Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

1© AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZIK ABDÜLCANBAZ PETROL SAVAŞU\RI TURHAN SELÇUK RockçıkapaktoplamazVedat Sakman tfan Rock'n Coke Festivali 'ne eleştiri: Dünyanın hiçbiryerinde rock felsefesinde yaşayan insanların 6 kapak biriktirip konsere gideceğini zannetmiyorum HATİCETUNCER Coca Cola firmasının bır rock müzik festıva- lı düzenledığinı açıklamasıyla şaşkınlıktan kay- naklanan bır sessızlığın ardından tepkıler yağ- maya başladı. "Küresel Banş ve Adâkt Koatis- yonu" ve rock müzığın temsılcılen, Hezarfen Havaalanı'ndakı Rock'n Coke Festrvalı'yleay- nı tanhlerde Sanyer'de alternatıf bır rock festı- \ alı düzenleyeceklennı açıkladı. 1960'larda tüm dünyada başkaldıran gençlığın müzıktekı ıfade- sı anlamına gelen rock ıle Amenkan yaşam tar- zının sımgesı bır ürün bır arada anılamazdı. Al- tematıf rock konsennı destekleyen müzısyen- lerden Vedat Sakman'la sohbetımız rock mü- zık, sanatçı- sıyaset ılışkısı çerçevesınde gelış- tı. Savaşa ve neredeyse sıstemın tüm kavramla- nna karşı duran gençlığın müzığı olarak genış kitlelere ulaşan rock, yıllar ıçınde farklı tarzla- ra aynldı. Rock, zaman zaman popüler müzık endüstnsırun büyük paralar kazandıgı bır alan halıne gelse de hep kârşı duruşun sımgesı oldu. Tehlikeyi gördük Gençlık yıllannda rock müziğin efsane döne- mını yaşayan Sakman da 12 yıl boyunca müzık yaptığı Grup Doğuş'la bırlıkte PinkFloyd,Jeth- ro Tufl gıbı rock gruplannın parçalanm çaldı: "AkûTı insanlardık, tehlikeyi görmüştük, başa- racakok. Salondan halka inen bir müziktL Ama bir uyuşturucu belasını sardılar gençKgin başı- na. O dönemlerde Avrupa'da da burada da ko- münlerde yaşıyordum. Ulkeler, uluslar, smırlar tarbşılmıyordu. Çok güçlennüştik, ama sonuç- ta çemberyeralüna yani kendiiçine çeküdL Mü- cadeleyi de başaramadık. Kitlelere o boyalı şey- lerin verilmesinin önüne gecemedik. İnsanlar kendilerine sunulan sanal dünyanın peşinden gjttL" 3 yıl sonra'Usulca' Grup Doğuş'tan aynldıktan sonra reklam fılm müzıklerinın yanı sıra pop müzik şarkıcılarına şarkı venp düzenlemeler yapan Sakman, ılk so- lo albümü "Müzisyen"ı 1989' da yaptı. "Kapn lar" adlı ıkıncı albümünü 1991 'de çıkaran Sak- man, 1994 yılında üçüncü solo albümü "Sevgi- leri Unutmadık''ı yayımladı. 8 yılın ardından 2002'de "Usufca" albümünü çıkaran Sakman, çocuklanyla bırlıkte kurduğu Sakman Müzık Ya- pım Şırketı'nde bırçok sanatçının albumunün ya- pımcdığını üstlendi. JJfkumu daraltmak istemem Sakman, ABD'nın Irak'a saldınsı \e tezke- re oylaması öncesınde aydınlann gelıştırdığı banş hareketıne katkıda bulundu. Rock müzık yapmasa da popühzme karşı duruşuyla hep "asi- ler"arasındayeraldı "Gençlerbana'Vedat abı, rockçı gibı yaşıyorsun ama balatlar yapıyor- sun' der.RockşarkdarundaalaturkatavTitşar- küanm da var. Müzikte ufkumu daraltmak is- temiyonım. Geniş açıdan bakıp iyi müzik ve kö- tü müzikolarak aymyorum.Cazeğitimi gördüm, ama caz müziği çalniryorum. Zaman zaman caz gibi parçalanm da var, türkü formunda alatur- ka parçalanm da var. Rock müziği çağrışbran, 'bu klasıkten, rocktan gelmış' dedirten şeylervar. Siyasal görüşümü anlatan şeyler de çalmıyorum. Ama siyasal bir duruşum var." Küçümsenemez güç Vedat Sakman'a göre Coca Cola'nın hatası kendı kabuğuna çekilen rockçılann küçümse- nemeyecek bir kalabalık olduğunu görmemek oldu "Bugün bir rockkonseriyapsanız stadyıım- lan doldurursunuz. Van'dan Hakkâri'den ge- Brier. Coca Cola bu kalabahklan ciddhe alma- dL Aynca yapûklan doğru bir politika da değiL Ben olsam yapmazdım. Durmam gereken yeri bilirim. Dünyanın hiçbiryerinde rock felsefesin- deyaşayan insanlann 6tane kapak biriktirip kon- sere gideceğini zannetmiyorum. 'Tıcaretı bıl- mezler, her şeye karşıdır bunlar' dive ı ^ m in- f EDAT SAKMAN: Geniş açıdan bakıp iyi müzik ve kötü müzik olarak ayırıyorum. Caz eğitimi gördüm ama caz müziği çalmıyorum. Zaman zaman caz gibi parçalanm da var, türkü formunda alaturka parçalanm da var. Rock müziği çağrıştıran, 'bu klasikten, rocktan gelmiş' dedirten şeyler var. Siyasal görüşümü anlatan şeyler de çalmıyorum. Ama siyasal bir duruşum var. sanlanmızı da küçümserier. Ticareti de siyaseti de biüyonız. Benim bahçemin her taranna gj- rersen ben de sana abı ne oluyor' derim. Tür- kiye su ve meyve ülkesi Me> i vevi sıkar, suyla ka- nştmp içeriz. BeDd 'Böyle bır gücün karşısın- da duramazsınız' dersiniz.Evet, buda mümkün, biz de kestirenuyonız ama 'Banşarock'ı düzen- leyen arkadaşlann yohı çok doğru ve içten. bu- na benzer yapüarm durdurulması gerekir. Bir insanm yapısinda üretme içgüdüsü vardff. Ya- şamımızı birşeyler üreterekyaparakyaşadık. 'lyı yaşayalım, bıtsın' amabir sonrakinegelecekbı- rakma zaten içgüdümüzde var. Bu düşünühnü- yorsa insan zaten ciddi sıkmnlara düşüyor. Te- levoleleri seyTediy oriar ama gözlerin derinliğın- de bir gelecek endişesi var. Bızun gıbı mı ola- caklar' diye çocuklarmın geleceğinden endişe duyuyonar.'' Sema Pişkinsüt'ün kurduğu Toplumcu De- mokratık Partı'nın kurucu üyesi olarak aktıf sı- yasete de gıren Sakman, sıyası partılenn ken- dısıne göre bu" sıstem olmadığını anlamış. Sı- \ıl toplum örgütlenne yönelen Sakman örgüt- lenmenın gıttıkçe güçlendığıne uıanıyor: "Apo- litik olmak insana yalaşmıyor. Zaten toplumla- nn kaybettikleri şey buradan. Apolitize etmek yine emperyanzmin politikasıdır. Sanatçüann her zaman politik duruşlan ohnuştur. ^rtistlik yapma oğlum... Dönemlerinde siyasette etkin, Idtieleri yönlen- dirici rol oynamışlarchr. Halklar ancak ay dınla- nyia bir yerlere ulaşır. Bizde olduğu gibi halkla ay dın arasmda hava yasüğı oluştunırsanız halk sana 'entel dantel' der. Bizde halkla aydın ara- smdaki bu hava yasoğmın kalkması gerekiyor. Bu anlamda baknğuuz zaman siyasetin içinde ohnamız gerekiyor.'' ZuhalOlcay, Hümeyra, Leman Sam'ın album- lennın aranjörlüğünün yanı sıra çoğu şarkılan- nın söz \ e müzıklennı de yazan Vedat Sakman, televızyon dızısı İkinci Bahar'ın jenerık müzık- lennı yaptı Müzıkle uğraştığı uzun yıllara kar- şın şımdılık 4 solo albümle yetınen Sakman bu- günlerde Seuni Andak'a saygı albümü ve tıyat- ro sanatçısı Selçuk Yöntem'ın şur antolojısı nı- telığuıdekı albümü üzennde çalışıyor "ÖnenıB olan şarkılann üremesi, sokaklara çıkmasıdır. Rock'ın felsefesi de öyledir. Grup- ta biri çalarken şaklabanhk yaparsa arkadaşı 'Artıstlık yapma oğlum' der. Bu popünzm yap- ma anlamına gelir. Popülizm bizinı gibi insan- lara yakışmaz. Zaten hiçbir insana popülizm yakışmaz. Birtakun ödünler verirsiniz, may- munhıklar yaparsınız. Şirinlik, şaka başka şey - dir biz de yapanz. Popülizmin gelecegj de yok- rur. Bu nedenle ortaya rock müziği yapıyorum diye çıkıp Rock'n Coke'a katılan çocuklara 'ne yapıyorsunuz' demeklazım. inti lllimani Moğollar'la birlikte 'Acık'ta sahne alacak Şili'den Anadolu'ya "Yeni şaria" akımmm öncüsü Şıhlı grup Inti lllimani 16 Ağustos Cumartesı akşamı Harbıye Açıkhava Tıyatrosu'nda Anadolu rock'm öncülennden MoğoDar'la bırlıkte konser verecek. Grup Yorum da konserde konuk olarak bırkaç parça seslendırecek. Şılı'de 1966yılmda sosyal çalkantılar arasmda kurulan, yerel ve çağdaş müzık formlarmı yoğurarak dünya çapında genış dmleyıcı kıtlesme ulaşan Intı Illımam'ye Horack) Duran oncülük ederken Victor Jara da sanat danışmanlığını ustlendı 1973'te Italya'da turnede bulunduklan sırada ülkelenndekı Salvador Allende'nm oldüruldüğu darbe üzenne Roma'da kaldılar. Darbe sonrasında oldürülen Victor Jara'nm müzıklennı dunyaya tanırmak ısteyen Intı lllimani grubu, 18 Eylül 1988'de 15 yıllık sürgünün ardmdan ülkesme döndu. Kutsal Evcimen'den solo albüm Türküleri bozmadan okuduKülnlr Servfei - Ilk albümünü "Cem-KutsaP ıkilısi olarak çıkaran Kutsal Evcimen, bu kez bır solo albümle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Mehmet Koç'un "Dağlar Kızt" türküsünün admı taşıyan ılk albümde dıkkatlen çeken Kutsal Evcimen'm "Ahuzar" admı verdiği ilk solo albümü Dem Müzik etiketı taşıyor. Albümde Kutsal Evcimen' ın, derlemesi kendisme aıt üç türkü dışında, bilinen türkülen yer ahyor. "Mektepo"'' sanatçılardan olan Kutsal Evcimen, türkülen bozmadan okumuş. tstanbul Teknık Ünıversıtesi Türk Müziği Devlet Konservatuvan Temel Bılımler Bölümü'nden mezun olan Kutsal Evcimen, albümün yönetmenliğını bir ustaya teslım etmış. Erdal Erzincan'm yönetmenlığinde güzel bir albüm ortaya çıkmış. Albümde kendı derledıği "Ahuzar", "Cismi Canım" ve "Can Gibi" türkülenn yanı sıra Cengiz Özkan'ın sevdirdiğı "Male", "Aman Dağlar", Nesiıni Çimen'e ait "Yavaş Yavaş", yıllar önce Belkıs Akkale'nin seslendırdığı "Geün Oy", Muhbs Akarsu'nun "Aman Tabip", u Hubyar Semah"ı, Âşık Yüksel Yüdız'dan "Ömrûm" ve geleneksel "Karadut" adlı eserler yer ahyor. Aslan, ikinci albümünde ezgılerle tarih ve mitolojiyi buluşturuyor Aslan'dan 'Dağlann Anahtan' Tarih ve mitoloji bir arada İstanbul Haber Servisi - Mikail Aslan'ın ikinci albümü "Dağlann Anahtan-Kihte Kou" Kalan Müzık tarafından yayımlandı. Albümde Tuncelı yöresmden ezgılenn yanı sıra Aslan'm kendi bestelennden oluşan 11 eser yer ahyor Tanh ve mıtolojinin bır araya getırildıği albümde tambur, cura, neyle bırlıkte gıtar ve keman da kullanılıyor. Geleneksel çalgılann kullanıldığı parçalann düzenlemelerinde Batı çalgılan da kullanılıyor. Tuncelı Hozat doğumlu olan Mıkaıl Aslan, Türkiye'de Grup Munzur ve Almanya'da Grup Tohum'la çalıştı. îlk solo albümünü 1999 yılında yayımlayan Mıkaıl Aslan, Zazaca kaydetriğı Dağlann Anahtan'na üç yıl boyunca yolculuklar, yörenin yaşlîlanyla sohbetler, dinlediği amlardan süzdüklerini aktarmış. Dogan Müzikten açıklama Akyürek'in işten çıkarılmasına büyük tepki İstanbul Haber Servisi -TRT Türk sanat müziği sanatçılanndan Lmut Akyürek'in işten çıkanldığı belırtıldı. TRT'nin Türk sanat müziği programlannm sevilen ismı Umut Akjürek mart ayuıda Doğan Müzik (DMC) etiketiyle U O Dudaklar Bülbülleşiyor" adlı bir albüm çıkarmıştı. Doğan Müzık'ten yapılan açıklamada, sanatçıya kaset, CD çıkarmak ve tanıtım dönemınde röportaj vermek üzere Yücel Yener'm genel müdürlüğü dönemmde ızın verildiği bildırilerek, TRT'de sekiz yıldır kadrolu sanatçı olarak çalışan Akyürek' in işıne haksız bır şekilde son verildiği belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog