Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

11 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ CUMHURlfFr SAYFA HABERLER AKP İl Başkanlığı yakımnda patlama Istanbul'da bombalı gün SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk Istanbul Haber Servisi - Şişh'dekı AKP Istanbul 11 Başkanlığı bınasının yakı- mnda ses bombası patladı. Beşıktaş'ta 2 ayn bomba ise uzman ekiplerce funye kullanılarak patlaüldı. Ola- yı üstlenen yasadışı DHKC örgiitü, saldınlan Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun( diiğün törenı nede- niyle gerçekleşürdığı- ni açıkladı Okmeydaıu'nda AKP Is- tanbul 11 Başkanlığı arka- sında boş alanda, saat 08.00 sıralannda bir patlama ol- du. Olay yerine gelen po- lis, 2 poşet daha olduğu- nu fark edince bomba ım- ha uzmanlannı çağırdı. Bomba uzmanlan, paket- len imha ettı. Beşiktaş Belediyesı'nde çalışan temizlik işçisi Ser- vet Onal Dıkılitaş Emırhan Caddesı'ndeki bır çöp bı- donu yanında saate benze- yen bir düzenek buldu. Önal, daha sonra durumu polıse bildirdi. Bomba uz- manlannın düzeneği patlat- masının ardından ya- V //pılan incelemelerde ^ %==düzeneğin, tahnp gü- cü yüksek bir bomba olduğu belirlendi. Emırhan Caddesı üze- nnde şüpheh çanta da po- lıs tarafindan imha edildı. Bombanın zaman ayarlı ve tahnp gücü yüksek olduğu anlaşıldı. Aynı cadde üze- rine bırakılan bombalar- dan ıkıncisinin diğerinden daha güçlü ve tahrip edıcı olduğu anlaşıldı. Ikınci bombanın muhtemelen po- lıse tuzak amacıyla hazır- landığı belirtildı. Çeşitlı semtlerde bulunan bazı şüpheli paketlerin ise bom- ba ohnadığı anlaşıldı. 7-BûKfT t-pg>KET "DEMOKRASİ BİZİM İÇİN AMAÇ DEĞİL, ARAÇTIR." R.T.E. Doğançayır'da yurttaşlar son 8 ayda 6 kişinin yaşammı yitirdiğine dikkat çekiyor: Kanserin sorumlusukazaCANHACIOĞLU Yunus gösteri merkezi • Haber Merkezi - Antalya'nın Kemer ilçesındekı yunus gösten merkezinin açılışında renklı görüntüler oluşru. Ayşe Hatun Önal ve Çağla Şıkel gibi ünlü mankenler katıldığı açılışta. yunus ve denizaslanlannın yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı. Etkinlikler kapsamında Rusya'dan gelen bır su balesı ekibi de gösteri yaptı. Afyon'da kaza: 7 ötü • AFYON (AA) - Afyon'da Dinar- Dazkın karayolunun Göcek beldesi kesiminde, sûrücüsûnün kimliği henüz belirlenemeyen 20 FF 473 plakah mınıbüs ıle Ferruh Bozoğlu (26) yönetimindeki 48 YK 620 plakah kamyon çarpıştı. Görgü tanıklan, kazaya kanşan 06 ZLB 69 plakalı otomobilin ise olay yerinden kaçtığını söylediler. Kazada Ramazan Cerit (39), Cemalettin Yörûk (26) ile kimlik- leri belirlenemeyen 5 kişi öldü. Yaralanan Elif Cerit, Şadiye Yörûk ile isimleri belirlenemeyen 12 yaşlarındaki erkek ve 1.5 yaşlanndaki kız ç'ocuğu, Isparta Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Seyıt- gazı ılçesıne bağlı Doğançayır belde- sindeki Kırka Boraks Tesisleri'nde 4 yıl önce meydana gelen kaza sonra- sında sızan bor madenının bölgede kansere yol açtığı iddia edıldi. Içme suyunda yüksek oranda bor minerali tespit edılırken, ocaktan bu yana 6 ki- şı kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Doğançayır beldesmm içme suyu kuyusu, 1999 yılı Mart ayında yırtıl- ma ve göçükler nedeniyle çöktü. 40 metre uzaklıkta açılan kuyudan alı- nan su numunelerinde yapılan ana- lizlerde bor miktannın 4.60 mg/1 ol- duğu ortaya çıktı. • Kırka Boraks Tesisleri'nde 4 yıl önce meydana gelen kaza sonrasmda sızan bor madeninin bölgede kansere yol açtığı iddia edildi. tçme suyunda yüksek oranda bor minerali tespit edilen beldede yaşayan yurttaşlar geleceklerinden endişeli... Anadolu Üniversitesi Çevre Mü- hendisliği Bölümü öğretim üyelerin- ce yapılan ınceleme sonucunda, su- daki bor kirlenmesıne Kirka'dakı Etı- bank'a aıt Boraks tesıslennde 24 Şu- bat 1999'da meydana gelen kazanın neden olduğu ortaya çıktı. Tumba sahasından gelen sızınhla- nn toplandığı sedyenin yıkılmasıyla meydana gelen kaza sonucunda, bor kanşımh sulann Seydisuyu üzenn- deki Çatören Barajı'na boşaldığı be- lırlendı. Iller Bankası raporlanna gö- re de yeraltı sulannı besleyen Seydi- suyu'na bor kanşımh sulann kanş- ması sonucu sular içilemez oldu. Doğançayır Belediye Başkanı Ke- mal ITukoca. DSİ ve Dler Bankası yet- kıhlerince defalarca analiz edilen su- da bor oranının yüksek çıktığrnı söy- ledı. 2 bm 660 kışımn yaşadığı bel- dede içme suyu ise 53 talometre uzak- lıktaki Eskişehir'den karşılanıyor. Çeşmeden akan suyun kansere yol açtığını ifade eden yurttaşlar, ocak aymdan bu yana yaşamını yitiren 12 kışıden 6'suıın kanser hastası oldu- ğuna dikkat çektiler. Emeklı öğretmen Seiahattin Uhı- koca eşinin 1999 yılında kanserden öldüğünü belırterek "O günden bugü- nekanserden ölenlerin sayısı hızlaar- üyor. Böyle devam ederse herkes kan- serden ölecek" dıye konuşru. Çiftçilik yapan Mehmet Özçetin de "Arazâerimiz yakm bir gelecekte çoraklaşacak, çöl ölacak. Tanm yapı- lamayacak. Sadece insanbr değfl, tüm canhiar öJüyor. Havvanlanmıza bor- lu suyu içirryoruz" dedı. • SÎVEREK (AA) - Siverek ilçesinin ünlü aşiretlerinden Izol aşireri, bir ilki daha gerçekleştirdi. Daha önce başlık parasını kaldıran aşiret, bu kez de bölgenin kanayan yaralanndan biri olan "berdel"i (karşıhklı kız takası) kaldırdı. Izol aşiretinin önde gelenlerinden AKP Milletvekili Zülfikar Izol'un kardeşi Cemal Izol, Güneydoğuhı kadınlann halen başlık parası ve berdel gibi çağdışı geleneklerle anıhnasının, acı verici olduğunu söyledi. Izol, aldıklan bu radikal kararların bazı çevreler tarafindan yadırgandığını, ancak zamanla tüm aşiretlerin ömek alacağına inandığını sözlerine ekledi. Okumada 28. sıradayız • ANKARA (AA) - Öğrencüerin okuma becerilerini belirlemeye yönehk yapılan uluslararası araştırmaya göre, Türkiye, 35 ülke arasında 28. srrada yer alıyor. Uluslararası Eğitim Başanlanni/ Belirleme Kuruluşu'nun (IEA), Uluslararası Okuma Becerilerinde GelişimProjesi(PIRLS) çerçevesinde, 35 ülkede ilköğretim 4. sınıf öğrencileri arasında araştırma yapıldı. Türkiye'de 62 ilden 154 ilköğretim okulunda toplam 5 bin 390 öğrenci arasında yürürülen çalışma, Türk öğrencilerin okuma becerilerinin uluslararası standartlann altında oldugunu ortaya koydu. IPLAK PROTESTO tşşiz bir yurttaş, Taksim Meydanı'nda, Cumhuriyet Aıutı önünde çınlçıplak diz çöküp işsizlik ve yoksulluğunu protesto etti. Taksim'de, sabah erken saatierde, bir yurttaş çırıİçıplak bir halde çevredekilerin şaşkm bakışlan arasında sağa sola koştu. Daha sonra Cumhuriyet Arutı önüne giden çıplak protestocu "Arükyeter çektiklerim. Beni rezil ettiniz, işimden ettiniz. DosrJanm dostianm. bakın görünbenim durumumu!" diyerek ağladı. Meydanda gü\enlikönlemi alan polisler, çıplak yurttaşı hcmen gözaltma aldı. (Fotoğraf: DİHA) Bilezikçi Çiftliği davası _ AIHM'den uzlaşın çağnsı • Alarko'nun Istanbul Üniversitesi'ne verilen Bilezikçi Çiftliği için başvurduğu Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi "Ekime kadar uzlaşın" çağnsı yaptı. İSTANBUL (İÜHA) - Alarko Holding'in, ka- mulaştınlarak Istanbul Üniversitesi Orman Fa- kültesi'ne verilen Bile- zikçi Çiftliği için Avru- pa İnsan Haklan Mahke- mesi'ne (AİHM) açtığı 56 mılyon dolarlık taz- mınat davasında, tarafla- ra "Ekim ayına kadar uzlaşın" çağnsı yapıldı. Türkiye'deki yargı sü- reci aleyhine sonuçlan- dığııçın 1996'da Türki- ye'yı AlHM'e şikâyet eden Alarko Holdıng'e bağh YILTAŞ'm Istan- bul Üniversitesi adına devletten 56 mılyon do- lar (yaklaşık 84 trilyon h- ra) tazmmat ıstediği da- vada ara karar verilerek taraflann uzlaşması ıs- tendi. Davanın firma le- hine sonuçlanması du- rumunda, ekonomik kri- zi aşmaya çalışan Türki- ye'nin aleyhinde AİHM' de açılacak yeni dava- larda ağır tazminat ta- leplennin gündeme gel- mesıne neden olacak. YILTAŞ'ınlÜ Orman Fakültesi'nin "araşur- ma ve uygulama orma- nı" olan Bilezikçi Çift- liği ile ılgili devlete aç- tığı tazminat davası, 11 Ekim 1994'teSanyerl. Asliye Hukuk Mahke- mesi'nde karara bağlan- dı. Alarko'ya 9 milyar 787 mılyon 480 bin lira ödendı. IÜ tarafindan ödenen yaklaşık 10 milyar lıra, Alarko tarafindan az bu- lundu. Alarko'ya bağlı fırma, Türkiye'de açtığı davalan kazanamayın- ca, AlHM'ye başvurdu Kan davası: 3 ölü 2 işçi hâlâgöçükteDiyarbakır'da önceki gece iki kardeş ve bir yeğen kafalanna sıkılan tek kurşunla öldürüldü Dİ\ARBAKIR(C\ımhuriyetBü- rosu) - Anız yakma tartışmasıyla başlayan kan davası nedeniyle Çı- nar'da önceki gece 3 kişi kafalanna sıkılan bırer kurşunla öldürüldü. Kan davası, yaklaşık bır ay önce Çınar"a bağlı Yuvacık köyünde ara- zı sahibi Arslan ailesi ile aynı köy- den başka bır aıle arasmda anızla- nn yakıhnası sırasında yaşanan tar- tışmayla başladı. Tartışmanın kav- gaya dönüşmesi üzerine Fatih Ars- lan, karşı taraftan bır genci bıçakla- yarak yaraladı. Bır süre tutuklu ka- İan Arslan geçen hafta tahlıye olunca haber alan hasımlan aıleyı takıp et- meye başladı. Diyarbakır'dan Yuvacık'a giden Fatih ve Fuat Arslan ile yeğenleri Mehmet Can Kalkan'ın içinde bu- lunduğu 21 AK 330 plakah araç, Bısmıl yol ka\ şağını döndükten son- ra Şükürlü köyü çıkışmda durdurul- du. 3 araçtan inen hasımlan Arslan kardeşleri ve yeğenlerini kafalanna bu-er kurşun sıkarak öldürdü. 7 kişinin yaşamını yitirdiği Kükürtlü Maden Ocağı 'ndaki patlama soruşturması sürüyor ERZURUM (Cumhuriyet) - Er- zurum'un Aşkale ilçesindeki Kü- kürtlü Maden Ocağı'ndaki patla- mayla ilgili soruşturma sürüyor. 7 kişinin yaşamını yitirdiği pat- lamada göçük altında kalan işçiler Şinasi Güzel ıle Çetin Aktaş'ı ma- denden çıkarma çahşmalan aralık- sız devam ediyor. İki işçinin çıkanlması için An- kara ve Kütahya Tavşanlı'dan da ekipler bölgedeki çalışmalara katıl- dı. Cesetlerin bugün ocaktan çıka- nlabileceği tahmin ediliyor. Patla- mayla ilgili olarak Cumhuriyet Sav- cılığı'nın soruşturması sürüyor. Maden ocağmı işleten Erzurum Çimento Sanayi AŞ (ERÇÎMSAN) tarafindan yapılan yazılı açJdama- da da işçi yakınlan kadar şirket yö- neticilerinin de aynı acıyı yaşadık- lan belirtildı. AYDINLANMA EMRE KONGAR Ölçüt Sivil Asker Ayrımı Değil, DemokrasirJiP Değışme dönemlerinde hem toplumsal farklı- lıklar daha fazla vurgulanır, hem de bireysel sap- malar daha bir sivrilir. Türkiye, dünya ile birlikte önemli bir değişme döneminde. Dolayısıyla, bugüne kadar yaşadığımız bütün toplumsal kırılma çizgileri ve tartışma konuları yeniden, üstelik daha da sert bir bıçimde gün- demde. Ayrıca, bütün bireysel kompleksler, hırslar, kinler, intikam duyguları ve hesaplaşmalar, ya- zanların kişilik özelliklerini yansıtan bir biçimde, bu kınlma çizgileri etrafında ortaya dökülüyor. Kavramların içleri boşaltılıyor, terimlere yeni anlamlar yükleniyor. örneğin, Türkiye'de genellikle "dinci totalita- rizm" yani şeriatçılar için kullanılan "gerici" sözcüğü, yukarda anlattığım süreçler sonunda, bilime dönük ve geleceğe açık bir ideoloji olan "Atatürkçülük" için de yaygın bir biçimde kulla- nılarak saptırılmaya çalışılıyor. Ya da "demokrasi": Temel hak ve özgürlüklerin çoğunluğa karşı da korunarak geliştirilmesine dayalı bu terim, "millet ne eylerse güzel eyler" anlayışı içinde, özünden saptırılıp, "çoğunluğun diktatörlüğü- ne" dönük bir biçimde kullanılmaya başlandı. Bütün bu süreç içinde klasik, Türk-Kürt, Alevi- Sünni, asker-sivil, dinci- laık ayrımlan da, Türki- ye'yi, gerçek hedefi olan, ya da en azından ol- ması gereken, "demokrasi" ıdealinden saptır- mak amacıyla kullanılıyor. Toplum için yapılanlar, atılan adımlar, yapılan ışın demokrasiyi geliştıreceği mi yoksa sınırlayıp kısıtlayacağı mı düşünülmeden, sadece o işi ya- panın kimliğine göre, bır takım tutma havası içinde değeriendıriliyor. Son zamanlarda belki de Avrupa Birliği'ne uyum yasaları dolayısıyla ön plana çıktığı için, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı çerçevesinde, sivil-asker ayrımının vurgulanması ve askerlere saldınlması bir moda halini aldı. Eskıden askerı yönetimlere en büyük dalka- vuklukları yapanlar, şimdi askerlere karşı tam cephe almış durumdalar. Bu arada askeri darbeleri eleştıren, açıkça de- mokrasıden yana tavır koymuş olan pek çok ki- şiyi de, tarihe ve gerçeklere ters düşen bır bi- çimde, asker yandaşı, daha dogrusu demokrasi karşıtı olmakla suçluyor ve eleştiriyorlar. Ben bu konudaki toplumsal ve siyasal değer- lendirme ölçütünün, asker-sivil aynmı değil, de- mokrasi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani önemli olan, bir işi askerlerin mi sivillerin mi yaptığı değil, yapılan işin demokrasiyi gelişti- rip geliştirmediğidir. Bu çerçevede bakıldığında, genç Cumhuriye- timiz'ın tarihinde askerlerin pek de tutarlı olma- dıklannı görürüz. Bırakınız farklı askeri yönetımleri, aynı eylem içinde bile, örneğin 27 Mayıs 1960'ta, bir yan- dan 1961 Anayasası'nın kabulü gibi demokrasi- yi geliştiren işler yapılırken, öte yandan sıyaset- çileri asmak gıbı demokrasiyi kısıtlayacak ve sı- nırlayacak uygulamalar da yer alabilmiştir. Tarihin, sivil-asker kavgası yerine, demokrasi çızgisinde tartışılması hem Türkiye'deki demok- rasi kültürünü gelıştirecek, hem de lüzumsuz bir yeni kamplaşmanın, şu anda hiç işimize yara- mayacak olan yeni bir zıtlaşmanın filizlenmesini önleyecektir. Aynca tarihi, bir sivil-asker zıtlaşması çerçeve- sinde, "sivillerin yaptıklan iyidir, askeherin yap- tıkları kötüdür" anlayışı ile çözümlemek ve yo- rumlamak isteyenlere bir sorum var: Hitler bir sivil polıtikacıydı, üstelik de seçim kazanarak iktidara gelmişti. Mustafa Kemal Atatürk bir askerdi ve Kurtuluş Savaşı'nı kaza- narak iktidara gelmişti. Şimdi Hitler, sıvildi ve seçımle iktidara geldi diye faşizmi iyi, Mustafa Kemal Atatürk askerdi ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştı diye, ışgal edilmiş bir din imparator- luğunun yerine kurulan bağımsız, laik ve de- mokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni kötü mü kabul edeceğiz? Lütfen, biraz izan, biraz akıl, biraz soğukkanlı- lık, biraz tarihe ve gerçeklere saygı; en önemlisi de biraz nezaket ve terbiye! www.kongar.org ekongar a cumhuriyet.com.tr İki genç grup birbirine girdi Taksim'de 'kız' kavgası: 4 yaralı • Silahını çeken Kılıçoğlu (24), biri ağır dört genci yaraladıktan sonra, polis tarafmdan gözaltma alındı. Istanbul Haber Servi- si-Taksim de güpegün- düz iki ayn genç grubu- nun kanştığı "kızmese- 1681" kavgasında kan ak- tı. Silahını çeken Okan Kıhçoğhı (24), biri ağır, dört genci yaraladıktan sonra, me\ danda "geniş gmenHkönlemleri" alan polis tarafindan gözaltı- na alındı. Taksim Meydanı'nda- ki büfelenn önünde Kı- lıçoğlu'nun da aralann- da bulunduğu iki grup arasında, kız meselesı yüzünden tartışma çık- tı. Kavgaya dönüşen tar- tışma sürerken üzerin- de taşıdığı tabancayı çı- karan Okan Kılıçoğlu, karşı grup üzerine ras- gele ateş açn. Açılan ateş sonucunda Nuri Çetik (23) başından. AzizSev- gi(24),TekinKıhç(20) ve Emre Hacı (26) da bacak ve ayaklanndan yaralandı. Yarahlar, poüs \ e yurt- taşlar tarafindan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldınldı. Başından ağır yaralanan Nuri Çehk, burada ya- pılan ük tedavisının ar- dından Şışh Etfal Eğitim ve Araştmna Hastane- si'ne sevk edildı. Olayı gerçekleştiren Kılıçoğlu, meydandaki noktada görevli polis memurları tarafından üzerine atlanarak gözal- tma alındı. Etkisiz hale getirilen Kılıçoğlu, Beyoğlu Ilçe Emmyet Müdürlüğü'- nde sorguya almdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog