Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

11 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA ROPORTAJ ABDÜLCANBAZ PETROL SAVAŞU\RI TURHAN SELÇUK Işbirlikçi Galba'nın kenti leortö;^fofemzkıyısımkıki CebelireisDağı } nın zirvesinde Fenike'denRoma 'yabinyıllık bir öykü O bır Romalı asker Adı Galba Isa'dan l yuzyıl sonra Sunye'mn kuze- yındekı Cyrrhus kenün- de dun>aya gelmış. Ro- ma ordusuna pıyade asker olmuş, Ro- ma'yı gormeden Roma'ya 25 yıl hız- met etmış Son hızmet yen Leartes kentınde emeklılığe hak kazanmış Leartes, Akdenız'e kuşbakışı bakan bır tepede Isa'dan 7 yuzyıl once kurul- muş Alanya'run 10 kılometre kadar doğu- sundakı Mahmutlar beldesınden Ce- belıreıs Dağı'na doğru vıraj \ıraj ustu- ne 10 kılometre tırmandıktan sonra, Gozukuçuklu koyunden 2 kılometre otede orenyen olarak duruyor Learteste yasam Cebelireis Dağı'nın bın metreye yak- laşan zırvesını beyaz bulutlar ortuyor, bulutlardan kopan pus yuklu kuçuk par- çalar, taş parçalanyla kaplanmış Lear- tes'ın ıçınde uçuşuyor Leartes'te yaşam, karşı yamaçtakı vahşı doğada koşan geyıkler ve hava- da suzulen kartallarla suruyor Galba ıse Alanya Muzesf nde sergılenen asken dıplomada ya- şıyor Roma Konsulu Vindius Ve- rus, Pamfılya Valısı Curio Na- vus, Leartes'tekı 12 Romalej- yonunun komutanı Gresius Fir- mus'un adlannın kazındığı ya- nm dosya kâğıdı boyutundakı bronz le\hada Cyrrhuslu Gal- ba'nın Roma Imparatorluğu'na 25 yıl şereflı hızmetler yaptığı, hızmetlennın karşılığında da Galba'ya Roma vatandaşlığı ve Pamfılyalı bır kadınla evlenme hakkının \enldığı yazıyor Yazı, Latınce Yazıldığı yıl, 138 Galba, aslında bır ışbirlikçi Romalı asker Calba Fırat v adısıne çıkan Cyrrhus'ta doğ- muş, Roma'nın hızmetınde Toroslar'ın eteğındekı Leartes'e kadar gelmış Yaşı 45'ı bulmuş olmalı kı 138 yıhnda emeklı edılmış ve Roma vatandaşlığı hakkı venlmış Bır bakıma Avrupa Bırhğı pasapor- tu almış Galba'ya venlen asken dıp- loma o>le sıradan bır belge değıl Belgenın bır orneğı de Roma'dakı \ugustos tapınağında bulunuyor Aynen, Avrupa Bırlığı'nın kendı ka- yıtlarını kendısının tutması gıbı1 Işbırlıkçılık, tanhın dennlıklennden gelıyor Işbırlıkçının odullendınlmesı tanh boyunca değışmıyor' Antık çağ coğrafyacısı Strabon, Isa'dan 4 yuzyıl once Leartes'e uzak- tan baktığında kurulduğu yen kadın goğsune benzetmış Memeler bugun de yennde duruyor ama meme uçlan, yanı kentın anıtsal ya- pılan çoktan yere senlmış Her yer taş Yontulupsutunyapılmış, yazıya- zıknış taşlarbırbınnın ustunde duruyor Ayakta kalanlar yok değıl \ ar ama yerdekıler daha çok Leartes'te sanİa topraktan tanh fiş- kınyor Uzmanına sorduğunuzda kentın gu- numüze kadar gelen kalıntılan arasın- da gozetleme kulelennı, tıyatroyu, ago- rayı, bazılıkayı, eksedrayı nekropolu, Zeus, Apollon ve Sezartapınaklannı sa- yıyorlar Yazıtlar var heykeller yok Eksedra, agoranın yanı çarşının bır ucunda, yanm daıre şekhndekı basamak- lı oturma yen oluyor Ahşvenşe ge- lenlerburada hem dınlenıyor hem soh- betedıyor Eksedranınbasamaklannı kartal pençelı motıfler susluyor Şan- sınız varsa bulutlann arasındanbırkar- tal suzuluyor Yazıtlar artıkvarolmayanheykelle- nn ıpuçlannı venyor Heykel kaıdelennde bazen bır kadı- nın adı geçıyor bazen bır ımparatorun Ama Leartes"te en çok Roma Impa- ratoru Caracalla nın adı geçıvor Kentın neden Leartes adını aldığı bı- lınmıyor Leartes, Truva efsanelenndekı Odys- seus'un babası oluyor Tanhın babası Herakles, Pamfılya bolgesıne Tru\a Savaşı'ndan donenle- nn yerleştığını anlatır Bıraz kurca- lansa, belkı de Tru\a Sa\aşı'ndakı yol- lardan bınnın Pamfılya ıle Kılıkya sı- nınnda yer alan \e daha çok "Dağlık Kitikya" bolgesınde kabul edılen Le- artes ten geçtığı ortaya çıkacaktır Leartes, tabu kı Truva kadar eskı de- Ama Pamfılya ve Kılıkya bolgelenn- dekı en eskı kentlerden bın Kurulu- şu en azından Isa'dan oncekı 7 yuzyı- la kadar ınıyor Bolgede bugun de gorulen koyu renk- lı \ e ın knstalh kalker taşında Fenike dılrnde bır yazıt bulunuyor Alanya Muzesı'nde sergılenen pnz- ma şeklındekı taşın uç yuzunde okuna- bıldığı kadan ıle eyaletın valısı, hız- A,Aanya'nın otesındekı tepede ÎO 7 y üz) ılda kurulan Leartes, Roma 'yla bırlıkte tanh sahnesınden çekılıyor metkânna arazı bağışlıyor Hızmet- kâr toprağı ışlıyor Ama bın de bır ya- bancıyabağ\enyor Sonra bağ lanet- lenıyor Mulkıyete tecavuz soz konu- su oluyor Hızmetkânn arazısıne te- cavuz eden surgunegondenhyor Kral, butun arazılere el koyuyor Elçı gelı- yor Mulkıyet konusunda tartışan aı- leler, aralannda kız alıp \ererek soru- nu çozuyor Anadolu harman yeri Toprağın mulkıyeunı akrabahk yoluy- la korumak bugun de geçerlı değıl mı9 Fenike dılındekı yazıtlar Adana Ka- ratepe dekı kazılarda da ortaya çıkı- yor Dolayısıyla Isa'dan oncekı 7 yuz- yılda Akdenız ın doğu kıyılannda Fe- nike kulturunun baskın olduğu anlaşı- lıyor Anadolu, harman yen gıbı Ehnde haşhaş ve mısır başağı rutan Demeter'ı veya elınde yay \e dalryla Apollon'u ve\a elınde asa \e ayağının altında kartalı>la Zeus'u sıkkelennde kullanan \ e dağın başında canlı bır kent olan Leartes, ılgınçtır Roma ——- Imparatorluğu'yla bırlıkte ta- nh sahnesınden çekılıyor Isa dan sonrakı 212 yılına ta- nhlendınlen yazıt Leartes'te bulunan son yazıt oluyor Isa dan sonrakı 3 yuzyılda Leartes boşalnor Leartes, Bızans ı yaşamıyor Halkın bırkısmı, layıdakı ku- çuk Naula kentıne ınıyor Bın yıllık bır sureç, bır anda tanh oluyor Bın yıldan gunumuze ıse he- nuz çok az bılgı yansıyor Işbirlikçi Galba'nın kentı ka- zılmayı ve keşfedılmeyı bekh- yor GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHANERİNÇ Sanal Savaşım... Efendı hazretlerını yemeğe çağırmışlar Bıraz hoş- beşten sonra da sofraya buyur etmışler Sofrada, patlıcan salatası ıle patlıcan turşusu ılk ağızda yertennı almış duruyormuş Bıraz sonra uşak- lar servıse başlamışlar Patlıcan oturtma ılk sırada Ardından karnıyarık gelmış, sonra hunkârbeğendılı kebap, patlıcan ta- va patlıcan dolma, ımambayıldı, patlıcanlı pılavso- kun etmış Efendı hazretlerı patlıcanlı pılava kaşık sallarken pınnçlerboğazınatakılıp hıçkırık tutuvermesın mı Çaresız uşağa donup su ıstemış - Evladım bana bır bardak su ver ama patlıcan- sız olsun1 • • • Adalet ve Kalkınma Partısı'nın (AKP) hemen her gınşım ve açıkladığı duşuncelenn ıçınden ıllakı "dın" çıkarma çabası yukandakı hıkâyeyı anımsattı Son ve somut orneğı Turkıye Buyuk Mıllet Mec- lısı (TBMM) Yolsuzluklan Araştırma Komısyonu'nun henuz tumuyle başkanlığa sunulmamış raporunda yer alıyor AKP'lı uyeler kımı saptamalannı sıraladıktan son- ra dıyesıymışler kı "Son olarak, yolsuzluk, dınlol- maktan çok laık ahlakla ılışkılı bır sonın olarak gö- rulmektedır" Cumhunyet Halk Partılı (CHP) uyeler de bu bo- lumu atlamışlar ve tutanağı ımzalamışlar Ancak ne hıkmetse medyanın ağırtıklı bolumu, sıyasal bır metne bu cumleyı sokan AKP'lılerı değıl de atlayan CHP'lılerı eleştırıyor Doğrudan AKP'lılerı eleştırmeye gonullen elver- medığınden belkı de "kızım sana söyluyorum, ge- lınım sen anla" demek ıstıyoriar • • • Yolsuzluğundaterorgıbıdını, ımanıolmuyor An- cak sıyasette kullanılan sağ ve sol tanımlan kapsa- mındakı gruplardan hangı taraf anafordan gelen çı- kartarı paylaşmayı bılıyorsa o ölçude temız goru- nuyor Çunku goturduklennı tek başlanna sahıplen- meye kalkışanlar, kızdırdıklannın ıhbarvesuçlama- lan sonunda lyot gıbı açığa çıkıvenyoriar • • • Araştırma Komısyonu oluşturulup goreve başla- dığında umutlananlar çoğunluktaydı Ama komısyon bugunu ve daha yakın geçmışı bır yana bırakarak yakın geçmışe yonelıp sıyaset tan- hımızde yer almış olan "Devr-ı sabıkyaratmak" ıba- resıyle ozetlenen yaklaşımla sıyasal rakıplerını de- ğerlendırmeye başlayınca ışler değıştı Bıryandan soruşturma komısyonu çalışırken öte yandan vergı barışı, kambıyo affı, 2B alanlannın anayasa değışıklığı ıle eşe dosta peşkeş çekılme- sı çabalannın yaratacağı sonuçlardan kımlenn ya- rar sağlayacağınt kamuoyuna duyurmak ıçın med- yada tonlarca murekkep ve bınlerce kılovat saat elekt- nk kullanıldı Bır ışe yaradı mp "Cemaat ne kadar çok olsa ımam bıldığını okur" deyışıne benzer bır durumla karşı karşıya kaldık AKP'lıler, sıyasal rakıplerı arasında yer alanlan suçlarken, donup kendılenne bakmadılar Haklarında yolsuzluk, usulsuzluk ıddıası ıle dos- yalarduzenlenıp, davalar açılmış, fezlekelerduzen- lenmış 10 mılletvekılı, uç bakan ve bır başbakanı gormezden gelme başarısını gosterdıler • • • Eğer yolsuzlukla savaşımı bu kafa ve yaklaşımla gerçekleştıreceksek vay halımıze Çunku bızdekı sıyasal yapılanma, uluslararası ka- bul gormuş ve uzerınde goruş bırlığı oluşmuş ılke- len yok sayan bır sonuç yaratıyor 93 ulkeden aralarında Turkıye'nın de yer aldığı "Toplumsal Saydamlık Hareketı Derneğı" temsıl- cılennın 1997 yılında Lıma'da yaptıklan toplantı so- nunda bır evrensel bıldırge hazırlayıp açıklamışlar 11 Eylul'de açıklanan ve "üma Evrensel Bıldır- gesı" dıyeadlandınlan bıldırgedekı kımıonenlerye- tersız de olsa ulkemızde de yaşama geçınlmeye ça- lışılıyor Ama şu ılkeden soz eden kımse çıkmıyor "Yolsuzluktan sabıkalı kışılenn polıtık makamla- ra ve kamu guvenlığı ıle ılgılı yeriere getınlmelen- nın onlenmesı" Hatta Turkıye'de onlemek ıçın çaba gostermek şoyle dursun neredeyse baştacı yenne koyuyoruz Sonra da yolsuzluğa karşı savaşım verdığımızı sa- narak kendımızı avutuyoruz oerinc@ cumhuriyet.com.tr SURMEINE ASLIYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No 2003 277 Davacı Tedaş Genel Mudurluğu vekılı tarafından da\ah alevhıne açılan kamulaştırma bedelının tespıtı ve taşınmazın ıdare adına tapuya tescıh da\asında Kamulaştırma Kanununun 4650 SK'la değışık 10 ve 19 maddesı uvannca tensıben venlen ara karan gereğıııce Trabzon ılı Surmene ılçesı, Çımenlı kovımde kaın ve sınırlan doğusu Ahmet Uzunka\a-Omer Lzunka- va batısı sahıbı senet kuzevı Şukru oğullan Necmet- tın 4ydın, Sertaç Lzunkava gunevı Esat Oğullan Or- han Demırbağ ve hıs;,edarlarına aıt davalı Fehmı Uzunkav a nın zılvedı v e malıkı bulunduğu 138 51 m2 yuzolçumundekı taşınmazın hat altına ısabet eden 50 94 m2 hk kısmının 45 846 000 -TL bedel ıle Te- daş Genel Mudurluğu lehıne kamulaştınldığı bu ne- denle hat altına ısabet eden belırtılen kamulaştırma bedelı ıle ırtıfak hakkı olarak Tedaş Genel Mudurluğu adına tapu>a tescılı ıçın ışbu davanın mahkememızde açıldığı vapılacak vargılama sonunda belırlenecek kamulaştıram bedelının 4650 SK'nun gereğınce ılgılı- ler adına mahkemece belırlenecek Surmene Zıraat Bankası şubesıne yannlmasına ve bedelın vannünası ıle taşınmazın ıdare adına tescılıne karar venleceğı konuya ve taşınmaz malın değenne ılışkuı tum savun- ma ve delıllerın ılan tarıhmden ıtıbaren 10 gun ıçınde mahkeme>e vazılı olarak bıldırmelen gerektığı hak sahıplerının son ılan tarüıınden ıtıbaren bır ay ıçınde ıtıraz etmedıklen takdırde kamulaştırma bedelının zılvede odenecegı hususu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değışık 10 ve 19 maddesı uvannca ılanen teblığ olunur Basın 36172
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog