Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ 14 I LJJA kultur@cumhuriyet.com.tr 2001 yılında başlanan kazıda bulunanlar, Adramition'da geç bronz çağmdan beri yerleşim olduğunu gösteriyor A. dramition, antik çağda Misya adı verilen bölgenin en önemli kentlerinden biri. Kentin adı da son Lidya Kralı Krezüs'ün kardeşi, Misya valisi Adramis'ten geliyor. Adramition kazısını Doçent Dr. Engin Beksaç'ın başkanlığında Sakarya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü yapıyor. Oren'in altındanEdremit çıktıEGEMEN BERKÖZ Burhanıye'nın yalısı Oren'deyız. Temmuzun yırmı ılası Saat henüz sa- bahın on bın olmasma karşın sıcagın hatın sayılır. Sokaidarda çok az ınsan var, herkes ya evlennde ya da denız- de. Ama bınlen de, Ören'ın orta ye- rındekı ağaçlık bır alanda gelıp gıdı- yor, bır şeyleryapıyorlar. Kım bunlar? Bu sıcakta, güneşın alnında ne ışlen var 9 Yanıtı Doçent Dr Engin Beksaç'tan alıyoruz Kazı yapıyorlarmış. Engin Beksaç Sakarya Ünıversıtesı Fen Ede- bıyat Fakültesı Arkeoloji Bölümü Baş- kanı. Aynı zamanda kazı başkanı Adramraon'dafcl llk blllmsel kazı - Kentin ortasında ne kazısı bu böy- le? -Adramition yanı Edremit EskıEd- remıt burada, yanı bugünkü Ören'ın altında. Soru beklemeden anlatmaya başlı- yor sonra- Adramition, antık çağda Misya adı venlen bölgenin en önem- lı kentlerinden bınymış Kentin adı da son Lıdya Kralı Krezüs'ün karde- şi, Misya valısı Adramis'ten gelıyor- muş. Ama, bu yılkı kazıda buldukla- n keramıklerAdramıtıon'dageç bronz çağından başlayarak yerleşim oldu- ğunu göstenyormuş. - Adramition'da yapılan ilk kazı mı bu? -Evet, ılk bılımsel kazı. Bu kazının sonuçlan, bölgenin antık ve orta çağ- lardaİa durumunu aydınlatacak. Şım- dıden ılgınç bulgular elde etmeye baş- ladık - Burada kaç yıknr çahşıyorsunuz? - Adramition kazısına 2001 yılın- da başladık, ama tam burada değıl, şu anda kazdığımız yerın kuzeyuıde ka- lan nekropol (mezarlık) alanında 2002 'de bu alana geçtık. Önce bura- da da mezarlar çıktı. Roma ve Helle- rustık dönemlerden buluntulara rasla- maya başladık. Daha aşağı ınınce, me- zarlann altında bır kılıse olduğunu anladık. Şımdı bu kılıseyı kazıyoruz Kilısenın erken Ortaçağ donemıne aıt olduğunu sanıyoruz. Sonrakı dönem- lerde kılıse yıkılmış ve alan mezarlık olarak kullanılmış. Daha sonraysa, geç Bızans dönemınde yenı kılıse ya- pılmış Bulunan sıkkeler ve keramık- ler de bu kanımızı destekler nıtelıkte - Buluntulan ne yapıyorsunuz? -Bu yıl şu ana kadar kırk kadar sık- ke bulduk ve Balıkesır Müzesı Müdür- lüğu'ne teslım ettık. Daha öncekı yıl- larda bulunanlar da aynı yere venldı. Bölgede pek çok SİT alanı var "Bölgedeki diğer kentier" dememe kalmadan Engin Bey anlatmaya baş- lıyor: - Ben 1994'ten ben bu bölgede ça- lışıyorum Pek çok prehıstonk ve an- tık çağlara aıt SİT alanı saptadık. Bu- hanıye'de, Havran'da, Ayvalık'ta, Go- meç'te... Örneğın, Burhanıye'nın ku- zeydoğusunda bır höyük var. Üyücek Tepe Höyüğü, yuzey araştırması ya- pıldı burada Burhanıye'de de erken bronz çağında yerleşim olduğu bılını- yor. Adramıhon'a yakın Pegasos, Lır- nesos kentlen var sonra. Adramiti- on, Adramıten ovasında. bunun arka- sındakı Tebe ovasında da Tebe kentı var. Sonra bölgede çok sayıda MÖ 1500-1000 yıllarına aıt kaya sunakla- n var Yalnız Adramıtıon'da, Burha- niye'de değıl, butün bölgede yerleşim erken bronz çağına kadar ınıyor Çev- rede zengın bakır yataklan -ve daha pek çok maden- olmasına bağlanabı- lır bu. Bunlan konuşurken bır yandan ka- zı alanında dolaşıyoruz. Oldukça ıler- lemış olan kılıse kazısından başka, bır de daha önce kazılmış olan ıkı mezar var. Bu mezarlann bınnden eksıksız bır ıskelet çıkmış, göğsünün üzerın- de bırkafatası varmış, otekı mezarday- sa kafası olmayan bır ıskelet Bu me- zarlann gızı, bılmem kazının ılen aşa- malannda çözülür mü? Ama, çözül- sun ya da çözülmesın, tarıhı polısıye yazarlan ıçin ıyı bır konu olduğu ke- sın Kılıse kazısının epey uzağında, bır- kaç öğrencı kazılan yerlerden çıkan toprağı elıyorlar, amaç, en ufak bır parçanın bıle kaybolmaması. Daha yakında, yerde duran dıkdörtgen bı- çımındekı ıkı elek dıkkatımı çekıyor üstlennde öbek öbek aynlmış bulun- tular var Bıraz ılerde küçük bır ma- sadabırgençkızbır şeyler çızıyor Ya- nına yaklaştığımda bır seramık kap kırığının bıre bır çızımını yaptığını görüyorum. Sakarya Ünıversıtesı Se- ramık Bölümü öğrencısıymış. Bıraz ılerde bır masa daha var.. O masada da bır delıkanlı bır şeyler çızıyor. Ken- dısıne sormaya kahnadan Engin Bey açıklıyor Kazı alanının planını çızı- yormuş. Sakarya Ünıversıtesı'nden mı diye soruyorum ben de. Hayır, Is- Cogito'dan Adorno'ya özelsayı Kühür Servisi - Cogito, 2003 yılının Adorno yılı ilan edilmesinin ardından, yıl içınde çeşitli etkınliklerle filozofun yaşamını ve yapıtlannı gündeme taşıdıktan sonra, 'Adorno Özel Sayısı'nı yayımladı. Dergi Besim F. Dellaloğju'nun 'Adorno'ya giriş' denemesiyle başlıyor. Adorno'nun çocukluk ve mesaı arkadaşı Leo LöwenrhaJ'ın, yazışmalarıru temel alıp yırmili yıllardan başlayarak Adorno'yla ilgıli arulannı anlattığı yazısı, özellıkle genç Adorno'yu tanımamızı sağlıyor. Jürgen Habermas'ın 'Mitie Aydınlanma'nın Kördüğümö: Max Hork- Heimer ve Theodor Adorno' başlıklı makalesıyle, Jean-François Lyotard'ın 'Şeytan Adorno'su ıse yıllardır Adorno tartışmalannda temel alınan ıkı yazı. Weber, Adorno'nun metafızık sempatisini, önce Kierkegaard - Adorno ilişkısi bağlamında kurduğu bir eleştırel değerlendirmeyle; sonunda Adorno felsefesinın dil ve ad yorumu üzerine bir çözümlemeyle açıklıyor. Dergıde aynca Edward W. Said, Raymond Guess ve J. M. Bernstein'ın da yazılan yer alıyor. tanbul Mımar Sınan'danmış, kendisi yanıtlıyor. Tam bu sırada çevredekı evlenn bi- nnden gondenlen karpuz geliyor, hem de kesılmış, yenmeye hazır Kazı ekı- bının dınlenme saatme rasladığı ıçın herkes tepsının başına toplanıyor. Böy- lece bız de bır yandan karpuzdan atış- tınrken, bır yandan da ekıp üyelenru tanıyoruz Kazı başkanının yardım- cılan Sakarya Ünıversıtesı Sanat Ta- nhı Bölümü Başkan Yardımcısı Yar- dımcı Doçent Doktor TûBn Çoruhlu, Mımar Sınan Ünıversıtesı Sanat Ta- nhı Bölümü'nden Doçent YaşarÇo- ruhlu ve Kars Kafkas Ünıversıtesı Fen-Edebıyat Fakültesı Arkeolojı-Sa- nat Tarıhı Bölümü'nden Yardımcı Do- çent Figen Erdoğdu. Kumaş uzmanı, sanat tanhçısı ŞuJenurBeksaç, Hacet- tepe Ünıversıtesı Sanat Tanhı Bölü- mü Arkeoloji Bölümü öğrencılen de, sabahın sekızuıden on bıre kadar sü- ren yoğun çalışmadan sonra, karpu- zu görmezden gelemıyorlar elbet. Burtıanlye Beledtyesi destekHyor Dinlenme/karpuz arası bıtıp ekıp çalışmaya dönerken ben de kazı ala- nından aynlıyorum. Unutmadan. Bu kazınuı rum gıderlennı (ekıbın ulaşı- mını, konaklamasını, yemeğını, kazı gereçlennı, vb...) karşılayan, ıkı de iş- çı veren buyük bır kuruluş, dev bır holdıng değıl.. yalnızca Burhanıye Beledıyesı. (Beledıye'nın yanı sıra Varmak tnşaat'ın da ikı ışçı verdığı- nı ekleyelım ) Ilgılılere duyurulur! HAFTANIN SANAT ÇİZELGESt Tiyatro Kedi, israilli mizah yazan Ephraim Kishon'un 'Tarla Kuşuydu Juliet' adlı oyununu perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 20.30'da Profilo Alışveriş Merkezi'nde sahneleyecek. Hale Kuntay'ın çevirdiği oyunu Şükrü Türen yönetiyor. (Bıletu. 0 216 454 15 55) &mLW • Darüşşafaka Çetin Berkmen Tesisleri'nde Umudum Tı\ atro perşembe gunu saat 21 IS'te 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' adlı ov'unu sahneleyecek (Bıleiu 0216 454 15 55) • ENKA Oditoryumu nda >ann 21 15 te BırErkek lOGündeNasıl Kaybedılır 11 ', perşembe gunu 21 15'te 'Lzak' adlı fiîmlerızlenebılır (0 212 2^6 22 14 209) • Beyoğlu Sineması'nda ' Alım Şenf Onaran Anısına' kapsamında bugun 11 30 14 00 16 30, 19 00 21 30'da Pedro Almodovar ın 'Konuj Onunla'.vann 11 30. 14 00. 16 30. 19 00, 21 30 da -\lejandro Amenabar'ın 'Tez'. çar^amba gunu 12 00. 15 00 18 00.21 OO'de " A Gonzales Inarntu nun 'Paramparça . perşembe gunu 12 15. 14 30, 16 45. 19 00. 21 15"te Scott Hıcks'm 'Shıne'. cumagünu 12 15. 14 30. 16 45, 19 00. 21 15 te Akı Kaunsmakı'nın Geçmışı Olmayan Adam' cumartesi gunu 12 15 14 30. 16 4\ 19 00,21 15"te Carlos Saura nın Tango' pazar gunu 12 1> 14 10 1641 1900,21 IS'te W ong Kar-W aı nın ' <\>k Zamanı" adlı filmien so^tenlecek <() 212 251 32 40) • Istiklal Caddesi nde Yapı Kredı Yayınlan'nın etkınlıklen kapsamında perşembe ve cuma günu 21 30'da Istanbul Golge Oyunculan'nın ' -\lacakaranlık adlı ışık gostensı ızlenebılır (0 212 252 4 7 00) • 'Mimarlığı Tersten Giymek' - karma - 6 E\ lul'e kadar - Garantı Galen'de_(b 212 233 22 38j • Yeni Öneriler / Yeni Onermeler 11 - karma - 6 E\ lul 'e kadar - Borusan Sanat Galensı'nde W212 29_06 55) • 'Seni Öldüreceğim Için Çok Üzgünüm' - karma - 16 Ağustos a kadar - Proıe4L de (0 212 2S1 51 50) • A Sanat Nişantaşı Kültür Merkezi nde - Lluslararası ^ az Sergısı - 30 Ağustos'a dek (0 212 234 73 ->4) • Fotoğrafevi - Koç Allianz da - Bınkımler' - 15 ^gustos'a dek (0212 251 05 66) • Girgin Piyano ve Sanat Galerisi ııde - karma resım - 15 Evlul'ei^T (0 212 22 T 03 28) • 'An - Anı - Anımsa' - UPSD L\elen Fotograf Sergjsı - I E>lul"e kadar - UPSD Sanat Merkezi'nde (0 212 24^62 83) • 'Taslak ve Desen'den Resme Yoiculuk' - 31 Ağustos'a dek - Sabancı Unı\ersıtesı Tuzla Kampu^u nda (0 212 292 13 13) • 'Anadolu'da Büyü ve Inanışlar' - 16 Ağustos'a kadar - V. apı Kredı \ edat Nedım Tor Muzesı 'nde (0 212 252 47 00) • 'Iki Dünya Arasında' - fotograf- 30 ASustos a kadar - ktanbul Fotograf Merkezi nde (0 212 238 11 60) • Selçuk Günşık - Topkapı Saravı Keçe SergiM - 1" E\ lul "e kadar- Topkapı Sara\ı Muzesı'nde (0 212 266 06 80) • Zeynep Orhon Targaç - 'Sıkkelenn Işığında Anadolu - 29 Aöustos'a kadar - FotoĞrafevı'nde (0 212 249 02 02) • Tem Sanat Galerisi nde - 19 Eşlul'e dek - 'Lstalara Savgı seraı'sı (0 212 247 08 99) • Galatasaray Meydanı nda \ apı tvredı \ avınlan nın duzenledığı sokak konsen kapsamında vann 18 30'da Artnıvet'ın konsen dınlenebılır (0 212 252 4" 00) • Sakıp Sabancı Müzesi nde "Kahvaltıda Caz kapsamında pazar gunu i 1 OO'de Kerem Gorsev Trıo konser\erecek ıBıletn 0 216 454 15 55) • Harfaiye Açıkhava Tiyatrosu'nda çarşamba gunu saat 21 00 de Kardeş Turkuler BGST DanMjıları \e Djnan Gasparvan tuma akşamı baat 21 OO'de ibe Teoman ızlenebılır (0 216 454 15 55) • Maslak Parkorman da çarşamba le perşembe gunlen duzenlenen Electronıcalh Tours' festı\alı kapsamında saat 21 00'den ıtıbaren, Paul \ an D\k. The Clıent. George •\costa. Paul Johnson. Ra> Roc \e Andv Fletcher'ın >anı sıra tanınmış pek çok DJ çalacak (0 216 454 15 55) • Rock House Cafe'de cuma gunu saat 21 OO'de Elvıs - Erol Buyukburç etkınlıgı ızlenebılır (0 216 454 15 55) Maslak Parkorman'da duzenlenen 'Electronically Tours' festivaline pek çok sanatçı katılacak. Skandallanyla ilgi odağı olmayı başaran Rus topluluk T.A.T.U. bu kapsamda çarşamba akşamı saat 21.00'de istanbullu müzikseverlerle buluşacak. (Bıletn 0 216 454 15 55)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog