Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 AĞUSTOS 2003 PAZARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab(S cumhuriyet.com.tr Orgeneral Büyükanıt, Irak'a askergönderilmesi veYAŞ 'a ilişkin sorulan yanıtladı: KARARLAR UYGULAMAYA KONULMUYOR YAS 'tahukukihlalivar ***ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ge- nelkurmay 2. Başkanlığı'ndan 1. Ordu Komutanlığı'na atanan Orgeneral Yaşar Büyükarut Irak'a asker gönderme konu- sunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ken- disine verilecek her türlü görevi yapma imkân ve kabiliyetine sahip olduğunu be- lirterek "Kimse TSK üzerinden siyaset yapmasın" dedi. Konuyla ilgili aynntıla- nn Türk ve Amerikan askeri yetkililerin- ce görüşüldüğünü belirten Büyükanıt, ABD'ye gönderilen sualnameye yanıt gelmesi durumunda değerlendirmenin hükümete sunulacağını kaydetti. Büyüka- nıt, konunun yann Çankaya Köşkü'nde yapıJacak zirvede ele alınacağını bildir- di. "AKP'nin askeri hizaya gednüği" yo- rumlannı da değerlendiren Büyükanıt, "Askerin hizası düzgündür. Bozuk değil ki hizaya gekin" dedi. Büyükanıt, hükü- met üyelerinin YAŞ kararlanna muhale- • Genelkurmay 2. Başkanı Büyükanıt, "TSK kendisine verilen her türlü görevi yapma imkân ve kabiliyetine sahiptir. Bunda şüphe olmaması lazım. Kimse de TSK üzerinden siyaset yapmasın" diye konuştu. fet ederek "anayasaihlalini" yineledikJe- rini söyledi. Orgeneral Büyükanıt, basına veda kok- teyli verdi. Kokteylin başındakısa birko- nuşma yapan Büyükanıt, Irak'a asker gönderilmesine ilişkin sorular üzerine, 5 Ağustos'ta Başbakaniık'ta yapılan top- lantıda hazırladıklan politik ve askeri de- ğerlendirmeyi hükümete sunduklannı söyledi. Büyükanıt, yann "Çankaya Köş- kü'nde bir zinetoplanüsı yapılacak. Otur- sa,Genelkurma} Başkanı da kadlacak.Bu- na göre hükümet de karannı oluştura- cak" dedi. TSK'nın kendi basına siyasi karar verme yetkisine sahip olmadığıru be- lirten Büyükanıt, "TSK kendisine veri- len her türlü görevi yapma imkân ve ka- biliyetine sahiptir. Kimse de TSK üzerin- den sryasetyapmasın* dedi. 1 Mart'tatez- kere oylamasının ardından yapılan yo- rumlan dinlediklerini ve okuduklannı be- iirten Büyükanıt, şöyle konuştu: "1 Mart sonrası eleştirilerdeki TSK çok istekli değildi, TSK liderlik rolünü oy- nayamadı' gibi değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. TSK verilecek görevi yapmaya hazırdır. TSK'nin poiitika mal- zemesi olarak kuDanıhnaması gerekir. Biz, Afganistan'a, SomaK'ye, Bosna'ya asker gönderdik. Kapımıan karşısında! komşu- ra du^ulmuyor Irak'ın Basra kentinde, dektrik ve benzin süanüsı nedeniyie vine oiayiar çıktL Kentteyüzlerce kişi, protesto gösterisi »rastnda araçlara zarar verdi, lastiklerini yakü. İngüiz askerlerinin havaya ateş açması sonucu 1 Irakfc öldü, 2 Irakh yaralandL El Amariye'de de Ingiliz askerlerine roketsaldınsı düzenleyen 3 Irakh öldürüklü, 6 Irakh da yaralandı. (REUTERS) muzda bir istikrarsızhk varsa gözümüzü kapatamayız." Büyükanıt, " Zirvede TSK'dengörüşis- teyecekler mT sorusuna, "Kapı karşısın- da bir yanguı var. Oturulacak, değerlen- dirilecek ve karar verilecek" yanıtını ver- di. Büyükanıt, Kuzey Irak'takı Kürtgrup- lann Türk askerinin geçişine izin verme- yecekleri yönündeki açıklamalannın anım- satılması üzenne, "Kürtgruplann bunu sövlediklerine de inanmryorum" dedi. ABD'nin her kademede irtibat subayı görevlendirilmesi yönünde istekleri ol- duğunu belirten Büyükanıt, Katar, Bağ- dat ve Tampa 'da general düzeyinde bu is- teğin karşılanabileceğini söyledi. Büyü- kanıt, "Başbakanhk'tan siyasi direktifal- dık. ABD'ülerle konuşarak. karar verici- lerin kararlannı kolaylasüncı çaiışmala- ra başladık. Sorulangönderdik,ABD'den henûz yanıt almadık" dedi. 'Askerin hizası düzgündür' Büyükanıt, "AB'ye uyum yasalan ile AKP'nin askeri hizaya getirdiğr yönün- deki yorumJann anımsatılması üzerine, "ts- tikametimiz doğrudur. tstikametimiz bo- zuk olmadığı için bizi kimse hizayagetire- mez" değerlendirmesini yaptı. 7. uyum paketinin "karşıdevrim" olarak nitelen- dirildiğinin anımsatılması üzerine Büyü- kanıt, "Genelkurmav olarak karşıgörüş- lerimizi verdik. Verdiğimiz karşı görüşle- rin ileride haklı çıkmamasını dilerim" 1 de- di. "7. uyum paketi ile Atatürk reformla- n silinmiş. mi oMu" sorusuna ise Büyüka- nıt "Anav-asanındeğişmeyenilkelerimide- ğişti? Onİan ne koiay'kolay ne dezoria kim- se degıstiremez" yanıtını verdi. NAŞ'ta hukuk ihlali Büyükanıt, YAŞ 'ta konuşuJan ve basın- da çıkan haberlerin anımsatılması üzeri- ne gizlilik esasına dikkat çekti. Bir gaze- tecinin, "Başbakan'ın şerh koyduğu ba- sma yansıdT sözleri üzenne Büyükanıt, "YAŞ'ın, kanunun öngördüğü içtüziiğü vardır. İçtüzügun 24. maddesi, tüm üye- lere muhalefet etme şansı verir. Içtüzüğe ilave olarak. 'YAŞ kararlan yargı deneti- mine açık olmadığı için muhalefet ediyo- rum' dherek,anayasanm birhükmünüvok kabul etmemiz mümkün değUdü-" dedi. "BuYAŞta hukukihlaMoldu mu" sorusuna Büyükanıt. "Evet. oldu" yanıtını verdi. KOOP-C'DEN DUYURU TRAKYA ÜNlVERSİTESİ-CUMHURlYET GAZETESİ IŞBİRLİĞÎ ÎLE DÜZENLENEN "LOZAN'DAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE" PANELİ VE KENDİNİ KORUYAN KENT EDİRNE ÇEVRE KÜLTÜR GEZİSİ 16-17 Ağustos 2003 1 gece 2 Gündiiz tam pansivon. İki kişilik odada kişi başı: 100.000.000.-TL Gezi Mekânları: Lozan Anıtı ve Müzesi, Pazarkule Sınır Kapısı, Hıdırlık Tabyası, Dr. Bahattin Öğütmen Konağı, Eski Gümrük Karakol Binası, Şükrü Paşa Tabyası, Sağlık Müzesi, Sarayiçi-IV Mehmet Av Köşkü, Sinagog, Eski Vali Konağı, Kaleiçi Maarif Cad., Ali Paşa Çarşısı, Makedonya Kalesi, Üç Şerefeli Cami, Deveci Han Kültür Merk. Saatli Medrese, Eski Cami, Belediye Binası, Selimiye Camisi, Hafızağa Konağı, Kapıkule. Panel: Trakya Ünv. Rektörlük Sanat Galerisi 17 Ağustos 2003 saat: 14.00 Daha geniş bilgi için lütfen aşağıdaki numaralan arayınız. Tel:(0212) 520 21 91 - 92 Faks:520 50 23 E-mail: cumhuriyet@ cumhuriyetmahellesi.com.tr ZARA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo:200016 Da\aci Orman Genel Müdürlüğü tarafından davahlar Alime Bedirhanoğlu. Necla Uçar, Mahir Baki Bedirhanoğlu. Hatice L'çar, Leyla Eyigüler. Doğan Bedirhanoğlu, Mihriban Çakmak, Nuran Pire, Nuray Koç, Nazmiye Bedirhanoğlu ve Seher Bedirhanoğlu aleyhine mahkememize açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık duru^ması sırasında veri- len ara karan gereğınce; Davahlar Zara Kevenli köyünden Doğan Bedirhanoğlu ve Nuran Pire, tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mankememizden duru^ma için çıkartılan davetiyeler kendilerine tebliğ edilememış olduğundan. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince davahlar Zara Kevenli köyünden Doğan Bedirhanoğlu ve Nuran Pire'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden. adı geçenin 12.09.2003 tarihinde mahkememizde yapılacak dunışmada hazır bulunmalan için bu ilanın kendilerine ilan ta- rihinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. Basm: 35708 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 253 Davacı Tedaş Genel Mûdürlüğü vekili tarafından davalı aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında: Kamulaştırma Kanu- nu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca tensiben verilen ara karan gereğin- ce; Trabzon ili. Sürmene ilçesi, Fındıcak köyünde kain ve sınırlan doğusu dere. batısı sa- hibi senet, kuzeyi Ismail oğlu Hasan Akkol, güneyi Ali oğlu Osman Çakan olan ve davalı Temel oğlu Hasan Çakan'ın zilyedi ve maliki bulunduğu, 3068.08 m2 yûzölçümündeki ta- şınmazın hat altma isabet eden* 1019.39 m2'lik kısmınm 611.634.000.-TL. bedel ile Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştınldığı bu nedenle hat altına isabet eden belirtilen ka- mulaştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı. yapılacak yargılama sonunda belirlenecek ka- mulaştıram bedelinin 4650 SK gereğince ilgililer adına mahkemece belirlenecek Sürme- ne Ziraat Bankası şubesine yatınlmasına ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve de- lillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerek- tiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde. kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceği hususu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 36100 ZARA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000 16 Davacı Orman Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Alime Bedirhanoğlu. Necla Uçar, Mahir Baki Bedirhanoğlu, Hatice Uçar, Leyla Eyigüler, Doğan Bedirhanoğlu, Mihriban Çakmak, Nuran Pire. Nuray Koç. Nazmiye Bedirhanoğlu ve Seher Bedırha- noğlu aleyhine mahkememize açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık duruş- ması sırasmda verilen ara karan gereğince: Davalılar Zara Kevenli köyünden Doğan Bedirhanoğlu ve Nuran Pire, tüm aramala- ra rağmen bulunamamış ve mankememizden dunışma için çıkartılan davetiyeler ken- dilerine tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince davalılar Zara Kevenli kö- yünden Doğan Bedirhanoğlu ve Nuran Pire'ye ilanen tebligat yapılmasına karar veril- diğinden. adı geçenin 12.09.2003 tarihinde mahkememizde yapılacak dunışmada ha- zır bulunmalan için bu ilanm kendilerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. Basın: 33708 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 254 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı aleyhine açılan kamulaştır- ma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adma tapuya tescili davasında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca tensiben verilen ara karan gereğince; Trabzon ili, Sünnene ilçesi, Fındıcak köyünde kain ve sı- nırlan doğusu dere. batısı sahibi senet. kuzeyi dere. güneyi Mustafa oğlu Ismail Hak- kı olan ve davalı Aslan oğlu Emin Cengiz'in zilyedi ve maliki bulunduğu, 4113.84 m2 yûzölçümündeki taşınmazın hat altına isabet eden 1261.43 m2'lık kısmının 883.O01.0OO.-TL. bedel ile Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştınldığı bu neden- le hat altına isabet eden belirtilen kamulaştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı, ya- pılacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştıram bedelinin 4650 SK gereğınce ilgililer adına mahkemece belirlenecek Sürmene Ziraat Bankası şubesine yatınlması- na ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar venleceğı. konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tanhinden itıbaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildırmeleri gerektiğı. hak sahiplerinin son ilan tanhinden itibaren bir ay içinde ıtıraz etmedikleri takdtrde, kamulaştırma bedeli- nin zilyede ödeneceği hususu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 36096 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 130 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Mustafa oğlu Ahmet Kol aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tes- cili davasmda: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca tensiben verilen ara karan gereğince; Trabzon ılı. Sünnene ilçesi, Fındıcak köyünde kain ve smırlan doğusu sahibi senet, batısı sahibi senet, kuzeyi Osman oğlu Ali Kol, güneyi Mustafa oğlu Ali Paşa Zehir olan ve Mustafa oğlu Ahmet Kol'un zil- yedi ve maliki bulunduğu, 3175.25 m2 yûzölçümündeki taşınmazın hat altına isabet eden 1486.35 m2'lık kısmının 891.810.000.-TL. bedel ile irtifak hakkı olarak, Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaştınldığı bu nedenle hat altına isabet eden belirtilen kamulaştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı, yapılacak yargılama sonunda belır- lenecek kamulaştıram bedelinin 4650 SK'nun gereğince ilgililer adına mahkemece belirlenecek Sünnene Ziraat Bankası şubesine yatınlmasına ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği, konuya ve taşınmaz malın değe- rine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tanhinden itibaren 10 gün içinde mahke- meye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği. hak sahiplerinin son ilan tarihinden ıtibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceği hususu. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 36226 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 255 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı aleyhine açılan kamulaştır- ma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca tensiben verilen ara kara- n gereğince; Trabzon ili, Sürmene ilçesi, Fındıcak köyünde kain ve sınırlan doğusu dere. batısı sahibi senet, kuzeyi tdris oğlu Recep Kol. güneyi Ömer oğlu Cafer Kol ve his. olan ve davalı Ömer oğlu Hayrettin Kol'un zilyedi ve maliki bulunduğu, 1316.41 m2 yûzölçümündeki taşınmazın hat altına isabet eden 447.57 m2'lik kısmının 313.299.000.-TL. bedel ile Tedaş Genel Müdürlüğü lehıne kamulaştınldığı bu neden- le hat altına isabet eden belirtilen kamulaştırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı. ya- pılacak yargılama sonunda belirlenecek kamulaştıram bedelinin 4650 SK gereğince ilgililer adına mahkemece belirlenecek Sürmene Ziraat Bankası şubesine yatınlması- na ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği. konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelen gerektığı, hak sahıplennin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedıklen takdırde, kamulaştırma bedeli- nin zilyede ödeneceği hususu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uvannca ilanen teblıfi olunur. Basın: 36086 Kıbrıs h oyalıyor REŞATAKAR LEFKOŞA - AKP iktidannın, Ku- zey Kıbns'la ilgili sözleri ve icraatı bir- birini tutmuyor. Kamuoyuna açıklanan kararlar ise uygulamaya konmuyor. AKP iktidan, bir yandan KKTC ile Gümrük Birliği arüaşması imzalaya- cağını açıklarken, diğer yandan KKTC'de üretiien zeytinyağının bile ülkeye girişine akıl almaz engeller çı- kanyor. Türkıye'de "LaT yağlannı pazarlayan fîrma ile anlaşmaya varan KKTC hükümeti, üreticinin elinde ka- lan 20 ton kadar zeytinyağını TIR'a yükleyerek Gazimağusa Limanf ndan Mersin'e gönderdi. Yağlann limana varması sonrasında _ _ _ ^ gümrük ve sağlık me- murlan "incelemeyapı- lacağı" gerekçesiyle TIR'ı beklemeye aldı. Bekleme süresi yak- laşık 3 haftayı buldu ve sonunda zeytüıyağlan Mersin Limanı'ndaki gümrük duvannı aşa- bildi. Yaşanan bu ola- yın Abdüllatif Şener başkanlığındaki Türk heyetinin KKTC ile Gümrük Birliği Çerçe- ve Anlasması imzala- masından sadece birkaç • KKTC hükümeti, 20 ton kadar zeytinyağını bir TIR'a yükleyerek Gazimağusa Limanı'ndan Mersin Limanı'na gönderdi. Ancak gümrük memurlan inceleme gerekçesiyle TIR'ı 3 hafta beklettikten sonra girişine izin verdi. Hatta bir ara Şener'e mesaj gönderil- di ve toplantı salonunda beklendikle- ri bildirildi. Heyet bir süre sonra KKTC'lı bakanlann bulunduğu salo- na indi, ama toplantı yine başlamadı. Çünkü Şener'le birlikte tüm bakanlar ve bürokratlarcuma namazına gitmisti. KKTC ekonomisinin lokomotifi olarak bilinen Kıbns Türk Hava Yol- lan 'nın (KTHY) yüzde 50'si TC Özel- leştirme Idaresi 'ne, yüzde 50'si KKTC İnkişaf Sandığı'na ait birkuruluş. Top- lam 5 uçağı bulunan bu kuruluş yak- laşık 5 aydan beri ciddi yönetim so- runJan yaşıyor. Yönetim kurulunda temsil edılen 5 üyeden 3 'ü Ankara'dan atandığı için AKP'nin iktidara gelme- ^ _ _ ^ _ - sinden sonra ANAP'lı eski Orman Bakanı Ü- ker Tüncay Yönetim Kurulu Baskanlığı gö- revinden alındı. gün önce yaşanması ise dikkat çeki- ci. Bir sabah Lefkoşa'ya ulaştınlan Dışişleri mesajında, TC-KKTC arasın- da Gümrük Birliği anlasmasının bir haf- ta içerisinde imzalanacağı belirtiliyor- du. KKTC tarafi ne olduğunu anlaya- madan, Ankara'dan gönderilen bürok- ratlarla masaya orurdu. Bürokratlar bir hafta süreyle tartıştıktan sonra Ab- düllatif Şener başkanlığmda 4 bakan- dan oluşan heyet KKTC'ye geldi. KKTC'li bakanlar Girne'deki The Colony Otel 'in toplantı salonunda bek- lerken, Abdüllatif Şener, Ankarah bü- rokratlarla ayn bir toplantı istedi. Türk kanadnıın toplantısı uzun süre devam edince KKTC heyeti rahatsız oldu. KTHY'de sorun Yönetim değışiklik- leri sürerken, KTHY'nin bir Airbus uçağı "motordeğişikli- ği" için Antalya Hava- alanı'nda bekletilmek- teydi. Bu uçak daha son- ra Istanbul'a gönderil- di ve orada kaldı. Böy- lelikJe KTHY'nin filo- su 4 uçağa düstü. Ne var ki, AKP'nin göreve getirdiği, 2 ay sonra da görev- den aldığı Kaptan pilot Zafer Yıkb- nm'ın adadan aynldığı gün, acemi otobüs şoförü, 3 yaşmdaki Boeing 737-800 uçağının gövdesine çarpa- rak, uçağı kullanılamaz hale getirdi. Tu- rizmin en yoğun olduğu dönemde, KTHY fılosu böylece 3 uçağa kadar düştü. Böylece seferlerde ciddi aksa- malar görülmeye başladı ve TC kayıt- lı özel şirketlerden yüksek kira bedel- leriyle uçaklar alındı. AKP iktidannın bir başka fiyaskosu da KKTC yurttaş- laruun sorgusuz, sualsiz Türkiye vatandaşlığına geçişlerini öngören ya- sanın kabulünden sonra ortaya çıktı. SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003/89 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından Hasan oğlu Mustafa Karade- niz aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına ta- puya tescili davasında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca tensiben verilen ara karan gereğince; Trabzon ili. Sürmene ilçesi. Yazıoba köyünde kain ve sınırlan doğusu yol, ba- tısı dere (küçük dere). kuzeyi Ali oğlu Sait Yıldınm. güneyi Mehmet oğlu Hüse- yın Yaşar olan ve Aslan oğlu Mustafa Karadenız'in zilyedi ve maliki bulunduğu, 1646.63 m2 yüzölçümündeki taşınmazın hat altına isabet eden 1093.22 m2'lik kısmının 546.610.000.-TL. bedel ile irtifak hakkı olarak 27.46 m2'lik kısmının direk yeri olarak mülkiyet kamulaştınlması için 164.760.000.-TL. bedelle olmak üzere toplam 711.370.000.-TL. bedelle Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamulaş- tınldığı bu nedenle hat altına isabet eden ve direk yeri olarak belirtilen kamulaş- tırma bedeli ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı, yapılacak yargılama sonunda belirle- necek kamulaştıram bedelinin 4650 SK gereğince ilgililer adına mahkemece be- lirlenecek Sürmene Ziraat Bankası şubesine yatınlmasına ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği. hak sahıplennin son ilan tari- hinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceği hususu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. Basm: 36195 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003/251 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı aleyhine açılan kamu- laştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında: Kamulaşrırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ten- siben verilen ara karan gereğince; Trabzon ili. Sürmene ilçesi. Fındıcak köyünde kain ve sınırlan doğusu sahibi senet, batısı sahibi senet, kuzeyi Yakup oğfu Ahmet Ya\Tiz. güneyi Dursun oğlu Mustafa Yavuz olan ve davalı Ahmet oğlu Niyazi Ya\ıız'un zilyedi ve maliki bu- lunduğu, 2900.95 m2 yüzölçümündeki taşınmazın hat altına isabet eden 960.53 m2'lik kısmının 576.318.000.-TL. bedel ile Tedaş Genel Müdürlüğü lehine kamu- laştınldığı bu nedenle hat altma isabet eden belirtilen kamulaşhrma bedeli ile irti- fak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu davanın mahkememizde açıldığı, yapılacak yargıiama sonunda belirlenecek kamulaşnram bedelinin 4650 SK gereğince ilgililer adına mahkemece belirlenecek Sürmene Zi- raat Bankası şubesine yatınlmasına ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adı- na tesciline karar verileceği. konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm sa- vunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı ola- rak bildirmeleri gerektiği. hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay için- de itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceği hususu, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 36029 SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2003 '252 Davacı Tedaş Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı aleyhine açılan kamu- laştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında: Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ten- siben verilen ara karan gereğince; Trabzon ili. Sünnene ilçesi. Fındıcak köyünde kain ve sınırlan doğusu sahibi senet, batısı sahibi senet. kuzeyi Yusuf oğlu Kazım Yavuz. Temel Yavuz. güneyi Yakup oğlu Ahmet Yavuz olan ve davalı Süleyman oğlu, Ferhat Kol'un zilyedi ve maliki bulunduğu, 4545.45 m2 yüzölçümündeki taşınmazın hat altına isabet eden 1860.59 m2'lık kısmının 746.236.000.-TL. bedel ile Tedaş Genel Müdürlüğü lehi- ne kamulaştınldığı bu nedenle hat alnna isabet eden belirtilen kamulaştırma bede- li ile irtifak hakkı olarak Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili için işbu da- vanın mahkememizde açıldığı. yapılacak yargılama sonunda belirlenecek kamu- laştıram bedelinin 4650 SK gereğince ilgililer adına mahkemece belirlenecek Sür- mene Ziraat Bankası şubesine yatınlmasına ve bedelin yatınlması ile taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği, konuya ve taşınmaz malın değenne ilişkin tüm sa\-unma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin sor ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceği husu- su, Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 SK'la değişik 10 ve 19. maddesi uyannca ila- nen tebliğ olunur. Basın: 36130
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog