Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

11 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ CUMHUUİYET SAYFA HABERLER Ersümer'e etektrik cezası • ANKARA (ANKA) - AKP Balıkesır Mılletvekılı Edip Uğur'un sahibı olduğu An Yağ Fabnkası'nda kaçak elektrik kullandığının belirlenmesinın ardından, daha 'çarpıcı' bır olay daha ortaya çıkanldı. TEDAŞ Çanakkale Müessese Müdürlüğü, eskı Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in, Çanakkale'de adına kayıtlı konutunda kaçak elektrik kullandığını belirledi. Ersümer'e, kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle yaklaşık 3 milyar liralık ceza kesıldi Şaşrtmbir atamadaha • ANKARA (ANKA) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kamuda yolsuzluğun damanna indik" derken ÎSDEMÎR'de mali ve idan ışlerden sorumlu genel müdür yardımcılığına, Meclıs Araştırma Komisyonu Raporu'nda 'yolsuzluğu arttırmakla' suçlanan Celalettin Döver atandı. Döver'in ismi özelleştınlen Petrol Ofısi AŞ'deki (POAŞ) yolsuzluk iddialannı araştırmak amacıyla oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmalan sırasında gündeme geldi. Komisyon tarafindan hazırlanan raporda dönemin POAŞ Finansman Daıre Başkanı olan Döver, 'yolsuzluklan arttırmakla' suçlandı. Savcdara eve dönüş genelgesi • ANKARA (ANKA) - Adalet Bakanlığı, Topluma Kazandırma Yasasf ndan yararlanmak isteyen cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler için Cumhunyet Savcılan ile DGM savcılarına yönelık bır genelge yayımladı. Adalet Bakanı Cemil Çiçek adına, Bakanlık Müsteşar vekıli Mehmet Mutlu tarafindan yayımlanan genelgede, yasa ile oluşturulan 'Topluma Kazandırma Merkezlen'nin bulunduklan yerler başta olmak üzere, ışlemlerin süratle yürütülebilmesi, gecikmelere meydan venlmemesi amacıyla iş bölümü cetvelinde. bir ya da birden çok cumhunyet savcısırun belirlenmesi istenildı. Belde başkarana bıçaklı saldın • SERİK(AA)- Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent beldesı Belediye Başkanı Hasan Oğuz. bıçaklı saldınya uğradı. Eşi ve çocuklanyla sahilde oturan Boğazkent Belediye Başkanı Oğuz, Hanif Bülbül ve Arif Aslan adh kişılerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle, Arif Aslan, bıçağıyla Oğuz'u kürek kemiğinden, Belediye Yazuşlerı Müdürü Mahmut Şehırlı'yı ıse kann boşluğu ve kolundan bıçakladı. Saldırgan, bıçaklamanın ardından olay yenne gelen yurttaşlar tarafindan dövülerek ağır şekilde yaralandı. Hükümetin hazırladığı önemli yapısal değişiklikler içeren taslak 4 Eylül'de tartışmaya açılacak Sıra özerkkuruDardaHACER BOYACIOĞLU ANKARA - Özerk kurullan. 4 Eylül'de yapılacak toplantıda tartışmaya açmaya hazırlanan hükümet, kurullann yapılann- da da ciddi değişikliklere hazırlanıyor. Hü- kümet tarafindan hazırlanan taslakta, ku- rullann bağlı olduğu kurumlardaki baş- kan yardımcılıklan kaldınlıyor, kurullann üye sayısı da 7'yle sınırlandınlıyor. Bu düzenlemeye bağlı olarak Karnu Üıale Ku- rulu, Rekabet Kurulu ve RTÜK'teki üye- lerin tasfiye edilebıleceğıne dikkat çeki- ln"ken, kurullann ıkıncıl mevzuatı (yasa- lann ışleyışuıe ılışkın kurulun kendi yap- tığı düzenlemeler) ıçin de DPT koşulu ge- tiriliyor. Taslakta, hükümetin, kurullann • Hükümetin özerk kurullara gönderdiği taslağa göre, başkan yardımcılıklan kaldınlacak, kurullann üye sayısı da 7'yle sınırlandınlacak. Kurullar hükümet programlannı öncelikle kabul edecek. "hükümet programlannı önceükli olarak gözetmesi" yönündekı ısran da sürdürülü- yor. Hükümet, özerk kurullarla ilgili yasa taslağı çalışmalannı tamamlayarak kurul- lara gönderdi. Başbakanlık Başdanışma- nı Ömer Dinçer imzasıyla gönderilen tas- lakta, Ankara'da 4 Eylül'de yapılacak top- lantıda hükümet ve özerk kurullann tas- lağı değerlendireceği belirtildı. Edınilen bü- giye göre taslakta yer alan başlıca düzen- lemeler şöyle sıralanıyor: Başkan yardımcılıklan kakhnlacak: Ku- rullann bağh bulunduğu kurumlar, kurul, başkanlık v e hizmet birimlerinden oluşur. 7 öye sınırlaması: Kurullar, biri başkan ve bıri başkanvekili ohnak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Bu maddenin Rekabet Ku- rulu, Kamu Öıale Kurulu ve Radyo Tele- vizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) etkileye- ceğı belirtiliyor. Hükümetin de, yasaya da- yanarak bu kurullann yönetim kurullan- nı tasfiye edebileceğine dikkat çekıliyor. Maaşlan Bakanlar Kurulu befirkyecek: Kurul başkan ve üyelerinin ücretleriyle, di- ğer mali ve sosyal haklan, Başbakanlık Müsteşan 'nın her türlü ödemeler dahil ay- lık net ücretini geçmemek üzere Başba- kan'ıntekhfiüzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenir. Kurum bütçesiTBMM'den geçecek: Ku- rumun bütçesi genel ve katma bütçe tasa- nlanyla birlikte Plan ve Bütçe Komisyo- nu'nda ıncelenir ve TBMM'de görüşüle- rek karara bağlanır. Hükümetprogramı öncefikti obcak: Ku- rumlar, kuruluş kanununda verilen yetki- ler saklı kahnak kaydıyla, kalkınma pla- nı, yıllık program ve hükümet programın- da yer alan ilke, strateji ve politikalan her türlü icraatında öncelikle gözetir. Sayıştay denetimi esas olacak: Kurumun yaptığı düzenlemelerle, kanunlarla kendi- İerine venlen görevler çerçevesüıde aldık- lan kararlar ve yaptıklan işlemler dışında, yıllık hesaplan ile diğer ışlemlen Sayıştay denetimıne tabıdır. İkincil mevzuatta DPT koşulu: Kurum, faaliyette bulunduğu sektöre yönelik ikin- cil düzenlemeleri hazırlarken, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemeleriy- le tutarlılığın sağlanması açısuıdan önce- likle DPT'nin görüşunü alır. Yardım veyataklıksuçundan mahkûm olan 4yaşlı kadın Topluma Kazandırma Yasası 'ndanyararlandı 'Nineler çetesi' eve döndüFERİTDEMtR TUNCELİ-PKKye yardım ve yataklık suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandınlan ve kamuoyunda "nineler çetesi'' olarak bilınen 4 yaşlı kadın ve bir erkek, Topluma Kazandırma Yasasf ndan yararlanarak tahlıye oldu. Torunlan tarafindan karşılanan 81 yaşındakı Emine Kryançiçek, "Zaten hiç suçumuz yoktu. Boşu boşuna iki yıl cezaevinde yatük" dedi. Emine Kıyançiçek, Fatma Sevük (75), Yemiş Altuntaş (68), GüM Çeük (68) ve Ali Adır (65), güvenlik güçlerince 2001 yılında yakalanan bir PKKTinin ıfadelen doğrultusunda "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan gözaltına almdılar. Ifadelen alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan yaşlı köylülen Malatya 1 No'lu DGM, 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. 2001 Mart ay'ında tutuklanarak Tuncelı Kapalı Cezae\ ı 'ne konan yaşlı köylüler Topluma Kazandırma Yasası 'nın yürürlüğe girmesinin ardından avukatlan aracıhğıyla Malatya DGM'ye başvurdular. Işlemlermın tamamlanmasının ardından önceki akşam saat 19.00'da serbest bırakılan yaşlı köylülen avukatlan Hüseyin Aygün ile çocuklan ve torunlan karşıladı. Alkışlarla karşılanan Emine Kıyançiçek serbest kaldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek "Zaten suçumuz yoktu. Bir itirafçının yalan beyanlan ile tutuklanmışük. Boşu boşuna ild yıl yatük. Hiç yok yere bu yaşınnza rağmen bizi içeri atülar. Bunu yapanlar utansın. Çocuklaruna, torunlanma kavuştuğum için muthıyum" dedi. Avukatlan Tunceli Barosu Başkanı Hüseyin Aygün de müvekkillerinın yasadan yararlanmak için başvurmasalar 6 ay daha cezaevinde kalacaİdannı ifade ederek şöyle konuştu: "Türkiye bu sıralar Avrupa Birliği'ne girnıek için yoğıın bir çahşma içinde. Bir sürü uvum yasalan çıkardüar ama bu yaşhlann durumu unceti cezaevinden tahtiye olan yaşh kadınlan torunlan karşıladL Bastonlarla zorla yürüyebilen nineler "Zaten hiç suçumuz yoktu" derken eve dönüş sevinçlerini telefonla görüştükleri yakınlanyla paylaşü. için hükümet ve Adalet Bakanhğı tarafindan hiçbir girişim olnıadı. Ölü bir PKK'li militanımn üzerinden çıkan not ve bir hirafçuun ifadeleri üzerine tutuklandılar. PKK'yle hiçbir ilgisi ounayan bu yaşh ninelere ceza vermek, gerçekten çok vahim bir dunımdu." DÎSK Başkanı Çelebi, AKP hükümetinin çalışanı daha kötü duruma düşürdüğünü söyledi: Açlığa mahkum ediyorlarADANA (Cumhuri- yet)- DlSK Genel Başka- nı Süleyman Çelebi, AKP Hükümetı'nnı ık- tidara gelirken, işsizli- ğe, açlığa son vereceğı- ni savunduğunu anım- satarak. "Şimdi işsizh'k önlenemediği gibl bin- lerceinsanyine açhğa se- falete mahkum ediliyor. Siyasi iktidann, topu Çu- kobüük yönetimine at- masına izin vermeyece- ğiz" dedi. Çelebi, dün Tekstıl Iş- çilen Sendikası Çukobırlik Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu "nun açılışın- daki konuşmasında, ekonomik göster- gelerin ıyiye gıttıği yolundaki açıkla- malann gerçeklen yansıtmadığını, özel- likle çalışan kesünuı büyük sıkuıtılar içinde bulunduğunu belirtti. Türkiye'de -SEN: 2002 YILI HAKLARIMIZIİSTİYORUZ Memur meydanı işaret etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanı Bircan Akyddız, 15 Ağustos'ta hükümetle yapacaklan toplu görüşmelerde, 2002 yılındaki toplu görüşmeler sonucunda ortaya çıkan Uzlaştırma Kurulu kararlannın uygulanmasını isteyeceklerini söyledi. Yüksek İstişare Kurulu toplantısının sonuç bildirisini açıklayan Akyıldız, zorunlu tasarruflarla konut edindirme yardûnı paralannın hak sahiplerine ödenmesini, memur maaşlannın insanca yaşanabilecek seviyeye çekilmesini isteyeceklerini anlatn. Memurlara toplusözleşme ve grev hakkı tanıyan yeni bir sendika yasası çıkanlmasını da isteyen Yıldız, "Toplu görüşme sürecinin ükanması haünde, siyasi iradenin meydanlarda verdiği sözkr, yine kendflerine meydanlarda haürlanlacakür" dedi. sendikal hareketin kötü bir dönemden geçtiğini, bunun da Iş Kanunu çıkarken net bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Çelebi, şöyle konuştu: "DİSK'i, Türk-lş'i, Hak-İş'i, KESK'i, Kamu-Sen'i, kısacası tüm Emek Plat- fonnu olarak gücümüzü hep birükte gösterebüseydik, karşımızda, çahşanı daha kötü duruma düşüren tş Kanunu ohnazdı Kısacası, Emek Platformu,ka- nunun çıkışında suufta kahnışür." Çelebi, konuşmasında, 6 Temmuz'da Çukurova Pamuk, Yerfistığı, Yağü To- humlar Tanm Satış Kooperatifleri Bir- liği'nde (ÇUKOBİRLlK), boya-basma ve ipUk fabrika- lannın kapanması sonucu yaklaşık 1500 işçinın ış akıt- lerinın feshedıhnesıne de de- ğindi. Her iki fabrikanın da özel- leştinleceğını, bu konuda ça- hşmalar yapıldığını, ancak ihaleye katılacak firmalann öncelikle çıkanlan işçileri geri alma ve buradaki sen- dikal örgütlülüğü kabul et- me zorunluluğu bulunduğu- nu ifade eden Çelebi, şöyle devam ettı: "Bize bu işçiler çıkanhrken, isteyen- lerin en geç 1 ay içinde yeniden işbaşı ya- pacaklan sözü verildl Aradan 1 ay geç- ti ama bizinı şu andaM suskunluğumuz- dan rehavete kapdmasmlar. Gerekirse meydanlara çıkma\i, Ankara'ya kadar yürümeyibiliriz.'' 'Kölelik Yasası Geri Çekilsin' Ezilenlerin Sos>ahst Platformu (ESP) üyeleri, Galatasaray Postanesi'nden, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e, 4857 sayıh Iş Yasası'nm iptali istemiyle telgraf çekti. Postaneden çıkan yaklaşuk 200 kişilik grup, "Kölelik yasası ve özeBeştinneye karşı bayrak yürüyüşü", "Aşkale'de ve Ermenek'te grizu patlaması değiL, iş cinayeti", "Özeüeştinneler durdurulsun" yazüı pankart ve dövizler açö. Polisin âldığı geniş güvenlik öniemleri arasuıda ESP adma yapdan açıklamada, "4857 sayıh yasaj la birükte işçi sınıfinın mücadele sonucunda elde ertiği ka7anımlar gasp edildi. Esnek çahşma, ödünç işçüik, taşeronlaşnrma yasalaştt. İş güvencesi, kıdem tazminab hakkmuz ortadan kaldınkh. Kölelik yasası bir an önce iptal edilsin" denildi. Ma\i ve kmnızı renkh ba> raklar taşıyan ve sloganlar atan platform üyeleri, daha sonra dağüdı. (Fotoğraf: ALPER TURGUT) ANAFARTALAR ZAFERİ Sezer: Yurda sonsuza dek sahip çıkdacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin, Atatürk'ün kendisine gösterdiği yolda, uğrunda binlerce şehit verilerek kazanılan yurt topraklanna sonsuza kadar sahip çıkacağını bildirdi. Sezer, ülkenin, birlik ve bütünlüğünü koruyarak, çağdaş uygarhğı yakalama ve daha da ileri noktalara ulaştırma kararlılığını bundan sonra da kesintisiz biçimde sürdüreceğini kaydetti. Anafartalar Zaferi'nin 88. yıldönümü dün kutlandı. Sezer, yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Yaşama hakknu onuruyla elde eden uhısumuz, Birûıci Dünya Savaşı'nm önemli cephderinden biri olan ve tarihin akışuu değiştiren Çanakkale'de kahramanca savaşnuş, tüm olanaksızhklara ve olumsuz koşuliara karşın unutulmaz bir destan yazmışar" dedi. Türk ordusunun, sayı ve donamm yönünden kendismden çok üstün olan karşı güçleri durdurarak, Anafartalar'da eşine az rastlanır bir zafer kazandığnıı anlatan Sezer, Türk ulusunun bu zaferle, bağımsızhğım her koşulda koruyacağmı tüm dünyaya duyurduğunu bildirdi. TBMM Başkanı Bülent Armç mesajında, Anafartalar Zaferi'nin Türk ulusunun içinde bulunduğu tüm olumsuz koşuliara karşın bağımsızhğından vazgeçmeyeceğini ve varlığım sonsuza dek koruyacağmı bütün dünyaya kamtladığım vurguladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin, Türk ulusunun bağımsızlık inancı ve cesaretini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladığı eşsiz bir başan olduğunu belirtti. SIĞINMA EVLERITARTIŞMASI Melih Gökçek kadınlan yine krjlınh ANKARA (ANKA) - Sığınma evleri için "Onlar açüdıktan sonra ne hale geldi biliyor musunuz" ifadesinı kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kadınlan kızdırdı. Gökçek'e sert bir mektup yazan kadınlar. "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kadın konusunda potitikalannız ve sığmma evleri hakkmda düşüncelerinizi geiin bizim yanımızda açıklaym" dediler. Prof. Dr. Yakm Ertürk'ün Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Şiddet Raportörlüğu görevine getirilmesini kutlamak amacıyla Uçan Süpürge'de düzenlenen resepsiyona katılan Gökçek, kapatılan kadın sığınma evleriyle ilgili bir soru üzerine, "Sığmma evleri açüdıktan ild gün sonra neye dönüşrü biliyor musunuz'' yorumunu yapmıştı. Resepsiyonun amacının sapmamastnı isteyen Uçan Süpürge yöneticileri, daha sonra Gökçek'e bir mektup yazarak kadınlar hakkındaki düşüncelerini sordu. Uçan Süpürge imzalı mektupta, Gökçek'in sözlerini "Sığmma evlerinin süreç içinde kötü geüşim gösterdiğini -varhklan hep aksmi göstenniş olsa da- ima eden bir yorumdu bu" diye değerlendirildi. Mektupta, "Yanrtmı vermediğiniz sonınun, bundan sonrasmda kurulacak iüşkiler açısuıdan sorunlar çıkarabileceğmi öngörerek sizden gerekB açıldamayı yapmamzı istiyoruz. Büyükşehir Beiediye Başkanı oiarak kadın konusunda poütikalannız ve sığmma evleri hakkmda düşünceleriniz nedir? Yamtmızı temsilci düzeyinde toplanoya kaühmş olan örgüt temsifcilerine de uetebinrsmiz" denildi. Ancak, Gökçek'in, 11 gün önce gönderilen mektuba henüz cevap vermediği öğrenildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog