Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 AĞUSTOS 2003 PAZAR 4 HABERLER DUNYADABUGUN ALt StRMEN Ali Sirmen'in yazısı elimize ulaşmadığı için yayımlayamıyoruz. Prof. Dr. Ayhan Alkış 6 Reform değil tepld yasası' • Üniversiteler Arası Kurul Başkanı Prof. Dr. Alkış, "Hükümetin hazırladığı yasanın amacı geçici maddelerde gizli. Yasa seçilmiş kadrolan tasfiye ediyor, kazanılmış haklan geri alıyor" dedi. BARIŞDOSTER Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Başkanı Prof. Dr. Ayhan Alkış, hükümetin yükseköğre- timde yapmak istediği değişikliklerin, yükse- köğretimi ileriye değil, geriye götüreceğini vur- gujadı. Alkış, "Kimse, YÖK'e ve üniversitelere duyduğu öfkenin bede- lini topluma ödetmeye kaDaşmamah. Hükümet, önrversrtelerie arasmda diyalog ve güven ortamı yaratamadı,aksineorta- mı daha da gerginleştir- dPdedi. ÜAK başkanlığıru üst- lenen Yıldız Teknik Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Alkış, yükseköğre- tim gibi, ülkenin ve top- lumun geleceğini ilgi- lendiren birkonuda "yan- gından mal kaçınrgibi" karar alınamayacağını belirterek, yasa değişik- liği konusunda üniversi- telerin görüşlerini aldık- lannı, bu görüşlerin ÜAK toplantısında ol- gunlaştmlıp bir sentez haline getirildikten son- ra, hükümete ve kamu- oyuna sunulacağını anlat- tı. Yasa değişikliği ko- nusunda, YÖK'ün, ÜAK'nin ve üniversite- lerin görüşlerinin, inter- net üzerinden alınması- nı eleştiren Alkış, "Ka- muoyunıınveisteyenher- kesingöriişünü internet- ten iletmesine karşı de- ğfliz. Ama konunun doğ- rudan taraflan olarak, bizkrin görüşüfarktabir yöntemle istenmetiydi. Böylebiryasataslağıgiz- lilik içinde hazırlanırsa, haarlayanlann ryi niye- ti hakkmda kuşkularar- tar" dedi. Yasa taslağının, üni- versitelerin görüşü alın- madan, Bakanlar Kuru- lu'nda tartışılıp TBMM'ye sunulmaya çalışılmasının, kabul edi- lemez olduğunun altını çizen Alkış, ''Hüküme- tin, âdetyerini bulsun di- ye,vasaksavmakiçin gö- rüş istediği yönünde bir izlenim oluştu. Başlan- gıçta anayasa değişikli- ğinden söz eden hükü- met, konuyu şimdi, 2547 sayrtYÖKYasasrnmde- ğjşimine indirgedL Çün- kü bu daha kolay ve ça- bukolur" diye konuştu. Yükseköğretimde planlamanın önemine de- ğinen, eğitimde fırsat eşitliğinin altını çizen ve sosyal bir devlette yük- seköğretimin parasız ol- ması gerektiğini söyle- yen Alkış, şöyle devam etti: "Hükümetin hazırla- dığı yasanın amacı geçi- ci maddelerdegizJL Yasa seçilmişkadrolan tasfiye ediyor. kazanılmrç hak- lan geri alıyor. Liyaka- tıyla seçUenlerin önünü tiİayor. Bu birreform de- ğil, tepki yasasL ÜnKer- sitenin motive olmadığu katılmadığı bir süreçte çıkan yasa, nasd uygula- nacak? Heriktidar, ken- disi için yükseköğretim- k oynarsa,topiumun bu- na söyleyeceksözü olur." Cenc Parti lîderi Cem Uzan 'Erdoğan'a ders vereceğiz' tstanbul Haber Servi- si-Genç Parti (GP)Ge- nel Başkanı Cem Uzan, partisinin, Türkiye'nin içinde bulunduğu du- rumdan memnun olma- yanlan temsil ettiğini be- lirterek "Biz, milleti ge- çim sıkmûsındaa, işsiz- Kkten, aşsızhktan kurta- racak tek gücüz" dedi. Uzan, partisinin Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sara- yı'nda yapılan Marmara 1. Bölge Toplantısı'nda Uzan, iktidann, aradan geçen 9 aylık sürede "Türldye'nin sorunlan- na sorun katmayı birgö- rev hafoıegetirdiğini'' be- lirtti. " Genç Parti'ninarka- smda miDet var" diyen Uzan, ilk seçimlerde Başbakan Erdoğan'a bü- yük bir ders verecekleri- ni ilen sürdü. 2 terörist öldürüldü Nusaybin'de PKK- KADEK operasyonu MARDtN (Cumhu- riyet) - Mardin'in Nu- saybin ilçesinde PKK- KADEK'lilereyönelik operasyonda 2 kişi öl- dürüldü. Nusaybin ilçesine bağlı Dallıağaç köyü kırsal alanında Suri- ye'den Türkiye'ye gir- diği belirlenen 5 PKK'linin bulunduğu tespit edilince jandar- ma güçleri operasyon başlattı. Çıkan çatışma- da Suriye uyruklu "So- rej" ve Nusaybinli "Agir" kod adh iki PKK'li öldürüldü. Ka- ranlıktan yararlanan di- ğer 3 militan ise kaç- mayı başardı. Öldürülen PKK'lilerilebirlikteiki kalaşnikof, 17 şarjör, gece dürbünü ve örgü- te ait bilgi belgeleri ele geçirildi. Jandarma güç- leri Nusaybin ve çevre- sinde operasyonlannı genişlettiîer. AKP'nin Cumhuriyet karşıtlan ve faili meçhul sanıklanna af girişimi ailelerin acısını tazeledi: Sıvas'ıyakanlar altaşlanıyorÎLHA.NTAŞO ANKARA- Sıvas kathamı ve Cum- huriyetin simgesi aydınlara yönelik ci- nayetlerin faillerinin Topluma Kazan- dırma Yasası'ndan yararlanmak için yaptıklan başvurular, mağdur aileleri- ne ikinci bir acıyı yaşatıyor. Sıvas kat- liamında kızlan Yasemin ve Asuman Sivri'yi yitiren anne Yeter Sivri Baş- bakan RecepTayyip Erdoğan'a, "Aca- ba senin çocuklannı yaksalardı gelen affa razı ohır muydun" diye sordu. Sı- vas katliamından yaralı kurtulan yazar Lütfıye Aydın. "Yanan onlar değil be- nim. Kanımız bu kadarnu ucuz? Bun- lann yapaklan onayiandı, aUoşlandT diyerek gelecekte yaşanacak sorunla- ra da dikkat çekti. Hükümet, faıli meçhul dnayetlere ka- nşanJan "topiuma kazandırmaya" ça- hşırken şehit aileleri ile terör mağdur- lanrun tepkisine neden oldu. Gazetemizin öldürülen yazan Uğur • Katledilen yazanmız Uğur Mumcu'nım ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu, AKP'nin Türkiye'yi faili meçhul cinayet katillerinin cenneti haline getirdiğini belirterek "Milletimiz, AKP'nin yeni bela sayfasını açtığını görecek" dedi. Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu, Umut davası sanıklannın da Topluma Kazandırma Yasası"ndan ya- rarlanmak için başvurmalannı değer- lendınrken "Dışan çıkmalan felaket Bu yasa, yeni düşmanhklar yaratacak. Orgutierintikaminfazlanna girişecek" dedi. Umut sanıklannın bir şeyler söy- leyip faili meçhullerdekı sıs perdesını aydmlatırlarsa buna katlanabilecekle- rini belirten Mumcu, ancak böyle bir gelişme olmayacağına ışaret etti. PKK'nin daha büyük tehlike oluşrura- cağını kaydeden Mumcu, "Yetkilerle donannuş olarak yerel yönetimlere gi- recekler.Bu, ABD'nin Türkiye'ninönü- ne atüğı yeni bir sorun" dedi. Ceyhan Mumcu, AKP iktidannın bu yasayla, "toplumun bu kadar şehi- dinin, emeğinin üstüne bir bardak" su içtiğıni belirterek "Türkiye'yi, faili meçhul cinayet katillerinin cenneti ha- line getiriyor. Toplumayeni belalar açı- yor. Bunun altından kalkamayacakik- tidar. Çügmca bir kanun bu. MiUedmiz .\KP iktidannın yeni bela sayfasuu aç- ûğui] görecek" diye konuştu. Sıvas katliamında kızı Gülsüm Ka- rababa'yı yitiren anne Sultan Karaba- ba, 8 saat olayı izleyip çocuklannı yak- tıranJann, şimdi de katillerine özel af getirmesine tepki gösterirken "Benim nedemem lazun. Onlarkaoileri çıkar- sın. katiller zaten hep dışarda. Deviet sanki bizim devletimiz değil. Cumhu- riyet burda kuruldu burda \ıkılacak" di- ye bar bar bağuırken bunu düm'a duy- du. Deviet bunu afTedivorsa ben ne di- yebiBrim" diye konu§tu. Huriye ve \eşim Ozkan'ın babası HikmetOzkan, katillerin insanlıkla il- gisi olmadığını, ancak yasa teklifıni ve- ren ve yasayı çıkartanların da "bunla- rmyandaşı'' olduğunu savladı. AKP'nin Avrupa Birliği'ni bahane ederek yan- daşlannı affettiğini savunan Özkan, "Başından kara çarşafi, ayağmdan ta- kunyayı çıkarmadan Avrupa kabul eder mi seni? Yasayı teklif edeni, çıka- ranıinsanhkaduıa nefrede kınıyorum. Srvas kalkışması planhydL, bu af da bu- nun parçası. AKP iktidanndan başka ne beklenir" diye konuştu. Sıvas'ta katledilen Asuman ve Ya- semin Sivri'nin annesi Yeter Sivri, "Acaba Recep Tayyip Erdoğan'ın ço- cuğunuöldürselerdigelen affa razı ohır muydu? Bunlann hiçbiri suçsuz değil, hepsinin olayda tuzu var. Yakaladıkla- n birkaç suçlu çapulcuyiı da affetme- lerine taahammülümüz yok" dedi. Şair-yazar MetinAlûok'un kızı Zey- nep Alüok, davanın geçen yıl sonuç- landığuu anımsatarak "Gerçekanlam- da örgüt desteği çıkanlamanuş, teşvik eden elebaslan \akalanıp hüküm giy- memişken suçliı olduğu mahkemece beürlenen sanıklann bırakılma girişi- miakılahnazbirgelişme. Bö>lebirka- ran içünize sindirmemiz mümkün de- ğil" diye konuştu. Sıvas katliamından yaralı kurtulan yazar Lütfiye Aydın da, "Kanımız bu kadarmı ucuz?Bizbu kadarmıdeğer- sizdik, ülkemiz bizi ne zamandan beri bu kadar çok gözden çıkartn?" diye- rek yasaya tepkısını dıle getirirken "As- lolan benim bağışlamamdı, ben bağış- lamryorum. Bunlann yapüklan onay- landi, alkışlandu Aferin devam edin' mesajı \erildi kanısına kapddım" dedi. Cezaevlerinden tahliyeler başladı Güneydoğu'da haurlıklar devam ediyor DİYARBAKIR (Cumhuriyet Biirosu)- Topluma Kazandırma Yasası'nın yüriirlüğe girmesinin ardmdan cezaevlerinden tahliyeler sürüyor. Suriye'den, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, aktif olmayan Murşitpınar Sınır Kapısı'ndan bir PKK'li güvenlik güçlenne teslim oldu. Adı açıklanmayan ve 1983 doğumlu olduğu belirlenen PKK'liyle ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkâri Valisi Erdoğan Gürbüz, yasadan yararlanmak için Kuzey Irak'taki Mahmur Kamprndan Yüksekova ve Çukurca'ya gelen 5 kişinin gerekli tetkikler yapıldıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi. Hakkâri Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlülerden 4 kişinin, gerekJi incelemelerin ardından serbest kalarak ailelerinin yanına gönderildiğini belirten Gürbüz, toplam 13 kişinin durumunun da inceleme aşamasında olduğunu söyledi. Şunak, Kınkkale ve Van'daki toplama ^ — ^ - ^ ^ — merkezlerindeki çalışmalar ise tamamlandı. Şımak'm Silopi ilçesindeki merkezin koordinasyonundan sorumlu Şırnak Vali Yardımcısı ve Habur Smır Kapısı Mülki îdare Amiri Resul Çeük. örgüt üyelerinin işlemleri için kayıt-kabul, ifade, sorgu, sağlık kontrol, psikolojik destek ve rehabilitasyon gibi üniteler oluşturuldugunu ve her ünitede birer ekibin görev yaptığını söyledi. Merkezde aynca giyimden, • Hakkâri Valisi Gürbüz, yasadan yararlanmak için Kuzey Irak'taki Mahmur Kampfndan Yüksekova ve Çukurca'ya gelen 5 kişinin gerekli tetkikler yapıldıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi. Göçmenleryeni komşularını bekliyor Topluma Kazandırma Yasası çerçevesinde KırklareU Valüiği Gazjosmanpaşa Göçmen Misafırhanesi'nde hazırhklar tamamlandı. Misafirhanede 10 yıkür kalan MehmetYusiç ve ailesi misafirhaneye gelecek örgüt üyeterinden rahatsız obnadıklanm söyledi (AA) 120 kisi teslim oldu Başvuru sayısı 760'açıktı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak üzere başvuranlann sayısı 760'a çıktı. Başvuranlardan 64O'ı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerden oluşurken, 120 kişi de kendiliğinden teslim oldu. tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, yasanın bir af yasası olmadığı savunmasına karşın, örgüt üyelerine yönelik bildınde "Devletimiz seni annene, babana, sevdüderine ve toplumuna ka/andırmak amacıyla yeni bir af yasası çıkardt" denildi. Yasadan yararlanmak isteyenler ya da bunlara yardım-yataklık edenlerin, yasanm yüriirlüğe girdıği 6 Ağustos'tan itibaren 6 ay içinde başvuruda bulunmalan gerekiyor. tçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yasadan yararlanmak isteyen kişilerin tüm il ve ilçelerdegerek sa%cılıklara gerekse güvenlik güçlenne müracaat edebilecekleri belirtildi. Kırklareli, Van ve Şırnak'Silopi'de kurulan merkezlerin yurtdışından toplu olarak teslim olacak kişilerin işlemlerini kısa sürede tamamlamak olduğu belırtilen açıklamada, güvenlik kuwetlerinın de bulunduklan illerde olabilecek teslimlerde tahkikatlan öncelikle kendi olanaklan ile bitireceklen, eğer işlemler yasal sürede tamamlanamayacak ise bu kişileri en yakın merkeze ulaştıracaklan kaydedildi. banyo gereksinimine kadar her türlü insani desteğin de verileceğini ifade eden Çelik, ilk etapta katılımın düşük olması nedeniyle her ünitede bir ekibin görev yaptığını belirtti. Kısa sürede ekiplerin sayısının 7'ye kadar çıkacağını anlatan Çelik, "Çünkü biz planlamalanmızı yasadan yararlanmak istey enlerin çok büyük kaühm sağlayacaklan şekiinde yapük. Bütün planlanmızı bu doğrultuda yürütüyonız" dedi. Çelik, yemek pişirmek amacıyla YlBO'da görevli aşçılann çağnldığını belirterek, "Yasadan yararlanmak amacıyla teslim olanlara istedikleri takdirde elbise ve ayakkabı da ahnacak. Her türlü ihtivaçlan karşılanacak olan ve kısa süre için YÎBO'da bekletikcek örgüt mensuplan için aşçüar tarafindan sabah kahvalOsı, öğle ve akşam yemekleri hazırianacak. Tüm nıasraflar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi'nca karşüanacak" diye konuştu. Dışişleri Bakanı, yasanın en iyi şekilde değerlendirilmesini umduklannı söyledi Giü: 2 bin lvişi için soıı firsat KAYSERİ (Cumhu- riyet) - Dışişleri Baka- nı ve Başbakan Yar- dımcısı AbduDah GüL Topluma Kazandır- ma Yasası'nın en iyi şekilde değerlendiril- mesini ümit ettikleri- , ni belirterek, "Gördü- J ğümüz kadanyla da f değerlendinneye baş- " ladüarbik''dedi. Gül, Irak'a Türk askeri gön- deribnesi talebinin de- ğerlendirme aşama- sında olduğunu ifa- Kayse- ri'de bazı temel atma ve açılış törenlerine kanlan GüL, Boğazköprü mevkiınde TBMM Başkanvekili SadıkYakut, Vali NihatCan- polat Büyükşehir Beledıye Başkanı Meh- met Ozhaseki ve AKP milletv ekilleri tara- findan karşılandı. Gül, burada gazetecilere yaptığı açıkla- mada Topluma Kazandırma Yasası'nın bir olaya kanşmamış terör örgütlerine bağlı yaklaşık 2 bin kişi için verilmiş son frrsat olduğunu vurgulayarak, "Ümit ediyonız bunueniyişekilde değerlendiruier. GÖrdü- ğümüz kadamia da değerlendinneye baş- laddar bile" diye konuştu. Gül, Irak'a Türk askerinin gönderilip gönderümeyeceğine ilişkin bir soru üzeri- ne de, "Değeriendirme safhasındayız.Tür- ldye'nin çıkan neredeyse o yönde bir karar ahnacak" dedi. ABD'nin istediği ve Türkiye'nin gön- dermek istediği asker sayılannm sorulma- sı üzerine Gül, şöyle devam etti: "Burılarerkenkonulardırvedegeriendir- meye tabidir. Biz Irak ile ilişidlerimizi genis bir perspektifte ele abyoruz. Sadece asker, potis ve jandarma göndermevi düşünmü- yoruz. Irak'oı yeniden yapılanması, toprak bütünlüğünün muhafaza edflmesi, terörist örgütierin yer alnıaması, yeni anayasası, bütün bunlar geniş bir vizyon içinde düşü- nüldüğünde kuvvet bunun bir parçası ola- rakalgıhnahilir Değerlendirme safhası bit- tikten sonra hükümet karannı alacakür. Ona göre Mecüs'e gidecekse. MecHs'e git- me karan alacakür. Mecüs'e gitmeme ka- ran söz konusu ohırsa orada kalacaktır." IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyet.com.tr Süleyman Aslan işadamı. On gün önce yurtdışına çıkmak amacıyla Istan- bul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şu- besi'ne müracaat etti. Onu hemen gö- zaltınaaldılar. Çünkü Emniyet Müdür- lüğü'nde hakkında çeşitli yakalama kararlan vardı. Avukatını haberdar et- ti. Yakalama kararlannın ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Emniyet'in önünde, 1971 yılındayar- gılanmasına başlanmış ve 1981 yılın- da sonuçlanmış bir dava karan duru- yordu. Bu kararagöreAydınlıkSosya- list Dergiyi çıkaran ekip içinde olan Sü- leyman Aslan da mahkûm edilmişti. 32 yıl önce başlayan ve 22 yıl önce so- nuçlanan bir mahkeme karan Emniyet'in dosyalan içinde duruyordu. Zamana- şımı, nedense ne polis yetkililerinin ne Adalet Bakanlığı'nın aklına geliyordu. Işyurttaşın özgürlüğünü korumayagel- di mi, devletin neredeyse bütün ku- rumlan büyük bir hoyratlıkla hareket edi- yorlardı. İkinci yakalama karan ise 1974 yılı içinde Mihri Belli'nın Emekçi dergisi- neyazdığı biryazı yüzündendi. Süley- Alm Size Bir Uygulama man Aslan o derginin yazıışleri müdü- rü olduğu için 1984 yılında 7.5 yıla mahkûm edilmişti. Yani dava 29 yıl ön- ce açılmış ve 19 yıl önce sonuçlan- mıştı. Işin ilginç olan yanı Süleyman Aslan hakkında yakalama kararı çıkanlan bu dava kararlan Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerine dayanıyordu. Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddeleri sınrfa dayalı örgüt kunmak ve sınıfa dayalı propaganda yapmayı suç sayıyordu ve 1991 yılında kaldınl- mıştı. • • • Şimdi bu olaya neresinden bakalım: Kaldırılmış olan TCK'nin 141 ve 142. maddesine rağmen devlet kayrtlan için- de bir insan hakkında yakalama karar- lan duruyordu. Devlet memurlannın bu kanun maddesinin kaldınldığını bilme- meleri kabul edilebilir mi? önüne böy- le bir yazı gelen polis görevlisi de sav- cı da Adalet Bakanlığı sicil memuru da eğeryurttaşı gözaltına alıyorsa veya go- zaltına alınmasj yönündeki yazılan tas- fiye etmek yerine işleme koyuyorsa suçişliyordemektir. Süleyman Aslan'ın bu kişileri ve kurumlan mahkemeye vermesi halinde acaba nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Benzer bir uygulama ile yıllar önce ben de yüz yüze gelmiştim. Yıl 1994 yılıydı. Silah ruhsatı için valiliğe başvur- dum. Valilik, benim TCK'nin 141. mad- desinden sabıkalı olduğum için böyle bir ruhsatı alamayacağımı belirtti. 141. madde kaldınlmıştı. Adliyedeki sicil ka- yrtlarında 141. madde hükümlüleri hâ- lâ sabıkalı görünüyorlardı. O dönem- de Adalet Bakanı Mehmet Moğul- tay'dı. Kendisine telefon ettim ve du- rumu anlattım. Sonunda sicil kaydım- daki sabıka benim başvurumla kaldı- rılmış oldu. Geçenlerde Eşber Yağmurdereli. pasaportunu uzatmak için başvuruda bulunduğunda onu da gözaltına aldı- lar. Gerekçe ise hakkında çıkanlan gı- yabi tutuklama karanydı. Eşber, bu ka- rar nedeniyle tutuklanmış cezasını yat- mış ve çıkmıştı. Üstelik yakalama ka- rannı gönderen Çankırı Savcılığı'ydı ve Eşber, Çankırı Savcılığı'nın kararıyla Çankın Cezaevi'nden serbest bırakıl- mıştı. Sonunda Çankın'ya yeniden ya- zı yazıkdı ve onun bu cezayı yattığı Çan- kırı Savcılığı'ndan gelen bir yazıyla or- taya çıktı ve Eşber anlamsız bir şekil- de geceyi gözaltında geçirdi. Süleyman Aslan'ın olayı ise çok ye- ni. Geçen hafta onu 141 ve 142. mad- deler nedeniyle gözaltına aldılar. Yürür- lükte olmayan maddeler nedeniyle gö- zaltıyla yüz yüze geldi. Halen de pasa- portunu alabilmiş değil. ••• Bütün bu olaylann ne anlamı var: Sorun kanunlan değiştirmekle bitmiyor. Geçtığimiz günlerde yasalann demok- ratikleşmesi yönünde çok önemli de- ğişiklikler yapıldı. Avrupalılar "uygula- maya bakacağız" deyince bazılan si- nirleniyor. Işte size son uygulama. Sü- leyman Aslan'ın başınagelenler, birçok insanın başına geliyor. Uygulama hâ- lâ eski anlayışlarla sürdürülüyor. Hâlâ Emniyet'te, Mrrtetutulmuşsicillervar- lığını sürdürüyor. Bir iş için başvurdu- ğunuzda bu kayıtlar hâlâ karşınıza çı- kıyor. Türkiye'de uygulama, kanunlann çok ötesinde bir anlam taşıyor. Siyasi ira- de ve özellikle hükümet bu konularda duyarlı davranmazsa, bu uygulama- larla başa çıkmak mümkün olmaz. Adalet Bakanlığı ve Içişleri Bakanlığı, böyle davranan mahkemeler, savcılık- lar, polis hakkında araştırma başlatıp soruşturma açmazsa durum zor düze- lir. Buradan ihbarediyorum, Süleyman Aslan'ın gözaltına alınmasına neden olan kişiler hakkında buradan suç du- yurusunda bulunuyorum. Haydi baş- layın, bu konuyu soruşturun ve böyle davranan devlet görevlileri, böyle hak- sız, adaletsız uygulamalara bir daha kal- kışamasın.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog