Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ATATURK VE AVRASYA Anıl Çeçen ' Cumhurryet Ç^S Pazaıiama \ Ş Turktxa£ Cad \ o 39 41 k kltap kulübû (34334ı Cagaioglu-istanbul Tcl (2121 512 05 05 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı TOPLUMVEEDEBlYAT Adnan Binvazar yCumhuriyet ^.V. kitap kulûbû Cağ Pazariama A Ş Trâtocafı Cad No 39/41 (343î4lCajaIoglu-tstmbuJTel 1212)512 0505 8». YIL SAYI: 28434 / 500.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU' Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARL NADİR NADİ (1945-1991) 13 AĞUSTOS 2003 ÇARŞAMBA Ulusalçıkar vurgusu yapılan dorukta hedefbelirlendi: Irak'ın istikran ve terörden anndınlması Karar Meclis'e kaldı Muhalefete Eleştiri Gazeteciliğin kuralı- dır, eleştiri muhalefete değil, ülke yönerimin- den sorumlu iktidara yöneltilir; ama, kinıi za- man özel durumlar bu göreneği bozar. 3 Kasım seçimlerin- den sonra ülke çapında muhalefetin ağırlığı Meclis dışında kaldı, bö- lük pörçük oldu, bu du- rum yurttaşı kaygılan- dırıyor. Yaklaşan yerel seçim- lerde parlamcnto içi ve dışındaki muhalefetin ortak davranış içine gir- meleri çok şey i düzelte- bilir, bozulan dengeleri kurabilir. • YTP Genel Başkanı Ismail Cem sol partile- rin iideıierine mektup yazarak 'güç bırhğı çağ- rısı* yapmış, her seçim bölgesinde sol partiler- den yalnız birinin seçi- me katılması, ötekilerin seçime katılmayarak katılan partiye destek vermesi yolunda işbirli- ği önermiş. Bugünkü koşullar kapsamında bu doğru bir yaklaşınıdır; çoktan beri konuşulmakta olan bir çözüm biçimidir. DSP Genei Başkanı Bülent Ecevıt, bu konu- da açıklama yaparak Cem için "tşbırhğı nıyet- leri olsaydı, DSP'yı tam seçımlere gırileceğı bir sırada ıkıye bölme yoluna gıtmezlerdf diye olum- suz yanıt vermiştir. Bu da Ecevit açısın- dan doğru bir yaklaşım- dır ve haklı bir tepkidir. Ne var ki iki doğru bir yanlışı üretmektedir. Bu gibi 'hassas' konu- lar partilere mektup ya- zarak, gazetecilere de- meç vererek tartışılmaz. • Gazetelere yansıyan haberlere bakılırsa 3 Kasım seçimlerinde sandığın dışına düşmüş liderler, yerel seçimler- de başkanlık hevesine düşmüş görünüyorlar; ne ülkenin içinde bulun- duğu koşulları değer- lendirebiliyorlar, ne de partilerinin güçlerini tartmakta sağlıklı bir yaklaşıma sahiptirler. Kişisel çıkarlara göre hareket edenlerin bu kez daha ağır bir hüsra- na yuvarlanmalan ya- kın olasılıktır. AKP'nin üstelik seç- men kesimindeki ağırlı- ğının eksildiğine ya da eksileceğine ilişkin dü- şüncelerin, ülkemizin seçim tarihine bakıldı- ğında, cılız umutlar ol- duğunu söylemek ger- çekçi bir yaklaşım olur. * • Parlamento içi ve dışı muhalefette dayanışma koşullarını aramak, ta- biatlarında birleştirici niteliği ağır basan kişi- lerden gelmelidir; yok- sa eski hesapların def- terlerini ceplerinde taşı- yanların bu kez de seç- menlerini düş kırıklığı- na uğratacaklarını bil- mek için kâhin olmaya gerek yok. Cumhuriyet BM karari kOŞUİ değil Çankaya'daki dorukta Irak'a asker yollan- ması konusunda ABD'ye gönderilen sualnameye venlecek yanıt ile 21 Ağustos'taki BM toplantısının beklenmesi kararlaştınldı. Değer- lendirmelerin 22 Ağustos'taki MGK toplantısına kadar sürmesi bek- lenirken dorukta yeni BM karannın "koşul değil" ancak "kolaylaştı- ncı unsur" olacağı yönündeki görüş ön plana çıktı. Sezer'in de hükümet ve askerlerin hazırladığı raporlar çerçevesinde "uluslar- arası meşruıyet" konusunda ısrarlı bir tutum izlemedıği öğrenildi. ISTANBUL VE ANKARA'DA EYLEM Savaş karşıtlan yeniden sokakta Türkiye'nin Irak'a asker göndermesi bir kez daha gündeme gelınce savaş karşıtlan da yeniden sesını yükseltmeye başladı. Çankaya Köşkü önünde protesto göstensı yapan 4 ÖDP'lı gözaltına alındı. Sakarya Caddesı'ndekı Özgürlük Anıtı önünde gerçekleştirilen eylemde de ÎP'lı bir grup, ABD aleyhınde sloganlar attı. İstanbuTda Taksım Meydanı'nda basın açıklaması yapmak ısteyen gruba polis cop ve bıber gazı kullanarak müdahale ettı. 30 kişı gözaltına alındı. Sıvıl toplum kuruluşlan 16 Ağustos'ta Kızılay'da "Emperyalıst Sömürü ve îşgale Karşı Halk Yürüyüşü"nün gerçekleştınlecegını açıkladılar. • 8. Sayfada TSK'den Ön hazirllk Irak'ın toprak bütünlüğü ve terörist unsurlar- dan anndınlmasmın Türkiye'nin "öncelikli hedefi" olduğu ıfade edı- len toplantı sonrasmdaki açıklamada, karann demokratik karar alma sürecmde behrleneceğine dikkat çekildı. TSK olası senaryolan da göz önüne alarak ön hazırlıklan başlattı. Bırliklere göndenlen talımat ile bölgede görev yapacak uygun personel taraması yapılması isten- di. TSK, asker gönderilmesi yönünde karar alınması durumunda, Arapça bilen ve bölgeyi tanıyan personeli görevlendirmeyi planlıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Devletın zırvesı, Irak'a asker gönderme konusunda "AB- D'nin sualnameye vereceği ya- nıtı ve uluslararası gelişmeleri bekleyerek" hareket ermeyı ka- rarlaştırdı. Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer'in başkanlı- ğında Çankaya Köşkü'nde ger- çekleştirilen zırvede, Irak'a as- ker göndermek için yenı bir Bir- leşmiş Mılletler (BM) karannın "kolaylaştırıcı" olacağı. ancak "zorunlu olmadığı" görüşü öne çıktı. Toplantının ardından yapı- lan açıklamada "uluslararası meşruiyet" zorunluluğu ıfadesı yer almazken, "ulusal çıkarla- ra" vurgu yapılması dikkat çek- tı. Cumhurbaşkanı Sezer'in de toplantıda hükümet ve askerlenn hazırladığı raporlar çerçevesinde "uluslararası meşruiyet" konu- sunda ısrarlı bir tutum ızlemedi- ği öğrenildi. Irak'ın toprak bü- Taksim'de polisin ej lemcilere müdahalesi sert oldu. (Fotograf: AA) MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te BUGUN Cumhuriyetin 80yıh Fotograf ve belgelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 yıh... Bugün ve her çarşamba Cumhuriyet le birlikte. 21. Dünya Felsefe Kongresi'nin üçüncü gününde ilgi odağı küreselleşme ve getirdiği sorunlar oldu itlilik esitlikle olur &~ Avrupa'yı kavurdu, Türkiye'yegeliyor Avrupa'da yaklaşık 1 aydır süren aşın sıcaklar nedeniy- le Fransa'nın güneyindeki La Grande Motte kanalı ku- rurken Isviçreliler dağlardan getirilen karlarla serinle- meye çalışıyor. îngiltere. Fransa, Ispanya ve Almanya'da yaklaşık iki haftadır süren kavurucu sıcaklar, cuma gü- nünden itibaren yerini serin havaya bırakırken sıcak ha- va dalgası hafta sonuyla birlikte Balkanlar ve Yunanis- tan, ardından da Türkiye'yi etkisi altına alacak. Sıcaklık Akdeniz kıyılannda 38 dereceyi bulacak. • 3. Sayfada Fransa'da akarsu yataklan kurudu. Js\içreliler ise Alpler'den getirdikJeri karlarla serinlemeye çalıştılar. (Fotoğraflar: AP) Günün en çok izleyici çeken toplantısı 'Küreselleşme ve Kültürel Kimlik' başhklı ana oturumdu. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Örnek, "Kültürel kimlik ile çeşitliliğin yok olmaması için eşitlik olmadıkça çeşitlilik de yayılamaz" diye konuştu. Amerikalı felsefeci Adamantia Pollis ise küresel ekonomi anlayışıyla devlet otoritesinin ve çokuluslu şirketlerin etnik farklılıkları politize edecek bir gerginlik ortamı yarattığmı; bu gerginliğin de uluslann etnik gruplar olarak parçalanmasına neden olduğunu belirtti. ÖZLEM ALTUNOK ve ÖZGÜR ERBAŞ'ın haberi • 7. Sayfada BAKANLIĞA DAVA AÇTILAR Kopya çekflen öğrenciye ceza MEB, liseye giriş sınavmda, kâğıdı arkasındaki öğrenci tarafından kopya edilen adayların sınavını da iptal etti. Farkmda olmadan sınav kâğıdından kopya çekilen öğrencinin velisi çocuğunun suçsuz olduğunu belirterek yargıya başvurdu. Anne Sevim Tatari, oğlunun daha önce hiç tanımadığı öğrencilerle birlikte sınava girdiğini belirterek "Bir insan hiç tanımadığı başka birine neden kâğıdmı göstersin" dedi. Tatari, sınav sonuçlannın iptal edilmesi için bakanlığı mahkemeye verdiklerini de söyledi. • & Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yalancının Mumu Son gelışmeler Türk ve Amerikan resmı kaynakla- rının yalanlamalarını yalanlıyor. ötekı medyanın itibaretmediği, özellıkle Cumhu- rıyet'tekı haberlerle yazılar; Eve Dönüş adlı ABD ya- pımı af yasasının çıkmasından çok önce, dünyanın neresınde görülürse üzerine gidilmesını uluslararası bir kural halıne getıren Unıted States of Amerıca'nın, Kuzey Irak'ta yuvalanmış PKK-KADEK denilen katıl MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de ' 5 YILDA 125 KİŞİYE CEZA ! Sigara yasağı uygulanmıyor ! ^ * > Maliye Bakanı Kemal Unakıtan kapalı yerlerde sigara içilmesini yasaklayan yasanın uygulanmaya başladığı 1997'den sonrakı beş yılda yalnızca 125 kişıye para cezası kesıldığını bılckrdı. • 6. Sayfada EMİNÖNÜ'NDE SOYGUN 250 milyar lirayı çaldılar Afyon'daki kuyumculann kuryeliğini yapan Ahmet Necdet Ergxm'un elındeki 250 mılyar lıralık altın ve dövız bulunan çantayı silah zoruyla alan saldırganlar 2 kişiyi de yaralayıp kaçtılar. • 3. Sayfada ŞAMPtYONLAR LÎGÎ Galatasaray Sojya karşısında 7^ Galatasaray Şampiyonlar Ligi y üçüncü ön eleme ruru ük maçında bugün CSKA Sofya takımıyla karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndakı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog