Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 10 CUMHURİYET 12AĞUSTOS2003SAU DIŞ HABERLER dishabf» cumhuriyet.com.tr KAVŞAK OZGEN ACAR Komfularda Demokrat Krallar Komşularımızda yeni bir moda başladı. Cumhuriyet ile yönetilen komşu devletler, krallıklar gibi dev- let başkanlıkları da babadan oğula devredilir oldu. Suriye Cumhurbaş- kanı Hafız Esat'ın koltuğuna oğlu Beşir oturdu. Irak'ta ABD müdaha- lesi olmasaydı Saddam Hüseyin. yerine oğlu Uday'ı hazırlıyordu. Bir başka komşumuz, "tek ulus-iki dev- let" diye tanımladığımız Azerbay- can'da da AJiyev ölmeden, "yaşa- sın Aliyev" hazıriıklan gündemde. Oğul llham Aliyevin ısınma hare- ketlerine başladığı bildiriliyor. SSCB'nin ünlü casusluk karargâ- hı KGB'nin iki numaraJı koltuğunda uluslararası deneyim kazanmış Hay- dar Aliyev (80), petrol-doğalgaz zengini Azerbaycan'ı yaklaşık on yıldıryönetiyordu. Ancak son yıllar- da kalp ameliyatının ardından, son haftalarda ortaya çıkan kaJp-böbrek yetmezliği kurt siyasacıyı solunum aygıtına bağımlı kıldı. Demokrasinin öngördüğü say- damlık, açıklık düzeninin pekişme- diği siyasal ortamlarda fısıltı gazete- sinin ücretsiz dağıtımı Internet ileti- şiminin hızını bile geçer. Aynı olay 8 milyon nüfuslu Azerbaycan için de geçerli. Ankara'da Gülhane Hasta- nesi'nde nakil için uygun ka/p ile böb- rek bulunamayın- caABD'yegötürü- \en"BabaAliyev"\n öldüğüne pek çok aklı başında Aze- ri'nin de inandığı anlaşılıyor. "Oğul Aliyev" ise bu söy- lentilere "Kendini iyi hissediyor. Dev- let yönetimini has- tanede sürdürûyor" sözleri ile karşı çıkıyor. 19 partiden oluşan muhale- fet ise "Hastanede insan kendisini nasıl iyi hisseder ki? Bir ülke solu- num aygıtında nasılyönetilirki?" gi- bilerden sorulan art arda diziyor. "Baba Aliyev", söylentilerin yo- ğunluk kazanıp geçerli olması üze- rine Ankara'dan Bakû'ya 2 Ağus- tos'ta gönderdiği bir resmi yazı ile ülkeyi yönettiğini kanıtladı. Geçen yıl, 124 kişilik parlamentoda, muhale- fetin katılmadığı oylamada bire kar- şı 101 oy ile devlet başkanının sü- reli rahatsızlığında kendisine vekâ- let edecek kişiyi iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi belirtemişti. Tür- kiye'de aynı koşullarda Cumhur- başkanına TBMM Başkanı vekâlet eder. Azeri Parlamentosu o oyla- mada bu yetkiyi Başbakana ver- mişti. Anayasayı değiştiren bu ka- rar halkoylaması ile de onanmıştı. Gülhane fermanı ile Cumhurbaşka- nı Aliyev, neden istifa ettiği belirle- nemeyen Başbakan Artur Rasiza- de'nin yerine oğlunu atadı. Böyle- ce, Şam, Bağdat benzeri bir geliş- menin önü Bakû için de açıldı. Bakû doğumlu llham Aliyev (42) Moskova Universitesi'nde ulusla- Haydar-llham Aliyev rarası ilişkiler okumuş, "master" yapmış, bir üniversite öğretim üye- si idi. Daha sonra akademik alan- dan ayrılarak iş dünyasına atılmış- tı. Söylenenlerdoğruysa Moskova- Istanbul-Bakû'nun yer üstünden çok, yeraltını daha iyi öğrenmişti. 1991-94 yılları araşında, özellikle kumamaneler kralı Ömer Lütfi To- pal bağlantılı ilişkilerdeadı, çapkın- lığından daha çok geçer olmuştu. Bu ilişkileri noktatayan babasının ka- rarnamesi ile Azeri petrolünün sa- hibi SOCAR Şirketi'nde 2 numara- lı koltuğa oturtuldu. Daha sonra iki seçimde parfamentoya girdi. Baba Aliyev 2 Ağustos yazısı ile bir yanda olası Brutus'lann çıkma- sını önlerken, oğluna da Başkanlık Sarayı'nın kapısını aralamış oldu. Muhalefet bu karara çıldırdı. Ne var ki şu anda parçalanmış muhalefe- tin elinden başka bir şey gelmiyor. Azeriler, 15 Ekim'de yapılacak Baş- kanlık daha doğrusu "demokratik kral" seçimine bu ortamda gidiyor. O tarihe kadar olağanüstü bir geliş- me olmazsa şehzadenin Aliyev ha- nedanlığını sürdürecegi sanılıyor. Muhalefetin bile seçimi şehzade- nin kazanacağına inandığı "Iktidara gelebilir. Ama iktidarda kalamaz. Monarşiye geçit yok." sözlerinden anlaşılıyor. Bazı ta- rafsız Azeriler ise oğul Aliyev'den "gerçek demokrasi- ye geçiş sommlulu- ğunu yüklenmesi- ni" istiyor. Azerbaycan'daki gelişmeleri, "darbe skandalı" olayında ağzı yanan aynı ulu- sun öteki başkenti dikkatle izliyor. Ankara, Azerilerin iç işlerine kanş- mak istemiyor. Istese bile kanşamaz. Çünkü Ankara'dan önce Bakû-Tiflis- Ceyhan boru hattı yapımcılan, Azer- baycan'daki petrol devleri, Irak'ta yaşanan olayın silahşorları çoktan devreye girdiler bile. Bakû-lstanbul araşında dürüst iş ilişkisi olan Türk şirketlerinde ise kaygılı bir bekleyi- şin varlığından söz ediliyor. Buna karşılık özellikle Moskova bağlantılı yeraltı dünyasının Bakû'daki gücü- nün artacağı, Kremlin'in de daha çok boy göstereceği öteki savlar araşın- da yer alıyor. Bütün bu etkenlere ek olarak Ermenistan ile sorunlar da gündemden düşmüyor. Geçen haf- ta sınır çatışmasında Ermenilerin 5 Azeriyi öldürmeleri Batı dünyasında yeterince yankı bulmadı. Istikrarsız bir Azerbaycan, Erivan'ıdahadace- saretlendirecektir. Ülkedeki istikrarsız gelişmeler kar- şısında Azeri Ordusu'nun da Tem- muz'un son haftasından bu yana Ba- kû içinde yığınak yaptığı haberleri geliyor. Keşke diyorum llhan Sel- çuk Baba Aliyev ile ılgilı projesini gerçekleştirebilseydi. Azerbaycan'ı bugün daha iyi algılardık! Yalaka medya neden Uzanlar'a karşı? Cumhuriyet, 1990'lann başında güzel bir hamle ile çağdaş teknolo- jiye ayak uydurma karan almış, her işletmegibi birbankadan kredi kul- lanmıştı. Başanlı hamtelerbirbirini iz- liyordu. Satış 120 bine dayanmıştı. Ne yazık ki Kasım 1991'de Yayın Kurulu'nda çıkan bir sorunla 80 ça- lışan gazeteden istifa etti. Kurulda olmadığım halde yalnız benim gö- revime son verildi. Sadık okur ga- zetedeki bu oluşumu bağışlamadı. Beş ay sonra satış 30 binlere dü- şünce gazete 80 kişiye kapılannı ye- niden açtı. Ben de arkadaşlann is- teği üzerine Genel Yayın Yönet- meni oldum. Çalışanlara aylarca ücretlerinin ödenmediği, artan sa- tışı karşılamak için kâğıt sıkrntısı- nın çekildiği, her gün kapıya icra- cıların geldiği, öteki gazetelerin Cumhuriyet'i en çok etkileyen an- siklopedi savaşla- nnı başlattığı bir sürece girildi. O ortamda gazete- de çalışanlar ile okuıiann özverile- rini unutmak ola- naksızdır. Uzanlar'ın icra- cılannın baskı ma- Uzanlar. kinesineelkoyma- ya geldikleri gün ise asla unutula- maz. Tüm çalışanların Pembe Köşk'ün bahçesinde toplanıp Ka- nije Kalesi'ni savunurcasna yaptık- lan direniş Bab-ı Âli için bir tarihtir. El koyma süresi saat 17'de dolun- ca karşı tarafın avukatları, icracılar, güvenlik güçleri kuşatmayı kaldır- mak zorunda kaldılar. işte o an Cumhuriyet Gazetesi yokolmaktan, daha doğrusu Uzanlar'ın eline geç- mekten kurtuldu. Oysa, iş bu nok- taya gelmeden önce Yönetim Ku- rulu'nun görevlendirdiği Yayın Ku- rulu Başkanı llhan Selçuk, hiç âde- ti olmadığı halde, çeşitli kereler Uzanlar'ın ayağına giderek uygun ödeme planları önermişti. Gazete borcunu ödeyecekti, ancak yeni bir ödeme planı gerekliydi. Kurttan hep "Ben seni yiyeceğim" yanıtı- nı almıştı. Uzanlar birkaç ay önce ünlü bir dergi grubunun baskı ma- kinelerini aynı yöntemle ele geçir- mişti. O olayların yaşandığı gün renkli medyada polis kuşatmasın- daki Cumhuriyet çalışanları kınanır- ken, Uzanlar'a destek çıkılıyordu. Aradan yıllar geçtikçe Uzanların maskeleri düştü. Bir günde vadeli mevduat sahiplerinin faizleri sıfır- landı. Elektrik üretimleri şaibelendi. Iktidartara, öteki hokjinglereşantaj- lar tırmandı. Nedense gazetelere tek satır yansımadı. Bu köşede Uzanlar'ın New York'ta BM yanın- da 1. Cadde'de 36 milyon dolara lüks çatı katı aldıklannı duyunduk. San- sasyon merakhsı medyaya tek söz- cük bile yansımadı. Uzanlar, devlet içinde devlet olurken, devlet dahi bu gelişmelere göz yummadı mı? Ne zaman Uzanlar, Motorola ile Nokia gibi ya- bancı ortaklarını 4.2 milyar dolar borçlandırdı, med- ya o zaman Uzan- lan haber yapma- ya başladı. New YorkFederalMah- kemesi'nin kara- rından önce ABD Dışişleri Bakanlı- ğı Türkiye'ye bu borcun ödenmesi konusunda diptomatik notalarta bas- tırdı. Hükümetten sonuç alamayan VVashington, en büyükortağı oldu- ğu Uluslararası Para Fonu kredile- rinin durdurulacağı tehdidine baş- ladı. Bu şantaj, yeni iktidar olan AKP Hükümeti'nin ekmeğine yağ sürdü. önce Petkim özelleştirmesi gibi bir sağ gösterip ardından yıkıcı bir sol direkle Uzan hanedanını "knockout (minder dışı)" bıraktı. Şimdi bakıyoruz o tek satır yaz- mayan Türk rnedyasi Uzanlar'ın gel- mişini geçmişini çarşaf çarşaf ser- gileyerek hükümete yalakalık yapı- yor? Çünkü aralarında Uzanlar'ın durumunda olup da aynı akıbete uğramak istemeyenler var! Elmek: oacar@superonline.com Fax: 0312.442 79 90 Baskılar sonunda Nijerya'ya gitmeyi kabul eden Liberya Devlet Başkanı görevini devretti Taylor'azorunlu sürgündi. Ülkesini çok sevdiğini. bu nedenleDışHaberier Servisi-Yıllardırarahk- sız siiren iç savaşta 200 bine yakrn kişi- nin yaşamını yitirdiği Liberya'nın Dev- let Başkanı Chartes Taylor, ulusJararası baskılar karşısında dün görevini yardım- cısı Moses Blah'a devTetti. Dün öğlen saatlerinde düzenlenen de- vir teslim törenine katılmak üzere Liber- ya'ya giden Gana Devlet Başkanı John Kufuor, Mozambik Devlet Başkanı Jo- achim Chissano ve Güney Afrika Dev- let Başkanı Thabo Mbeld'nin, Charles Taylor'a sürgüne gideceği Nijerya'ya kadar eşlik etmeleri bekJeniyor. Taylor'ınistifası,ülkede 14yıldırara- • Gana Devlet Başkanı Kufuor, Mozambik Devlet Başkanı Chissano ve Güney Afrika Devlet Başkanı Mbeki, Taylor'a sürgüne gideceği Nijerya'ya kadar 'eşlik etmek' üzere Liberya'daydı. lıksız süren iç savaşın sona ermesi açı- sından yaşamsal bir adım olarak görü- lüyor. Taylor'ın 1989 yılında başlattığı kanlı çatışmalarda 200 bin kişinin öldü- ğü biliniyor. îsrifasını haftalardır erteleyen, ancak sonunda uluslararası baskıya boyun eğen Taylor devir teslim töreninden önce, te- levizyonlardan ulusa seslendi. Charles Taylor, konuşmasında sürgüne gitmeye zorlandığıru. ancak bir gün ülkesine dön- meyi ümit ettiğini söyledi. 'Sürgüne zoriandım' Liberya'nın içine sürüklendiği durum nedeniyleABD'yisertbirdillesuçlayan Taylor. önceki akşamki veda konuşma- sında, "Sürgünegitnıeyezoriandını'' de- Son çaüşmalarda 2 bin kişinin ölmesinin ardından gelen banş giicü halk taranndan sevinçie karşılanmıştı. Ta> lor ise iilkeve dönmeye karariı göriinüyor. (FotoğraflaV: AP) FADELER ALINIYOR BlairHn Kelly sınavı başladı H>İZBULLAH SALDIRISI IsrailSuriye'yi sorumlu tııttuDış Haberier Servisi - Ingiltere'de Savunma Bakanhğı bilim adamlanndan Dr. David Kelly'nin intihar etmesinin ardındakı nedenleri ortaya çıkarmaya çalışan Soruşturma Kurulu çahşmalanna başladı. Kurul Başkanı Lord Hutton'ın tngiltere Başbakanı Tony Blair ve Savunma Bakanı Geoff Hoon'u da ifade vermeye çagırmayı planladığı belirtiliyor. Ingiliz basını ise, soruşturmalann başlamasının ardından Blair için, seçmenlerin güvenüün sınanacağı yeni bir döneminin başladığını yazdı. Kurula dün ifade veren Washington'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Terence Taylor, Kelly'nin Irak'taki olağanüstü başanlı çalışmalan nedeniyle Kraİiçe Elizabeth tarafından ödüllendirildiğini hatırlattı. Kelly'nin intihanna neden olduğu öne sürülen haber ve kaynak tartışmasında, bugün BBC muhabiri Andrew Gilligan ile haber müdürü Richard Sambrok'un ifade vermesi bekleniyor. Dış Haberier Servisi - Israil, ülkenin kuzeyine uçaksavar ateşiyle saldın düzenleyen , Hizbullah örgütünün bu eyleminden Suriye'yi sorumlu rutarak sert bir uyanda bulundu. Güney Lübnan'da üslenen örgütün faaliyetlerinin ardından sınırda gerginliğin artması üzerine, tsrail yönetimi askeri değil, diplomatik yöntemler kullanacağını belirtti. Hizbullah'ın eylemlerinden Suriye'yi sorumlu ruttuklannı belirten Israil Savunma Bakan Yardımcısı Zeev Boim. diplomatik yöntemlerle sorunun çözülmemesi halinde Suriye'yi askeri olarak hedef alacaklannı söyledi. Lahud: Bu hava terorizmi Hizbullah örgütünün güney Lübnan'daki bir uçaksavar bataryasını önceki gün bombalayan Israil savaş uçaklan, dün de Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde uçru. Lübnan Devlet Başkanı Emil Lahud ise Israil uçaklannın Beyrut üzerinde uçmasını, "hava terorizmi'' olarak niteledi. di Ü ğ devlet b^şkanlığını "fedaetme)^" karar verdığin 1 belirten Taylor. "Acılar yetti, siz iyi iiKianlarsmız. Tüm kalbimlesizi se- viyorun». Tann izin verirse geri dönece- ğjm" diye konuştu. Yeni' Devlet Başkanı Moses Blah. ise isyancı gruplan, hükümetle görüşme- lere davetettı. Liberya"nın başkenti Monrovia'daki devir teslim töreninden sonra açıklama yapan Blah, ülkedeki iç savaşı bitirmek için isyancı gruplan hü- kümetle ortak görüşmelere da\ et ettiği- ni belirterek, "Banş vagonuna bin- mekten başka çareniz yok" dedi. Bu arada, Nijerya Devlet Baş- kanı Otasegun Obasanjo. hüküme- te karşı savaşan isyancı Liberya Banş ve Demokrasi (LURD) ör- gütünün lideri Sekou Damate Con- neh ile görüşfü. Toplantıda hazır bulunan Nijerya Devlet Başkan- lığı sözcüsü Oluremi O\o, Con- neh'in, iç savaşın tahrip ettiği ül- kesine banşın gelmesi için yar- dımlanndan dolayı Nijerya hükü- meti ve halkına teşekkür ettiğini ve "Nijerya'nın fedakârhklan bo- şunadcğil" dedığını söyledi. Söz- cü, 42 yaşındaki Conneh'in, Char- les Taylor'ın gitmesinden sonra, uluslararası insani yardım örgüt- lerinin limana girişinin kolaylaş- tınlacağuıa dair söz verdiğini kay- detti. Sözcü, LURD liderinin, ön- ceki gün geldiği Abuja'da aynca, Taylor'ın iktidardan aynlmasıyla kurulacak olan geçiş hükümetin- de örgütten isimlerin yer almaya- cağını da taahhüt ettiğini belirtti. LURDun lıderlennden Seku Fo- fana da, "Savaş bitmiştir, hal- kın çektiğiacjlarsonaermiştir*' dedi. Fofana. "Taylor görevini bı- rakır ve ülkesini terk eder et- mez, bu savaş sona ermiştir" di- ye konuştu. Fofana, Taylor'un baş- kent Monrovia'yı terk etmesinin temel koşul olduğunu hatırlarmış oldu. Siyah Afrika'nın sömürge gör- memiş tek ülkesi olan ve 1847'de özgürlüğüne kavuşan ABDdeki Afrikalı köleler tarafından kuru- lan Liberya, Batı Afrika banş gü- cü askerlerinin bu ülkeye konuş- lanması ve Taylor'ın gidişiyle si- yasi istikrara kavıışmayı bekliyor. Liberya'da hükümet, 1999'dan bu yana ülkenin kuzeyinde faali- yet gösteren LURD'a bağlı isyan- cılarla mücadele ediyordu. Geçen haziranda, örgütün baş- kent Monrovia'yı kuşatmasıyla sa\aş ıyice kızışmış, 2 bine yaicın kişi ölmüş, BM ABD'ye banş gü- cü göndermesi çağnsı yapmıştı. ABD ise asker göndermek için kendisi de eski bir isyancı olan ve savaş suçlan işlemekle suçlanan Taylor'ın istifa edıp sürgüne git- mesini şart koşmuşru. KOOP-C'DEN DUYURU TRAKYA ÜNİVERŞİTESİ-CUMHURİYET GAZETESİ ÎŞBÎRLİĞİ İLE DÜZENLENEN "LOZAN'DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE" PANELİ VE KENDİNİ KORUYAN KENT EDİRNE ÇEVRE KÜLTÜR GEZÎSİ 16-17 Ağustos 2003 2 Gündüv tant pansiynn, İki kişilik odada kişi başı: 100.000.000.-TL Mekânlan: Lozan Anıtı ve Müzesi, Pazarkule Sınır Kapısı, Hıdırlık Tabyası, Dr. Bahattin Öğütmen Konağı, Eski Gümrük Karakol Binası, Şükrü Paşa Tabyası, Sağlık Müzesi, Sarayiçi-IV Mehmet Av Köşkü, Sinagog. Eski Vali Konağı, Kaleiçi Maarif Cad., Ali Paşa Çarşısı, Makedonya Kalesi, Üç Şerefeli Camı, Deveci Han Kültür Merk. Saatli Medrese, Eski Cami, Belediye Binası, Selimiye Camisi, Hafızağa Konağı, Kapıkule. Panel: Trakya Ünv. Rektörlük Sanat Galerisi 17 Ağustos 2003 saat: 14.00 Daha geniş bilgi için lütfen aşağıdaki numaralan arayınız. Tel:(0212)520 21 91 - 92 Faks: 520 50 23 E-mail: cumhuriyet(â cumhuriyetmahellesi.com.tr SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 93 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından Halit oğlu Hakkı Kol aleyhine açı- lan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değışık 10 \e 19. maddesi uyannca tensiben verilen ara karan gereğince; Trabzon ili. Sürmene ilçesi. Fındıcak kövünde kâin ve sı- rurları doğusu dere. batısı sahibi senet. kuzeyi dere, güneyi Necatı eşi Fatma Ko] olan ve Halit oğlu Hakkı Kol'un zilyedi ve maliki bulunduğu 864.44 m2 >-üzölçümündeki taşınmazın hat altına isabet eden 682.48 m2'lik kısmının 409.488.000.-TL. bedel ile irtifak hakkı olarak, Tedaş Genel Müdürlügii lehine kamulaştınldıgı, bu nedenle hat altına isabet eden belirtılen kamulaştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için ışbu davanın mahkememizde açıldığı, yapılacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 SK'nun gereğince ilgili- ler adına mahkemece belirlenecek Sürmene Ziraat Bankası Şubesi'ne yatınlmasına ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği, konuya ve ta- şınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilierin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğı. hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde. kamulaştırma bedelinin zilyede ödenecefı hususu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ılanen tebliğ olunur. Basın: 36189 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2003 123 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Piri oğlu Ismet Cerrah aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tesci- li davasında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uya- nnca tensiben verilen ara karan gereğince: Trabzon ilı, Sürmene ilçesi. Yeşilköy köyünde kâin ve sınırlan doğusu sahibi senet, batısı yol, kuzeyi sahibi senet. güneyi Mustafa oğlu Murat Öksüz olan ve Piri oğlu Is- met Cerrah'ın zilyedi ve maliki bulunduğu, 8800.61 m2 yüzölçümündeki taşınmazın hat altına isabet eden 1355.82 m2'lik kısmının 677.910.0Ö0.-TL. bedel ile irtifak hak- kı olarak. Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştınldığı, bu nedenle hat altına isa- bet eden belırtilen kamulaştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlü- ğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı, yapılacak yargıla- ma sonunda belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 SK'nun gereğince ilgililer adı- na mahkemece belirlenecek Sürmene Ziraat Bankası Şubesi'ne yatınlmasuıa ve bede- lin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği, konuya ve taşın- maz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilierin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bıldırmeleri gerektiğı. hak sahıplennın son ilan tari- hinden itibaren bir ay içinde itiraz etmediklen takdirde, kamulaştırma bedelinin zilye- de ödeneceği hususu. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değışık 10 ve 19. mad- desi uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 36219 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 94 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili taranndan Şakir oğlu Raif Yıldınm aleyhi- ne açılan kamuJaştırma bedelinin tespiti ve taşınma/ın idare adına tapuya tescili da- vasında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca tensi- ben verilen ara karan gereğince: Trabzon ili. Sürmene ilçesi. Oylum köyü Fatih Mahallesi'nde kâin ve sınırlan do- ğusu sahibi senet, batısı Ahmet oğlu Ali Duman. kuzeyı Ömer oğlu Fevzi Duman, güneyi Şakir oğlu Yılmaz Yıldınm olan ve Şakir oğlu Raif Yıldınm'ın zilyedi ve ma- fikı bulunduğu 2038.69 m2 yuzölçümündeki taşm m azın hat altına isabet eden 1300.78 m2iik kısmımn 650.390.000.-TL. bedel ile !r tifak hakkı olarak, Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştmldığı. bu nedenle hat a)tln a isabet eden belirtilen kamu- laştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı, yapılacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 SK'nun gereğince ilgililer adına mahkemece belirlene- cek Sürmene Ziraat Bankası Şubesi'ne yatınlmasuii v e bedelin yatınlması ile taşın- mazın idare adına tesciline karar verileceği. konuyav e taşmmaz'malm değerine iliş- kin tüm savunma ve delilierin ilan tarihinden itibaren ] o gün içinde mahkemeye va- zılı olarak bıldırmelen gerektiğı, hak sahıplennın s.,n ^ tanhinden itibaren bır'ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bed; ım ı n zilyede ödenecegi hususu. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ,e \ 9 maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 36190 NUSAYBİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 48 Davacılar Gül Özel. Selma Özel ve Halısa Özel \>kılı AV. A. Vahap Karademir ta- rafından davalılar Suat Anç ve SSK Genel Müdürliiü aleyhine mahkememizde aç- mış olduğu hizmet tespiti davasuun yapılan açık >u-gılamasında venlen ara karan uyannca, Davahlardan Suat Arıç'ın adresinin bilinmediği, y;Pılan araştırma sonucu da adresı tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına arar verilmiş olup, duruşmanın atılı bulunduğu 12.09.2003 günü saat 09.00'da duai m a c ja hazır bulunması veya bir vekil marifetiyle kendisini temsil ettirmesı, HLN^.nun 509 ve 510. maddeleri gereğince duruşmaya gelmediği takdırde duruşmant, yokluğunda yürürüleceğı. dav- etiye yenne kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. " Basın: 36936
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog