTC 'ye gelecek tunst sayısının büyük ölçüde arttınlması hedefleniyor. thracatının yüzde 17'si narenciye olan KKTC'de GB sonrasında bu oranın ilk aşamada yüzde 30'a çıkacağı datahmin edılıyor. GB'ninılanı öncesınde ikı yetkililerinden oluşan alt komisyonlar incelemelere başlarken GB ilanı için ürün türlerini ve kodlannı içeren protokollerin de ön hazırlığı yapılıyor. Bu çerçevede hazırlanan rapora göre, KKTC ihracatının en temel iki direği olan narenciye ve patetesin GB sürecinden büyük ölçüde etkileneceği hesaplanıyor. Gayri Safi Milli Hasıla'sı (GSMH) 1 milyar 30 milyon dolar olan KKTC'nin yılhk ihracatı 50 milyon dolar, ithalatı 300 milyon dolar, turizm geliri ise 1 milyar 100 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Narenciyenin ihracattaki payı yüzde 17, patates başta olmak üzere işlenmiş tanm ve gıda ürünlerinin payı ise yüzde 8 olarak hesaplanıyor. 2OO2'deüretilenl34bın ArCTC'de, gümrük bırlıgınden en Çok etkilenecek sektör turizm, i h r a c a t ürünü de narenciye olacak. ton narenciyenin de başta Türkiye ve Ingiltere olmak üzere dışanya ihraç edildiği belirtiliyor. Garantör devlet sıfatıyla KKTCden ithalat yapabilen tngiltere'ye zaman zaman diğer işlenmiş tanm ürünleri de satılıyor. En önemli geHr kaynağı turizm KKTC ekonomisinin en önemli gelir kalemini turizm sektörü oluşturuyor. 2002 rakamlanna göre, 211 bin nüfuslu KKTC'ye Türkiye'den giden turist sayısı 320 bin iken, diğer ülkelerden gelen turist sayısı 110 binde kaldı. Tanmın GSMH ıçındeki payı yüzde 10 iken, sanayinin yüzde 12, hizmet sektörünün ise yüzde 78 olarak gerçekleşti. KKTC ihracatının yüzde 18.2'si Türkiye'ye, yüzde 12'si tngiltere'ye, yüzde 0.8'i diğer AB ülkelerine, yüzde 15'i de AB dışındaki ülkelere yapılıyor Türk sanayicıleri, KKTC'dekı gümrük vergilerinin yüksekliğinden yakınırken, bunlann birdenbiredüşürülrnesinin KKTC'liüreticiyıyok edebileceği uyansı yapıldı. Bu nedenle geçiş döneminin aynntılı araştırmalann ve mevzuat çalışmalannın sonuçlandmlmasının ardından yaşama geçirilmesi uygun görüldü. Çerçeve anlaşması ile de KKTC'li reel sektöre yatınm, üretim ve istihdam desteği verilirken, çifçilere yönelik doğrudan gelir desteğinin sürdürübnesi, havaalanı ücret ve vergilerinin düşürülmesi kararlaştınldı. TEŞEKKUR Trafık kazasında yaralanan Sayın A. SAMİYE SELEK'e tıbben doğru teşhisler koyarak anında başanlı ameliyat ve müdahaleler yapan ve yakın ilgilerini son dakikaya kadar sürdüren Özel Yeni Isviçre Hastanesi'nin değerli hekimlerinden Baştabip Dr. KÂZIM TAŞ ile Uzman Opr. Dr.'lar MURAT ÖZDEMİR ve ALİ BURAK ÇULHAOĞLU ve Uzman Dr.'lar GÜVENÇYÜKSELve GAZANFER ATAKLI ile Yoğun Bakım hemşirelerine, hastamızı yaşatmak için tüm olanaklan fedakârca seferber ettiklerinden ötürü içtenlikle teşekkür ederiz. AİLESİ ERZURUM SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2003/179 Davacı Musa Altuntaş ve Fikret Alemdar vekilinin davalı Hamit Oban aleyhine açmış olduğu izaleyi şü- y-u davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karan uyannca, Davalı Hamit Oban'ın tebligata yarar açık adresleri tüm aramalara rağmen bulunamadıgmdan 1806 sayılı HUMK'nin değiştiren 1711 sayılı yasanın 507. mad- desi gereğince dava basit usulü mahkemeye tabii ol- duğundan HUMK'nn 508, 509 ve 510. maddeleri ge- reğınce delillerinizi duruşma günü olan 21.10.2003 günü saat 09.00'da mahketnemiz duruşma salonunda hazır olmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettir- meniz ve tüm delillerinizi mutlaka ibraz etmeniz ge- rektiği, duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmanm gıyabınızda yapılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliö olunur. 31.07. 2003 Basın: 39035 îsrail ve Batı Şeria'da art arda düzenlenen intihar saldınlannda, eylemciler dahil 4 kişi öldü Ateşkes bıçak sırtında• Filistinli militanlann bir ayı aşkın bir süredir ilk kez düzenlediği intihar saldınlan, gözlerin yeniden bölgeye çevrilmesine neden oldu. Dış Haberler Servisi - Filistinli mi- litanlann, bir ayı aşkın süredir ilk kez düzenledikleri iki intihar saldısında, ey- lemi gerçekleştiren 2 kişiyle birlikte 2 İsrailli öldü en az 10 İsrailli yaralan- dı. İlk saldıny El Aksa Tugaylan tkın- ci saldınyı da Hamas, üstlendi. Israil'in orta kesimlerindeki Roş Haayin kentindeki biralışveriş merke- zinde yerel saatle 9.00 sulannda dü- zenlenen ve 2 kişinin öldüğü, 10 kişi- nin yaralandığı ilk saldında, patlama- nın büyük olmadığı ancak ardından çıkan yangında çevredeki dükkânla- nn yandığı kaydedildi. İsrail radyosu, Roş Haayin'de meydana gelen saldı- nyı gerçekleştiren intihar komandosu- nu eylem yerine götürdüğü düşünülen bir Filistinlınin tutuklandığını duyur- du. tntıhar saldınsının sorumluluğunu, El Fetıh'e bağlı El Aksa Şehitleri Tu- gayı üstlendi. AFP'yetelefoneden ve adını açıklamayan bir kişi, El Ak- sa ŞehitlenTugayTnınNabluskana- dı adına aradığını ve saldınnın so- rumlusunun El Aksa Şehitleri Tugayı olduğunu söyledı. Saldınyı Nab- lus yakınlanndaki Askermülteci kam- pında yaşayan 17 yaşındaki Hamis Gazi Faysal Cervan'ın düzenlediğini belirten kişi, "Bu şehitlik operasyo- nu, İsrail ordusunun Filistin top- raklarına saldırmavı sürdürmesi Filistinli militanlann düzenlediği iki intihar saldınsında en az 10 İsrailli yaralandı. 2 kişinin dunımu ağır. (Fotoğraf: AP) ve ateşkese uymanıası nedeniyle dü- zenlendi. İsrail ordusu, toprakları- mızı terk edene dek saldınlar süre- cek" diye konuştu. Bu saldından kısa bir sure sonra Ba- tı Şeria'da Ariel Yahudi yerleşim biri- minin yakınlanndaki bir otobüs dura- ğında gerçekleşen ikinci saldında ise saldırgan, duraktaki israil askerlerini hedef aldı. Yetkililer, biri eylemi ger- çekleştiren kişi olmak üzere 2 kişinin öldüğünü, 2'si ağır olmak üzere 3 ki- şinin yaralandığını açıkladılar. tkinci saldınyı Hamas örgütü üstlendi. Ha- mas'ın askeri kanadı tzzeddin El Ka- sım örgütü, ınternet sitesinde saldın- nın, "İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi- ne karşılık" ve geçen cuma "tsrail'in suikasuna uğrayan" 2 Hamas milita- nının intikammı almak için düzenle- diği kaydedildi. Abbas kmadı Filistin Başbakanı Mahmud Ab- bas, intihar saldınlan nedeniyle Kör- fez ziyaretini yanda kesti. Katar'da yaptığı açıklamada saldınlan kınayan Abbas, israil'in, Filistin bölgelerinde hemen her gün yaptığı baskınlann bu tür olaylan kıştartuğını belirtti. Abbas. *Ancak Filistin yönetimi, ateşkesin ve sükûneün sürnıesi için yoğun çaba har- cayacak" dedı. Filistinli örgütlerin 29 Haziran'da ilan etriği ateşkesin ardından Ortado- ğu'da intihar saldınlan azalmıştı. Son saldın 7 Temmuz'da düzenlenmışti. Filistinli örgütler eylemlerin israil sal- dınlanna yönelik "doğalbirtepkT ol- duğunu ve ateşkese sadık kalacakla- nnı açıkladılar. Israil'eyönelik saldı- nlan 3 ay boyunca durdurma karan ala- rak tek taraflı ateşkes ilan eden Filis- tinli örgütler, ateşkesi uzatmayabıle- cekleri sinvalini veriyorlardı. KKTC Cumhurbaşkanı, dışişlerinin Kıbns pasaportlanyla ilgili tavnna destek verdi: Rıuıı pasaportunu tammıyoruz REŞATAKAR LEFKOŞA-DışişlenBa- kanlığının tüm deniz ve ha- va limanlarına gönderdiği Kıbns Cumhuriyeti (Rum) pasaportlanyla ilgili genel- ge, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından memnuniyetle karşılandı. Kıbns doğumlu Türk nüfu- sunun yanya yakın kısmının Kıbns Cumhuriyeti pasapor- tu almasına sert tepki göste- ren Denktaş, KKTC hükü- metinın bu pasaportlan ka- bul etmedığini açıkladı. KKTC vatandaşlannın "Es- kidenhakkımvardualınnıve /vauf Denktaş "Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nden KKTC pasaportu ile çıkan ve Türkiye'ye bu pasaportla giren bir arkadaş, Türkiye'den çıkışta cebinden birdenbire diğer pasaportu çıkanp, bununla seyahat edeceğini söyleyemez. Girdiği pasaportla çıkar." dedi. ileride kullanınm' 1 diyerek Rum pasaportu aldığına dik- kat çeken Denktaş, bunu ya- saklayan bir yasa bulunma- dığını, ancak bu pasaportla KKTC'ye girip çıkmanın mümkün olmadığını söyledi. "Pasaport meseiesini, ken- di devietine veTürk hüküme- tine karşı koz olarak kullan- ma eğilimi büyük ölçüde de- vam ediyor. Bu büyük bir ayıpür" diye konuşan Denk- taş şöyle devam etti: "KUZEJ Kıbns Türk Cum- huriyeti'nden KKTC pasa- portu ile çıkan ve Türkiye'ye bu pasaportla giren bir arka- daş, Türkiye'den çıkışta ce- binden birdenbire diğer pa- saportu çıkarüp, bununla se- yahat edeceğini söyleyemez. Girdiği pasaportla çıkar. Do- layısryla herkes, gideceği ül- kenin pasaport rejimini ev- vela öğrenir, ona göre yola çı- kar. Bunu öğrenmeden yola çıktığında başına bir zorluk geürse, devletine ve yasalan uygulayan hükümete haka- rete başlamaz ve halkı kış- kırtmaya yönelmez." Türk hükümetinin, Kıbns Cumhuriyeti pasaportu taşı- yan Kıbnslı Türklerin yurt- dışına çıkışını yasaklaması, sadece KKTC basını tara- findan değil. Rum basını ta- rafından da eleştirildi. Rum basını pasaportla ilgili ge- lişmeleri şu başlıklarla değer- lendirdi: Haravgi: Kıbnslı Türkle- re TC pasaportu empoze edi- liyor. Slahi: Kıbns pasapor- tu alan Kıbnslı Türklere Tür- kiye'den tepki. Potatis: Pasa- portlarla 3. Attila! Kıbnslı Türklere Ankara'dan savaş... YASER ARAFAT: Amaç Filistin gettosu • İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 58'ini ele geçirdiğini söyleyen Filistin lideri, ABD'nin yol haritası konusunda "ciddi" olduğunu düşünüyor. Dış Haberier Servisi - Filistin lideri Yaser Arafat, İsrail'in Batı Şeria ile İsrail topraklan arasında inşa ettiği "güvenfik" duvanyla, Filistin devieti kurmayı değil. Filistinlileri "gettolanr yerleştirmeyi amaçladığuıı söyledi. Arafat, Mısır'da yayımlanan hükümet yanlısı El Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu, tsrail'in iddia ettiği gibi bir güvenlik duvarı değiL Tam aksine, gelecekteki Filistin devletinL olması gerektiği şeyle ilgisiz hale getirmeyi amaçlayan siyasi bir duvar" dedi. 'Filistinlilere hiçbir şey verilmedi'' Arafat. -İsrail, Batı Şeria'nın yüzde 58'ini ele geçirdL Filistinülere. El HaliL Eriha, Ramallah, Nabhıs ve Cenin kentleriyle, Kalkilya ve TulkarinVdeki gettolarveKudüs'ü çevreleyen Bertin duvannm oluşturduğu yüzde 42'Hk bölüm kaldT diye konuştu. İsrail'in Fılistinlilere hiçbir şey vermediğini ve Filistinlilerin "yol haritasTnda kabul edilenleri istediğini söyleyen Arafat, ABD hükümetinin tavnndan ise memnuniyet duyduğunu ifade etti. Filistin lideri, "Şu ana kadar her şey, VVashington'm yol haritasuîi uygulama isteğinde ciddi okhığunu gösteriyor" dedi. VEFAT Eski TİP milletvekillerinden hukukçu CEMÂL HAKKI SELEK'in sevgili eşi Sayın A. SAMİYE geçirdiği trafik kazasının sonuçlarından kurtulamayarak vefat etmiştir. Naaşı çarşamba günü saat 17.05'te (bugün) Söğütlüçeşme Camii'nden kaldırılacaktır. ÇOCUKLARI, TORUNLARI SÜRMENE ASLİYE HUKLTC IVL4HKEMESİ'NDEN EsasNo: 2003 121 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekilı tarafından da- valı Ilyas oğlu İsmail Yaşar aleyhine açılan kamulaştır- ma bedelinin tespiti \e taşınmazın idare adına tapuya tescılı da\asında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 \e 19. maddesi uyannca tensiben veri- len ara karan gereğince; Trabzon ili, Sürmene ilçesi, Yazıoba köyünde kâın ve suıırlan doğusu yol, batısı de- re (küçük dere), kuzeyi sahıbi senet, güneyi Hasan oğlu Mehmet Karadeniz'den olan ve Ilyas oğlu ismail Ya- vuz'un zilyedi \e malikı bulunduğu. 1310.24 m2 >iizöl- çümündeki taşınmazın hat altına isabet eden 48.20 m2'lik kısmının 24.100.000.-TL. bedel ile irtıfak hakkı olarak, Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştınldığı, bu nedenle hat altına isabet eden belirtilen kamulaştır- ma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlü- ğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememiz- de açıldığı. yapılacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 SK'nun gereğince ilgililer adma mahkemece belirlenecek Sürmene Ziraat Bankası Şubesi'ne yatmlmasına ve bedelin yatınlması ile taşın- mazın idare adına tescıline karar \ enleceği, konuya ve taşınmaz malın değenne ilişkin tüm savunma ve delılle- rin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği. hak sahiplerinin son ilan tanhinden ttibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceği hu- susu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 36217 BAŞSAĞLIĞI TMMOB Onikinci Dönem (20.04.1965-18.04.1966) Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Yüksek Mühendisi M. MÜFİT SANAN 8 Ağustos 2003 tarihinde vefat etmiş ve 11 Ağustos 2003 tarihinde Ankara'da defnedilmiştir. Ailesine, yakınlarına ve mühendis-mimar topluluğuna başsağlığı diiiyoruz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu SÜRMENE ASLhT HUKUK MAHKEMESİNDEN Esas No: 2003 90 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü \ekili tarafından Mustafa oğlu ismail Yaşar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la deği- şik 10 ve 19. maddesi uyannca tensiben verilen ara kara- n gereğince; Trabzon ili, Sürmene ilçesi. Yazıoba kö- yünde kâin ve sınırlan doğusu sahibi senet. batısı yol. kuzeyi tsmail oğlu Şevki Kuku, güneyi Hasan oğlu Meh- met Karadeniz olan ve Ilyas oğlu ismail Yaşar'ın zilyedi ve maliki bulunduğu 3458.64 m2 yüzölçümündekı taşın- mazın hat altına isabet eden 739.77 m2'lık kısmının 369.885.OOO.-TL. bedel ile irtıfak hakkı olarak, Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştınldığı, bu nedenle hat altına isabet eden belirtilen kamulaştırma bedeli ile irti- fak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı. yapıla- cak yargılama sonunda belirienecek kamulaştırma bede- linin 4650 SK'nun gereğince ilgililer adına mahkemece belirlenecek Sürmene Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırıl- masına ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar verileceğı. konuya ve tasınmaz malın de- ğerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildir- meleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden iti- baren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaş- tırma bedelinin zilyede ödeneceği hususu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesı uya- nnca ilaien tebliğ olunur. Basın: 36186 DUYURU GMlS'nın 2-3 08 2003 tarihinde yapılan 7 . Olağan Genel Kurulunda, Sendika Zorunlu organlanna aşağıda adı ve soyadı yazılanlar seçilmişlerdir. Genel Kurulda Ana Tüzüğün 1. Md. c bendi düzeltılerek, 22. Md. V-m fıkrası değiştırilerek, 35. Md.'ye c bendi ılave edilerek değişiklik yapılmıştır. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunun 9. maddesi gereğince ilan olunur. SENDİKA ZORUNLU ORGANLARINA SEÇİLENLER: YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ: AdıSovadı : Sen. Görevi : ÇetinAltun Rahmi Yaman DursunOğuz Genel Başkan Genel Bşk. Yrd. Genel Bşk. Yrd. Mustafa Dağlıoğlu Genel Sekreter Irfan Akyiğrt Genel Mali Sek. Ramis Muslu Genel Teşk. Sek. Ramazan Denizer Genel Eğit. Sek. Topağraf Barutçu IşEtütçüsü Şer.Şefi Puarrtör As.Mad. Motorcu SENDİKA DENETLEME KURULU ÜYELERİ Hamdi BayrakJı Denetieme Kurulu Üy. Adrea : Yayla Mah. Ihsan Sok. 36. D. ZONGULDAK KepezMah.SolakSok. KdzEREĞU Güney Mah. Emek Cad. Mat Sok No: 14 Kozlu/ZONGULDAK Bahçelievter Mah. Hacımemiş Sok. Ayfer Apt Kat 2 D. 8/ZONGULDAK Yayla Mah. ihsan Soyak Sok 36 D. Apt36/ZONGULDAK Rat 1. Durak No: 109/ZONGULDAK Yayla Mah. Ihsan Soyak Sok. 36 D. Apt 7/C7ZONGULDAK Mithatpaşa Mah. 69. Sok. No: 26/A ZONGULDAK Fatih Stt. Mah. Yıldız Evier B 4. B1 D. 4 Kozlu/ZONGULDAK Denetieme Kurulu Üy. Trans B. Ustası H. Arkası Hür Evier 1. B1. D. 3 Kilimli/ZONGULDAK Muharrem Altuntaş Denetieme Kurulu Üy. Puantör EminErdem SENDİKA DİSİPÜN KURULU ÜYELERİ: Ibrahim Ertürk Distpth Kurukj Üy. Malzemed Kemal Güney Distpiin Kurulu Üy. Nezaretçi Mehmet Aksoy BayraktarAydın Disiplin Kurulu Üy. Disipfin Kurulu Üy. BuroGorv. Rafet Demid Disiplin Kurulu Üy. Kaaelmas Mah. Dağdeten Sok. No: 3 ZONGULÛAK Bahçelievler Mah. Bmas Sok. Umut Apt 2/7/ZONGULDAK Bağbk Mah. Hatip Sok. KdzTEREĞÜ Mekanizasyon Us-Altıne! Yap Koop. B Blok Kat 4 KilimliZONGULDAK Pano Ayak Ür. Ihsanoğlu Köyu Çaycuma/ZONGULDAK Çetin Altun Mustafa Dağlıoğlu Genel Başkan Genel Sekreter GENEL MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2002 263 Davacı Hatice Yıldınm vekili Av. Nazım Telli tarafindan davalılar Berçikler Tekstil ve Tic. Ltd. Şirketi vs. aleyhine açılan tazminat davasında, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalılardan Şadiye Ar. Songül Ar ve Ayşe Ar'ın açık adresleri tespıt edile- medığinden duruşma gününün adlanna ilanen tebliğine karar verilmış olup, adı ge- çenlerin duruşmanın bırakıldığı 22.9.2003 günü saat 10.05'te mahkememizde bizzat bulunmalan veya bir vekille temsil edilmelen, aksi takdirde yokluklannda duruşma yapılıp karar verileceği hususu 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 28. maddesi gereğin- ce ilanen tebliğ olunur. 1.8.2003 ' Basın: 39037
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog