Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı AL GÖZÜM SEYREYLE Işıl Özgentürk a \ S Türkcxağı Cad No 3« 41 I2)5i: 05 <b Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p ! a r ı ÇOCUKLUK ŞARKILARI Işıl Özgentürk 80. YIL SAYI: 28432 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU; Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) No 39 41 UİÜbÜ 134334 ıCağjloelu-Istanbuny*T?»«4y05 05 İlkokul mezunlanna televizyondan verilecek eğitimle imamlık yolu açılıyor Milyonlarca imam!Görünen Köy... Bir Frenk özdeyişi 'Devnm gülsuyuyla yapılamaz" der; ne yazık ki bu söyleyiş bir gerçeği dile getiriyor. Çağımız dünyasında devrim- lerin yerine e\rimlerin veğlen- mesi. açık rejimlerin ayrıcalığı olmuştur; kendi yapısında ile- riye açılışın y öntemlerini yara- tanıayan toplumlardaki buna- lımlarda. ergeç. istenmeyen ça- tışmaların tohumları ekilir. Ülkemizde iki devrim yaşan- mıştır. Bunlardan büyüğü 1923 Devnmfdir. Eski tarım imparatorlukları yıkıldıkları için Osmanlı de\letinin yaşa- nıası zaten olanaksızdı; emper- yalizme başkaldıran ulusal bir savaşımla laik cumhuriyetin kurulması. İslam dünyasında ilk \e tek örnektir. 1923"ten sonra ikinci büyük tarihsel eylem 1960'ta gerçek- leşmiştir. İkinci Dünya Savaşı ertesinde Batı'nın benimsediği '"demokratık. sosyal. hukukdev- letı" modelinin bütün kurum- larıyla hayata geçirilmesi 1961 Anayasası gereğidir. Her ne ka- dar bu anayasa 12 Mart ve 12 Eyiül müdahaleleriyle kırpıl- mışsa da, özii bakımından siir- mektedir. Türkiye'ye Avrupa Birli- ği'nin kapıları bu iki devrimle açılmıştır: bugünlerdeçoktar- tışılan •uyumpaketlen' devletin yasalarında birkaç küçük 'rö- tuş'tan ötede bir önem taşımı- yor. Ayrıca bu işlemi iktidarıvla ve muhalefetiyle ortaklaşa ger- çekleştiren Meclis'in çoğunluk yapısı geleceğe yönelik soru işa- retlerini de gündeme getiriyor. • Meclis'in yapısındaki denge- sizlik yüzünden ülkede doğan gerilim, adı konmamış bir bu- nalım oluşturmaktadır. 3 Kasım seçimlerinde, laik kesimin en büyük bölümü, Se- çim Yasasrndaki koşullar ne- deniyle parlamento dışında kalmış, dinci kesim, ağırlığın- dan büyük bir oranla tek başı- na iktidara egemen olmuştur. Seçmen sayısının yüzde 25'iyle Meclis'in yüzde 66'sını ele geçiren iktidar üzerindeki 'Takıyye şaıbesı' Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir soru çen- gelidir. Ancak dikkat çeken başka bir nokta var: Temel sorunu, yalnız iktidarın bugünkü den- gesiz ağırhğı yaratmıyor. Temel sorun, ülkede büyük çoğunluğu oluşturan laik kesi- min paramparça oluşu, küçük dilimlere ayrılmasr. ister mer- kez sağda olsun, ister merkez solda olsun, dağılarak etkisiz hale düşmesidir. Ülke ekonomisinin IMF programında bağıtlanması partiler arasındaki ay rılıkları iktisat değil, siyaset üzerinde toplamakta; Meclis'teki muha- lefet, parlamento dışındaki mu- balefete oranla cılız kalmakta- dır; bu ikisi tüm tabana yayıla- bilecek bir işbirliğinde bütün- leşerek boşlukta kalmış halkın sesini duy urabilecek midir?.. Daha açık deyişle dinci ikti- dar karşısına bir ortak ulusal- cı ve laik muhalefet çıkabilecek midir?.. • Parlamento dışında ve halk kesiminde sınanan girişimler ilginç göstergeler taşıyor; ama, dar particiliği yeğleyen, bütün- leşmeye aykırı düşen. "küçük olsun. benim olsun" çıkarcılığı- nı öne çıkaran siyasetlerin ba- ;an olanağı yoktur. Parlamento içi ve dışı tüm la- ik, ulusalcı kesimlere yol göste- rebilecek sağlıklı ve geniş bir siyaset ortaklığı kurulamazsa, ülkenin büyük bunalımlara düşmesi kaçınılmaz görünü- yor. Cumhuriyet Açik lise Mıllı Eğitim Bakanı Hüseyin Çelık tarafından hazırlatılan yönetmelik taslağın- da, imam hatıp liselerinin yetişkinlere yöne- lik yüz yüze eğitim programlan hazırlaması öngörülüyor. Taslakla, genel lise statüsü ka- zandınlması planlanan imam hatip liselerine yaygın eğitim yapma yolu da açılıyor. Böylece, şu anda TRT'den yapılan "açık lise" benzeri programlar yoluyla da milyonlarca kişiye imamlık eğitimi verilebilecek. Cenelkurmay 2. Başkam Yaşar Büyükanıt: Kimse TSK'yi hizaya getiremez TSK üzerinden kimsenin siyaset yapmaması gerektiğini söyleyen Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "AKP hükümetinin TSK'yi hizaya getirdiği"yorumlarına, "Bizim istikametimiz doğrudur. İstikametimiz bozuk olmadığı için kimse bizi hizaya getiremez" diye tepki gösterdi. Büyükanıt, Yüksek Askeri Şûra'da ihraç kararlanna şerh konulmasını da "hukuk ihlali" olarak değerlendirdi. • 10. Sayfada Vaklflar yönetime Amacı gereksinim doğrultusunda imam hatip yetiştirmek olan bu liseler yetişkinlere de dinsel eği- tim veren kurumlar haline gelecek. Tasla- ğın 82. maddesinde ise imam hatip liseleri- nin yönetimlerine, aile birliği ve kurum koru- ma deraeklerinin yanı sıra vakıflann katılması da öngörülüyor. Bu maddeyle dinsel vakıfla- nn, doğrudan okul yönetimlerinde söz sa- hibi olmasının yolu açılıyor. netmelik, dinsel nıtelikh vakıflann imam hatip lise- lerinin yönetimlerinde söz sahıbi olmalannın da önü- nü açıyor. imam hatip lıselenyle ge- nel liseleri aynı konuma ge- tiren, türbana yeşil ışık ya- kan yönetmelik taslağı, la- ik cumhuriyet rejiminin en temel yasalanndan "Öğre- tim Birliği Yasası"nı delen hükümler ıçeriyor. Tasla- ğın, " r " maddesinde. i- mam hatıp lıselennın açık lise ve yetışkinler ıçın de eğitim programlan uygula- yabileceği belırtilerek okul müdüninün görevi şöyle ta- MAHMUT GURER ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ta- rafından hazırlatılan "tmam Hatip LiseleriYö- netmeliği Taslağı". eği- tımde dinselleşmeye yasal zemin hazırlıyor. Taslakla. genel lise statüsü kazandı- nlması planlanan imam ha- tip liselenne yaygın eğitim yapma yolu da açılıyor Böylece, imam hatıp lisele- rınde yetışkınlere yönelik akşam eğıtimi venlebilece- ğı gibı, şu anda TRT'den ya- pılan "açık lise" benzeri programlar yoluyla da mıl-' yonlarca kişiye imamlık eğitımı verilebilecek. Yö- Fenerbahçe kötü başladı G e ç e n sezon aldığı sonuçlarla düş kırıklığı yaratan Fenerbahçe, 2003-2004 sezonundakı ılk maçında Is- tanbulspor'a 3-0 yenildı. Kadı- köy'dekı maçta konuk ekıbın gol- lenni Balılı ve Iordanov (2) attı. Istanbulspor'un bir şutu da direk- ten döndü. Stadı dolduran ve maç oncesı büyük coşku yaşayan 50 bını aşkın Fenerbahçe taraftan, 90 dakıkanın bıtış düdüğüyle bır- lıkte üzgün bıçımde trıbünlen terk etti. MSpor'da SÜREYYA BERLÎN'DE \Arkası Sa. 8, Sü. 8'de Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan siyasi şova dönüştürülen nikâh töreniyle evlendi IstanbuPu felç edendüğünLütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı dün iki değişik etkinliğe ev sahipligi yaptı. Bir yanda, 21. Dünya Felsefe Kongresi'nde dünyanın ve Türkiye'nin seçkin düşünce adamlan dünyanın sorunlan karşısmda felsefeyi tartıştılar. Diğer yanda, mahkemeden alınan izinle 17 yaşındaki bir genç kız, Başbakan Erdoğan'ın oğluyla, siyasi gösteriye dönüşen bir nikâh töreniyle evlendi. Yaklaşık 14 bin davetlinin katıldığı düğünde konuklar, x-ray cihazlanndan geçirilerek salona almdı. Tören için olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken toplam 5 bin polis görev yaptı. Çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Nikâh süresince, kongre sarayı çevresinde 4 ambulans ve tam takım itfaiye ekibi bekletildi. Trafiğe kapatılan yollar nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı. Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Gürtuna'nın kıydığı nikâhta 5 tanık vardı. Gelin Reyyan Uzuner'in şahitliklerini Arnavutluk Başbakanı Fatos Nano, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ile AKP Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Bilal Erdoğan'ın şahitliklerini ise ftalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve TBMM Başkanı Bülent Annç yaptılar. • 8. Sayfada Dışanda protesto % -* -* Başkanı Gürtuna, evli- lik cüzdanını çifte vernıesi için İtalya Başbakanı Berlusconi'ye uzat- tı. Berlusconi, evlilik cüzdanını verirken Reyyan Uzuner'in elini öp- mek istedi, Uzuner elini çektiyse de Berlusconi amacına ulaşfı. Tör- en öncesinde Kongre Sarayı'nın önünde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen Emeğin Partisi'ne üye bir grup, güvenlik kuvvetlerince göz ya- şarfıcı gaz ve cop kullanılarak dağıtıldı, 50 kişi gözaltına alındı. (AA ı CUMHURBAŞKANI AHMET NECDET SEZER: Demokrasinin temeli felsefe 17 Ağustos'a dek sürecek olan "21. Dünya Felsefe Kongresi"nin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Sezer, ülkemizde felsefenin kurumsallaşmasının cumhuriyet döneminde başladığını anımsattı. Ancak ortaöğretimde felsefe eğitimine yeterli önemin verilmediğini söyleyen Sezer, "Çağdaş bir felsefe eğitimi, gençlerimize yerü ufuklar açacak, daha güçlü bir tarih, toplum ve yurttaşlık bilinci kazandıracaktır" diye konuştu. • 8. Sayfada Cizli calısma Irak'ta CIA operasyonu New York Tünes gazetesi ABD ordusu ve CIA'nın sürgündeki Iraklılann, Irak- lı komutanlan ve askeri li- derleri yanlarına çekmek için savaştan en az üç ay ön- ce Irak topraklannda gizli bir çalışma sürdürdüğünü yazdı. • 9. Sayfada 6 iraklı öldü Askerlerin 'panik'ateşi Bağdat'in kuzeyındeki Sileyki bölgesinde bir patla- mayı bombalı saldın sanan Amerikan askerlerinin, gece sokağa çıkma yasağından önce evıne ulaşmaya çah- şanlara açtığı ateş sonucu 6 Iraklı yaşamını yitirdi. • 11. Sayfada TOPLUMA KAZANDIRMA YASASI Nine çetesi eve döndü P K K ' y e yardım ve yataklık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm olan ve kamuoyunda "Nineler Çetesi" olarak tanınan 4 yaşh kadın Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanarak cezaevınden çıktı. Tunceli Cezaevı'nden tahliye edilen yaşh kadınlan torunlan karşıladı. FERİT DEMtR'in haberi • 5. Sayfada ÎKİ GENÇ GRUBU BtRBÎRlNE GÎRDÎ Taksirn de 'kız 'kavgası I Taksim Meydanı'ndaki büfelerin önünde Okan Kıhçoğlu'nun da aralannda 1 bulunduğu iki grup genç arasında, kız meselesi 1 yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen I tartışma sürerken üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Kılıçoğlu karşı grup üzerine gelişigüzel ateş açınca biri başından ohnal^ üzere 4 kişi yaralandı. • 3. Sayfada DÜNYA TÎCARET ÖRGÜTÜ'NE KARŞI Fransada 'JVoodstock' FransiZ alternatıf küreselleşme yanlısı çiftçi Jose Bove'nin öncülüğünde küreselleşme karşıtı koalisyon tarafından düzenlenen Larzac 2003 Festivali'ne 200 bin kışı katıldı. Festival, I eylülde Meksika'nm Cancun kentinde ; • \apılacak Dünya Tıcaret Örgütü doruğunu protesto etmeyi hedefliyor. MArka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog