Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 AĞUSTOS 2003 SALI 8 Istanbul HABERLERİN DEVAMI TURKIYE Edirne 27 Sinop PB 31 Samsun Y 27 Adana A 35 Kocaeli Y 26 Y 27 Trabzon Y 25 Çanakkale Izmır PB 31 Giresun Y 25 B 33 Ankara B 29 Manisa B 34 Eskişehir B 30 B 30Aydın Denizli _B 34 Konya B 33 Sıvas Zonguldak PB 24 Antalya B 29 A 36 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van A A A A A B B 34 41 39 41 39 35 31 Y 29 Yurdun kuzey kesım- len parçalı yer yer çok btı- lutlu, Marmara'nın doğu- su, Batı ve Orta Karade- nız kıyılan, Doğu Karade- nız ıle Kars ve Ardahan çevrelen sağnak ve gokgurultulu sağanak ya- ğışlı. dığeryerieraz bulut- lu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurdun doğu ke- sımlennde azalacak, dı- ğer yerlerde onemlı bır değışıklık olmayacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsınki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Münih Y Y Y B B B B B A 24 22 23 28 25 29 37 30 35 Berlin Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atina A A A A A A Y A 32 30 38 30 30 28 34 33 Zürih A 35 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahire Y A Y B A B Y A 22 30 30 32 35 19 21 33 A 39 3 Parçalı bulutlu l Çok bulutlu > Yağmuriu 2 3 Kariı > Sulu kar . Gok gunjttulu GÜNCEL CINEYT ARCAYİ REK • Baştarafı 1. Sayfada kan RTE, "bu düğün, devlet-millet kaynaşması- dır" diyor. Bu cümlesiyle kıyafet yasasına, çağdaş dünya ko- şullanna, türbanı laik cumhuriyetle bağdaştırmayan Anayasa Mahkemesi kararlarına karşın; küçük oğlu Bilal efendinin nikâhına katılan tesettürlü kadınlarla bir iki adım önde yürüyen erkeklerini millet, kendini devlet yerine koyuyor. Kutlamaları kabul eden iki aileden sonra sırada bekleyen "beyaz birkeseye" geline takılacak altınlar vs. atılıyor. Torbaya altın vs. atanlar belli değil, ama gece ya- rısına doğru kız tarafı mı yoksa erkek tarafı mı artık uzlaşmaya -pardon Islami kurallara göre- kim baka- cak sayacaksa onlar; altınları vs'leri sayıp kısa günün kârını geline damada bildirme görevini herhalde ye- rine getirmişlerdir. • • • Bir süredir sesi sedası fazla çıkmayan iş dünyası kodamanlannın, kısacası tuzu kuru olanların da key- fi yerinde. Örneğin Cem Boyner, hayli demokrat, çok zengın, başarısız bir sıyaset adamı ama holdin- ginin yararlarını korumakta pekâlâ fevkalade usta bir işadamı, diyorki: "Özal'/nilkdönemlerindenberiber- bat yönetilmeye alışmış bir ûlkeydik. Bugünkü yöne- timden çok memnunuz". Sabancı Grubu adına bayan Güler Sabancı da Boyner'den aşağı kaimıyor. O da "Dengeler iyi, böy- le gitmeli" diyor. Eh artık Rahmi Koç'un yerini alan Mustafa Koç da dededen babadan miras ihtiyatlı konuşma gele- neğini biryana bırakmalı, -RTE'nin saraydaki akşam yemeğine katılmak yetmez- AKP dönemini değerlen- diren şöyle okkalı, bol övgü soslu bir açıklama yap- malı. • • • Fakat Boyner'lerin Sabancı'lann övgülü söylemle- rinde iktidann laik rejime yönelik yavaş yavaş toplu- ma sindirmeye çalıştığı uygulamalara değinen tek bir cümleye rastlanmıyor. TUSİAD susuyor. Boyner'lerin, Sabancı'lann Türkiye ile ilgili, bu ikti- dann gidişatı üzerine kaygıları yok mu? Bu açıkla- malara göre anlaşılan yok! • • • Neden olsun ki?.. Komşudaki yangınla ilgilenen, re- jim üzerine titreyenler, savaşanlarvarnasılolsa. Bey- zadelerim rahat yataklarına uzanmış, TV'den dizi iz- ler gibi rejim savaşını izleyecekler. Onlar adına konuşan TUSİAD daha Irak savaşı baş- lamadan önce iş dünyasının yörüngesini ilan etmiş- ti: "Amerikayanında derhalsavaşa girmeliyiz!" öyley- se? Mehmet'in kanı canı kurban! Girmedik savaşa. Şimdi; -aksi açıklanmadıkça-1- rak'ta az Amerikan askeri ölsün diye, askerin jandar- ma gücü görevi üstlenmesini düşünüyor olabilirler. • • • Bugün Çankaya'dakı zirve, borsa ve döviz satışla- nna etkisi dışında, iş dünyasını ne ölçüde ilgilendiri- yor acaba? Genelkurmay Ikinci Başkanı Orgeneraf Büyüka- nrt'ın son açıklamalarından çıkan sonuçlara bakılır- sa; TSK, Irak'a asker gönderilmesine ilke olarak kar- şı değil. Bu birinci nokta. Ikinci nokta; açıklamalar, BM kararı olmadan as- ker göndermemize karşı çıkan tartışmalara ve daha da önemlisi bu açıdan bugünkü zirveye ışık tutuyor. Orgeneral Büyükanıt, "Olması beklenen kararian bek- lerseniz" diyor: "yanlış karar verirsiniz". Bu sözün tercümesi; ABD, kısa sürede BM'den bir karar çıkacağına inanmıyor. Uluslararası güç için B- M'den karar çıkmasım beklemeye karşı. Orgeneral Büyükanıt da siyasal, belki de askersel açıdan yanlış yaptırımlara olanak tanımamak içın "za- manında karar verilmesini" doğru buluyor. Türkiye, ABD'nin işgalci Istikrar Gücü'ne katılma- yı uygun görüyor. Tablo, sivil yönetimle askerin aynı doğrultuda dü- şündüğünü... Oysa, bugüne kadar alınan bilgiler -hatta açıkla- maları- (anayasanın 104. maddesi gereği TSK'nin başkomutanlığını temsil eden) Cumhurbaşkanı Se- zer uluslararası banş gücü kurulmasına olanak sağ- layacak BM kararı olmadan Irak'a asker gönderilme- sine karşı. Bugün toplanması beklenen zirvede; Irak'a asker konusunda hükümetin ısrarla istediği ve beklediği "devlet kararı" bakalım nasıl çıkacak? Bakan Güçlü'den savunma • ANKARA (ANKA) - Tanm Bakanı Sami Güçlü, daha önce yanlış anlaşıldığını söylediği "Gözünûzü kara toprak doyursun" sözlerinin eleştirilmesini, "ifade özgürlüğüne" sığınarak savundu. Güçlü, CHP Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun verdiği soru önergesini yanıtlarken "Şahsıma ait özgürlüğümün bu anlamda sorgulanmasını demokrasi ile bağdaştırmak mümkün değildir" dedi Halkı soyanlar pişman olsun' • İstanbul Haber Servisi - Tutuklu Yakınlan Dayanışma Demeğı (TAYAD) üyeleri ile Halkın Hukuk Bürosu, yaptıklan ortak basın toplantısı ile "Topluma Kazandırma Yasasf'na karşı oldukJannı belirttiler. TAYAD'lı aileler adına konuşan başkan Tekın Tangün, yasanın daha önce çıkanlan pişmanhk ve itirafçıhk yasasuıdan hiçbir farkı olmadığını savundu. Şu anda hapishanelerde bulunanlann. pişmanhk duyulacak bir şey yapmadıklarını iddia eden Tangün, halkı soyanlann, ulusal onuru ayaklar altına alanlann pişman olmalan gerektiğini söyledi. Şişli'de travesti operasyonu • İstanbul Haber Servisi - Şişli'de, para karşılığı fuhuş yaptıklan belirtilen 1 'i yabancı uyruklu 9 travesti gözaltına alındı. Gözaltına alınan travestiler sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilirken Selçuk Üniversitesi lletişim Fakültesi öğrencisi olduğu belirlenen yabancı uyruklu l.A.A, sınır dışı edilmek üzere yabancılar şube müdürlüğüne gönderildi. Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. BERNA ÖZKAN İtalya Başbakanı'nın devreye girmesiyle Aria ile Aycell'in birleştirileceği açıklanmıştı Berlusconi borcunu ödediANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - ftalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan'ın oğlu- nun düğününde nikâh şahitliği yapması, "Berlusconi, Aria- Aycell birleşnıesinden kay- nakianan borcunu ödedi" yo- rumlanna neden oldu. îtarya'nın Ankara Büyükelçisi Vittorio Surdo da, Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün gele- cek ay italya'ya giderek, Berlus- coni'yle kapsamlı bir görüşme yapacağını açıkladı. ttalya Baş- bakanı Berlusconi'nin Başba- kan Erdoğan'ın oğlu Bilal Er- doğan'ın düğünündeki sürpriz şahitliği, "Berlusconi, AKP'ye olan borcunu ö'düyor" değer- lendirmelerine yol açtı. ttalyan ortaklı telekomünikasyon şirke- ri Aria 'nın Türkiye'de pazar bu- lamaması nedeniyle yaşanan so- runlar, Berlusconi'nin ziyareti sonrasında hızla çözümlenmişti. Aria'nın 2.5 milyar dolarlık taz- minat başvurusuyla uluslararası tahkime başvurmasının ardın- dan Berlusconi bizzat devreye girerek, Erdoğan'dan sorunun çözülmesini istemişti. Berlusco- ni'nin istemleri doğrulrusunda yapılan çalışmalar sonucunda, i- ki telekomünikasyon şirketinin birleştirilmesinin önündeki en- geller kaldınlmıştı. Berlusco- ni'nin mayıs ayındaki ziyareti sı- rasında da konuya son nokta ko- nulmuş ve Aria'nın Aycell'le birleştirileceği resmen açıklan- mıştı. İki şirketin birleşmesine iliş- kin hazırlanan taslak çalışmalar, Aria ve Aycell'in birleşmesi ne- deniyle Hazine'nin 2.5 milyar dolarlık zarara uğrayacağını or- taya koymuştu. CHP'li Haluk Koç: Düğündeki kara çarşaflı manzaralar, 'biz buradayız' mesajıdır Gövde gösterisi yaptılarANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdo- ğan'ın düğünü için, 4 bin polis memurunun görev yapması baş- ta olmak üzere devlet olanaklan- nın seferber edilmesi ve törenin "siyasi şova" dönüştürülmesi tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, Erdo- ğan'ın polisi "kişisel, özel bir durumu" için çalıştırdığını be- lirterek, "tsraftır, haksızlıktır. Aynca israf haramdır" dedi. CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç da kara çarşaflı görüntülen eleşrirerek. "Bu bir gövde gös- terisidir, biz buradayız" mesajı- dır" diye konuştu. AKP yöneti- mi ise düğünü, "toplumun lide- rine bağlılığının göstergesi" olarak yorumladı. Erdoğan'ın oğlunun gösterişli düğün töreninde binlerce polisin görev yapması, yollann kapatıl- ması ve siyasi şov haline getiril- mesine CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Selvi, Türkiye'nin içinde bulun- duğu sıkıntılara dikkat çekerek şöyle konuştu: "Gençlerin zor- la Irak'a savaşa gönderilmek istendiği durumda böylesine şatafatlı bir evlenme merasimi- ni uygun görmek, hoşgörmek mümkün değildir. İsraf haram- dır. Bu yokluk içinde evleneme- yenlere karşı nazire eder gibi böyle şaşaalı düğün hoş olma- dı. Binlerce memurun saat üc- retini düşünsünler. Onlan, kişi- sel. özel bir durumlan için ça- Düğüne katılanların büyük bölümünü kara çarşaflılar oluşturuyordu. (Fotoğraf: Hürnyet Gazetesi) lıştırdıklannı düşünsünler." CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, düğünü yorumlarken, "Gençlere mutluluk dilivorum. Ama görüntü rahatsız edici, şık değil. Bir başbakanın, daha uy- gun şartlarda bir aile içi tören- de bunu yapması daha uygun olurdu" dedi. Cağdaş Türki- ye'den adım adım uzaklaşıldığı- nı belirten Koç, "Gösteri yapar- casına salınarak yollarda yürü- yen kara çarşaflı manzaralar basında yer aldı. Bu bir gövde gösterisidir, bu bir 'biz burada- yız' mesajıdır. Onlar oradaysa, Türkiye Cumhuriyeti'nde de çağdaş sistem içerisinde, cum- huriyet etrafında odaklanmış bir sürü insan var. Bizler de bu- radayız" diye konuştu. CHP Ge- nel Başkan Yardımcısı tnal Batu, gösterişli, kalabahk davetleri onaylamadığını belirtirken, Baş- bakan Erdoğan'ı eleştirdi. Batu, " Padişah, veliaht düğünlerini hafırlatan bu tür davetleri tas- vip etmiyorum. Büyük sıkıntı- lar içindeki Türk milletine say- gısızlıktır" dedi. AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz nikâh törenini yorum- larken, "Toplumun bir lidere bağlılığının göstergesiydi dü- ğün, çok izdiham vardı. Her se- viyeden insan vardı.. zengini, fakiri. dekoltelisi... Çok sade sa- mimi bir düğün oldu" görüşü- nü dile eetirdi. îtalyan basını düğünü manşete çıkardı Haber Merkezi - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın düğü- nü, tanıklardan birinin italya Başbakanı Silvio Berlusconi olması nedeniyle îtalyan ba- sınında manşetlere taşındı. "Berlusconi: Türkiye'yi AB'de görmek isfiyonım" başlıklannı kullanan İtalyan basını, italya Başbakanı'nın "Türkiye'nin AB'ye girişini ben değil, tüm Avrupa Kon- seyi istiyor ve bu yolda de- vam ediyoruz" şeklindeki ifadesini, AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi'ye Berlusconi'den yanıt olarak yorumladı. Berlusconi'nin ge- lin Reyyan Uzunerin elini öpmesi, Corriere della Sera gazetesinde "El öpmek ya- sak", La Repubblica gazete- sinde ise "Erdoğan junior'ın düğününde, Başbakan'ın geline gafı" şeklinde verildi. Gazetelerde, "Berlusco- ni'nin tslami kurallan tam bilmeyerek gelinin elini öp- mesi küçük bir problem ya- şattı" ifadeleri kullanıldı. La Repubblica gazetesi, Berlusconi'nin, "Ben biliyo- rum ki, burada kadınlar ya- naklarından öpülmez. Be- nimkisi bir saygı harekeriy- di, gerçekten öpmedim" de- diğini yazdı.İtalya Başbaka- nı'nın damat ve gelin ıle Erdo- ğan ve eşi Emine Erdoğana verdiği hediyeler de ttalyan gazetelerinde geniş yer buldu. La Stampa gazetesi, "Berlus- coni'den geline kolye, dama- da saat ve first lady'ye bile- zik" diye yazdı. Sağlar: Görüntüler irkilti verici ANKARA (ANKA) - Sos- yaldemokrat Halk Partisi (SHP) Genel Sekreteri Fikri Sağlar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun düğününe katılan bazı davet- lilerin çarşaf giymesini "ir- kiltici" diye niteledi. Fikri Sağlar dün yaptığı ya- zılı açıklamada. Başbakan Er- doğan'ın düğündeki sözleri- ne değinerek "Tayyip Erdo- ğan'ın düğününde gururla- narak söylediği "Türkiye rnozaığı' görüntüsünün ne kadar irkiltici olduğu görül- müştür. Kara çarşaflara bü- rünmüş bir Cumhuriyet ya- ratmanıak için Sayın Cum- hurbaşkanı'nı göreve çağı- rıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Milli Görüş'ün yayın organı niteliğindeki Milli Gazete'de, önceki gün e^ lenen Necmettin Bilal Er- doğan "tebrik" edildi. Ga- zetenin ilk sayfasındaki "Kıl- çık" köşesınde, "Bilal'a Teb- rik" başlığıyla bir dörtlük ya- yımlandı. Dörtlükte, SP Genel Başka- nı Necmettin Erbakan'ın tö- rene çağnlmadığına dikkat çekilirken ttalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin nikâh- ta şahitlik yapması da günde- me getirildi. Gazetede yayım- lanan dörtlük şöyle: "Necmettin Bilal oğul, enıinim sana kalsa; •Şahidim Hocam' derdin. Bir ömür berhudar ol! Müslüman nikâhında Katolik şahit. diye Üzülme; sen masumsun: Mesutvebahtivarol!" TİSK'ten korkutan rapor • Baştarafı 1. Sayfada ve çözüm önerilerine yer verildi. ve çözüm önerilerine yer verildi. Raporda kısaca şu sap- tamalara yer verildi: • Türkiye'de istihdam yaratılamıyor. 1996 yılında nüfus 62 milyon, istihdam ise 20 mil- yon 388 bin kişiydi. 2002 yıhna gelindiğin- de, nüfus 8 milyon artarken, istihdam 6 yıl ön- cekı düzeyin altına (20 milyon 287 bin kişi) indi. 1989-2000 döneminde yıllık ortalama istihdam artış hızı sadece binde üç oldu. • Son yıllarda istihdam sürekli düşüyor. 2000 yılında 20.6 milyon olan toplam istih- dam, 2002 'de 20.3 milyonageriledi. Bunakar- şılık, iş bekleyenlerin sayısı çığ gibi büyüyor. 2002 yılında tanm dışı işgücüne 900 bin, iş- sızlere de yanm milyon kişi eklendi. • Son verilere göre, Türkiye'de düzgün işi olmayan ücretlilerin sayısı 9 milyona ulaştı. 2002 yılında bir işçiye düzgün iş yaratmanın ortalama yatınm maliyeti 99 milyar TL oldu. • Özel sektörün toplumu "düzgün işe"ka- vuşturması için 891 katrilyon liralık yatınma ihtiyaç var. Bu rakam. milli gelirin 3.5 katı dü- zeyinde. • AB'de toplam istihdamın yüzde 3.1 'i ta- nm kesimindeyken, bu oran Türkiye'de yüz- de 41.4 düzeyinde. • Türkiye'de 25-54 yaş grubundaki kadın- lann yüzde 67'si işgücüne dahil değil. Her 4 kadından bıri de okuma-yazma bılmiyor. • Yapılan araştırmalar mevcut süreçler de- vam ettirildiği takdirde Türkiye'de işsizlik oranının 2010 yılında ikiye katlanacağım gös- teriyor. • Ekonomideki ağır vergi yükleri nedeniy- le, yaratılan her 100 milyon liranın 40 milyon lirası kayıt dışına gidiyor. DPT'ye göre kayıt dışı ekonomi, kayıtlı ekonominin yüzde 66'sı büyüklüğüne ulaşmış bulunuyor. • SSK'ye kayıtlı işçi sayısı 5 milyon 300 bin kişi iken, 3 milyon 400 bin kayıtdışı işçi bu- lunuyor. Bu durum, her 10 işçiden 4'ünün ka- yıt dışı olduğunu gösteriyor. • SSK primlerinde esas alınan prime esas kazancın üst sının son 5 yılda 24 kat artınlır- ken; enflasyon artışı 8 kat oldu ve dolayısıy- la primler reel anlamda 3 kat ağırlaşrı. Siyasallasma1 diişü canlandı PKK muhatap anyor MEHMET FARAÇ Hükümetin PKK'yi çökertmek için 6 Ağus- tos'ta uygulamaya koyduğu 'Topluma Kazan- dırma Yasası' başanya ulaşacak mı? Devlet bu soruya olumlu bir yanıt alabilmek için büyük çaba harcıyor. Güneydoğu'nun kır- salmda PKK'lilere çağn niteliğinde mektuplar dağıtılıyor, hatta bunlar dağda çocuklan olan ailelere gönderiliyor. Güvenlik güçleri yasadan bir an önce sonuç alabilmek için adam adama markaj da uyguluyor. Terörden acı çekmiş ai- lelerin bir bölümü çağnlara olumlu yanıt ver- meye çalışırken karşılannda PKK'yi buluyor. Çünkü örgütün yayın orgam MED- TV'de ya- saya direnilmesi yönünde yapılan çağnlar etkili oluyor. Içişleri Bakanlığı verilerine göre yasa- nın uygulanmaya başlandığı tarihten bu yana geçen 6 gün içerisinde cezaevlerinde çoğu PKK'li 850 civannda örgüt üyesi savcılıklara başvurdu. Irak ve Suriye'den gelip teslim olan- lann sayısı sadece 7. Yasanın silahlı gruplar üzerinde henüz etkili olamadığı ortaya çıkıyor. Bunda kuşkusuz PKKKADEK'in, yasayı"tas- fiye amaçir'olarak göstererek karşı çıkması da eüdli oluyor. Örgüt yasaya"kesinkes kimsenin uymaması" yolundaki çağnlannı artrınyor, uzun süredir uyguladığı"ateşkes"in 1 Eylül'de sona ereceğini belirterek gözdağı da veriyor. Irak'taki işgalci ABD güçleri PKK'nin yumu- şak karnı... Örgüt, ABD'nin, Türkiye'nin bas- İasıyla bir "imha hareketi"ne gireceğinden endişe duyuyor. Cezaevlerindeki bine yakın tu- tuklu ve hükümlünün yasadan yararlanmak is- temesi, örgütü huzursuz eden önemli bir etken. TSK'nin operasyonlan da göz önüne alındığın- da örgüt için sorun daha da büyüyor... Sıkıntılı bir bekleyişe giren örgüt "çözüm" anyor,"yol haritası" çiziyor. KADEK, kimi koşullannın değerlendirilmesiyle 500'er kişilik gruplar ha- linde militanlan teslim etmeye hazırlanıyor. Bunun için operasyonlann durdurulması, koru- culann tasfıye edilmesi, köye dönüşlerin sağ- lanması gibi koşullannı öne sürüyor. Örgüt muhatap buiunursa buna karşıiık devlete karşı eylemlerden uzak durmayı planlıyor, gazete ve televizyonlanndan yansıyan yayınlan yumuşat- mayı öngörüyor. Daha çok sınır dışmda gide- rek kötüleşen koşullann dayatmasıyla ileri sü- rülen üç aşamah seçenek, Ocalan'ın sağlık du- rumuyla ilgili endişeleri de banndınyor. PKK'KADEK, hem dağdaki militanlann hu- zursuzluğu hem de devletin yasadan hızh ve et- kin sonuç almak için yürüttüğü çalışmalann kıskacında "çözüm" seçeneklerini tartışıyor... Bu arayışta "siyasallasma" düşü de baskın çı- kıyor. Örgütün, kendi yapılanmasını zayıflata- cak ölçüde tarihinde görülmemiş koşullar ileri sürmesinin altında da bu yatıyor. Cökova Piknik ve Kamp Alanı i Orman içi ranfihalesi• Baştarafı 1. Sayfada "Gökova-Kerme Körfezi" kryılanndaki bu orman içi rekreasyon alanını "ek tesis inşaatı yapılabilir" kuralıyla birlikte 10 yılhğma kira- ya verdiler.31 Temmuz 2003 günü Çe\Te ve Orman Bakanlığı'nda yapılan ve 25 fırma ara- sından "hazır mutfakçılıkta uzmanlaşmış Ankaralı bir inşaat şirketinin" seçildiği ıha- lede, yıllardır sadece turizmle uğraşan Muğlah fırmalar işletme deneyimleri ve ekipman ola- naklanyla "tam puan" almalanna ragmen yi- ne de uygun görülmediler. Türkiye'nin belki de en güzel ve en iyi korunmuş bir ormanlık kıyı alanı, yıllık 200 milyar karşılığında "el- den çıkaıtdnuş" oldu... Temmuz ayında ardı ardına yapılan kiralamalarda, Datça'daki "Ko- vanlık" orman dinlenme ve eğitim yeri "Kir- mir İnşaat" firmasının oldu. Duyarsızhğın "doruğa" çıktığı Gökova orman piknik alanı aym körfezin kıyıdan itibaren ilk 500 m'lik ku- şağını kapsayan "1. Derece Doğal SİT Alanı" içinde kalıyor... Yani, bu alana yeni tesis yapa- bilmek için, hâlâ "yürürlükte" bulunan 2863 Sayıh Koruma Yasası'na göre ancak Muğla Koruma Kurulu'nun uygun görebileceği, "do- ğayla uyumlu" ve sadece "toplumun günü- birlik kullanımmr kolaylaştırabilecek bir iş- levi içeren mimari ve peyzaj projesi uygulana- bilir. Bu yasal koşul bile ihale sözleşmesinde yer almadığı gibi, günübirlik yerine kurallarla aykın "konaklama" yapılanna da açık ifade- lerle, "ek tesise idarece izin verilebileceği" hükmü var... Oysa, böylesi bir hükmü koyabil- mek için de önceden Koruma Kurulu'ndan ka- rar alınması gerekıyor ve Bakanlık bu koşulu yerine getirmediğı için de açıkça yasalara aykı- n bir kullanımın davetiyesini çıkartıyor...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog