Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ 8 Istanbul HABERLERIN DEVAMI TURKİYE Edirne _Y 28 Sinop Y 27 Adana PB 32 Samsun A 34 PB 26 Kocaelı Y 27 Trabzon Y 27 Çanakkale PB 31 Giresun Y 26 Izmır B 30 Ankara Y 27 Manısa B 33 Eskışehir Y 29 B 30Aydın Denizlı JB 31_ Konya PB 32 Sıvas PB 28 Zonguldak Y 25 AntaJya B 33 Kars Mersın Dıyarbakır Şanhurfa Mardin Sıirt Hakkân Van A A A A A B B 33 43 41 42 40 35 33 Y 31 Yurdun kuzey ve ıç ke- sımlen parçalı bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ba- tı Karadenız iç Ege Goller yoresı Iç Anadolu nun ku- zey ve batıa, Dogu Kara- denız. Dogu Anadolu nun kuzeydoğusu ıle Orta Ka- radenız'ın ıç kesımlen sa- ğanak ve gokgun/ltulu sa- ğanak yağışlı. dığer yerier az bulutlu ve açık geçecek Hava sıcaklığı yurdun ıç kesımlennde aza/acak DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Pans Bonn PB PB PB Y PB PB A A 25 22 23 32 29 33 40 32 Münıh A 35 Zürıh Berlin Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına A A A A A Y A A 31 30 37 30 31 31 34 33 A 35 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıfhs Kahıre Y A PB Y A A B A 21 30 33 33 37 20 20 39 A 33 Taşkem Tahran t Açık Parçah bulutlu k Çok bulutlu ı Yağmu<1u Karlı Sulu kar t Qok gurultuiu Demokrasiniıı temeli felsefe mifyonlarca imamyetişûrecek • Baştarafı 1. Sayfada nımlanıyor: "Açıköğretim lisesi- nin mesleki açık öğre- tim uygulamasına ka- tılan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi ve yetişkinlere yönelik eğitim programlannın düzenlenmesi için ge- rekli önlemleri alır." Yönetmelik taslağının 12.maddesının"f"fık- rasında da müdür baş- yardımcısının, açık lise ve yetişkinlere yönelik eğitim programlannın uygulanması ile ilgili iş ve işlemlen yürüteceği kaydediliyor. Bu mad- dede, imam hatip lisele- rinin tüm yetişkinlere ve ortaöğretim çağındaki gençlere eğitim prog- ramlan uygulanması koşuluyla imamlık eğiti- mi verilmesi öngörülü- yor. Mevcut yönetme- İikte, açık lise uygula- masını Eğitim Teknolo- jileri Genel Müdürlü- ğü'nün. yetişkin eğıti- mini ise Çıraklık ve Yay- gm Eğitim Genel Mü- dürlüğü'nün üstlenmesi öngörülüyor. Yaygın eğitim kapsa- mına alınması duru- munda. amacı gereksi- nim doğrultusunda i- mam hatip yetiştirmek olan bu liseler yetişkin- lere de dinsel eğitim ve- ren kurumlar haline ge- lecek. Bu liseler akşam eği- timi yapabileceği gibi televizyon aracılığıyla da milyonlarca yurttaşa ulaşacak. Taslağın 82. maddesinde ise imam hatip liselennın yöne- timlerine, aile birliği ve kurum koruma dernek- lerinin yanı sıra vakıfla- nn katılması da öngörü- lüyor. Bu maddeyle, bü- yük bölümü dinsel nite- likli olan vakıflann. dogrudan okul yönetim- lerinde söz sahibi olma- sının yolu açılıyor. İstanbul Haber Servisi - Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer, felse- fenin önemini kavTayamayan toplum- lann, sağlıklı gelişme gösteremeye- ceklerini belirterek felsefenin; özgür- lükler, demokrası ve insan haklan gi- bi değerlerin yerleşmesinde yaşamsal rol oynadığını söyledi. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde 17 Ağustos'a kadar devam edecek "21. Dünya Felsefe Kongresi"nin açılış konuşmasını yapan Sezer, Tür- kiye'de güçlü bir felsefe geleneği ol- duğuna dikkat çekerek kongrenin ts- tanbul'da toplanmasının, Anado- lu'nun köklü düşünce geleneği ile çağdaş felsefe arasında bir köprü oluşturacağını ifade etti. Insanlığın. bilim, teknolojı, ulaşım ve iletişim olanaklan yönünden çok ileri bir nok- taya ulaştığına işaret eden Sezer, "İn- sanlık bir yandan kendini geliştirip özgürleştirirken öte yandan geliş- miş toplumlaria azgelişmiş toplum- lar arasında büyüyen uçurum,eşit- sizlik, voksulluk, bilgisiziik, kültür- süzleşme, bağnazlık ve bunlardan kay naklanan terör, kültürler arası çatışma, moral değerlerde çözülme gibi ciddi sorunların üstesinden gelmeye çabşmaktadır" dıye konuş- tu. Bu çelışkili durumun insanlığa, ılerlemenin ahlaki boyutuyla ilgili so- rumluluklar yüklediğini dile getiren Sezer, dünya nüfusunun bir bölümü zenginlik ve banş içinde yaşarken, büyük bir bölümünün yoksulluk, gü- Sezer, dogmalardan annmış bir düşünceye ulaşmanın anahtarının ancak felsefe ile elde edilebileceğini söyledi. vensızlik, istıkrarsızlık ve gelecek kaygısı içinde olmasının, dünya so- runlan karşısında düşünce düzeyin- de daha donanımlı olmamızı gerek- tirdiğinin altını çızdi."Felsefe insa- nın yaşamını, değerlerini, amaçla- rını sorgulamakta. varlığı bütiin olarak ele almakta. temelde insa- nın sorgulayabilme yeteneğine da- yanmaktadır" dıyen Sezer. felsefe- nin varoluşumuzun anlamıyla ilgili temel sorunlan ele aldığını, insana her konuda akıl yürütebilmesi için gerekli temelleri sağladığını anlattı. Cumhurbaşkanı Sezer, felsefenin aynı zamanda özgürlük ve bireyin öz- gürleşmesiyle ilgili olduğunu belirte- rek "Felsefenin geliştirdiği kuşku- culuk ve eleştirel düşünce, bilimsel düşüncenin.yenilikçi buluşlann te- melini oluşturmuştur. Eleştirel, sorgulayıcı ve çözümlemeci düşün- cenin önem kazandığı dönemler, bilimsel üretim ve aydınlanmacı gelişmelerin önfinü açmıştır. Dün- ya ortaçağın karanlığından, skolas- tik düşüncenin dar ve futucu kalıp- lanndan, felsefi düşüncenin sorgu- layıcı ve eleştirel vaklaşımı ile çık- mıştır" dedı. Ulkemızde felsefenin kurumsallaş- masının cumhuriyet döneminde baş- ladığını anımsatan Sezer, ancak orta- öğretimde felsefe eğıtımine yeterli önemin verilmediğını söyledi. Felse- fenin okulda başlamasının önemine değinen Sezer, "Çağdaş bir felsefe eğitimi, gençlerimize yeni ufuklar açacak. daha güçlü bir tarih, top- lum ve yurttaşlık bilinci kazandıra- caktır. Düşünce özgürlüğünün ön- koşulu, özgür ve aydınlık düşünce- dir. Gençlerimize özgür düşünce- nin jnahtarını vermek zorunda- yız" dedi. Sezer, dogmalardan ann- mış bir düşünce yapısına ulaşmanın anahıanmn ancak felsefe ile elde edi- lebileceğini belirterek şöyle devam etti: "Bir felsefe tarihçimizin deyi- şiyle. felsefenin Türkçeleşmesine ve Türkçenin felsefeleşmesine özel önem verilmesi gerektiğini düşü- nüyorum. Felsefe, her türlü veriyi, akİın eleştiri süzgecinden geçiren, insanı ilgilendiren her şeyi incele- yen. açık ve sorgulayan bir anlayış ürünüdür. Bu evrensel aniayış, de- mokrasinin, insan haklannın ve bi- rey özgürlüklerinin de temelini oluşturmaktadır." Kongrenin açılışını yapan Türkiye Felsefe Kurumu ve Uluslararası Fel- sefe Kuruluşlan Başkanı Prof. Dr. İo- anna Kuçuradi de kongrenin, 21. yüzyılın başında felsefe olarak insan- lık olarak nerede durduğumuzun or- taya konmasında ve yeni yönelimle- rin saptanmasında büyük bir işlev gö- receğini anlattı. Devlet Bakanı Be- şir Ata'ay ise felsefenin, insana ilgi- yi tekrar çevirecek güç olduğunu söy- ledi. İstanbul Valisi Muammer Gü- ler de kongrenin Istanbul'da toplan- masından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Felsefe Kongresi 'nin açılışın- da Ferhan ve Ferzan Önder kardeş- ler bir piyano konseri sundular. Tören öncesi eylem: 50 gözaltı tstanbul Haber Servisi - Başbakan Recep j Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ni- ! kân töreninın yapılacağı Lütfi Kırdar Ulusla- rarası Kongre ve Sergi Sarayı'nın önünde izin- siz gösteri düzenlemek isteyen Emeğin Parti- si 'ne üye bir grup, güvenlik kuvvetlerince göz- . yaşartıcı gaz ve cop kullanılarak dağıtıldı, 50 : kişi gözaltına alındı. '• Nikâh törenine gelen davetlilerin geçtiği Lüt- i fi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sara- ; yı'nın girişindeki kontrol noktasının 50 metre , yukansında toplanan Emeğin Partısi'ne üye bir grup. "ABD askeri olmayacağız", "Katil j ABD" ve "Tayyip oğlunu Irak'a gönder" şeklindesloganlaratmayabaşladı.Yaklaşık 100 İcişi kadar olan gruba, nikâh töreni için çevre- i de çok geniş güvenlik önlemleri alan polis ta- rafından müdahale edildi. ı Gösteriye ilişkin gazetecilerin sonılarını ya- • nıtlayan İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, olayı "Genç arkadaşlar eylem yap- tı" şeklinde nitelendirdi. TRAFİK ALT ÜST- Nikâh süresince, Kong- re Sarayı çevresinde 4 ambulans ve tam takım itfaiye ekibi bekletildi. Trafiğe kapatılan yol- lar nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı.( AA) Yücel: Siyasi şova İstanbul Haber Servisi - DYP Genel Sekrete- ri Serhan Yücel, Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ı, oğlu Bilal Erdoğan'ın dügününü "siyasi şova" dönüştürmekle suçlayarak bnadı. Yücel, düğünde 5 bin polisin görevlendirilmesini de eleş- tirerek şunlan söyledi: u Sa>m Başbakan'ın oğlunun düğünü için pa- zar günü mesai yaptınlan emniyet güçlerinin maaşları, vatandaşlarımızın vergılerinden ödenmektedir. Her fırsatta AB ilkelerinden, AB'nin en büyük medeniyet projesi olduğun- dan bahseden Sayin Başbakan, böyle bir töre- nin hangi AB ülkesinde yapıldığını, hangi AB ülkesinde vatandaşların haklannın gasp edil- diğini ve 5 bin emniyet görevlisinin özel bir tö- ren için devlet imkânları ile görevlendirüdiği- ni açıklamak zorundadır." İstanbul^u felç eden düğünBARIŞ DOSTER Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan ile Reyyan Uzu- ner, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sara- yı'nda, aralannda Italya Başbakanı Silvio Berlusconi ve Arnavutluk Başbakanı Fatos Nano'nun da bulunduğu yaklaşık 14 bin da- vetlinin katıldığı bir nikâh töreniyle evlendi- ler. Konuklann, x-ray cihazlanndan geçerek salona alındığı tören için, olağanüstü güven- lik önlemleri alındı, salona çıkan yollar tra- fiğe kapatıldı ve çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı dün i- ki farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bir yan- da 21. Dünya Felsefe Kongresi için ülkemi- ze gelen bin sekiz yüz düşünür ve bilim in- sanı, aydınlanmadan küreselleşmeye dek, çok farklı konulan ve dünyanın sorunlarını tartıştı. Diğer yanda ise çoğunluğunu tslam- cı burjuvazi ve muhafazakâr sermayenin oluşturduğu binlerce konuk, evlenmek için mahkemeden özel izin alan 17 yaşındaki bir genç kız ile. Türkiye Cumhuriyeti Başbaka- nı'nın oğlunun, siyasi şova dönüştürülen ni- kâh töreninde buluştu. Kongre merkezinin üst kattaki salonlannda, dünya sorunlan ve bu bağlamda felsefenin işlevi ele alındı. Alt kattaki Rumeli Salonu'nda ise aralann- da Başbakan'ın eşınin de bulunduğu kimi ka- ra çarşaflı, çoğunluğu ise Islamcı modaevle- rinden giyinmiş, marka eşarplar takmış bin- lerce kadın, dikkat çekici bir görüntü oluştur- du. Görüntüler, ülkemizin iki farklı yüzünü gösterirken, felsefe kongresi için gelen ko- nuklar. konferanslarda, Türkiye'nin aydın- lanma yönündeki atılımlannı ve köklü dü- şünce geleneğini dinledikten sonra, salon dı- şında oldukça farklı sahnelere tanık oldular. Törenden notlar • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AliMüfitGürtuna'nm. saat 17.45'tekıydı- ğı nikâhta 5 tanık vardı. Reyyan Uzuner'in şahıtliklerini Arnavutluk Başbakanı Fatos Nano, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım- cısı Abdullah Gül ve AKP istanbul Millet- vekili NevzatYalçıntaş. Necmettin Bilal Er- doğan'ın şahitliklerini ise İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve TBMM Başkanı Bülent Arınç yaptılar. • Nikâhta genç çift plarforma, Hasan Ci- hat Orter'in enstrümantal bir parçası eşli- ğinde çıktı. Berlusconi salona geldiğinde ise ünlü İtalyan tenorPavarotti'nin sesinden "O sole mio" çalındı. • Gürtuna, aile cüzdanını çifte vermesi için Berlusconi'ye uzattı. Berlusconi, evlilik cüzdanını verirken Reyyan Uzuner'in elini öpmek istedi, Uzuner elini çektiyse de Ber- lusconi amacına ulaştı. italyan Başbakan da- ha sonra, "Başbakan'dan bir temennide bulunmak istiyorum. Türkiye halkını hu- zurlu ve refahlı günlere götürmesini, bu- nun da diğer tüm Avrupalı ülkelerle bir- likte olmasını diliyorum" dedi. Arnavutluk Başbakanı Nano da, çifte, Türkçe "mutlu- luklar" diledi \/ Uzuner ve Erdoğan aileleri adına tüm konuklara "Hoşgeldiniz" diyen Başbakan Erdoğan. Berlusconi'nin kendisine "Tay- yip" diye hitap ettiğini, kendisinin de Ber- lusconi'ye birinci adıyla seslendiğini söyle- di. 2001 yılında büyük oğlu Burak Erdo- ğan ı evlendirirken ülkenin ağır bir ekono- mik krizden geçtiğini anımsatan Başbakan Erdoğan, 21 Şubat 2001 'de yapılan düğünde, "Bugün benim için mutlu bir gün, ama içimde buruk bir sevinç var. Ben bugün oğlumun mürüvvetini görüyorum. İnşal- lah. yakında Türkiye'nin mürüvvetini gö- receğiz" dediğini belirtti. Erdoğan, "O söz- leri söylediğim günden bu yana 2.5 yıl geç- ti. Tarihin ve siyasetin suları çok hızlı ak- tı. Umutsuzluk kışları, umut baharına döndü. Dua, gayret ve zihniyet ile bugün- lere geldik. Şimdi ikinci evladımızı evlen- dirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu- günlerdeTürkiye'nin mürüvTetini görme- ye başladık. Her vatandaşımızın, her fer- dimizin en sıradan gününün benim bu gü- nüm gibi olmasını diliyorum" diyerek, sa- londa, makam ve mevkinin, dostluk ve kar- deşliğin önüne geçmediği bir tablo gördüğü- nü ifade etti. Mutluluğun akıl ve kalp arasın- daki denge ile yakalandığını, çocuklanna da bunu öğretmeye çalıştıklannı savunan Baş- bakan Erdoğan, konuklanna, "Darısı sizle- rin de başına" diye seslendi. Gelen, gelme- yen herkese teşekkür eden Başbakan Erdo- ğan, gelinini ve oğlunu öperek kutladı. Da- Binlerce konuk İslanıcı burjuvazi ve muhafazakâr sermayenin oluşturduğu binlerce konuk, evlenmek için mahkemeden özel izin alan 17 yaşındaki bir genç kız ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın oğlunun, siyasi şova dönüştürülen nikâh töreninde buluştu. Başbakan Erdoğan, nikâh töreninin ardından Dolmabahçe Sarayı'nda konuklanna bir yemek verdi. Yemeğe, İtalya Başbakanı Berlusconi, Arnavutluk Başbakanı Nano, çok sayıda siyasetçi ve işadamı katıldı. Yemeğe katılan Dışişleri Bakanı Gül, "Berlusconi ile Türkiye-İtalya arasındaki birçok konulan görüştük. Kendisinin, Türkiye'nin AB ile müzakerelere i başlaması y önünde çok kuvvetli kanaati " ve desteği var" diye konuştu. ha sonra dünürler birbirlerini tebrik ettiler. • Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Uzuner aileleri tebrikleri kabul ederken kısa süreli bir izdiham yaşandı. - Anadolu Ajansı dışında hiçbir basın ku- ruluşunun alınmadığı törende, fotoğraf alın- maması için 70 kişi görev yaptı. Dışandaki güvenlik içinse yaklaşık 5 bin polis görev al- dı. • Törene, bakanlann ve AKP milletvekil- lerinin büyük bölümüyle birlikte, bazı ya- bancı misyon şefleri de katıldılar. lşadamla- n, Aydın Doğan. Haşim Bayranı. Halit Na- rin, Ali Şen, Nazif Zorlu, TÜSlAD Başka- nı Tuncay Özilhan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Büyükşehir Beledi- ye Başkanı Melih Gökçek, Gaziantep Bü- yükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Futbol Federasyonu Başkanı Haluk L'lusoy, Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Gü- neş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yddınm, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İl- han Cavcav. ses sanatçılan îbrahim Erkal, Metin Şentürk, İzzet Yıldızhan, Nun Se- sigüzel, Adnan Şenses, Sibel Can, tiyatro sanatçısı Nejat L'ygur ve Başbakan Erdo- ğan'a olan hayranlığıyla gündeme gelen an- tikacı Nil Demirkazık da törende hazır bu- lundular. */ Erdoğan'ın yıllarca içinde yer alıp daha sonra "gelişerek" koptuğu Milli Görüş ca- miasından Saadet Partisi istanbul II Başka- nı, eski millervekili Osman Yumakoğullan da davetliler arasındaydı. • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hil- mi Özkök ile Azerbaycan Başbakanı İlham Aliyev'in gönderdikleri çelenkler salona alı- nırken diğer çelenkler ana girişin karşısına dizildi. 7 bin 500 davetiyenin dağıtılmasına karşın. pek çok konuğun 3-4 kişiyle gelme- si nedeniyle, törenden önce ve sonra kapıda uzun kuyruklar oluştu. • Felsefe Kongresi için ülkemizde olan çok sayıda düşünür, araç girişine izin veril- mediğı için, Lütfi Kırdar Kongre Mer- kezi'ne. yağışh havaya karşın yürüyerek gel- diler. Konuk felsefecileri şaşırtan bir diğer o- lay ise alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve sürekli olarak havada rur atan polis helikopteriydi. • Bilal Erdoğan. eşını 13.10'da Fatih'teki evinden aldı, genç çift 13.45'te salona geldi; gelinlik ve damatlıklanyla saat 17.00'de 3 dakika boyunca basına poz verdiler. Baş- bakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ise saat 16.00 sıralannda Kongre Sarayı'na gel- diler. • Erdoğan'm dünürü Orhan Uzuner. Is- tanbul Büyükşehir Belediyesi'nebağlı istan- bul Ulaşım \Ş'nin Proje Müdürlüğü'nde mühendis olarak çalışıyor. • Bölgeye girişte arama noktalan kurul- du. nikâh süresince. kongre sarayı çevresin- de 4 ambulans ve tam takım itfaiye ekibi bek- letildi. Trafiğe kapatılan yollar nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı. • Törenden sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Berlusconi. Dolmabahçe Sarayı'na geçtiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog