Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12AĞUSTOS2Û03SALI 16 TELEVİZYON cumtv(S cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Yaük Emine 07.00 Show TV Dram ®0smanh döneminde fahişelikten sürgün edi- len ezik bir kadının. sürgüne gönderildigi ka- sabada verdiği zorlu yaşam savaşımının öyküsû. Re- fıkHalit Karay'ın 'Memleket Hıkâyeleri' adlı kita- bından uyarlanan fılm, özenli anlatunı, görüntüsü, ışık düzeni, ses ve çekim tekniğiyle düzeyli bir ya- pım. Yön: Ömer Kavur. Oyn: Necla Nazır, Serdar Gökhan, Mahmut Hekimoğlu, Bilal Inci (1974). Tattan 10.00 TRT 1 Duygusal 7 Nışanlısının gerçek yüzünü görmek içın kıJık değıştiren bir kadının başından geçen olayla- ruı öyküsü. Aram Gülyüz'ün yönettiğifilminbaş- rollerini Sadri Alışık, Hale Soygazi ve Erol Günay- dın gibi sanatçılar paylaşıyor (1973). Köprü 13.15 Show TV Dram Şerif Gören'inyönettiği filmde, çetindoğako şullannda ulaşımm ilkel sallarla yapıldığı, ni- ce kurbanlar, canlar venlmış bir nehir üzerine köp- rü yapmak isteyen yöreden yetişmiş aydın bir mü- hendisle, buna karşı çıkan ailesinın çatışması ve bu olumlu gırişimın büınçsiz köylülerce engellenmesı anlatılıyor. Oyn: Kadir lnanır, Necla Nazır (1975) Korkusuz-. 20.30 Show TV Güldürü Olümcül bir hastalık nedenıyle altı aylık öm- rü kaldığını ögrenen Mülayım yaşamının geri kalan kısmını kendisine daha önce kötü davranan in- sanlardan intikam almaya adar. Ancak, Mülayün'in ölmeyecek olması işleri kanştııır ve gülünç olayla- ra neden olur. Yönetmen: Natuk Baytan. Oyuncu- lar Kemal Sunal, Ayşen Atav (1979). Evde Tek... 20.30 Kanal D Güldürü (Home Alone 3) - Çok gizli bir bilgisayar çipi, Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan çalınmış- tır. Kara borsada 10 mıryon dolara alıcı arayan bu küçük parça, bir şekilde kaybolur ve oyuncak bir ara- banın içine gizlenir. Dört kişılik uluslararası hırsız- lık çetesi, bu çipi ele geçırip satmak niyetındedir. In- terpol, FBI, Amerikan Savunma Bakânlığı ve yerel polıs de bu çetenin peşındedir. Büyük bir takip so- nunda Chicago'nun arka mahallelerinden North De- von Park'a gelen çete üyelerini büyük bir sürpriz beklemektedir: Yön: Raja Gosnell. Oyn: Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny Von Doh- len, David Thornton (1997 ABD, 102 dk). 21.00/CNBC-e/TankGirl Aynntıyanda 21.30/OlayTV/AJtın... Aynntıyanda Kimsecikler 23.15 atv Dram I Almanya'daki Türk mafyasının kuryesi olan Musa öldürülür. Kendi başına bir iş çevirme- ye çalışmış ancak bu yaşamına mal olmuşrur. On- dan genye kalan tek şey gızlice kansı Ayşegül'e verdiği emanetçi fişidir. Kocası Musa'nın ölümün- den sonra genç kadın ve 10 yaşındakı oğlu sırurdı- şı edilırler. Yön: Orhan Oğuz. Oyn: Uğur Polat, Nı- lüfer Açıkalın, Selçuk Yöntem, Aytaç Yörükarslan. Zoriu Kaçış 23.30 Kanal D Macera (Blood AJley)- Kaptan Tom Wüde' ıa, azgın su- larda Kızıl Çin ordusuna karşı verdiği müca- dele anlatılıyor Yön: VVilliam A. Wellman. Oyn: John Wayne^ Lauren Bacall (1955 ABD, 115 dk). 00.30 / Kanal D / Çılgınlığın... A. yanda Aşk Tutsağı 00.40 TRT 7 Macera ©(lnvasion of Privacy) - Yapımda, psikopat bır katille yaşadığı ilişkı sonucu kamuoyu karşı- sında 'kürtaj' konusunda günah keçısi durumuna düşen Theresa Barnes'm yaşadıklan anlatılıyor. Josh adında çekici ve nazik bir adamla tanışan The- resa kısa bır süre sonra ona âşık olur ve gelecek planlan kurmaya başlar. Yönetmen: Anthony Hic- kox. OyuncuJar: Mili Avıtal, Jonathan Schaech, Na- otnı Campbel! (1996 ABD. 91 dk). Ölüm... 02.00 Show TV Macera (77\ (One Deadjy Road) -Tony Donıtello ile karde- ^Cx şı, Brooklyn'in kötülük, şiddet ve tehlıke do- lu sokaklannda çetelerin arasında büyümüştür. Tbny'nın yeraltı dünyasuıın lıderlerinden 'Çılgın' Sal'le tanışması, ıki kardeşin yaşamını daha da teh- likeli hale getirir. Yön: Frank Adonis. Oyn: VVilli- am de Meo, Frank Adonis (1998 ABD, 104 dk). © © © Izleyin Orta Değmez o Yerli NTV 18.10 Akrep Nalan konuk oluyor TV Servisi - "Gündem Th- şı Yazlıkta" programında Gani Müjde'nin bu akşam- ki konuğu, ünJü şarkıcı Ak- rep Nalan. Akrep Nalan yapımda, müzik kariyeri, obezite, TV dizisi gibi konularda açıkla- malar yapıyor. tv8 19.05 ArifMardin'le sanat yaşamı TV Servisi - Sunuculuğu- nu Tuğba Karatmanta'nın üstlendiği "City Lights"ın bu bölümünde Safran/Niş ve Ta Nisia restoranlan tanı- tılıyor. Unlü prodüktör ArifMar- din ile sanat yaşamı üzerine yapılan bir söyleşinin yer al- dığı yapımda, Mardin'in ba- şan ödülü aldığı Esma Sul- tan Yalısı'ndaki geceden gö- rüntüler ekrana geliyor. CNNTürk 19.10. Tekrar bölüm yayımlanıyor TV Servisi - "Soru Cevap" programının ArifMardin'in konuk olduğu bölümü tek- rar ekrana geliyor. Sunuculuğunu Yavuz Baydar'ın üstlendiği yapım- da Mardin, dünya müziğin- deki değişimler, Uluslarara- sı Istanbul Caz Festivali'nin 'Yaşam Boyu Başan' ödülü gibi konular üzerine düşün- celerini açıklıyor. TKT2 21.10 'Satır Arası' TV Servisi - "Saür Ara- s"nı Puna Pamir Erdem su- nuyor. "YasaklannÇekkiü- ği" konusunun ele alındığı bu bölüme, sosyolog Prof. Dr. Faruk Birtek, psikiyatr Prof. Dr. Kerem Doksat, Parla Şenol ve Hakan MiDi konuk oluyor. CNNTürk 22.00 4 5N İK' TV Servisi-"5NlK"yıCü- neyt Özdemir ve Soner Yalçın birlikte hazırlıyor. Yapımın bu bölümünde, ka- muoyunda tarhşılan "Eve dö- nüş v'asaa" masaya yatınlıyor. Programda; yeni yasarun Gü- neydoğu'nun ruh halini nasıl etkılediği ve Güneydoğu'dan bir annenin Bedriye Ertak'ın hayat hikayesi ekrana geliyor. Yapımda, topluma kazan- dırma yasasından ilk faydala- nanlardan biri olan Adil Ya- nık'ınyaşadıklan aktanlıyor. Çizgi roman karakterlerinin sinemada boy gösteren örneklerinden olan 'Thank Girl'i Lori Petty canlandırıyo Feministkahraman iş başında Lori Petty'nin kızgın oyunculuğu 'Tank Girl'ü yaşar kıhyor. TV Servisi - Çizgi roman karakterlerinin sinemayla ıliş- kisi neredeyse sinema tarihiy- le yaşıttır. Sinemanın ilk yıl- lanndan başlayarak Batı'nın "comic strips" dediği çizgi bantlar ya da çizgi romanlar, beyazperdede çeşitli kereler boy gösterdiler. "Tank Girl" de "comic strip" geleneğinin bir parçası. Alan Martin ve Jamie Hew- lett'in yarattığı bu karakter, geleceğin dünyasında erkek egemenliğini tanımayan, sa- vaşçı ve alabildiğine "hırçuı'' bir kadın. 2033 yılının dünyası artık bir çöle dönüşmüştür. Kesslee tarafından yönetilen Su ve Enerji Şirketi, su kaynaklan- nın çoğunu elinde tutmakta- dır. Kendi başlanna pompala- yarak su bulmaya çalışan bir CNBC-e 21.00' Tank Girl - Tank Girl / Yönetmen: Rachel Talalay Oyuncular: Lori Petty, Ice-T, Naomi Watts, Don Harvey, Jeff Kober, Reg E. Cathey, Scott Coffey, Malcolm McDovvell, Stacy Linn Ramsovver, Ann Cusack /1995 ABD yapımı, 104 dakika. grup insansa çölde küçük bir komün oluşturmuşlardır. Kesslee'nin adamlan, bu ko- müne saldırır ve Tank Girl'ü (Fetty) zor da olsa ele geçirir- ler. Ancak onu zaptetmek ala- bildiğine zordur. Gördüğünüz gibi öykünün "can ahcı" noktalan pek yok. Ancak Tank Girl'ün kişiliğini, özgürlüğünü "njtuklatOrma- yan" kadınlarla özdeşleştirir- sek daha derinlere üımek mümkün olabilir. Evet, Lori Petty'nin "lazgın" oyunculu- ğuyla yaşar kılınan Tank Girl karakteri, erkeklerin dünya- sında kadınJann çığlığı olma- yı başanyor. Bir kadın yönetmenin varlı- ğıyla bu tezin üzerinde "çe- küımeden" gezinen yapun, bir "action" filnünin bütün özel- liklerine de sahip olduğundan izlenirken "sıkBoayan" bir bi- çemin izini sürüyor. "Tank Giri*ü'"feminist si- nema"nın ya da bilimkurgu sinemasının bir üriinü olarak görmek mümkün. Ama her ikisini birden tercih etmek da- ha doğru olur sanınz. Sualtı belgeseli TV Servisi - CNN Türk, Savaş Karakaş'ın hazırlayıp sunduğu Çanakkale Savaşı'nı konu alan sualtı belgeseli "Derinlerdeki Tarih"i bu akşam tekrar ekrana getiriyor. Yapımda, Gelibolu'da kan döken kahramanlann, Johnny ile Menmetçik'in öyküsü anlatılıyor. Programda aynca, dev şavaş gemilerinin çarpıcı görüntülerine de yer veriliyor. • CV.V Türk, 23.05 Paylaşılamayan azılı katil TV Servisi - Açık hava \~(zS) OlayTV 21.30 cılan takılır. Uzunbiruğraş- •f*i1r*-ıl*»f-ir»î« " ı ı c t o c ı " r\İQf-nlr ^"» "^ ' " ton cnnro Qt*rtÇ iraHİi \/ol r a_ TV Servisi - Açık hava filmlerinin "ustası" olarak tanınan. başanlı \vesternlere imza atan ve şiddetin kulla- nımı üstüne çağdaş bir bakış getiren Amerikalı yönetmen Anthony Mann'ın yönettiği "Alün Madeninde Bataniar" fihni, western meraklılanna sesleniyor. Altın Madeninde Bataniar - The Naked Spur / Yön: Anthony Mann / Oyn: James Stevvart, Janet Leigh, Robert Ryan, Ralph Meeker /1953 ABD, 91 dk. Şerif Howard Kap (Ste- vvart) azılı bir katilin (Ryan) peşindedır. Şerif'in amacı, başına 5000 bin dolar ödül konan bu kanun kaçağını ya- kalayıp, ödülü almak ve bu parayla yeni bir çiftlik kur- maktır. Bunun için harekete geçen Şerif'in gittiği her yerde peşine başka ödül av- cılan takılır. Uzun bir uğraş- tan sonra Şerif, katili yaka- lar ancak önlerinde gidilme- si gereken çok uzun bir yol vardır ve ödülün peşinde olanların sayısı ise gitgide artmaktadır. Bunlardan biri yaşlı bir altın arayıcısı (Mitc- hell), diğeri de ordudan atı- lan bir adamdır (Meeker). Gerçekle kurgu arasındabir fîlm Kanal D 00.30 Çılgınlığın Ötesinde - İn the Mouth of Madness/ Yönet- men: John Carpenter / Oyuncular: Sam Neill, Julie Carmen, Jurgen Prochnov, Chartton Heston, Da- vid VVarner, John Glover /1994 ABD, 95 dakika. TV Servisi - Son model vahşeti açıkça göstermeden Gerçekle sanal dünyanın birbirine karıştığı yapım. korku efektleriyle dikkat çekiyor. korlcu filmlerinde sık rast- landığı üzere kahramanımız, Stephen King'ınkilerden bi- le fazla alıcı bulan bilimkur- gu - korku romanlan yazan Sutter Cane (Prochnov). O güne kadar bir milyan aşan satış tirajı yakalamış Cane yeni yapıtını bitiremeden or- tadan yok olmuştur. Oku- yanlan delirtmesiyle, para- noya ve depresyona sürükle- mesiyle ünlenmiş bu roman- lan yayımlayan kişi de (Hes- ton) telaş içindedir "Çılgınlığın Ötesinde", gerçekle kurgu arasındaki "kanşüdığı" en iyi yansıtma- yı başarmış, yönetmen cin- likleriyle ve mizahla dolu, kullanmayı becermiş birkaç filmden biri bizce. Gerçekle sanal dünyanın birbinne geçmesinde önem- li katkısı olan medya karşıtı ahlaksal mesajlan, entelek- tüelizmi sorgulaması, yönet- menin çok iyi bildiği karan- lık "görsel fantea" ve korku efektleriyle Carpenter'ın fihni vasatın üzerinde. Direksiyon başında çılgın bir arabayı kullanan adamın beş, altı kez aynı noktaya dönmesi, bebek yüzlü ço- cuklann ağızlarının etrafın- da kan izleriyle ıssız sokak- larda koşması gibi sahneler uzun süre unutulmayacak cinsten. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Tat- lım 11.35 Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 13.25 Dizi: Yaz Aşkları 14.15 Ver Elini Anadolu 14.40 Dizi: Sevgili Raymond 15.10 Yaz Oyunları 16.10 Çizgi Film 17.05 Dizi: Kuzenle- rim 17.55 Altınordu-Karşıyaka (Nak- len) 20.00 Ana Haber 20.25 Aitay-Bu- caspor (Naklen) 22.20 TSM "Ustala- ra Saygı" 23.50 Dünya Coğrafyası 00.40 Film: Aşk Tutsağı 02.20 Film: Oyun Içinde Oyun (031249043 00). 10.15 Sağlık Olsun 10.40 Yurttan 11.15 Güncel 11.40 Hayat Akarken 12.15SeansArası 13.00 Ha- berler 13.30 Yorumsuz 15.15 Güncel 16.15 Eğitim Dünyası 16.40 Ekonomi 8.35 Akşam Yıldızı 19.00 Haber 19.30 Kent Yaşam 20.00 7. Sanatın Bakışı 20.30 Donuk Kare 21.10 Satır Arası 22.1045. Dakika23.05Akşama Doğ- ru 23.45 Bilim ve Teknolojide Büyük Anlar 24.00 Gün Biterken 00.25 Pop Saati (0 212 259 72 75). 19:30 two guys | AIİV 20:00 McBeal 10.15 Çizgi Fılm: Pettson and Findus 10.25 Zoraki Komşular 2 10.30 Karınca Karannca 11.15 Dizi: Mutluyüz Ailesi 11.45 Herkese Sağhk 12.45 Müzik Pınarı 13.00 Gıd Gide GAP 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 Avrupa Vo- leytx>l Şamp. Eleme Grubu Karş.: Ukranya- Slovakya (Bant) 16.00 Dünya Yüzme Şampi- yonası 17.300.Renault-Ülkerspor Basketbol Karşılaşması (Bant) 19.00 Artistık Patinaj Dünya Şampiyonası Çiftler Kısa Programı (Bant) 21.15 Galatasaray-Fenerbahçe 1. ü'g Basketbol Karşılaşması (Bant) 23.05 Wimb- ledon Tenis Tumuvası 00.30 Kapanış. 06.00 Türkü Türkü Türkiyem 07.00 Türkü Şöleni 08.30 Açık llköğretim Okulu lletişim Reh- berlik ve Ders Programı 10.00 Anadolu Üni- versitesi Açıköğretım Fakültesı Ders Progra- mı 13.00 TSM Konserı 14.10 KB Ist. Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 14.50 At Yarışları (Canlı) 18.30 Bir Nefes Anadolu 19.30 Fasıl 20.00 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehber- lik ve Ders Programı 21.30 Anadolu Üniver- sitesı Açıköğretim Fakültesi Ders Programı 00.30 Bir Dilden Bır Telden 01.30 Kapanış. 10.00 Gülümse 10.30 Haber özetleri 10.35 Dizi: Nisan Yağ- muru 11.35 Aramızda Kalsın 12.30 Dizi: Bızim Evin Halleri 13.00 Haberler 13.25 Kısa Kısa 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız (Canh) 14.35 Dizi: Yeditepe Istanbul 15.35 Yerli Film: Aşka Tövbe 17.10 Benimle Oy- nar Mısın? 17.40 Müzik-Klıpler 17.55 TSYD IzmırŞubesi Futbol Tumuvası: Attınordu-Kar- şıyaka (Canlı) 20.00 Ana Haber 20.25 TSYD fzmir Şubesi Futbol Tumuvası: Altay-Bucas- por (Canlı) 22.20 Dizi: Canım Kocacım 23.15 Kısa Kısa 23.20 Gezelim Görelim 24.00 Gün Biterken 00.25 Yankılar 03.00 Haberler. Radyo-Teleyizyon Üst Kurulu'nun star Star'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygulanıyor star»rnax Radyo-Televizyon Üst Kuru- **f£ir lu'nun StarMax'a verdiği bir aylık kapatma cezası uygu- lanryor dk 07.00 Yerii Film: Yatık Emine fflf, 09.00 Dizi: Vahşi Kedı 10.00 Dizi: ÇirkinBetty 11.00 Dızı: SıkıDost- lar 13.15 Yerii Film: Köprü 15.15 Dizi: Lisa ve Kardeşlerı 16.15 Dızı: Çırkin Bet- ty 17.30 Yerli Film: Sevimli Hırsız 19.30 Ana Haber 20.30 Yerli Film: Korkusuz Korkak 22.15 Dizi: Yanm Elma 23.15 Paımak Izı 00.15 Şüper Lig 01.15 Haber 02.00 Yabancı Film: Ölüm Sokaklan 04.00 Yerli Film: Yakut Gözlü Kedi (0 212 355 01 01). ^ i _ _ 09.00 Çizgi Film Kuşağı 11.35 Dı- Sk ¥ l f z ı : A ? k ı n Y o l l a r ı 1 2 -4 0 S a n a M u t - * • fağı 13.00 Gün Ortası 13.30 Anı Tour 13.40 Dizi: Baba Evı 15.00 Çizgi Film: Beyblade 15.30 Çizgi Film: Rosalında 16.30 Dizi: Böyle Mi Olacaktı 17.30 Dizi: Sensiz Ol- maz 18.30 Dizi: Delı Yürek 19.30 Ana Haber 20.25 Spor 20.30 Dizi: Çocuklar Duymasın 21.45 Özel Hat 23.15 Yerii Film: Kimsecik- ler 01.15 Geceyarısı Haberleri 01.25 Homed- rom 02.00 A'dan Z'ye (0 212 354 30 00). 09.35 Ekonomi 10.00 Haberler 10.35 Sağlık Raporu 11.35 Gün- dem Dışı Yazlıkta 12.00 Haber- ler 13.00 Günün Içınden 13.35 Ekonom114.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.00 Haber 16.35 Ekonomi 17.10 Anah- tar 17.45 Gece-Gündüz 18.10 Gündem Dışı Yazlıkta 18.30 SporAkşam 119.00 Akşam Ha- berleri 19.35 Ve Insan 20.05 Spor 20.30 Ba- sın Odası 23.00 Haberler 00.05 Spor 00.30 Zaman Içinde Yolculuk (0 212 335 00 00). 09.20 Yerii Film: Gülşah Küçük An- ne 11.00 Dizi: Çılgın Bediş 12.10 Se- vimli Kahramanlar 13.30 Dizi: Kaçak Kız 15.00 Yerii Fılm: Mazi Kalbimde Yara- d«r 16.30 Sevimli Kahramanlar 17.00 Dizi: Çif- te Bela 18.00 Lezzet Kulübü 18.20 Dizi: Ya- nm Elma 19.30 Haber 20.20 Spor 20.30 Ya- bancı Film: Evde Tek Başına 3 22.10 Dizi: Aşk O/sun 23.15 3. Devre 00.30 Yabancı Film: Çılgınlığın Ötesinde 02.10 Bu Gece 02.30 Film: Aşk Çeşmesi (0 212 215 51 11). 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi: El- tiler 10.30 Esra Özmen'le HerSabah 12.00 Haberler 12.30 Kadının Sesi 15.30 Yerii Film: Sevgiye Hasret 17.30 Dı- zı: Evimiz Olacak mı? 19.00 Ana Haber Bül- tenı 19.30 Güne Bakış 19.50 Spor 20.00 Dı- zı: Kahkaha Shovy 21.45 Eyvanına Vardım 23.45 Euromagazin 00.30 Gece Haberferı 01.00 Eyvanına Vardım (0 212 454 56 00). 06.00 Haber 07.00 Yeni Gün 07.30 Ankara Gündemi 09.20 Para-Met- I re 09.45 Art-lnfo 10.45 Stil 11.20 Frekans 12.10 Para-Metre 12.25 İş Yemeği 13.00 Ajans 13.45 Spor 13.55 Wow Hotels 14.15 Art-1nfo 14.40 Özel Sektör 15.15 Dostlarımız 16.20 Frekans 16.35 Para-Metre 17.00 Haber 17.40 Spor 18.15 Art-lnfo 18.30 Motor Sporian 19.10 Soru Cevap 20.00 Edı- tör 21.30 Spor Vizyon 22.00 BeşN BirK 23.05 Derinlerdeki Tarih Belgeseli 24.00 Gece Gö- rüşü 00.45 Art-lnfo (0 212 478 50 00). 09.35 Birinci Seans Ekonomi 10.00 Haberler 10.45 Kültürel Ajanda 11.30 Başkent Sohbetı 12.30 Hülya Aydın'la Gün Ortası 13.30 Ikinci Seans Ekonomi 14.30 Pınar Türenç'le Gün- cel 15.00 Haberler 15.30 Başkent Gündemi 16.30 Üçüncü Seans 17.00 Haberler 18.00 Akşama Doğru 19.05 City Lights 19.30 Spor Aktüel 20.00 Haber Bültenı 21.00 Belgesel 22.00 Sadi Uzunoğlu ile Ekonomik Forum 24.00 Haber 00.30 Fazla Mesai 01.05 Kerem GörsevMe Caz (0 212 288 51 52). 07.00 Yabancı Fılm: Içımdekı A t e ? O8 -3 0 C İ Z 9 ' F'lm Kuşağı (şj f r e s i z ) 09,30 Yabancı Film: Cennetın Içinden 11.40 Yabancı Film: Iris 13.10 Yabancı Film: Aşkın Binbir Hali 14.40 Yabancı Film: Gençlik Ateşı 17.30 Çizgi Film Kuşağı (Şifresiz) 18.30 Yerli Film: Fostfolu Cevriye 20.00 CINE 5 Haber (Şifresiz) 21.00 Yabancı Film: Cletis Tout 22.30 Yabancı Film: Vur Beni 00.40 Fantasy TV (021233615 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesı 13.30 Hit Clıp 16.00 Kli- part 18.30 Yerii Film: Kaplan Pen- cesi 20.00 Flash Haber 20.45 Dızı: Bizimkiler 21.45 ÇikolataÇikita 23.15 SırlarAlemi 00.15 Amerikan Güreşı 01.15 Yabancı Film: Kah- raman Silahşörier (0 212 256 82 82). • 13.00 Lav Avcılan 14.00 Meslek Sa- hibi Köpekler 15.00 Öldürmeye Programlananlar 16.00 Derınliğın Dedektifleri 17.00 Macera Burada Başlıyor 17.30 Chachapoya 18.00 Lav Avcılan 19.00 Derinliğin Dedektifleri 20.00 Meslek Sahibı Köpekler 21.00 Fıl Üstünde Seyahat 22.00 Olünün Bilmecelerı 23.00 Mumya Gosterisi (0 212 293 00 68). \tJKHAL GEOGIUffllC 12.15 Ekran Turizmcinin 13.00 Dizi: Düşler ve Yasaklar 14.00 Siesta 15.15 Dizi: Zoraki Kom- şular 17.00 Belgesel 17.55 Dizi: Evden Uzakta 19.15 Günün Konuğu 19.30 Iş- te Anirnasyon 20.00 Haberler 20.30 Söz Tu- rizmcinin 21.00 Akdeniz Akşamlan 22.00 Am- bians 23.00 Spor Ekpres (0 242 244 03 00). ı , 07.00 Seyir Defteri İULUSAL KANAL | 08.30 Kurtuluş Savaşı Günlüğü 11.05 Köy- den Kentten 12.05 Bilanço 13.00 Haberler 13.30 Bilim Ansiklopedisi 14.15 PCTV 15.20 Günün Içinden 17.20 Papırüs 18.15 Arslan Ba- şer Kafaoğlu ile Ekonomi 19.05 Yurt Haberle- ri 19.30 Ankara Gündemi 21.00 Ufuklar 23.00 Son Nokta (0 212251 50 90). 11.30 Arkadaşım Yunus 12.30T e l e Ganyan 13.00 Haber 13.30 Pop Cafe 15.00 Haber 15.10 Yabancı Film: Öldürmeye Teşebbüs 17.10 Dizi: Süper Çocuk 17.40 On Air 19.00 Kartpostal 19.30 Ana Haber 20.30 Tozlu Raf- lar 21.30 Yabancı Film: Altın Madeninde Ba- taniar 23.00 Haber 23.30 Film: Zortu Kaçış 01.00 Film: Işte Ordu (0 224 331 70 00). 09.55 Keşrf Güncesi 11.45 Sak- lı: Loch Ness 13.35 Bılinmeyen: Mısır Mumyaalırının Laneti 12.40 Süper Yapılar 13.35 Robo Sapıen'ler 14.30 Meksika Depremı 15.30 Savaş Alanı 16.30 Rüzgâr Peşinde 17.00 Sıradışı Makine- ler: 19.00 Jeff Corvvin'le Uçurumun Kenann- da 20.00 Dünya Turu 21.00 Fırtına Gücü 22.00 Haplar Bizi Korusun 23.00 Güzellık Bilimi 24.00 Dev Vinç (0 212 330 00 88). ;.tfSB 09.45 Yabancı Film: Gençlik WAİT P | n a n 11.15 Yabancı Film: Dokuz Kraliçe 13.10 Yabancı Fılm: Ana 16.35 Yabancı Film: Sevgili Kop- yam 18.20 Yabancı Film: Çatlak Yönetmen 20.00 Dizi: Friends 20.30 Yabancı Film: Kirli Fotoğraflar 22.20 Yabancı Film: Yarasalar 00.40 Film: Gençlik Pınan (0 212 326 00 00). 10.20 Cafe Sağlık 11.20 Açık Tah- ta 11.40 Cinnah 15 12.20 Eksı Artı 12.40 Tuzu Biben 13.20 Yaşama Keyfi 15.20 Bilişim Güncesi 15.50 Cafe Tarz 16.20 Z Raporu 17.00 Aktif Ekran 18.10 Dün- yaya akış 20.00 Ne Var Ne Yok 22.10 Söz Meclisi 23.00 Haber (0 212 449 07 38). 15.00 Geçmişin Gı- zemleri: Imparatorlann Yaşamı 16.00 Bıog- r a p n y 1 7 0 0 Modern Mucızeler: Spor Ekipmanı 18.00 Ça- tışma: Savaş Silahları 19.00 Yaşayan Tarih: Yıllar Geçtikçe 1980 20.00 Tek- nolojı ve Ulaşım: Otomobıller-Ferrari 21.00 Geçmişin Gızemleri: Kutsal Yer- ler 22.00 Biography: Gandhi 23.00 Modem Mucizeler: Büyük Coulee 24.00 Çatışma (0 212 326 00 00). 10.45 Vadeli Işlemler 11.15 IhaleAnketi 11.45 Portföy Yönetimı 12.00 Finans Cafe 12.45 Rekla- metre 13.15 Şirket Analizı 14.00 Piya- sa Ekranı 14.45 Ankara Kulusi 15.15 Analiz 15.30 Analistler Soruyor 16.00 Son Baskı 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Eğitim: Kampüs 19.00 Dizi: Fra- sier 19.30 Dizi: Two Guys&A Girl 20.00 Dızı: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Fılm: Tank Girl 23.00 Dizi: The Practice 24.00 Yabancı Film: Baskerville'in Köpeği 02.00 Dizi: Ally Mc Beal (Tek- rar) (0 212 330 01 01). E3EJ NTV'ye SORUN Erdoğan Aktaş EE9EGÜNDEMDIŞI Yazlıkta Gani Müjde Bodaım'da Akrep Nalan ile L&ÜJBASIN ODASI ; Oğuz Haksever bugün mıv www.ntvniinbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog