Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA + CUMHURİYET 10 AĞUSTOS 2003 PAZAR HABERLER Çoğu insan için denize girerken sorun olanyosunlar derinlik meraklılan için bircennet D almaközgürîüktürSAADETUSLU Çoğu ınsanın denize girerken kaçındığı yo- sunlar, derinlerde bırbinnden güzel bitkiler oia- rak çıkıyor karşımıza. Müren, akya, karagözler, şakayıklar, batıklarbırbınnden renidıgörüntüsüy- le dalgıçlan farklı dünyalara götürüyor. Dalış sporu Türkiye'de gıderek yaygınlaşırken dalış eğıtmenleri, dalma sporuyla tanışmak ısteyenle- rin kurs seçerken eğıtımın özelıklenne, saatıne, eğitmenlenn dalış tecrübesine bakılması gerek- tiğinı belırtıyorlar. Galatasaray Ünıversıtesı öğ- retım görevlisı ve dalış eğıtmenı Yrd. Doç. Mu- ratEgt dalış eğıtimınde standart eksıklığı oldu- ğunu söyledi Dalış camıasının çok büyük olma- dığını belırten Egi, "Dahşta dikkat etmesi gere- kenkrtüketicfler.Hiçbirkazageçnıişiobna\aneğit- menler tercih edilmelL Bir eğitim 12 saatten da- ha az»ImamaİL Havuz eğitimiönemlL Yazuı kurs- lar bundan kaçryor. Oysa havuz kişinin suyla ba- nşık olup olmadığmın anlaşılması açısından ge- rekti" diye konuştu Dalışta kaza olmadan mü- dahalenin önemine dikkat çeken Egı şöyle devam ettı. "Dalışta bodycheck denen bir şey vardır. Bir- likte dalacak kişiler malzemelerini, doğru giyinip ghinmediklerini kontrol ederier. Birçok dalış ka- zası bu aşamada önknebüir. Dalış bisiklete bin- mek gjbi bir şeydir. Sian emnivetinizi siz belirti- yorsunuz. Eğitmenlik açısından. eğitim açısından sorun var. Birkaç yıl sonra eğitimi yetersiz dahcıiar so- run otabitir." Şışlı Sualtı Sporlan Kulübü Derneğı'nden Ih- san Polat da dalış eğitımı veren yerlenn kurum- sal yapısının olmasının çok önemli olduğunu söyledı, Dernek ve kulüplerin bu ışin yaygınlaş- ması ıçın uğraştıklannı söyleyen Polat, "Kam para derdimiz yok. Eğitinıin en iyisini vermek is- Derinlerdeki rengârenk dünyaDalış eğıtmenlen doğru ve kural- lara uygun yapıldığında dalışın çok güveıüı bir spor olduğuna dikkat çe- kerek dalmak ısteyenlere şu tavsıye- lerde bulunuyorlar: • Dalış eğitimi 12 saatten az ol- mamalı, ^ Her şey dahıl (yol, konaklama, teorik eğitim, pratıkler) 200 mılyon olan bır kurstan uzak durmalılar. Çün- kü eğitim araçlan 3 yılda bir yenilen- meli. Bu fiyata mümkün değil, • Kursta eğitimi veren kişinin tec- rübesine bakın, tf Kursta görsel malzemeler, bil- gısayar olmalı, • Kursu veren kişilerin kaza geç- mişı var mı araştırm, Türkiye, çevresindekı çok sayıda- ki dalış merkezleri ıle Türk dalgıçlar kadar yurdışındaki dalgıçlann da ıl- gısını çekiyor. Mercanlardan orfoza, ahtapottan kabuklulara kadar pek çok zengınliği bünyesüıde banndıran ba- zı dalış noktalan şöyle: Ayvallk: derin bir bölgedir. Kızıl ve mor mercanlann yoğun olduğu bölgede, dalış kazalan sık görülüyor. Çeşme; îzmir bölgesine yakın olma- sı önemli. Bodrum/Turgutreis; çeşith adalardan yapılan dalışlarda, değişık denız canlılan görülebiliyor. Çok sa- yıda batık ıse yasak olduğu için hâlâ görülemıyor. KaŞ; sualtı yaşamı çok renkli bır bölge. Uçak batığı, Güvercin Adası gibı çok sayıdakı dalış noktasında, akya, orfoz, vatozlar görmek müm- kün. Kalkan. sualtı yaşamı çok çeşıt- Iı. Orfoz, lagos, ahtapot, karavida, baraküda Kalkan'da dalanlann göre- bileceği deniz canlılanndan bazılan. Kemer; batık dalışlan için uygun. Dalyan; mağara dalışlan için iyi. Çanakkale; batıklar bulunuyor. Fethlye; mağara dalışlan için ıyı. SarOZ; Marmara'dakı en yakın da- lış bölgesı. Çok sayıda dalış noktası olan Saroz'da mercan, ahtapot, kara- göz görmek mümkün. Marmara Denizl: Ekıniik Ada- sı'nda duvar dalışı, 2 sac batık bulu- nuvor. AV$a Adasi gece dalışı için uy- gun. Marmara Adası'nda bugüne ka- dar 13 batık saptanmış. Ancak, bu- ralarda kazı devam ettığı için dalış ya- sak. Yüzülecek alanlan az olmasına kar- şın çevTesindekı dalış noktalannın yoğunluğu nedenıyle çok sayıda da- lış merkezi bulunan Istanbul 'dakı ba- zı dalış merkezleri ve telefonlan şöy- le: AyiŞlğl (216 3495689) Islak Mavl Dalış Merkezi (216 4710596) Boğaziçl Sualtı Arastırma MektubU (216 3379559) şisli sualtı Sporlan Kulübü (212 2912434) Balıkadamlar spor Kulübü (216 3555628) ÖZÜm (212 2872310) SCUba Yak (212 2385107) Kizıltoprak Yelken ve Sual- tl KUİÜbÜ (216 348215?) Turkuaz Balıkadam Eğitim Merkezi (212 2130857) Kadıköy Sualtı Merkezf (216 3459724) tiyonız" dedi. Eğıtımın normalde 12 saat olduğunu, ama al- gılamanın kışıye göre değişnğinı de kaydeden Po- lat şöyle devam ettı: "Dahşsistenüeriiyi, ancak eğitimiiyi venneyen- ler sistemikötülüyor. Dalmamn limiüeri var. 1 yü- dız 18 metre, 3 yıküz eğitmene kadar 30 metreye dahnabüir. Kazalar kural dışı hareketierden mey- dana getiyor. Son dönemde çok fazla dalış mer- kezi açıldı, ticaret ön plana çıkü. Eğfömiıı seviye- sdüştü." Oısan Polat, tepkıler üzenne Dalış Federasyo- nu'nun yenı kurallar getırdığıni belırterek bun- lan şöyle anlatn: "1 vıkhzdan2yildızageç- tnek için en az 20 dalış ve 2 ay geçmesi, 2 yıldızdan 3 vıidıza geçmek için 70 dahş ve 6 ay geçmesi geretdyor. 3 yıkuzdan 1 yd- dızeğitmene geçişiçin 1 yılzaman.Hsedip- loması zorunluİuğu getirildi 1 yıidız eğit- menin imza ve kurs açma yetkisi de kal- dınldı, 2 yıl asistan hoca oiarak çahşma- sı gerekiyor. 3 yüdız eğitmen olmak için ise belirli sayıda kursrver yetiştirmek ve ü'niversite mezunu otaia zorunluluğu ge- tirildT Qasınç odaları yetersiz Rengârenk, ınh ufaklı balıklar, deniz bıtkılen, kabukJulular, amforalar ve ba- tıklar... Denızın derinliklerinde dalgıçla- n bekleyen renkli dünyayı anlatmak ıse dalgıçlar ıçın çok zor. "Dalmak özgür- lûktûr" dıyen Öısan Polat, "Nasıl oldu- ğunu ancak yaşadığmzaman anlayabüir- sta" dedı. Şışlı Sualü Sporlan Kulübü Der- neğı'nın broşurunde de dalmak, "Deni- zi görmek ve biunek onu yaşamak kadar büyükdeğiL Bedeniniz o dünya ile bir bü- tün oMuğunda farkı >asayacaksınız" söz- leriyle anlatılıyor. Dalış deyınce hemen akla gelen ba- sınç odalan ıse hâlâ ülkemızde yetersiz durumda. Türkiye'de dalış merkezlen- nın yoğun oiarak bulunduğu Istanbul 'da- kı basınç odası patladığı 1999 yılından ben yenılenemedı. Son dönemde yay- gınlaşan özel basınç odalan ıse bellı bır kesime hızmet venyor. IJastalar sırada bekllyor Istanbul Tıp Fakültesı Sualtı Bilimle- ri ve Hıperbank Merkezi'nden Prof. Dr. ŞamflAktaş, kazanın ardından 4 katlı bir binanın yapıldığını, burada 23 yatak ve tek kişilık ıkı basınç odasının bulundu- ğunu söyledı. Depremde yaşanan kaza- lar, karbonmonoksıt zehırlenmeleri, di- yabet hastalannda da kullanılan basınç odası için çok sayıda hastanın sırada bek- lediğini belirten Aktaş, "VahKğin güişi- mivar. 10-12 kişiikbirbasmçodasmm alm- ması gündemde. Bunun maüyeti 300-400 bia Euro olacak" dedı. llmlt aşımından Prof. Aktaş, 3 adet Avrupa yakasında, 2 adet Anadolu yakasında, 2 adet Bod- rum'da çok kişılik basınç odası olduğu- nu, Antalya'nın ıse ıhtıyacının hâlâ sür- düğünü vurguladı. Aktaş aynca, dalış kazalannın lımıtle- nn aşılmasından kaynaklandığına da dik- katı çekerek a Dahş için sunr 30'dur. 60'a dalarsan tabü ki ölürsün. Kazalarda ge- nelde eğiuınli dalgıçlar görülüyor'' dedı. Eğitmen Murat Egi de her basınç odası- nın dalış kazasına uygun olmadığını, ka- za geçiren kışının 6 saat içınde yetıştiril- mesi gerektiğını söyledı. Türkiye'de bir yılda yaşanan ölümlü dahş kazasının 10'u geçmeyeceğini behrten Egı, "Yanitrafik kazası gibi değiL Bir dahş merkezinde kaza olunca, orası kolay kolay beüni doğ- rultamaz" dedı. ACI KAYBIMI2 Büyük Afgan aydını Merhum Mahnıud Beg Tarzı'nin torunu. Merhume Azize Kasım Han ve Merhum Sey\T id Kasım Han'ın evladı, Merhum Asım Han'ın kardeşi Merhum Şinasi - Süheyla, Mualla, Mukadder, Kemal, Siral - Burhan, Hande, Rifat. Tijen, Gözde, Simin, Osman - Baglan, Doguş'un enişteleri Okan - Füsun, Mehmet Büyükakarsu, Alen - Ayşe Javello, Faruk - Claudia Han'ın amcaları Naz, Karim, Omar'ın bmaikamcaları Ahmet Kasım - Aylin Han'ın biricik babası, Aysel Han'ın sevgili eşi Tarzi, Seraj, d'AFGHANİSTAN. Söker, Dogan ailelerinin degerli buyugu Zübeyir Han'ı kaybettik. Cenazesi 10 Agustos 2003 Pazar günü Hayrettin Paşa Camii'nde (Ayvalık) kılınacak ikindi namazını takiben Ayvalık Kabristan'ında topraga verilecektir. GAYRİMENKÜLÜN AÇIK ARITRMAİLANI TC İZMİR 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya Mo 2002 " ' 8 " Satılmasma kara \enlen gavnmenkulun cınsı. kı\metı adedı, evsafı. Izmır ılı Konak 3 Karataş Mahallesı 281 sokak 42 kapı nolu Vardan ıldızı Apartman'ının 3 kat 5 nolu mesken daıresı olup tapunun Pafta 113. Ada 648, Parsei 31 'de kayıtlı ana taşınmaz ! 17 nû'dır 6 30 arsa paylı 3 kat 5 nolu mesken daıre borçlu Vesıle Çehn adına ka> ıtlıdır Taşınmaz ûzenndekı ana \apı betonarme kolunlu, vığma tuğla du- varlı oiarak ınşa edılmıştır Mesken daıre 3 oda. salon, mutfak. WC \e banvodan ıbaret olup. ıç \e dış kapı \e pence- relen ahşap doğramalı, yerlerı karoplaka kaplı, sulu hacımlerı seramık kaplı, ıç \e dış duvarlan bo>a ve badanalı. mutfakta banko altı ve ustu dolaplı, Mutfak, VVC ve banyo duvarlan mıktarı kafı fayans kaplı olduğu ve elektnk ve su\n olan mesken daıre yaklaşık 85 m2 alanlı olduğu ve ıçensuıde borçlunun oğlu Mehmet Çetın aıle efradı ıle otur- maktadır Taşuımazın halıhazır durumu, konumu. ulaşun ve taşıma ımkânlan. her turlu Beledıye hızmetlennden ıvı derecede ıstıfade edışı, merkezi yerlere yakın oluşu, ana yapının ınşa tarzı, ınşaatta kuUanılan malzemelenn teknık ozellıkJen, kullanılış şeklı ve ana taşınmazın tamamen sokak cephelı oluşu nazara alındığında arsa payı dahıl değen 18 500 000 000-TL'dır Satış şartları: 1- Satış. 19 09 2003 Cuma gunu saat 10 30'a kadar tzmır 7 Icra Mudurluğunde açık arttırma sure- tıyle vapılacak Bu arttırmada tahmın edılen kıvinetın yuzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıvla 29 09 2003 pazartesı günu aynı >erde aynı saatte ıkmcı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gavnmenkul en çok arttıranın taahhudu satdı kalmak ûzere arttırma ılanmda gosterılen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının >T^de 40'ını bulması ve satış ısteyenm alacağına ruçhanı olan alacaklann toplammdan fazla olması ve bundan başka parava çevırme ve pavlaştırma masraflarını geçmesi lazımdır Bövle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecek- tır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklerın, lahmın edılen kıymetm yuzde 20'sı nrspetınde pev akçesı \eya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış bedelı uzennden KDV. ıhale damga pulu bedelı, tapu alım harçı. tahlıye masraflan alıcıya aıttır Aynından doğan vergıler ve tellalıye resmı ıhale bedehnden odenır 3- İpotek sahıbı alacakJılarla dıŞer ılgılılerın (•) bu gavnmenkul ûzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanagı belgelen ıle on beş gun içınde daıremıze bıldırmelen lazımdır AJcsı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadjkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillen, teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı fark- tan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrut faızı ay- nca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark varsa oncelıkle temtnat bedehnden almacaktır 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven alıcıya bır orneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlerın şartnameyı gormüş ve munderecatmı kabul etmış sayıla- cakian. başkaca bıleı almak ısreyenlenn 2002 7387 sayılı dosya numarasıyla mudurlügümûze başvurmalan ılan olu- nur 31 07 2003 (*) llgılıler tabııine ırtıfak hakkı sahıpİen de dahıldır Basm 38844 PAZAR ORHAN BURSALI Sincap Ahlakı Günlük uğraşlann en azından bir kısmından bir süreliğıne uzaklaşmak insana ıyı geliyor. Yazı yaz- mayacağınız için, gazete okumaktan kopamasa- nız bile bol kıtap okuyorsunuz. Başka şeylerle il- gılenıyorsunuz; zamanınıza diğer ilgi alanlanndan kelebekler konuyor... Doğrusu, Bulut ıle bırlikte, onun "yaprak kolek- siyonu" deftenne, Orient Club'un "Botanık Bah- çesi"ndekı ağaçların ve çıçeklerin yapraklanndan örnekler yapıştırmayı, yapraklara cıddi ve eglen- celi yazılar yazmayı, bahçıvana sık sık sormayı çok sevdim. Dahası, deftere, kaldığırnız odanın arka bahçe- sinde sabah erken kıtap okurken başıma düşen yansı yenmiş minık çam kozalağı bile girdı! Yansı niye mı yenmışti? Ben de bilmiyordum; uzun süre tepemdekı ağaç- lan inceledim, neden sonra karşımdakı ağaç üze- nnde gezınen hışırtının sahibini görünce anladım: Sincaplar... Daldan dala ağaçtan ağaca kaybolup gıdıyoriardı. Başıma yenmiş bır kozalak atmalannda bır ka- sıt aradım. Sonra sıncaplarla bakıştık. Sabah erken denize giderken hıç duymadığım bır ötüşün veya çağınşın sahibinin sincap oldu- ğunu keşfedınce de çok şaşırdım. Hiç sincap "ötüşü " duymamış olduğumu fark ettım. Siz duy- dunuz mu? ötüşü burada taklıt edemem şımdı. Sonra Emirgân koruluğundakı ağaçlardagördü- ğümüz sincaplan ve arayıp bulduğumuz yuvala- nnı anımsadım. Bır de New York Central Park'takileri... • • • Sonra bir genelleme yaptım, güncel tartışma- lardan yola çıkarak: Ahlak, sıncaplann, kuşların veağaçlara bağım- lı yaşayan bütün dığer canlılann (insan olanı da da- hil!) yaşam ortamlanna dokunmamak, hatta "akıl- lı" yaratıklar oiarak bu ortamlan gelıştirmektir! Var mı bır itırazı olan? Lafta yok tabü de, önemli olan pratik... O halde kım kı ormanlann, ağaçlann kitlesel yok edilmesine yol açacak yasa çıkartır, yasayı savu- nur, 'ahlaksızın ta kendisi'dır! Kendimiz için de şöyle bır "Ağaç kuralı" koya- bilir miyiz: ömrümüz boyunca bizım kullandığımız, satn al- dığımız, tükertığımiz, bızım yuzümüzden kesilen, yok olan ağacın toplamının en az ıki katı hacım- de ağaca can vermeliyız. Bunun yolu da, Çekül gıbı vakıflara bedelini ödeyerek ağaç diktirmek (can bedelü). Bir insan ortalama oiarak, ömrü boyunca, ola- ğan koşullarda ne mıktarda ağaç tüketır? Kâğıt oia- rak, kişisel veya ortak kullanım alanlanndakı ve eş- yalanndakı mobilya oiarak... vb. Çekül bunun bir hesabını yapabilır. • • • Peki, ya zekâsı çok çok ilen ya da ahlaksızlığın çukurunda debelenen bır AKP'lının Meclıs'in ha- zırladığı soruşturma dosyasına sokuşturduğu "Yol- suzluk laik ahlaka özgüdür" bıçimındekı zırva, as- lında en büyük ahlaksızlıklardan bıri değil mi?.. Çok ilginç olan, köktendincı veya şeriatçılann yaptıklan bütün ahlaksızlıklan mazur gösterecek dini bır gerekçelen olmasıdır: Çalıyorlarsa "laık (yanı dınsız) düzen"öer\ cıhat veya dın yolu ıçın çalıyordur. Ne rahat bir vicdan yıkama! Birde, günah yaptın mı, Tann'dan af diliyorsun, meseleyı çözüyorsun! Erbakan veya dığer köktendinci liderler vb. bu- güne kadarki büyük bırikımleri açıkfayabiliyorlarmı? Onlar zenginliklerinin de esirlendir. Yasal kayna- ğını açıklayamadıklan zenginliklerini, bir yandan da, ömürten boyunca "cihat" için kullandıklan gö- rünümünü vermek zorundalar... Ne zor hayat! Takıyye kavramı, bu tür ahlaksızlıklann en güç- lü dinsel temizleyıcısı değil mi?.. Dinci ahlakçılar, Meclis'te eski bir ahlaksızlığın kışkırtıcılığına soyundu: Milletvekilı transferi. Bağımsız seçmenlerine ihanet ederek kapı ka- pı dolaşan milletvekilının ahlak derecesi mi önem- li, yoksa AKP'nin bu 'laik ahlaksızlığı' mı? Acaba görüşlenmi orada savunacak bır trans- feryapma şansımın ne kadar olduğunu düşünü- yorum. • • • Sincaplar, Bulut'un Yaprak Koleksiyonu Defte- ri gibi çok önemli konulardan gelip, yine günlük zırvalann içine düşmenın hıç de hoş bir duygu ol- madığını kabul edin lütfen... obursali(a cumhuriyet.com.tr. CLUB IIOTEI. MERİ ÖLİDE\İZ • Türkiye tunzmının hızmetınde, 25. yıl • Oluderuz tabıat parkı ıçinde, denıze sıfır • Herşey Dahil hmnet, ozel plaj, havuz, sauna, fitness, her türlü deniz aktmtelen, kara sporlan, olta avcılığı, yamaç paraşütü, antık kentler, safari gezilen.. ı Çocuklar için, anneler ıçın, dınlenmek ısteyenler ıçın. doyiımsıız guzellıkler içınde doyiimsuz bır tatıi ıçın . Rezervasyon ve bilgi: Tel 0 252 617 00 01 Fax 0 252 617 00 10 Web' hotelmeri com 1993 Model PEUCEOT 205 CTI 160.000 km.'de temiz, bakımlı 05333664606/02125138460-61 OKTAYAKBAL Yenı Çıktı KANATLI SÖZLER UÇAR MI? Denemeler Dünya Yayınlan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog