Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

12AĞUSTOS2003SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Abdullah Gül: Gizli genelge yok • ANKARA (AA)- Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, KKTC vatandaşlannın Türkiye üzerinden başka bir ülkeye geçişlerinde, Türk pasaportu kullanmalanna yönelik gizli bir genelge bulunmadığını bildirdi. Gül, dün bakanlığa gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gizli belge yok. Gizli belge olsa zaten bu açıklanmaz. zaten duyulmaz"' diye konuştu. Her şey banş için • tstanbul Haber Servisi - Banş Derneği Yönetim Kurulu, 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasındaki haftayı "Banşı Birlikte Örgütlüyoruz" başlığı altında "Banş Haftası" olarak kudama karan aldı. Kadıköy Belediyesi ve Nâzım Kültürevi 'nin katkılanyla Kadıköy ve Beyoğlu'nda düzenlenecek etkinliklere Küba Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Miguel Lamazares Puello ve Dünya Banş Konseyi'nden bir temsilci de katılacak. DYP'den Bcen'e anketJi destek • ANKARA (ANKA)- DYP Istanbul ll Başkanlığı, halen Susurluk davası nedeniyle cezaevinde bulunan Korkut Eken hakkında anket başlattı. DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde özel harekât birimlerinin oluştunılmasında görev alan emekli Yarbay Eken hakkında Istanbul II Başkanlığf nın 'dypistanbul.org' adresli internet sıtesinde başlatılan ankette. 'Korkut Eken'in hapiste tutulmasını doğru buluyor musunuz' sorusu yöneltildi. Ankete katılanlann yüzde 30.6'sı bu soruya 'evet' yanıtını verirken yüzde 69.2'si ise 'hayır' şıkkını işaretledi. Ersümer kiracısını suçladı • ÇANAKKALE (AA) - Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Curnhur Ersümer, "Çanakkale'deki evimde kaçak elektrik kullanmadım. Oturmadığım evde kiracılanmın abonelik tesis etmemeleri yüzünden çıkanlan elektrik borcunu cezasıyla ödemek zorunda kaldım" dedi. Ersümer, basında çıkan haberlerin çarpıtılarak verildiğini de öne sürdü. AKP'li yekilin ilginç önerisi • DtYARBAKIR (AA) - AKP Diyarbakır Millervekili Irfan Rıza Yazıcıoğlu, Devlet Bakanı Güldal Akşit'e sunduğu raporda, huzurevlerinin isminin 'şefkat evleri' olarak değiştirilmesini önerdi. YTP Genel Başkanı, sol partileri yerel seçimlerde güç birliği yapmaya davet etti Cem'denbirlik çağnsıANKARA (Cmnhuriyet Bü- rosu) - Yerel seçimler öncesin- de sol ittifak arayışlan yoğun- laştı. YTP Genel Başkanı h- mafl Cem, sol partilerin lıder- lerine mektup yazarak "güçbir- Bğj" çağnsı yaptı. Cem, "Yerel seçimler, bu birikimsiz ve bece- riksiz ikfJdann tekelinden siya- seti kurtarmak için çok önemU birfirsatnr.Gelin çevremizi sa- rankaranhgı.e)-birligrv1eaydın- hğa çıkarahm" görüşünü dile getirdi. Solda birlik arayışında- ki partilerden SHP lid'en Mu- ratKarayalçın'ın da güçbirliği sağlanamazsa, Ankara anakent belediye başkan adayı olarak seçime gireceği öğrenildi. Yerel seçimlerde sol ittifak sağlanması için arayışlar sür- CHP ordu Ecevit'ten OİUmSUZ yanit CHP, SHP ve DSP lıderlerine mektupla çağn yapan Cem, her seçim bölgesinde, demokratik sol-sosyal demokrat kimlikli partilerden sadece birinin seçime katılması, diğerlerinin ise seçime katılmayarak bu partiye destek vermesini önerdi. DSP Genel Başkanı Ecevit ise seçim öncesi yaşananlan anımsatarak çağnya olumsuz yanıt verdi. dürülürken lculislerde "tstan- bul'da İsmail Cem, Ankara'da Murat Karayalçın aday olsun" görüşü dile geririldi. CHP, SHP ve DSP liderlerine mektupla çağn yapan Cem'in daha önce- ki çağnlanna sadece Karayal- çın'dan yanıt gelmişti. Cem, dün soldaki 3 partinin liderine gönderdiği mektupta, iktidann yerel yönetimlerde etkinlik sağ- lamasının engellenerek, say- dam, üretken belediyeciliğin yolununaçılmasınıistedi. Bu- nun için her seçim bölgesinde, demokratik sol-sosyal demok- rat kimlikli partilerden sadece birinin seçime katılması, diğer- lerinin ise seçime katılmayarak bu partiye destek vermesini öne- ren Cem, şu görüşleri dile ge- tirdi. ''Yerd seçimler, TürkivçiçİD ya siyasal bir tükeniş ve ucu gö- rünmeyen karanhkbirrünelegi- riş olacaktn* ya da çağıpaylaşa- bihnek adına diriliş olacakür. Yerel seçimler, bu beceriksiz ik- tidann tekelinden sryaseti kur- tarmak için önemh' bir nrsatür. Getin çevremizi saran karanb- ğu aydmhğa çıkarahm." DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit dün DSP Genel Merke- zi'nde gazetecilerin Cem'in çağnsını anımsatmalan üzeri- ne, "tşbirüği niyetleri olsaydı, DSP'yi tam seçimlere girileceği bir sırada ikiye böhne yohına ghmezferdL 6nun için bu konu- da bir şey söylemeye gerek gör- müyorum" dedi. ittifak arayışlannda kilit par- ti CHP olurken merkez solun güçlü partisi konumunda olan CHP'nin bu tür arayışlara sı- cak bakmadığmın altı çizildi. CHP yöneticileri, seçmenin oy- lannı önde görünen partide top- layarak ittifab sandükta gerçek- leştireceğini vurguladılar. Sivil toplum kuruluşlannın önderli- ğinde bir sol ittifak sağlana- mazsa yanşa katılan aday sayı- sı artacak. SHP lideri Murat Karayalçın, sol ittifak sağlana- mazsa Ankara belediye başkan adayı olmaya hazırlanıyor. SHP Genel Sekreteri fîkri Sağlar'm Mersin belediye baş- kanlığma aday olması bekleni- yor. Son genel seçimlerde ba- ğımsız millervekili adayı olan SHP Genel Saymanı Nihad Matkap ın da Hatay'da beledi- ye başkan adayı olabileceği vur- gulandı. Uzayan kongre düğüne taktldı ERDOĞAN ERİŞEN ORDU-Ordu'dapa- zar günü bir düğün sa- lonunda yapılan CHP il kongresi uzayınca, gelin ve damat salonun kapısına dayandı. Oy aynmı açık havaya alı- nırken içeride düğün yapıldı. Divan başkan- lığmı eski CHP Genel Sekrete- ri ErtuğrulGü- nay'ın yaptığı kongrede, 3 aday çekişti. 250 delegenin oy kul- landığı seçimlerde eski il başkanlanndan Hü- seyin Avni Şeker 102 oyla il başkanlığına se- çüirken, Fahri Çelebi 83, Özge Özyürek ise 46 oy alabildi. Kongrede yıllar ön- ce Ordu'da politikaya veda eden ve Ankara'da politik yaşamını sürdü- ren Ertuğrul Günay da kurultay delegeliğine aday oldu. Günay, 250 delegeden 204'ünün oyunu alarak Ordu'dan kurultay delegesi seçil- di. Kongrenin yapıldı- ğı Ordu Belediyesi'ne ait düğün salonunun ak- şam için bir düğün tö- renine kiralanması so- run yarattı. Konukların salona gelmeye başlamasıyla birlikte Seçim Kurulu, adayların da olurunu alarak sandık- lan düğün sa- lonunun önüne çıkararak açık havada oy sayı- mı yaptı. Ay- dınlatma problemi ya- şanan oy sayımı gece 00.30'a kadar devam ederken düğünden ge- len gürültüler zor anlar yaşattı. 'Düğünümüzü açık havada yaptik' Ertuğrul Günay, si- yasi yaşammda ilk kez böyle bir durumla kar- şılaştığını ifade ederek, "Bir genççrftin düğtinü için salonu boşattbk. Biz de düğünümüzü açık havada yapük" dedi. ÇtZMEDEN YUKARI MUSAKART TKT'denyapılan w açık üse' benzeri programlaria milyonlarca kişiyeimamiık eğitimi verilecek... musakart@ttnet.net.tr CHP'li Okuducu, hükümeti laik Cumhuriyet'i karşısına alan bir tavır içinde olmakla suçladı: AKP rejim kavgası yapıyor• CHP Istanbul Milletvekili Kadm Kollan Genel Başkanı ve MYK üyesi Güldal Okuducu, siyasette kadının etkinliğinin arttınlması için, eylül ayından itibaren Türkiye genelinde partisinin geniş kapsamlı bir çalışma başlatacağını açıkladı. OKTAYAPAYDEV Güldal Okuducu CHP Kadın Kollan Genel Baş- kanı MYK üyesi ve Istanbul Milletvekili Güldal Okuducu, AKP iktidannın, çıkardığı yasa- larla, yapmaya çalıştığı kadro- laşmalarla, rejim karşıtı tavırla- nyla "aymazbk, gaflet ve dala- let içerisinde" olduğunu söyle- di. Partinin kendi "çağdışı is- tençlerini" topluma dayattığmı söyleyen Okuducu, "Atatürkil- ke ve devrimleri, laik ve çağdaş Türkive Cumhuriveti'nin temel taşlanyla oynamak istemekte- dir. Bu rejim kavgasuıa mutJaka CHP son verecektir. Bunun baş- langıç tarihi de ilk yerel seçim- ler olacaktır" dedi. AKP'nın yüzde 33 oy ile Mec- hs'te anayasa değiştirecek çoğun- luğa ulaşmasının seçim sistemi- nin çarpıklığını ortaya koyduğu- nu söyleyen Okuducu, şöyle de- vam etti: "Topluma aş ve iş vaadiyle, gençlere eğitim vaatferiyleiktida- ra gelen AKP, yüzde 30'u genç işsiz olan ülke nüfusuna iş ya- ratmamışür. Bunlann yerine pa- raya giden, laik-demokratik Cumhuriyeti ve kadrolarmı kar- şısmaalan bir tavıriçerisindedir. YÖKte >asa değişildiğinin ardm- da AKP iktidanıun özerk, laik karakterfi, demokratik üniver- site>i ortadan kaldırmak iste- me$i yatmaktadır." AKP iktidannın seçim önce- si verdiği tüm sözleri unuttuğu- nu ileri süren Okuducu, "Doku- nulmazbklar unutuldu, çünkü bugün AKP'li vekiDer vebakan- lanikilgin'vargıyaintikaletmiş ciddiiddialarw da\ alarvar. Yar- guıın önünü açmak, yeni yobuz- hıklara engel olmakyerine AKP iktidan yeni yolsuzhıklarla işini yüriitmeje çahşıyor" dedi. Parti içi kongrelerin tamam- lanmak üzere olduğunu vurgu- layan Okuducu, 18 Nisan 2004 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için genel bir seferber- lik başlattıklannı açıkladı. Oku- ducu, "*Rejim kavgasınason ver- menin ilk şansı ve AKP ile hal- kın hesaplaşması bu seçimler olacaktır" şeklinde konuştu. Okuducu, kadınlara yönelik bü- yük bir kampanya başlatacakla- nnı da belirterek şöyle dedi: u Hem Jstanbul'da hem Türki- yegenelindebüyükbir projeyi\a- şama geçireceğız. tstanbul'da 800 mahallede kaduılarla toplamp, temsilcilerini seçip, kongre ya- pacağız. Onlann taleplerini ye- rel seçimlerde göz önüne alaca- ğız. Büyükşehirlere de el ele ka- dınlaria yürüyeceğiz." TSK'NtN HASSASÎYETİİSLAMİBASINIKIZDIRDI Vakit'in hedefiBüyükanit tstanbul Haber Ser- visi - Islamcı Anado- lu'daValdtgazetesı dün- kü sayısında da Genel- kunnay 2. Başkanı Or- general YaşarBüyüka- nıt'ı hedef gösterdı. Ga- zete, YAŞ kararlanna şerh konulmasının hu- kuk ihlali olduğunu be- lirten Büyükanıt'ın "ge- riBm hevesKlerinin ek- meğmeyağsürdüğünü" iddia etti. Vakit gazetesi, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Büyüka- nıt'm basma verdiği kokteyl habe- rini birinci sayfada "Gerdi" başlı- ğıyla verdi. Büyükanıt'ın başbakan- Org. Yaşar Büyükanıt Iığa bağlı askeri bir bü- rokrat olduğu ifade edi- len haberde, kokteyle yalnızca akrediteli ga- zetecilerin alınmasıyla "aynmcüık'' yapıldığı ileri sürüldü. Haberde, "Büyükanıt, YAŞ ka- rarlan yargı denetimine açık olmadığı için mu- halefet ediyorum' diye- rek,anayasanm birhük- münü yok kabui etme- miz mümkün degildir dedL Bu\ükanıt,busözüyle Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan'a gön- dermeyapû. BüŞükanrt, Başbakan'm tavnnı eleştirerek gerilim hevesnle- rinin ekmeğme yağ sürdü" denıldı. AKP GRUP BAŞKANVEKÎLt SALÎH KAPUSUZ: Referandumun külfeti var ANKARA /ANTAL- YA (Cumhuriyet Büro- su)-Cumhurbaşkanı Ab- met Necdet Sezer'in or- manlarla ilgili anayasa değişikliğini inceleme süresi bu hafta sonunda dohryor. Sezer'in seçilme yaşının 25' e düşürülme- siyle ilgili maddeyi onay- laması, ormanlarla ilgili düzenlemeyi ise TBMM'ye geri gönder- mesi ya da referanduma götürmesi bekleniyor. AKP Grup Baş- kanvekili SaKh Kapusuz gazeteciler- le sohbet ederken "Referandumdan çeidnmiyoruz. Elbette külfetivar" di- ye konuştu Sezer'indeğişikligionay- Iayacağını ümit ettiğini belirten Kapusuz "Geri gönderilirse TBMM'yi olağanüstü toplama eğöi- mimiz \'ar" dedi. Baykal: Veto edilir CHP lideri DenizBay- kal ise Antalya'da yaptı- ğı açıklamada, değişikli- ğin, Sezer taranndan ve- to edileceğini, TBMM'de Saüh Kapusuz. yeniden kabul edilmesi halinde, referanduma gi- dileceğini umduğunu belirtti. Baykal, "Referandumda anayasa değişiktiği- nin reddedilmesi hükümette büyük zaafa yol açacak ve hatta seçimler bi- le düşünulebilecektir r diye konuştu. POLflİKA GÜNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Çocuk Kadınlar... Oh be artık rahatladık!.. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu yir- mi üç yaşındaki Bilal Erdoğan, on yedi yaşında- ki Reyyan Uzuner'le evlendi... Reyyan bebek yüzlü bir kız!... Yaşı çok küçük!.. Fotograflanna baktım, çok da güzel... Italya Başbakanı Berlusconi, Reyyan'ın elini öperken ilginç bir görüntü ortaya çıkmıştı... Televizyonlarda izledim... Reyyan, elini çekmek istedi, Beriusconi sanki zor- laöptü... On gündür Ege'deydim... Ben, Gediz ve Söke Ovalan'nda dolaşırken, Denizli'de sanayicilerin sorunlarını dinlerken, Tür- kiye'nin gözü Reyyan ile Bilal'in düğünlerindeydi... Eh, ben de uzaktan da olsa izledim sayılır!.. Her sabah gazeteleri aldığımda Reyyan ile Bi- lal'in boy boy fotoğraflannı gördüm, 'televole ha- berleri'ni okudum... Magazin basını allayıp pullayıp, herzamanki gi- bi görevini başanyla sürdürüyordu... Reyyan kimilerine göre on altı, kimilerine göre on yedi yaşındaydı... Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal'le 'görücü usu- lü'yle tanışıp evlenmeye karar vermişti!.. Okulunu bırakmıştı!.. Evinin kadını olacaktı!.. Yemek yapacak, çamaşıryıkayacak, çocuk do- ğuracaktı!.. Ben bunlan Izmir-Aydın arasındayoldadüşünür- ken, Serdar Kızık birden şöyle dedi: "Abi Acarlar köyüne bir uğrayalım mı?" * • • Acariar köyü, Aydın'ın Inciriiova ilçesine bağlıdır... Acariar halkı geçimini sebzecilik ve pazarcılıkla sağlar. Kadın, üretimin en temel gücüdür. Tarlada çalışır, ürünü pazarda satar... Erkekler ne yapar? Kahvede çay-kahve içip iskambil oynar!.. Acariar köyünde kızlar on dört-on beş yaşına ba- sınca, aynı yaştaki erkeklerie evlendiriliri.. Birkaç yıl önce Acariar köyündeki bu gerçek, ba- sına şöyle yansıtılmıştı: "Acarlarköyünde yüz genç kız, okullanndan alı- nıp 1.5-2 milyar lira karşılığında satıldı..." Haberier abartılıydı ama gerçekti!.. Acariar köyünde bu birgelenekti. Kızlar on dört- on beş yaşına basınca "süt parası" alınıp evlen- dirilirlerdi... Kapalı bir aşiret toplumuydu Acariar köyü... Orta Asya ve Türkistan kökenliydiler, Anado- lu'da Abdallar olarak bilinirdiler... Acariar köyünde 200 yıldır böyle bir gelenek vardı: "Süt hakkı!" Bu hak daha önce belirttiğim gibi, 1.5-2 milyar liraydı... Gazetelerde haber çıkınca ne oldu? 24 erkek çocuk (14-15 yaşlannda) tutuklandı... Bir süre cezaevinde yattı!.. Acariar'da 'satılık kız' yoktu, 200 yıldır sürdü- rülen bir gelenek vardı: "Süt hakkıyla, küçük yaştaki kızları evlendir- mek..." Cumhuriyet'ten Ozan Yayman, Acariar köyüne gitmişti iki yıl önce... O tarihte Acariar köyünde kız çocuklan okula gön- derilmiyoriardı... Çünkü, kız ve erkek çocukların çoğu evliydi!.. Erkek çocuklar, evli olduklan halde "küçükyaş- taki kız çocuklannı zorla alıkoyma" gerekçesiyle tutuklanmışlardı... • • • Serdar, Ozan ve ben Acariar'da bu öyküyü din- lerken, on yedi yaşındaki Reyyan, yirmi üç yaşın- daki Bilal'le yedi bin kişinin huzurunda evlenmiş- lerdiL Bu konuyu sosyologlann incelemesi gereki- yor!.. Acariar köyündeki çocuk kadınlar bugün tarla- da çalışıyor, çocuk erkekler ise kahvelerde... Çocuk kadınlar, on beşinde anne oluyoriar, otu- zunda ise anneanne!... Acariar köyünde kız çocuklan okula grtmryor, Reyyan ise okulu bırakıyor... Evinin kadını o artık!.. Yemek, ütü, bulaşıkonu bekliyor!.. Acariar köyündeki Reyhan'ın yaşamıyla, Baş- bakan Erdoğan'ın gelini Reyyan'ın yaşamı birnok- ta da birbirleriyle kesişmiyor mu? Acariar köyündeki Reyhan okula gitmiyor, Baş- bakan Erdoğan'ın gelini Reyyan okulu bırakıyor... Acariar köyündeki Reyhan tariada çalışıp Incir- iiova pazannda sebze ve meyve satacak!.. Yani üre- ten ve satan olacak!.. Peki öteki kız ne yapacak? Evekapanacak!.. hikmet.cetinkaya(a cumhuriyet.com.tr www.hikmetcetinkaya.org Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Devlet Bakanı Babacan: Ekonomide hedefler tutacak İSTANBUL(ANKA) - Devlet Bakanı AK Ba- bacan, bugün makro ekonomik göstergele- rin bir bahar havasmı işaret ettiğini, ancak as- la rehavete kapılmaya- caklanm söyledi. Tür- kiye Bankalar Birliği üyeleri ile Istanbul'da bir araya gelen Baba- can, basına kapalı ola- rak yapılan toplantı ön- cesinde bir açıklama yaptı. Babacan, ekonomik hedeflerin tutturulma- sı konusunda kararlı ol- duklannı ifade ederek " Yüzde20 enflas>on he- defi, yüzde 5'lik büyü- me, yüzde 6.5 faiz dışı fazla, faizierdekidüşüş, borç döndürme rasyo- sunun düşmesi, kamu yönetimi reformu, ih- racatın, üretimin art- masL, özefleşmenin de- vam etmesi gibi birçok hedefın tutacağı şündi- den gözükmektedir" dedi. Babacan, Amerikan Kongresi tarafından onaylanan 8.5 milyar dolarlık kredi konusun- da çalışmaların sür- düğünü belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog