Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

-10 AĞUSTOS 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER tratfa asker pönderlmesm • AÜAĞA (Cumhuriyet Ege Bürosu)-SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, yerel seçimlerle ilgili seçim ittifakının yararlı olacağına ınandıklarını belirterek süre göz önüne alınarak bu konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Izmir'in Aliağa ilçesinde parti binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karayalçın, "Bu koşullarda Irak'a asker gönderilmesini çok yanlış buluyoruz. Bunun çok olumlu sonuçlar getireceğini düşünmüyoruz" dedi. DSPdenrapor tepkisi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Genel Sekreteri Süleyman Yağız, Meclis Yolsuzluklan Araştırma Komisyonu raporunun, "komisyonun ihlal ettiği içtüzük gerekçe gösterilerek" DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e gönderilmediğıni bildirdi. Yağız, dün yaptığı yazılı açıkiamada TBMM Başkanı Bülent Annç'ın yanıtını aktardı. Annç, içtüzük gereği rapor sıra sayısı olarak bastınlıp milletvekillerine dağıtıldıktan sonra Ecevit'e de bir örneği gönderilecek. Yağız, "Madem TBMM içtüzüğü böyle, o zaman komisyonun raporu daha TBMM Başkanlığı'na bile verilmeden gazete sütunlannda neden ve nasıl çarşaf çarşaf yer almıştır?r" dedi. Gürtuna'dan yalanlama • İSTANBUL(AA)- Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AJi Müfıt Ğürtuna, eşi Reyhan Gürtuna hakkında savcıhkça soruşturma başlatılmasına neden olan Rize'deki havaya silah atma olayıyla ilgili daha önceki sözlerinin "çarpıtıldığını" öne sürdû. "Haliç'e Dönüş Etkinlikleri" kapsamında yapılan Haliç Su Kayağı Wake Board Yanşlan'nı izlerken basın mensuplannın yönelttiği sorulan da cevaplandıran Gürtuna, "eşini silah atarken görmediğT yolunda beyanı olduğu hatırlatılınca. "Ben görmedim, duymadım demedim. Sadece, olayın benim yanımda olmadığını söyledimı" dedi. 'Öğretmenler AKPye takıtdf • ANKARA (ANKA)- Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) başanh olan öğretmenlerin, seçmelerde uygulanacak yeni yöntem nedeniyle mağdur olacaklannı savunuıken atamalann pek çok soru işareti taşıdığını ifade etti. Atamalarda gidilen değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğunun belirsizlik içinde olduğunu ve 50 bin adayın sınavı kazandığını kaydeden Dinçer, "Ataması yapılacak öğretmen sayısı 18 bindir. Barajı aşan 50 bin aday sayısını nasıl 18 bine çeİceceklerdir? Eğer kura yöntemi uygulanırsa, bu yöntemın kayırmacılığa. partizanhğa yol açmayacağının garantisini kimse veremeyecektir" dedi. CHP'li Kılıçdaroğlu, başsavcılığı, yolsuzluk komisyonunun iddialan konusunda uyardı: Temizel suçlu değilMİYASEİLKNUR Meclis Yolsuzluklan Araştır- ma Komisyonu'nun raporu hak- kındaki tartışmalar sürerken ko- misyonun CHP'li üyelerinden Istanbul Milletvekılı KemalKı- bçdaroğlu da Ankara Cumhun- yet Başsavcıhğı'na bir yazı ile başvurarak tktisat Bankası ıle Trade Deposit Bank'ın (TDP) birleştirilmesi konusunda tali- mat vermekle suçlanan eski BDDK Başkanı Zekeriya Temi- zel'in haksız yere suçlandığını belirtti. TBMM Yolsuzluklan Araştır- ma Komisyonu'nun Temizel hak- kında suç duyurusunda bulunma- sınan ardından komisyon üyesı Kemal Kıhçdaroğlu da Ankara Cumhunyet Başsavcılığı'na gön- derdiği yazıda konu ıle ilgili ferk- lı görüşler taşıdığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: " DöneminBDDKBaşkanı Te- mizel,suç duyurunda iddia edü- KemalKıbçdaroğlu • Kılıçdaroğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcüığı'na yaptığı yazılı başvurusunda, Temizerin, komisyonun suç duyurusunda iddia edildiği gibi, TDB'nin şubeye dönüştürülmesi konusunda hiçbir zaman talimat vermediğini belirtti. Zekeriva Temizel diğigibi,TDB'ninşubeyedönüş- türülmesi konusunda hiçbir za- man talimat vermemiştir. Temi- zeLikibankalaryeminümurakı- buun yazdığı rapora dayanarak, İktisat Bankası yönetimine bazı uyanlardave baztönerilerdebu- hınmuştuı:TemizeTintktisatBan- kasıyönetemine yazdığıyazıek- tedir. Bu yazuun son paragrafi ihmaledflerekokunduğuiçinyu- kandaki suçlamalar söz konusu olmaktadu". Oysa yazı son paragrafi ile bir bütünhık arz etmektedir. Temi- zdbu>azKmda,ahnınasıgereken önkmleri seçenelderrvie birükte befirttikten sonra'.. alınacak ted- birlere ilişkin bir uygulama pla- nı hazırlanarak yazrmızın tebel- lüğ tanhinden ıtıbaren 15 gün içerisinde kurumumuza gönde- rümesı hususunda gereğini önem- le rica ederim' demektedir. Yaa hiçbiryoruma yerverme- yecek kadar açıkbr. Nitekim, bu konuyu inceleyen üç bankalar yeminli murakıbı da hazuiadığı raporda 'kurumunbankayagön- derdiği vazıda TDB'nin devrini hiçbffşddkte ifade eünediğm'be- lirtmiştir. Yukandaki saptamadan da açıkça anlaşılacağı üzere, ban- ka, kendisinden istenen uygula- ma planını görmeztikten gelerek vekötiiniyedidavranarakbirleş- mc karan ahmşür. O> sa birteş- me ancakBDDK'nin izniyteger- cekleşebüir.Ortadaböylebirizin yok. Tam aksinc, tktisat Banka- sı'nındevirolayını 14.12.2000ta- rihindeBDDK'yebfldinnesi üze- rine Temizel imzasryla,' Ilgı ya- zımızda kastedilen, Trade De- posıt Bank nezdinde depolann bankanıza nakit girişi sağlayacak şekılde tasfıye edilmesidır. Na- kit girişi sağlanmadan gerçek- leştirilen kaydi birleşmenin ban- kanınmali bünyesine olumlu an- lamda bir katkısının olmayaca- ğı açıkür. Bu itibarla, herhangı bir nakit tansilat yapümaksızın ayrı bır tüzelkişilığı olan Trade Deposit Bank'm aktifve pasifhe- saplannın bankanız kayıtlanna ahnması uygun görülmemekte- dir' yaasıyla birleşmenin uygun görülmediği belirtilmiştir." Iktısat Bankası ıle TDB'nin devir sürecınin aylar sürdüğüne dikkat çeken Kılıçdaroğlu, devir tarihinden aylar sonra dahı TDB hesabına kayıtlar oluşturulma- sından yapılan işlemlenn ne öl- çüde suiistımale açıkolduğunun görüldüğünü belirtti. Temizel'ijı uygun görmediği birleşme yaasına karşın Temizel görevden aynldıktan sonra ban- kanın TMSF kapsamına alınma- sıyla kamu zarannın doğdugu- nu belirten Kılıçdaroğlu, yazısı- nın son bölümünde, "Yukanda sıralanan gerçeklerin göz ardı edflerek,SaymTanizel'insorum- hı tutulması, hukuk anla>ışuna uygun düşmediğı ve asıl sorum- lulann perdekneceği endişesrvie buaçıldamayıgörevbfldmT dedi. Bakanlar Kurulu toplanıyor Hükümette Irak alarmı • Geçen hafta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök ve Cumhurbaşkanı Sezer ile yapılan toplantılann ardmdan, bu hafta da Bakanlar Kurulu toplanacak. Salı günü gerçekleştirilmesi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısmda Irak'taki son gelişmeler değerlendirilecek. ANKARA (Cumhu- riyetBürosu)-Irak'a as- ker gönderilmesini dev- let karanna dönüştür- mek isteyen AKP ikti- dan, devletin üst düzey yetkilileriyle yapılan toplantılann ardmdan, konuyu bu kez Bakan- lar Kurulu'na taşıyor. Salı günü toplanması beklenen Bakanlar Ku- rulu'nda, Irak'taki son gelişmeler değerlendiri- lecek. 1 Mart'taki tezkereyi daha TBMM'ye getir- meden Bakanlar Kuru- lu'nu ikna etmekte güç- lük çeken AKP yöneti- mi, bu kez konuya tem- kinli yaklaşıyor. AKP iktidan, geçen hafta sa- lı günü aralannda Ge- nelkurmay Başkanı Or- general HihniÖzkökve MİT Müsteşan Şenkal Atasagun'un da yer al- dığı üst düzey yönetı- cilerin katıldığı bir top- lanh düzenlemişti. Bu toplantıdan iki gün son- ra arka arkaya Çankaya Köşkü'ne çıkan Başba- kan Yardımcısı ve Dışiş- leri Bakanı Abdullah Gül ile Başbakan Tay- yip Erdoğan da Sezer' in Irak'a asker gönderme konusundaki direncini kırmaya çalıştı. Bu görüşmelerde, ge- rek Erdoğan gerekse Gül, Sezer'e böylesine önemli bir kararda dev- let organlan arasmda uyum olması gerektiği mesajmı verdi. Edini- len bilgiye göre Çanka- ya Köşkü'nün görüşle- rini önemsediklerini or- taya koyan Başbakan ile Yardımcısı, Genelkur- may'ın konu üzerinde- ki görüşlenni aktardı. Sezer'in ise asker gön- derme karan için BM karannın beklenmesi gerektiğini ve uluslara- rası meşruiyetin önemi- ni savunduğu. ancak Genelkurmayın risk analizini içeren raporu ile bölgeden gelen is- tihbarat raporlannı gör- mek istediğini ifade et- tiği öğrenildi. Hükümetin ise 21 Ağustos'ta yapılacak BM Güvenlik Konse- yi'nden smırlı da olsa uluslararası meşruiyet yönünde bir karar çık- masından umutlu oldu- ğu öğrenildi. Bu neden- le Sezer ile yapılan top- lantıda, Güvenlik Kon- seyi'nden bir gün sonra toplanacak MGK'de ko- nunun tüm boyutlanyla değerlendirilmesi be- nimsendi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART musakart@ttnet.net.tr Yurt-Kur, üst düzey yöneticilerin çocuklannı da yoksul buldu Vekil çocuklanna yoksul kredisiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (Yurt- Kur), 2002- 2003 eğitim öğretim yıhnda 14 mil- lervekili ile 100 üst düzey yönetici- nin çocuğunu yoksul öğrenciler için verilen öğretim kredisinden yarar- landırdığı ortaya çıkh. Yurt-Kur, 2002-2003 eğitım-öğ- retim yılında öğrenim ve harç kre- disine hak kazanan öğrencilerin sos- yo-kültürel profılini belirledi. Bu- na göre, geçen sene öğrenim kredi- si için 353.651 öğrenci başvurdu. Başvuranlann ancak 145.464'üne öğrenim kredisi verilebildi. Anayasa, Yargıtay, Danıştay De- netleme Kuruluüyelerinin çocukla- nndan 29'u, öğretim üyelerinin ço- cuklanndan 414'ü, müsteşar, büyü- kelçi, ataşe, vah, kaymakam, genel müdür çocuklanndan 95'i ve se- çimle iş başına gelen mahalli idare yöneticilerinin çocuklanndan da 68'ine harç kredisi verildi. 14 milletvekili çocuğu da öğrenim kredisi aldı. 2001-2002 eğitim-öğ- retün vilında da 29 milletvekili ço- cuğu öğrenim kredisine başvurmuş fakat hak kazanamamıştı. Erdoğan, Ozal'ın gelenek haline getirdiği programda her ay bir skandal yaratıyor Ulıısa Sesleniş'te Atatürk'e sansürANKARA (CumhuriyetBü- rosu)-Devlet geleneğını boza- rak, geçen ayki Ulusa Sesleniş programının çekimlerini TRT yerine Insert adlı özel bir fir- maya yaptıran Başbakan Recep Tayyip Erdoğan buaykikonuşmasındada _ yeni birpolemiğe imza at- tı. Erdoğan, çekimlerini Anadolu Ajansı'na yap- hrdığı önceki gün yayım- lanan konuşması sırasın- da "Atanırksansürü" uy- guladı. Ulusa Sesleniş konuşmalannı "cuma" gününe denk getiren Er- doğan'm dünkü konuş- ması sırasında fonda Ata- türk portresine yer ver- memesi dikkat çekti. Başbakan Erdoğan, hü- kümetın çalışmalannı halka anlatmak için eski başbakan Turgut Ozal'dan bu yana devam eden Ulusa Sesleniş prog- ramında, tabanına dönük "dSn- sel" içenkli göndermeleriyle dikkat çekiyor. Programı için cuma gününü özellikle seçti- ğini, "Yine bir cuma gecesmde AKP hükümetmin icraatmı an- latmakiçin beraberiz" sözleriy- le dile getiren Erdoğan, önce- ki günkü programda ise Atatürk portresini fondan çıkardı. Erdo- ğan'm dünkü konuşması sıra- sında yanda Türk bayrağı, ar- kada ise kitaphk görüntüsü yer aldı. Bu görüntülerden rahatsız olan çok sayıda yurttaş basın ku- 7 BtN KİŞtNtN KATILACAGl D Ü G O N BUGÜN Erdoğanyine İa/a zengini' olacak İstanbulHaberServisi-Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdo- ğan ile Reyyan Uzuner'in nikâhlan bu- gün Lürfi Kırdar Kongre ve Sergi Sa- rayı Rumeli Salonu'nda kıyılacak. An Müfrt Gürtuna'nın kıyacağı ni- kâhta Italya Başbakanı Silvio Berlusconi, TBMM Başkanı Bü- lentAnnç,Dışişleri Bakanı Ab- dullahGül ve AKP Milletveki- li NevzatYalçıntaş tamklık ya- pacak. Yaklaşık 7 bin kişinin da- vetli olduğu nikâh töreni ne- deniyle Lütfı Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı çevresinde olağanüstü güvenlik ön- lemleri alındı. ANKA 'nın haberine göre Bilal Erdo- ğan'ın 7 bin kişinin davetli olduğu düğününde takı- lacak "takılar'' nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın mal varlığında büyük artış olacak. Haberde, Erdoğan'ın hakkında "haksız mal edindiğr suçlamasıyla geçen yıl açılan ve beraatla sonuçlanan davada, mal varlı- ğındaki belgelenemeyen artış konusunda, "Büyük oğlu Burak Ahmet'in düğünündeki taküar" diye sa- vunma yaptığı anımsatıldı. Cumhurbaşkanı Ahmet NecdetSezer, bugün 21. Dünya Felsefe Kongresi 'nin açıhş oturumuna katılmak üzere îstanbul'a geliyor. Çankaya Köşkü'nden verilen resmi programa göre Sezer, Istanbul'da olmasına karşın Erdoğan'ın oğlunun düğü.ıüne katıbnayacak. ruluşlannı arayarak tepkileri- ni dile getirdi. Erdoğan'ın, temmuz ayında- ki Ulusa Sesleniş konuşması- nın çekimlerini TRT yerine özel bir şirkete yaptırması da tar- tişma konusu olmuştu. Prog- ramm çekimi için söz ko- nusu firmaya 30 bin Euro ödendiği yönündeki iddi- alara Başbakanhk yeterü bir açıklama getiremedi. Erdoğan'ın önceki gün TRT'denyayımlanankonuş- masının çekimleri ise Ana- dolu Ajansı tarafindan yapıl- dı. Anadolu Ajansı, yeterli uzman personeli olmadığı için çekimi TRT'den kira- ladığı kameramanlarla yap- mak zorunda kaldı. TRT'den yayımlanan ko- nuşma için özel TV kanal- lanna da frekans tahsis edil- di. Böylece özel kanallar, TRT ile eşzamanlı yayın yapabildi. POUTİKA GÜ1NLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Ege Kıyılarında Dolaşırken... Bir sevda mıdır damarlarda akan, bir kuşku mu- dur soranlardan sormayanlardan, bir kitap mıdır her yaprağında anılan kana bulayan... Yaz çiçekleriyle örtülü bahçelerde dolaşırken Şükran Kurdakul un dizelerini mırıldanıyorum... O güzelim Ege kıyılan ay ışığı altında... Yedi-sekiz katlı apartmanlar, çatısız binalar... Kuşadası'na bakıyorum bir tepeden... Bir çirkinlik anıtı olarak duruyor kent. Bu güzel, şirin kıyı kasabasını yok edenleraca- ba ne düşünüyorlar merak ediyorum... Düş kuruyorum, eski zamanlar içinde kaybo- luyorum... Beyaza durmuş eski evlerin kızıla çalan çatıla- rında ayla güneşi yakalamaya çalışıyorum... Mavi ışıklarla yivlenen gökyüzü, turuncu ve ye- şil posta pullannın baskısına uğramış kara orman düşleriyle öpüşürken, içinde dalgın yalvaçlann bo- ğulduğu gizli bir havuzun fıskıyesi altında ıslanıyo- rum... • • • Kandınlmaya alışılmış bir toplum, beton yığını- na dönüşmüş lyonya kıyılarında çirkinliğin sim- gesi yapılara aldırış etmeden dolaşıyor... Karadeniz kıyılarından Marmara'ya, oradan Ege'ye, Akdeniz'e ulaşın, yol boyunca yozlaş- manın fotoğrafı çıkacaktır karşınıza... Inanın sevinçleriniz yok olacaktır hemen!.. Içinizi hüzün kaplayacaktır!.. Bir haftadır salt kıyı kesiminde değil, tüm Ege'de aynı görüntüler karşısında irkildim... Yüreğimden bir şeyler koptu... Hele Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ulu- sa Sesleniş"\n\ izledikten sonra, kahroldum... Ege kıyılan işgal edilmişti... Izmir'den Çeşme'ye doğru yol alırken, Güzel- bahçe'yi geçtikten sonra, denize bakan dağlarda- ki yabanıl zeytin ağaçlannın söküldüğünü, bura- lara derme çatma konutlar dikildiğini gördüm... Kıyılaryıllarcatalan edildiğinden, şimdi sıradağ- lara gelmiş. AKP iktidan ise bu talandan 25 mif- yar dolar toplayacağını öne sürüyor... Ne demişti Ege Cansen: "Nakit olarak 2.5 milyar dolar toplasın, Taksim Meydanı'nda horoz gibi öterim..." Ben de öterim!.. Hem de sabaha karşı, DenizJİ'de horozlu mey- danda... Denizli horozugibi... • • • Başbakan Erdoğan ne diyor: "Anayasa değişikliği konusunun ne ormanla ne de talanla ilgisi var." Peki neyle var? Hazine ve orman alanlannı zilyetlik yoluyla ele geçirip "Bastınp parayı aldım, siz de alsaydınız" diyen, sonra bir yasayla "tapusunu" cebine koyan- la ilgisi yok mu? Üstelik pişkinliğe bakın: "50 milyara aldım, 1 trilyona satıyorum!.." "Ben yaptım oldu" değil mi vurgunun adı? Bodrum'da, Marmaris'te ormanlar cayır cayır yandı! Gidin bir yıl sonra, yanan alanlann ne olduğunu görün. Şimdiden söyleyeyim neler olacağını... Kooperatifler kurulacak, mafya yanan orman alanlannı parselleyip satacak... "Denize nazır arsalar!.." Birileri vurgun vuracak!.. Bir haftadır Ege'yi dolaşıyoruz Serdar Kızık ve Ozan Yayman'la birlikte... Izmir'den Aydın'a doğru yol alırken sağlı sollu pa- muk tarlalarında ürün yok!.. Ege'de pamuk alanlan 2002 yılında, yüz bin hek- tarazalmış... Artık Türkiye ABD, Yunanistan ve Suriye'den pamuk ithal ediyor. Tütün, üzüm, incir, pamuk üreticileri perişan... • • • Yıldızlı bir Urla akşamında içim üşüyor... Çandarlı Körfezi'nden esen yel Yorgo Seferis'in anılanyla buluşuyor; sonu gelmeyen biryolculuk- ta, gecenin korkulan denizin laciverdiyle buluşu- yor... Uzaklarda görünmeyen bir ayın yansımasında, gecikmiş sevgilileri bekler gibiyim... Işte burada bitiyordu denizin ve aşkın yapıtlan... Işıkta üç kırmızı güvercin uçuyordu... Alın yazımızı çiziyorlardı ufukta... Çok katlı, çirkin biryapının üzerinde, bize gele- ceğin fotoğrafını çekiyorlardı... Yağma var Ege'de yağma!.. Talan var Ege'de talan!.. hikmetcetinkaya(â cumhuriyetcom.tr www.hikmetcetinkaya.org Faks numaramız: 0212/513 90 98 SHP Cenel Başkanı Karayalçın: 2B yasasından sonra yangınlar arttı İZ>ÜR(Cumhuriyet Ege Bürosu)-SHP Ğe- nel Başkanı Murat Ka- rayalçm, "Neden Mar- maris'io,Bodrum'un de- nize bakan alanlan ya- nıyor da, Çankın'da or- rnanhkalanyanmıyor?'' dedi. Karayalçın, Şehir ve Bölge Plancılan Oda- sı'nm yaptığı araştirma- ya göre, Türkiye'de 2B kapsamına giren alan- lann yüzde 15'inin or- man niteliğini kaybetti- ği ve işgal altında oldu- ğunun anlaşıldığını söy- ledi. Karayalçın, 2B kap- samına giren alanlann yüzde 85'inin yeniden orman nitehğine kavuş- tunıhnasırun mümkün olduğunu söyleyerek, a 2Bkapsammdaki5mft- yar metrekare akmn 25 mDyar dolar gelir geti- receğiflerisürülüvOT. 700 mflyon metrekardicalan işgal ve yapı aitmdadır. 2B'nin gündeme gelme- sinin ardmdan en güzei sahil beldelerimizde art ardayangınlar çıko. Ne- den Marmaris'm, Bod- rum'un denize bakan alanlanyamyorda Çan- kın'da ormanuk alan yanmıyor?" diye konuş- tu. Karayalçın, SHP'nin yerel seçimlerde izleye- ceği yolu da şu şekilde açıkladı: "Soldaİti tüm partilerle ittifak içinde seçime girimıesi düşün- cemiz var. Bunu sonuca bağlamadan adaybeKr- lemeyi doğru buhnuyo- ruz."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog