Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

12AĞUSTOS2003SALI CUMHURİVET SAYFA HABERLER Imam - Hatip Yönetmeliği taslağı Milli Eğitim Temel Yasası'na aykın düzenlemelerle dolu OğrencilervaazverecekMAHMITGURER A\K\RA- Milli Eğitim Bakanı Hü- seyin Çelik tarafından hazırlatılan "•İmam Hatip Liseleri YönetmeliğT taslağı, oku] müdüriinün: mahalle, köy gibi yerleşim birimlerinde öğrencıler- le bırlilcte halka dıru konularda vaaz ver- mesıru sağlıyor. Yönetmelik taslağın- da okul müdürünün halktan bağış al- ması da öngönilüyor. Bakan Çelik tarafından hazırlatılan ve "açık tise" ve "jmgın eğitim" yo- luyla ımam hatip liselerinin yaygın- MÜdÜrlere bağlŞ İZIIİ Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in hazırlattığı taslakta, imam hatip lisesi müdürlerinin eğitsel kol öğrencileriyle birlikte halka vaaz verebileceği belirtiliyor. Taslakla okul müdürlerinin halktan bağış almasına da olanak tanınıyor. laşması planlanan yönetmelik tasla- ğında, okul müdürlerinin oğrenciler tarafından oluşturulan eğitsel kolun etkınlikleri kapsammda vaaz ve hutbe- ler verebilmelerine yol açılıyor. Okul müdürlerinin, eğitsel kol öğrencileny- le birlikte hutbe ve vaaz vermelerinin önünü açacak olan taslağın müdürün görevleri kısmının "e" fikrasında şöy- le deniyor: "Kurumun çevresiyie sıla bağ kurmasını sağlamak. özellikle çev- re. bölge ve köy kalkınmasını olumlu yönde etkilemesi vedini konularda hal- kuı bilgilendirilmesi amacryla, meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğu alünda. iigili eğitsel kollar yoluyla çev- re, böige ve kö\ün problemlerini tespit ederek, halkı aydınlaücı konuşmalar yapmak. hutbevevaaziar düzenlemek, dini günlerin ve uygulama derslerinin bir kısmımn bu yoüa değerlendirilme- si amacıyla gerekli tedbirieri alır. Ge- rekrjğinde bu konularda, Müftülük, Ü- çe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eği- tim Merkezi Müdürlüğü ve diğer ku- rum \e kuruluşlaıia işbiriiği içerisinde çahşır." Taslakta Milli Eğitim Temel Yasa- sı'na aykın olduğu gerekçesiyle ya- sak olan "okullara bağış almak" da Ecevlt: AKP eğrtimden başladı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit dün Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer ve bir grup öğretmeni kabul etti. Dinçer'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında kadrolaşmanın sürdüğünü söylemesi üzerine Ecevit, "Bu kadrolaşma hareketinin sadece partizanca amaçlarla değil, aynı zamanda îaik, demokratik rejimi rayından çıkarmak için gerçekleştirilmekte olduğunu biliyoruz" dedi. Türkiye'nin rejim sonınuyla yüz yüze olduğunu kaydeden Ecevit, "hazırlanan planlara özellikle eğitim alanından başlandığını" vurguladı. Cumhurbaşkanı Sezer'e çağn • ANKARA (ANKA) -Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip Özcan, yoksul öğrencilerin özel okullarda okutulmasmı düzenleyen yasanın var olan eğitim sorunlannı arttıracağını ileri sürerek Cumhurbaşkanf nı yasayı onaylamamaya çağırdı. Özcan yaptığı yazılı açıklamada "Fakir öğrencilerin özel okullarda okumasını hedefleyen bu projeye aynlan kaynak ile 10 bin değil 300 bine yakm öğrenciye eğitim olanağı sunulabilir" dedi. Özel okullarda 422 kişilik açık • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara'daki özel okullann kontenjanlannı dolduramadıklan ve taban puanlan düşürülerek ikinci kez kayıt yapacaklan bildirildi. Ankara'da toplam 15 okulda 422 kişilik kontenjan açığının bulunduğu bildirilirken taban puanın 570'ten 55O'ye düşürüldüğü, ikinci önkayıtlann 11-13 Ağustos 2OO3,tarihleri arasında yapılabileceği belirtildi. Rojin DGM'de ifade verdi • tstanbul Haber Servisi- Tiyatro oyuncusu ve şarkıcı Rojin, Doğubeyazıtl Festivali'nde söylediği bir şarkı nedeniyle hakkında, "terör örgütüne yardım ve | yataklık" suçunu işlediği iddiasıyla açılan dava kapsammda, Istanbul 5 No'lu Nöbetçi DGM'de ifade verdi. Rojin'in ifadesinın ardından hakkındaki gıyabi tutuklama karan da kaldınldı. Türkücü Ferhat Tunç ve Rojin'in de aralannda bulunduğu beş sanığın yargılanmasına Erzurum DGM'de bugün başlanacak. Uçak diiştii: 2 asker yaralı • MALATYA(Cumhuriyet)- 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı bir eğitim uçağı Tulga Kışlası'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra Pötürge ilçesi Kubbe Dağı yakınlannda düştû. Pilotlar Üsteğmen Fatih Şimşek ile Teğmen Ali Kadir Baykuş uçaktan atlayarak yaralandı. Askeri helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldınlan yaralı pilotlann tedavilerinin sürdüğü ve uçağın kesin düşüş nedeninin araştınldığı belirtildi. Ankana'da esrar operasyonu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından Gölbaşı'nda 7 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda, bir otobüsün arka kapısının merdiveninin altındaki zulada, 19 çuval içinde dış yüzeyleri koli bandıyla sanlmış 252 pakette 286 kilogram plaka esrar ele geçirildi. Olayla ılgili aralannda Suriye uyruklu bir kişinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Esrann Arap ülkelerinden Türkiye'ye sokulduğu belirlendi. 1 kişiye 49 milyar lira • Haber Merkezi -10 Numara oyununun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar 4, 7, 19, 24, 26, 30,31, 33,36,42,44,45,46,49, 52, 53, 54, 58, 67,68, 71 ve 72 olarak belirlendi. Çeküişte bu rakamlardan 10'unu futturan 1 kişi 49 milyar 966 milyon 250 bin lira ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte, 9 tutturanlar 940 milyon 550 biner lira, 8 tutturanlar 49 milyon 700 biner lira, 7tutturanlar 5 milyon 100 biner lira, 6 tutturanJar 700 bin lira, hiçbir rakamı tutturamayanlar ise 550 biner lira ikramiye kazandı. Öğretmenlerden Çelik'e dava Milh Eğitim Bakanhğı Tahm ve Terbiye Kurulu'ndaki görevlerinden ahnan 167 öğretmen idari mahkemeye gidiyor. TTK'deki göre\ lerinden "hatalı eğitim araçlannı onayladıklan" savryla ahnan 167 öğretmen dün AKP ve ÖDP'yi ziyaret etti. AKP Genel Başkan Yardimcısı Murat Mercan'la görüşen öğretmenler burada bir basuı açıklaması yapü. Öğretmenler adına konuşan Eğitim-Sen TTK tşyeri Temsikisi Culfa, kendilerine yapüan uygulamanın hukuki bir dayanağının olmadığını söyledL Mffli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇeKkin, kendilerini hırsızhk ve yolsuziukla suçladıgını kaydeden Culfa, "Eğer ebnde deül varsa, bunu aeıklasuT diye konuştu. Öğretmenler, daha sonra ÖDP Genel Merkezi'ıü de ziyaret ertiler. ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Haydar Üker'le görüşen grup, hukuki mücadelelerine destek istedi Haydar tlker, öğretmenlerin haklı davalannda onlan destekleveceklerini kavdetti. (Foto&raf: AA) imam hatip liseleri için serbest hale getiriliyor. Okullann bağış alması, yasalara aykın olmasının yanı sıra her yıl bakanhkça yayımlanan bir genel- geyle de yasaklanıyor. Bu arada Milli Eğitim Bakanhğı dün Cumhuriyet'in "Milyonlarca imam!" dıye verdiği taslakta "açık imam hatip lisesi" kurulacağı yönün- deki haben yalanlayamadı. Bakanlık- tan yapılan açıklamada, haberin doğ- ru olmadığı sa\Tinulmasına karşın, "bu konuda bir ön çahşma yapddığT bil- gısineyer\enldı. 'OKULSATIŞl'PROJESl Şehirler bitti sıra köylerde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tl merkezlerindeki okullan sarmak savıyla "MflK Eğitim Temel Yasası"nı değiştiren AKP'nin, ilçe ve köy okul- larmı da satacağı ortaya çıktı. Deniz- li merkezden sadece 4 okulun satıl- ması için karar almırken, bu ilin Çiv- ril ilçesinden 56, Çameli ilçesinden 27 ve diğer ılçelennden 113 okul satıla- cak. Denizli'de toplam 568 okul bu- lunuyor. Milli Eğıtım Bakanı Hüseyin Çe- lik arazisi değerli olan ve şehir mer- kezinde yer alan okullan satacağıru be- lirtmiş, lO'unüzerindeöğrencisiolan köy okullanmn ise satılmayacağını söylemişti. Bakanhk okul satışında izleyeceği yolu, belirledi. Bunagöre: •" Az sayıda mevcudu olan okul- larda ögrenim gören oğrenciler satı- lan okulun en yakımndaki okulda öğ- renim görmeye devam edecek. ^ Sahlacak okullann belirienme- sinin ardından aynı sayıda okul yapı- lacak. ^ Yeni okulun inşaatı bitmeden, mevcut okullar satılmayacak. ^ SÎT alanındaki okullar satıhna- yacak. Uygulamada Bakanlar Kurulu ka- ran aranmayacak. Bu konuda Mali- ye Bakanı yetkili olacak. Satış bedel- len Milli Eğihm Bakanlığı'mn bütçe- sine ödenek olarak aktanlacak. Kent içindeki kazalarda ölenlerin üçte ikisini 1-15 yaş grubundakiler oluşturuyor Trafikte çocuk kıyııın• Türkiye'de bir yılda meydana gelen trafik kazalannda ölen çocuklann sayısı neredeyse Avrupa ülkelerindeki toplama eşit. Yetkililer en çok ölümün okullann dağılma saatinde olduğuna dikkat çekiyorlar. tSTANBUL (ANKA) - Avrupa Bırlığı'ne üye olmak isteyen Tür- kıye, trafik kazalannda yaşamını yitiren çocuk sayısında A\Tupa ül- kelerini gerilerde bırakıyor. Türki- ye'de bir yılda meydana gelen tra- fik kazalannda ölen çocuklann sa- yısı neredeyse A\Tupa ülkelennde- ki toplam sayıya ulaşıyor. Selçuk Üniversitesi Kazalan Araş- tırma, Önleme ve Uygulama Mer- kezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Hafis Tombaklar'ın çocuklar ve trafik kazalanm ele aldığı araştırmasına göre, Türkiye'de bir yılda meyda- na gelen trafik kazalannda ölen ço- cuklann sayısı 1996 venlerine gö- re AN'usturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Irlanda, Ital- ya. Ispanya. tsveç, Portekiz ve Yu- nanistan toplamına yaklaşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ista- tisriklerine göre 2001 yılında şehir içindeki kazalarda ölenlerin üçte ikisini 1 -15 yaş grubundakiler oluş- turuyor. En fazla ölümün ise okul- lann dağılma saatlerine denk gelen 14.00-18.00 saatlen arasındaki ka- zalarda meydana geldiği belirlen- di. Araştırmada, çocuklan trafik ka- zalanndan korumak için ahnması ge- reken önlemlerden bazılan şöyle sıralanıyor: • Trafik kurallanna uygun hare- ket ederek iyi örnek olunmalı, • Okula yeni başlayacak çocuk için, evle okul arasındaki yollardan en güvenli olanı tespit edılmeli, • Okula yeni başlayan çocuğa bir süre eşlik etmeli, • Trafık güvenliği eğıtimi okul ön- cesinde başlatılmahdır. AVRUPA 'KAVRULUYOR' Papa'dan yağmur duası • Fransa'da aşın sıcaklar nedeniyle 50 kişi ölürken, hükümet elektriği karneye bağlamaya hazırlanıyor. Dış Haberier Servisi- Fransa'da aşın sıcaklar. nükleer santrallann güvenli bir şekilde çahşmasını da tehlikeye atınca hükümet çeşıtlı önlemleri gözden geçirmeye başladı. Fransız hükümetinin elektriği karneye bağlamayı planladığı bildirildi. Fransa'da sıcaklardan 50 kişinin öldüğü açıklamalan yapılırken Avrupa'yı etkisi altına alan aşın sıcaklara karşı Papa 2. Jean Paul de yağmur duası etti. Roma'nın güneyindeki ikametgâhını ziyaret eden yüzlerce kişiye konuşan Papa, sıcak yüzünden ölenler ve yanan ormanlar için üzüntülerini dile getirdi. 83 yaşındakı Papa, u Bu felaketin kurbanlan için ettiğim duaiara katilmaya çağuıyorum sizL Hepiniz Tann'dan susuz yenüzüne yağmur serinligi getirmesini dile>in" dedi. Paris Camii'nin imamı da yağmur duası çağnsında bulundu. Sele robotlu çözüm tstanbul'un çok sayıdasemtindebüyük bir sorun olan kazı çalışmaları ve yağmur sonrası sel baskınları, Büyükşehir Belediyesi'nin aküh robotprojesi ile çöziime kavuşuyor. Şişli'de İSKt Genel Müdürü Dursun Ali Çodur ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı An' MüfitGürtuna'nında katıidığıerkintikle tanıümı yapılan T\ İnspection adlı robot kanalizasyon onarımı ve temizüğinde kullaıulacak. (TARKAN TEMUR) 'FUHUŞ' OPERASYONU Arama baskna dönüştü • Otel baskınlannın insan haklan ihlaline dönüştüğünü savunan turizmciler, hukuk savaşımma hazırlanıyorlar. AHMET ŞEFİK TRABZON - Trabzonda -fuhuşla ve insan kacakçıhğı fle mücadele" adı altında turistik ışletmelere yönelik olarak jandarma ve polis tarafından yapılan arama, baskına dönüştü. 14 turistik belgeli otelde müşterilerin odalan basıldı, müşteriler tüfekli güvenlik güçlerinin yanmda üstlerini gi>Tnek zorunda bırakıldı. turistler otel lobilerinde sıraya dizildi. 300'ün üzerinde Bağımsız Devletler Topluluğu uyruklu kadın ve çok sayıda Türk'ün gözaltına alınmasının insan haklan ihlaline dönüştüğünü savunan turizmciler hukuk savaşımına hazırlanıyor. Turizmciler baskına tepki gösterirken. Trabzon Barosu avukatlanndan Turan ÇeKk, otel arama iznı ile odalara girilemeyeceğini, odanın müşterinin ikametgâhı sayıldığını belirtti. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Rektörün DemokrasisiOturmuş güzel güzel kitabımı okuyordum. Bir arkadaşım aradı. Televizyonumun açık olup olma- dığını sordu. Kapalı olduğunu söyledim. Bir haber kanalının adını vererek, "Hemen aç" dedi. Bazı rektörierimiz, artık (bence) kabak tadı veren, yeni Üniversiteler Yasası'nı tartışıyorlarmış. Açtım tabii. Yasaya karşı olan 4 sayın rektörümüz bu toplan- tıda yer alıyordu. Bunlardan biri, çok eski bir arka- daşımdı ve orada yer almasını yadırgadığımı söy- lemem gerekir. Fakat belli bazı "politikalar"([) ge- reği kimi arkadaşlanm, olmamalan gereken yerler- de oluyorlar. örneğin, bizim fakültenin yönetim kurulunda yer alan eski bir arkadaşım, bazı karariara imza atma- dığı zaman, ıçini rahatlatıyor. Ve neden orada yer aldığı sorulduğu zaman; "bölüm politikalan" ba- hanesinin arkasınasığınıyor. Sanki bölüm politika- lan "vahiy yoluyla" geliyor. Ve imza atsa da atma- sa da orada olmasının eleştirilmesine de üzüldü- ğünü söylüyor "/sf/fa"denilen onurlu kurumun adı- nı unutmuşlar. Hitler de iktidara böyle gelmışti. ••• Televizyonu açtığım zaman; İstanbul dışında bir üniversitenin, epeydir tanıdığım bir rektörü konu- şuyordu. Bu sayın rektörün rektör olduğu üniver- siteye defalarca gittim ve konferanslar verdim. Fazla sık olmasa da, konferans için gıttiğim zaman- larda, yemişliğimiz ıçmişliğimiz vard/r. Ve kendile- ri için olumlu bir izlenime sahiptim. Bu rektörümüz, yeni tasanyı eleştiriyordu. Yeni tasarıda; "akademik yükseltmelerin", (doğal ola- rak) yönetim makamlannca yapılması öngörülü- yormuş. Fakat bu yükseltme sırasında, jürilerin al- dığı kararlaruygulanacakmış. örneğin, birdoçent- lik kadrosuna başvuran bir doçentle iigili olarak kurulan jüri, olumlu rapor vermişse, idarenin buna uyması zorunluluğu getiriliyormuş. Sayın rektör, bu hükme karşı ve bunu "antidemokratik" buluyor. "Bir jüri, üçe iki olumlu karar vermişse, ben bu- na uymakzorundamıyım efendim?"diyordu. "Eğer zorundaysam, atamayı neden ben yapıyorum? Jüri üyeleri yapsınlar. Böyle demokrasi mi olur?" Kulaklarıma inanamadım. Ve bu programı izleyen başka arkadaşlanma da sordum. Hepsi aynı şeyi duymuşlar. Bunun üzerine bu yazıyı kaleme alıyo- rum. Eğer sayın rektör söylemediğini iddia ediyor- sa, kayıtlara bakanz. Ve eğer haklıysalar, çok mut- lulukla özür dilerim. Gerçekten bir üniversite rek- törüne böyle bir yaklaşım, hiç yakışmıyor. Bir jüri karar verecek, fakat bir rektör bu karan beğen- mezse, tersini uygulayacak... Ve bunun aksi bir hükmü, "antidemokratik" bulacak... Ve tüm bun- lar, "demokrasi" ve "laiklik" adına dile getirilecek... Allah aklımızı korusun. Aslında bu görüşler, bana hiç yabancı değil. Yıl- lardır bunlara benzer uygulamaları gördük ve kıs- men yaşadık. Televizyonu hemen kapadım. Inanın, sinirierim bu türden şeyleri izlemeye müsait değil. ••• Kimi üniversitelerimizin rektörlerinin, garip bir de- mokrasi anlayışı var. Yasalann kendilerine verdiği "uygu/ama"sorumluluğunu, "değeriendirme"hak- kı olarak görüyoriar ve akıllannca düzenlemelere gidiyorfar. Çoğu kez YÖK'le de uyum içinde ol- duklanndan, hiçbir biçimde etkileyemiyorsunuz. Zaten çok sıkışırlarsa, istedikleri kararlan üniver- sitelerinin senatolanndan geçiriyorlar. Her ne ka- dar; senato üyelerinin çoğunluğunun "seçilmiş" olduğunu söylüyoriarsa da, seçilmiş üyelerin "na- sıl" seçildiğini bilen bilir. Yukardaki örnek, bu rek- törlerin nasıl bir demokrasi anlayışına sahip olduk- larını göstermiyor mu? örneğin, bızim üniversitemizin sayın rektörü; ki- mi vakıf üniversitelerinin öğretim üyesi taleplerini reddeder, kimi vakıf üniversitelerinin taleplerini uy- gun bulur. Hatta, aynı üniversiteden bir öğretim üyesi için gelen talebi uygun bulurken, bir başka- sı için gelen talebi, (aynı bölümden olmalanna rağ- men) uygun bulmayabilir. Geçmişte bunun örnek- lerini gördük. Kendilerini YÖK yerine de koyuyor- lar. Hatta aynı sayın rektör; vakıf üniversitelerinin "devleti soyduğunu" dile getirirken, trilyonlarca li- ra devlet yardımı alan bir vakıf üniversitesinin ku- ruluşuna yaptığı "katkı" ve "yardımdan" dolayı, plaket almaktan çekinmez. öte yandan; devlet yar- dımını "doğru bulmayan" ve şimdiye dek tek ku- ruş "katkı" almayan bir başka üniversiteyi "yok" sa- yar. Gene aynı rektör; üniversitesinin tarihsel kapısı- na, "marka koruma belgesi" almış. Türkiye'deki tüm üniversitelerin sembolü haline gelmiş olan bu ka- pının resmini kullanmak için, üniversiteden izin alın- masını istiyoriarmış... Yukarda da vurguladığım gibi, Allah aklımızı korusun... Antalyalı dağcılar İran yolcusu Demavend'e sportiftırmanış ANTALYA (AA) - Antalya Kültür Sanat Vakfı bünyesinde bu- lunan Cam Piramit Kongre ve Fuar Mer- kezi'nin Satış ve Pazar- lama Müdürü Orkun Orman ile Metm Yü- maz. 23-30 Ağus- tos tarihleri arasın- da tran'ın en yüksek dağı olan Dema- vend Dağı'na tır- manacaklar. Geçen yıl Ağrı Dağı'na tırmanan Or- kun Orman - Metin Yıl- maz ikilisi, yurtdışın- da ilk kez tırmanış ger- çekleştirecek. Akde- niz'den (0 rakımdan) 5 bin 671 metre yükseğe çıkacak Antalyalı dağ- cılann programı da be- lirlendi. Ilk gün Tah- ran'da dinlenecek olan dağcılar, 2. gün Rene köyüne (2 bin metre), 3. gün de Mescit Dağe- vi'ne (3 bin 200 metre) gidecekler. 4. gün, ok- sijen ayarlaması için 4 bin 200 metreye çıkıp inecek olan dağcılar, 5. gün yeniden 4 bin 200 metreye çıkarak burada konaklayacak. Dağcı- lar, tırmanışın 6. gü- nünde zineye (5 bin 671 metre) çıka- cak ve ertesi gün inişe geçecekler. Tahran'a 6 saat uzaklıktaki Dema- vend Dağı, Büyük Ağrı Dağı'ndan 534 metre daha yük- sek. Dağcılık literatü- ründe önemli bir yere sahip olan Demavend Dağı'nda, ağustos ayın- da ortalama sıcaklığuı -10 derece civannda ol- duğu ve en az 30-40 nat hızında rüzgâr estiği bil- dirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog