Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET YAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yavın Yönermeni: İbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Salim AJpasJan#Sorumlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara Istihbara! Cengiz Vıldırım 0 Ekonomr Öz- lem Yü/ak # Kültur Egemen B«rköz 9 Spor AbdülkadirYücelman#Makaleler Sami Ka- raören • Düzeltme Abdullah Vazıcı # Bıl- gı-Belge. Edibe Buğra • Vurt Haberlerı Meh- met Faraç # A\rupa Temsılcısı. Güraj Öz VaymKuruiu.Ü~hanSelçuk(Baş- AnkaraTemsiIcısrMııstofeBalba) AtatürkBulvanNo 125.Kaı4. MuesseseN'J" kan).EmreKongar(Danışınan), Bakanlıklar Tel 4195020rhat), Faks'419502^lzmırTemsilcisı Erol Erkn< Orhan Erillç, Hikmet Çerin- SerdarKıak.H Zı\aBK 1352S 2 3Tel 4411220. Faks 4418"45 Bılgılslem ka\a. Şükran Soner, tbrahinı # \dana Temsılcısı Çetin Viğenoğlu, fnörni Cd 119 S No I I. , , , Yıldız. Orhan Bursalı. Musta- Tel:363 12 11. Faks 363 12 15 AntaiyaTemsılcısı AhmetOruçoğhı K o r u l s a n fa Balba>, Hakan Kara. Cumhunvet Cad 80 5 Tel 0242 2480057 Fa\ 2430509 Sa- "5- Fazılet Kuza • Genel Mudür Can Çağdaş »Ge- nel Mudür \ rd ı Sanş ı Tüb» Mııttn Döİ€n » Mudur \ rd l Pa^iama l Hakan Acar # Vîudur \vd ıFınans \e Operas\onj Erhao O/demir » Pazariama Dırektonı Tnla? Tosun Tel n ; i : .-54 13 00 Faks 0212 354 32 9'' Tel unh>an: 'ı em Gûn Haber Ajansı Baan « ^ a>;rcılıl A !> Türkocagı Cad 3941 Cafaloglıı '4'34 Isonbul PK. 246 - Sırtecı M435 l-l I(*212l5i: 05 05120 haıı Fal< ,f.212'?n «'* V5 B*sla: Vlerte? Gazew a-rgı Basîtn Vavmcıfık San leTıc \Ş Barharos Bul\an No 1255 Bejtaş-Nt C«el Dağmm: BBD Merkez 12 AĞL'STOS 2003 fmsak:4 2I Güneş:6 03 Öâlc 13 16 05 Akşam:20P Yatsı:2150 Ttöm Single' alöümü çıktı • Kültür Servisi - - Gmf Müzik'ten bekJenen Dizel Max "Maxi Single" albümü çıktı. Müzik yönetmeni Emre Bayar tarafindan hazırlanan albümün ılk parçası Dizel Max'ın altyapılan îngiltere'de oluşturulmuş ve sonra Istanbu] Home Studio'da tamamlanmış. Albümde Rumeli halkoyunu olan "Damat", Roman (çüıgene) şarkısı olarak bilinen "Bizim Mahalle" formatlan değiştirilmiş olarak club müziğine ilk kez uyarlanmış. Üçüncü parçada Eyüp Hamiş'in zurnadaki usta yorumu orijinaline sadık kalmarak farklı işlenmiş. B"Kasap Havası"nın da ilk club tarzı uyarlamasına albümde yer verilmiş. Potter filminî NeıveN yönetecek • LONDRA (AA) - Dördüncü Harry Potter filmi "Harry Potter ve Ateş KadehT'nin yönetmenJiğini Ingiliz Mike Ne\vell yapacak. "Warner Bros. Pictures"tan yapılan açıklamaya göre, çekimlerine nisan ayında başlanacak film, 2005 yılının sonunda gösterime girecek. Alfonso Cuaron'un yönettiği üçüncü fılm "Harry Potter ve Azkaban Tutsağı"nın çekimleri sürüyor. Daha önce gösterime giren ilk iki fılmi Chris Columbus yönetmiştı. Şirket, Cuaron'un üçüncü ve dördüncü fîlmleri aynı anda yönetemeyeceği gerekçesiyle yenisi için Newell'in seçildiğini kaydetti. Matadorun güç anları • Çeviri Servisi - Ispanya'nın başkenti Madrid'deki Las Ventas Arenası'ndan bir manzara. Aslında çoğu kez arenalarda matadorlann düştügü dunımlardan pek de farklı bir manzara değil. Binlerce kişinin izlediği boğa güreşleri sırasında matador Lopez Chavez'in düştüğü durum açıkça ortada. Kızgın boğa, Chavez'in üzerine çıkmış öcünü alırcasına duruyor. Matador Chavez de hiç şüphesiz en az zararla içinde bulunduğu durumdan kurtulabilmeyi umut ediyor. (Fotograf: AP) Alman yarışmasına Kesîci imzası • Haber Merkezi - Alman televizyon kanalı SAT 1 tarafindan düzenlenen "Star Search" adlı yanşmanın finalini babası Türk, annesi Alman olan Metin Kesici kazandı. Metüı Kesici önceki gece yaklaşık 3 saat süren final mücadelesinde Lionel Ritchie ve Metallica grubundan şarkılar seslendirerek rakibi Thomas VVohlfahtr'ı yendi. Ilk önce jürinin verdiği oylarla Thomas Wohlfahtr ile berabere kalan Kesici, daha sonra seyircilerin oylarıyla rakibini eledi. Martin Kesici birincilik ödülü olarak bir plak şirketiyle sözleşme imzalayacak. Kertenkete salyasından Haç • BAIERBRUNN (AA) - ABD'dekı bir kertenkele türünün salyasında bulunan bir maddeden şeker hastalığı için ilaç üretilecek. Ahnan "Gesundheit" dergisinde yayımlanan habere göre, ABD'nin kuzeyinde yaşayan ve "GiJa-Monster" olarak anılan zehırli kertenkele türünün (Heloderma suspectum cinctum) salyasında bulunan exendin-4 proteini kandaki şeker düzeyini düşürüyor, midenin boşalmasını yavaşlatıyor ve iştahı azaltıyor. îstanburda değeri 3 milyon dolar ile 80 milyon dolar arasında değişen 600'e yakın yalı var ParanıngücüBoğaz'da• Yabancılann Türkiye'de mülk edinmesinin önündeki engelleri kaldıran düzenlemelerin uygulamaya girmesiyle başta Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Italya, Kanada gibi birçok ülkeden insan yalılara talip oldu. İstanbul Haber Servisi - Asya ile AvTupa'yı birbirine bağlayan, yakJaşık 30 kilometre uzunluğundaki İstanbul Boğazı'nda bulunan yaiılar tüm ekonomik olumsuzluldara rağmen alıcı buluyor. İstanbul Boğazı'nda değeri 3 milyon dolar ile 80 milyon dolar arasında değişen 600'e yakın yalı bulunuyor. Cırağan Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı'na ise paha biçilemiyor. istanbul Boğazı, Beylerbeyi ayağında 1783 yıhnda yapılan ve 7.5 milyon dolar fiyat biçiFen Sadullah Paşa yalısı ilk dikkat çeken yalılar arasmda yer alıyor. Yabancılann liglsl Yeni yasal düzenJemeler ile İstanbul Boğazı'ndakı yalılann ve Akdeniz bölgesmdekı yazlık fiyatlannda artışlar meydana geldiğini söyleyen Century-21 Avrasya Işbirimi Yöneticisi Hifani Işıkören, "Yabancılann Türkiye'de mülk edinmesinin önündeki engelleri kaldıran düzenlemelerin uygulamaya girmesiyle 44 ülke yurttası Türkiye'de rahathkla mülk edinebiliyor. Bu ülkelerûı başında Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, ttarya, Kanada gibi ülkeler gefiyor" dedi. Işıkören.*lstanbul Boğaz'uıda bir yalının boğazı görüş açısına göre iki kat fiyat farkı oluşabiüyor. Boğazın üst lasımlannda kalan yab dairelerinin fiyatlan ise 850 bin dolardan başbyor. Boğazdaki bir yalının restorasyon maüveti ise 500 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değjşryor" diye konuştu. Işıkören, sözlerine şöyle devam etti: u Vab yaşamı İstanbul'un tarihidir. Yah'da yaşamak ise bir güç simgesidir. Bu güce sahip birçok insan, bu gücün simgesi olan bir yalıya sahip olmak istivor." Kyme kazıları Kıyılan döven dalgalar Antofagasta lioıan kenti yakmlarmdaki yiiksek kayayı kemer gibi mmuş. Kayava konan sümsükkuşlan Penı Akıntısıruıı kuze>e taşıdıgı zengin besinleri beküyor. Oysa balıklann aşm aası, madenlerden gelen abklar ve deniz sujıı stcakhkJannı yükseiterek balıklann kıyüardan serin sulara çekümesine neden olan . — besin kaynağun azaltmış. Antik kent ödenek istiyor ŞAHAPAVCI National GeographicAmazon9 da Yazar Scott V\kllece'uı "Amazon'un Derinliklerinde" yaztsı National Geographic Türkiye'nin Ağustos sayısuda. V\aUece'ın yazısı balta ginnemiş Amazon ormanlannda medeni hayab hiç görmemiş, taş de\ri şartlannda yaşayan kabileleri konu ediyor. \azL yerlilere dair ilginç bügiler \e keşif sırasında kaybolan iki adamın öyküsünü ele alıyor. National Geographic'in bu savısında avnca "Dün>anBi En Kurak Yeri", "Toprak Kavgaa", "Maya Saltanat Şehri" ve "Alaska'nuı Yabanıl Takınıadalan*" makaleleri de ver ahvor. ALİAĞA - Aliağa Kyme antik kentüıde 22 yıldır sürdürülen kazılann ödenek sağlanması durumunda 10-15 yılda tamamlanacağı bildirildi. Bölgede kazı çalışmalannı yürüten Italyan .Arkeolog Ord. Prof. Sebestiana Lagona, "Anadolunun her yeri tarihi hazine. Kıymetini bitin" dedi. Kyme'nin MO 1100 yılında kurulmuş merkezi bir kent olduğunu belırten Lagona, bölgeden çıkanlan birçok eserin Izmir, Bergama ve istanbul müzelerinde sergilendiğini söyledi. Kyme kazılannda çıkanlan eserlerin bölgede sergilenmesi amacıyla müze yapımına başlandığını anlatan Ord. Prof. Lagona. "Müze için İtatya'dan para getirme çabası içindeviz. Para gelirse müze bu yıl sonunda tamamlanacak. Ödenek sağlanır da, kazı yapılacak alanlarda istimlak işlenueri tamamlanırsa kazılar da 10-15 yıl içinde biter" dedi. Anadolu tanhinin çok zengin olduğunu vurgulayan Ord. Prof. Lagona, Aliağa Belediyesi'yle Italyan hükümetınin ortaldaşa yaptığı Aliağa Müzesi'nin bir an önce bitirilmesi için çaba harcadığuu bildirdi. Havai fişekler izleyenlerin beğenisini toplarken bir yandan da tepkilere neden oluyor Gölderdeld renk-^es uyumu • Yazaylannm gelmesiyle yoğunlaşan havai fişek gösterilerinde oluşan görüntü izleyenlerin beğenisini kazanırken yiiksek ses, zaman zaman yurttaşlann tepkisine neden olabiliyor. GÖKÇE U\ GfN Ilk olarak Çinliler tarafindan kullanıl- dığı tahmın edilen ha\ai fişekler günü- müzde kutlamalann vazgeçilmezi hali- ne geldi. Sultanahmet ve Taksim civann- da yoğunlaşan havai fişek gösterilerin- de oluşan yüksek ses, zaman zaman yurt- taşlann tepkisine de neden olabiliyor. Taksim Elmadağ'da yaşayan Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi Adnan Tönel, gösterinin ya- pıldıgı gecelerden bırinde 4 yaşındaki oğ- lunun yüksek ses yüzünden korkuyla uyanarak kısa süreli bir şok yaşadığını söyledi. Tönel, belirli bölgelerin havai fişek gösterileri için aynlmasının çö- züm olabileceği önerisinde de bulundu. Havai fişek gösterileri düzenleyen Ekip Ses, Işık ve Müzik Gösterileri Şırketi Havai Fişek Gösterileri Sorum- lusu CenkAcar ise havai fişeklerin çı- kardığı sesleri malın kahtesine bağla- dı. Cenk ACar, "Havai fişeklerin çı- kardıklan yüksek veya düşük ses ta- mamen mafan kaütesi>leigîBbir durum" şeklinde konuştu. AL GÖZ0>I SEYREYLE ÖZGENTLTIK Soluksuz bırakan öpüşme Italya'da pazar günü başlayan Dünya Öpüşme Günü etkinhkleri kapsamında çok sayıda öpücük yanşması düzenlendi Basketbol oynarken, otunırken ve daha birçok farkb kategoride yapılan "en uzun süreyle öpüşme" vanşı, kaöknlan okluğu kadar izleyenleri de heyecanlandırdL Ricdone'deki su parkmda yer alan havuzda düzenlenen sualtmda öpüşme \^nşması ise en geniş katüımh ve en çok izlevicisi olan yanşmaydı. Hakemlerin kronometre tuttuğu yanşmada çifUer en uzun öpücük için mücadele verdi. (Fotograf: REUTERS) Eflatun veAristo Günleri YURTTAŞLARJN BlLGİLENDlRlLMESİ AMAÇLANIYOR Sağlıkta güneşe yolculuk İstanbul Haber Servisi- "Sağnkhtoplum, güvenilir ürünler'' sloganmı temel alan "Güneşe Yolculuk Projea" ile toplumun sağlıkla ilgili temel konularda bilgilendirilmesi hedefleniyor. Ilsan Hexal İlaç Firması ve Ulusoy Otobüs Grubu ortaklığıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, Ulusoy yolculan seyahat ettikleri süre içerisinde tele-bus yayuııyla çeşitli sağlüc konulan hakkmda bilgilendirilecek. Yayının ilk beş dakikasında yayımlanan dizi programJarla soğuk algınlığı, ağnlar. yanlış ilaç kullanımı gibi temel konularda bilgi sahıbı olacakJar. 88 otobüste hizmete giren uygulama kapsamında 500 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Bu yıl Ankara'da Uçan Süpürge 6. Kadın Filmleri FestMİi kısa fılm se- naryosu yazımı konusunda bir atöl- ye çalışması yapıyordum. Konumuz "Her şey KınnızıydL'' Çeşitli çağn- şımlara açık, ilginç bir konuydu. Se- naryosunu ıncelediğimiz öğrenciler- den biri Tunceli kökenhydi ve bir ış- çı lazıydı, ÜetişimFakültesi'nde oku- yordu. Senaryosu bir işçi kızın mut- luluk arayışıyla Ugıliydi. Son dere- ce deneysel bir anlatım tarzını seç- mişti, o yıl oynayan bır Fransız fil- minden almıştı bu anlatım tarzını, kendi de kabul ediyordu. Senar- yo üzerinde çalışırken, ona özellikle işçi kesimıni en ger- çekçi biçimde anlatanve bir di- alog ustası olan Orhan Ke- maJ'den neleri okuduğunu sordum. Bir süre düşündü ve "Orhan Ke- mal'i tanunrjorum." dedi. Ben ba- yağı afalladım. hanı eğıtımın geri- ye gittığını bihyordum ama bir ile- tişim öğrencisinin Orhan Kemal'i bilmemesı doğrusu bıraz fazlaydı. Meğer benim şaştığım, afalladı- ğun bu durum oldukça yaygın- mış. Çocuklan lisede, üniversite- de okuyan dostlarım beni bir güzel eğittiler. Bazı özel okullar hanç, okullarda felsefe, mantık dersleri ar- tık okutulmuyormuş, edebiyat ise günün popüler edebıyatına kaymış. Bir arkadaşımın lıse birıncı sınıfa giden kızına tatilde okuması için ve- rilen kıtap listesinde ne SaitFaik' ın. ne Aziz Nesin" in, ne Sabahattin Aü'in, ne Yaşar Kemal'm, ne Ada- letAğaoglunun, ne Orhan Kemal'in adı varmış. Bırkaç popüler yazar, liste o kadar. Bütün bunlan öğrenirken, bır kez daha Köy Enstitüleri projesi aklıma geldı. Türkıye 'nin çok açık olan ay- dınlık geleceğini karartmak için, bence alınmış en acımasız ve nere- deyse kahpe karar Köy Enstitüleri- nın kapatıhuası karan. Bır ülkenin önce insan malzemesini yok ede- ceksiniz. ondan sonrası çorap sökü- ğü gibi gelir. Artık her şeyi evet her şeyi satın alabilirsiniz! Nitekim öyle de olmuş. Oluyor. Ama hâlâ bir şeyleri değiştirmek için çabalayanlar var. Bunlardan bi- ri de bu yıl Dünya Felsefe KongTe- si'nin istanbul'da yapılmasında eme- ği geçen Uluslararası Felsefe Kuru- luşlan Federasyonu Başkanı Prof. İoanna Kuçuradi. Bir söyleşısınde şöyle diyor: "Çoculdarmda, büjiik- ierin de felsefenin önemini görebfl- meleriiçin, kendi havatlanvla birşe- kildebağlanh kurmalan gerekir. Siz dinlediğiniz şeyi havatmızla bağJan- 0 içine sokmazsanız, önemini göre- mezsiniz. Bir kulaktan girer, bir ku- laktan çıkar." Kısaca Kuçuradi, felsefenin so- kağa çıkmasını savunuyor. 85 ülke- den gelen ıkı bin felsefecı. ışte bu ko- nu>oı tartışacak. Kısaca ahlak diye- cekler, etik diyecekler ve iyıce kü- çülen dünyamızda yeni kimlik sorun- lannı, bireyin varoluşunu yeniden, yenıden tartışacaklar. Doğrusu bu kongre Türkiye'ye yahşıyor. Cünkü gelenler, ha\Tanı olduklan, düşüncelennı yıllardır tar- tıştıklan pek çok filozofun anavur- dunda dolaşacaklar. Onlann ayak ızlerinı sürecekler. Miletlı Tafcs'in, Efeslı Herakiites'in yurdunu göre- cekler tabii bu arada Assos'un tepe- sinde öğrencılerine ders veren ve burada e\lenen Aristoteles'ın neden Assos'u seçtiğini düşünecekler. Ve onun ders verdiği tapınaktan güneş batımını izlediklerinde, doğrusu bir an için felsefe>i, hayata dair derin dü- şünceleri unutup neredeyse güneşe tapacaklar. Deniîebüirld, Türkiye'de nüfusun yansı açhk sınınnda. oku- ma yazma bihneyenlerin oranı yüz- de 35'i buluyor. daha acil şorunla- nmız var, felsefe biraz lüks ohnu^- yor mu? Bu soru başka zamanlar- da başka yerlerde de soruldu bana, örneğin Doğu'da acil sorunlar \ar- ken sanatın bır önemi olmadığı söylendi. Işte öyle değıl. Sanatın da felsefenin de aciİiyeti var. Cünkü pek çok sorunun kökünden \e en anla- şılır bıçımde çözühnesi için, felse- fenin aklına ve sanatın duyarlılığı- na ihtıyaç var. Yoksa ne yaparsak yapalım, dünyanın en zengin ülke- sı de olalım, bir ayağımız sürekli aksar. Bu nedenle, bize felsefe günleri ge- rekiyor ve Aristoteies'in, Eflatun'un sokaklarda dolaştığı bir istanbul, her zamankınden daha değerli, daha bir insan. Seyreyle@yahoo.com tsüozgenturk(a yahoo.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog