Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Ibrahİm Istıhbarat Cengiz t ıldırım 0 Ekonomı. Öz- lem Yüzak0 Küitür Eseraen Berköz0 Spor \bdiilkadir Vücelman 0 Makaleler Sami Ka- raören • Düzeltme Abdullah Yazıcı 0 Bıl- gı-Belge. Edibe Buğra 0 Yurt Haberlerı. Meh- met Faraç 0 Avrupa Temsılcısı Gürav Öz Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURIYET \ÂKFI adma ILHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Safim AJpadan#Sorumlu Müdür Mehmet Sucu • Haber Merkezı Müdürü: Hakan Kara YaymKurulu llhanSelçuk(Baş- kan). Emre Kongar (Danışman), Orhan Erinç. Hikmet Çetln- kaya. Şükran Soner. İbrahim Yıİdız, Orhan Bursalı, Musta- fa Balbav. Hakan Kara. Ankara Temsılcısı. Mustafa Balbaj Atatürk Bulvan No 125.Kal4. Müessese Mudüru Bakanlıklar Tel 4195020Chat). Faks 41950270tzmırTemsılcısr Erol Erkut 0 SerdarKıak.HZı>aBl\ 1352 S 23Tel'4411220. Faks-4418^45 Bıleı tşlem Ahmet 0 Adana Temsılcısr Çetin Y'iğenoğlu, Inönû Cd 119S No 1 1. Tel: 363 12 11. Faks. 363 12 15 Antalya Temsılcısı. AhmtfOnıçoğlu Cumhunvet Cad 80 5 Tel 0242 24S005" Fa\ 2430509 t ] * Korulsan 0 Sa- Fazilet Kuza • Genel Mûdûr C«n Çağd»ş »Ge- nelMüdür\rd ıSatısı Tüb> \lullu Döl«n • Mudur Vrd l Pazarlaroa ı Hakan \<ar • Mudür \ rd (Fınans le Operas>onl Eıiun Özdemir # Pazariama Dneklöril Tila> Tosun Ttl 0212 354 53 00 Faks 0212 354 İ2T \ l)ımh\aıı: "t en. üun Haber Aıaraı Basın ve Yayucılık A Ş Türkocaa Cad ı9 41 Caialoüu '4334 kanbul PK 246 - Sırkecı 34435 lst Tefıu:İ:ı5i:O5 j5ı:0haıı FaU <0:i2ıM385<>5 Bns^MerkezĞazeteDcraBasinYavıııcılıkSaaMîTK \$ Bartar» Bulran No 125 BeşıHaş-k Cend Dağıom: BBD Mericez 10 AĞUSTOS 2003 tmsak. 4 18 Güneş 6.01 Ögle 13 17 îkındrPOö Akşam: 20.19 Yatsi: 21.54 Fiyatı 30 bin dolar olan yazıcıyla herhangi bir maddenin üç boyutlu modeli alınabiliyor Bilimkurgu gerçek oldu• Merkezi Boston'daki "Z Corporation"ın yeni model yazıcısı akla gelecek her tür obje ve görüntünün üç boyutlu modelini yapıyor. Firma yetkilileri fiyatı 30 bin dolar olan yazıcının kısa sürede yaygınlaşacağını söylüyor. ÇeviriServisi - Merkezi Bos- ton'daki, "ZCorporation'' fir- masının ürettiği son model ya- zıcı sayesinde herhangi bir ob- jenin üç boyutlu modelini al- mak olanaklı hale geldı. Yük- sek teknoloji insanoğluna ge- ometrik bir şeklin, her gün kuUandığınız kahve fıncanının ya da bir manzara resminin üç boyutlu modelini elde etme şansı veriyor. Başka bir deyiş- le bundan böyle üç boyutlu film seyretmeye gitme heye- canını bir yazıcı sayesinde de yaşamak olanaklı hale geldi. Seramik tozu BBC'nin internetteki site- sinde yer alan habere göre fir- manın ABD'de geçen hafta açılan bir fuarda tanıttığı "üç boyutlu çıkış alan yazjcr sera- mik veya plastikten üretilen bir tozun kullarumıyla çalışı- yor. Firmanın yöneticılerin- den Andy DeHart, yeni yazı- cının çalışma sistemini şöyle anlatıyor: "Kahve fincanın- dan geometrik şekle her tür obje ve görüntüyü üç boyutlu olarak görüntülemek olanak- h. Yeni yazıcıylakâğitta mürek- kep yerine toz halinde bir nıal- zemenin kullanıbnası ve bun- lann biryapışûncnla katman- lanması sayesinde üç boyutlu çıkış ahnabUryor." Sony. Adıdas. BMW gibi kendi sektörlerinin dev firma- ları bu teknolojiyi prototip (esas model) üretiminde daha hızlı ve daha ucuz olduğu için bir süredir kullanıyorlar. Z Corporation'ın yöneticilerine göre yazıcıda üç boyut özelli- ği de kısa sürede günlük ya- şamın bir parçası olacak. Kul- landıklan teknolojinin çok pa- halı olmadığını düşünen De- Hart, fiyatı 30 bin dolar (yak- laşık 42 milyar lıra) olan ya- zıcının çok kısa sürede yaygın- laşacağına inanıyor. "Aküh yazıcı r 'nın özellikle reklam ve grafikle uğraşan fir- malar tarafından ilgi görece- ğine inanan DeHart ürettikle- ri bu modelle önemli bir çığır açtıklannı düşünüyor. ANTALVL BAKIRLITEPE NASA teleskopu bügi tophtyucak GliRSUKUNT ANTALYA - NASA ve Michigan Üniversitesi işbirliğinde, dünyada yalnızca 4 merkeze gönderilen teleskoplardan bin, astronomi gözlemlenne oldukça uygun olan Antalya Bakırhtepe'ye kuruluyor. Gökyüzündeki gama ışını patlamalarının, yerden optik karşıhğını gözleyebilecek teleskop, patlamalann fiziği ve nedenleri hakkında sistemlı bilgilerin edinilmesini sağlayacak. Yaklaşık 1 hafta önce Amerika'dan getirilen ve Antalya "daki Beydağlan Bakırlıtepe TÜBlTAK Ulusal Gözlemevi'ne (TUG) kurulan kabinin ardından, ekim ayında teleskobun getirilmesi ve denemelere başlanılması bekleniyor. TÜBÎTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Zeld Aslan, teleskobun, gama ışın patlamalarının optik karşılığım gözlemenin yanı sıra, gökyüzünde değışen yıldızlann, tarama çalışmalannda da kullanılacağını açıkladı. Türkkarikatüristin başarısıTürk kaıikatürist Muhittin Köroğ- lu, Portekiz'in Oporto kentindeki Basın Yayın Müzesi'nce düzenle- nen "5. PortoC artoon-VVorld FestivalTnde biiyük ödülü kazandL 5 bin Euro değerinde para ve bir şişe Port-wine kazanan köroğlu, Oporto'da yokuhık dahil konaklama hakkına da sahip ot- du. Yanşmaya. 60 ülkeden yaklaşık 500fcarikatürcü1600 eseriyle kanlnuşn. Köroğlu ödülunü e\Kil ayi sonunda Portekiz Basın Vayın Muzesi'ndegerçekleştirilecek olan açınş törenlnde alacak. VRUPA BtRÜĞlîDDÎAU UTjayda ABD tekeline rakipgeUyor ANKARA (ANKA) - Avrupa Birliği, uzaydan yeryüzündeki kara, hava ve deniz ulaşımında önemli avantajlar sağlayan ve sadece ABD'nın elinde bulunan GPS'ye alternatif olarak kendi sistemini kurma çalışmalaruıı hızlandırdı. Galileo projesinin 2008 yılında tam kapasite faahyete geçmesi öngörülüyor. Günümüzde yalnızca ABD'nın elinde bulunan ve Irak savaşında askeri alandaki kullammıyla öne çıkan GPS sisteminin AB tarafından da hayata geçirilmesi, ABD'nin bu alandaki tekelini ve etkisini kıracak. ABD'nin, sistemi askeri amaçla kullanmaya ağırlık vermesi ve sivil haberleşmeyi istediği zaman etki altma alabilme potansiyeline sahip ohnasma karşılık, AB'nin, sistemi tamamen sivil amaçlı kullanmayı planladığı belirtiliyor. AB Komisyonu, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve AB tarafından yan yanya finanse edilen Galileo sistemi hava, deniz ve kara trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. Elgin Kitabeleri için British Museum ve İngiliz hükümeti ile görüşmeler sürdürülüyor Yunanistan kitabelerini istiyorKüfcûrServia-Ükkez 1832* bağımsızlığını ilan ettiğinde Ingıltere'den 'Elgin Kitabete- ri'ni geri almak için giri- şimde bulunan Yunanistan bugünlerde bu konudaki ça- balannı arttırdı. 'Elgin Kita- beleri'nin 2004 Atina Olim- piyatlan'nda Yunanistan'da olması- nı isteyen Yunanistan'la Ingiltere arasında görüşmeler sürerken, In- giltere'nin henüz bir karara varma- dığı bildiriliyor. Kasımdan beri bu konuda British Museum ve ingiliz hükümetiyle gö- rüşen Yunanistan Külrür Bakanı EvangdosYenizrios, söz konusu eser- lerin iadesi için girişimini sürdürü- yor. 1801 yılında Istanbul ingiliz Büyükelçisi LordElgin tarafından dö- nemin Osmanh padişahından aldığı izinle Ingiltere'ye götürülen heykel ve paneller, bu nedenle 'Elgin Kita- bderi' olarak anılıyor. Panteon Tapınağı'ndan alınan eser- ler arasında, heykel, friz ve paneller yer alıyor. Bugün 2300 yaşında olan tarihi eserler için, Yunanistan'dan yetkilıler, açılacak olan Akropolis Müzesi'nde özel bir sergileme ala- nı düzenleneceğini söylerken Bri- tish Museum, taşınmalan ve uygun bir yere konmamalan durumunda zarar görme olasılığuıı ön plana çı- karmayı tercih edıyor. Yunanlı yet- kililerin görüşmeler içinde sunduğu öneriler arasuıda, Akropolis'te inşa edilecek müzenin bu eserlere ayn- lan bölümünün, resmi olarak Bri- hsh Museum'a ait olması da var. üyüleyen figürlerKotombiya'ıun Santo Domingo kentinde düzenlenen 14'üncü Pan Amerikan Oyunlan'nın aletfi cim- nastik kategorisinde sporcular izkyenlere keyifli anlar yaşatü. Top, çember, kurdeleyle gösteri yapan ve birbirinden estetik figürler sergüeyen cimnastikçiler, izleyenlerden dakikalarca alkış akk Meksi- kahCynthia Vaklezdetoplasergifcdiğifıgürteriesporseverlerdentanınotaldı. (Fotoğraf: REUTERS) Sigarada yeni hedef genç kızlar CHICAGO(AA)-ABD Hastahklardan Korunma ve Önleme Merkezi uzmanlan, ABD'de genç erkeklerin yüzde 17.8'inin, genç kızların ise 17.7'sinin sigara bağımlısı olduğunu açıkladı. Sigara üreticilerinin yeni hedefinin genç kızlar olduğunu belirten uzmanJar, birçok ülkede sigara tiryakisi kadınlann sayısının erkeklere çok yakın olduğunu hatırlattı. 150 ülkede yapılan araştırmada, yalnızca doğu Akdeniz ülkelerinde sigara tiryakisi genç erkeklerin sayısının, genç kızlannkinden önemli ölçüde fazla olduğu belirlendi. Avrupa'da genç erkeklerin yüzde 33.9'u, genç kızlann ise yüzde 29'u sigara içiyor. Dünya genelinde ise genç erkeklerin yüzde 15'i, genç kızlann da yüzde 6.6'sı sigara bağımlısı. Gün tpompetçmm günü • Çeviri Servisi - Sırbistan'ın Guca Köyü'nde düzenlenen trompet festivalı Belgrad'ın 200 kilometre güneyindeki küçük yerleşim biriminde üç gün süreyle şenlik havası estirdı. Binlerce kişinüı, birbiriyle yanşırcasına trompet çalan müzisyenlerin eşliğinde sokaklarda dans edip içki içtiği festivalde bazılan trompetçilerin "burnunun dibine kadar" gidip müziği yakından dinledi. Tıpkı çok yüksek sesli olmasına rağmen kulağını trompete dayayan ve zevkten dört köşe olarak müzik dinJeyen bu adam gibi. (FotoğrafREUTERS) 7emımızr dar , ABD'de gösterimde • CHICAGO (AA) - Almanya doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın "Temmuz'da" (Im Juli) adlı filmı Chicago'da gösterime girdi. Chicago Sinematek'te bir hafta süreyle gösterilecek olan 2000 yapımı film, Chicago'nun eğlence rehberi olarak bilinen New City gazetesi tarafından haftanın filmi ilan edildi. New York Times, San Francisco Chronicle ve birçok Amerikan gazetesinde hakkında olumlu eleşnrilerin yajimlandığı film, dün yapılan ılk gösteriminde büyük beğeni topladı. 6 metrelik ayakkabı • AŞKABAT (AA) - Türkmenistan'da, Guinness Rekorlar Kitabı"na girmeye aday, 6.20 metre uzunluğunda ayakkabı imal edildi. Erkin Ernepesov tarafından yapılan ayakkabılann eni 1.65 m, yüksekliği ise 1.76 m. Üzerlerinde 10 m. uzunluğunda ayakkabı bağı bulunan ve 50 günde imal edilen ayakkabılann ağırlığı da 250 kilo. Bruce Springsteen rüzgân • Çeviri Servisi - Rock müziğın ünlü isimlerinden Bruce Springsteen önceki akşam Philadelphia'da, Lincohı Financial Field'de bir konser verdi. Binlerce hayranıyla buluşan ünlü şarkıcı saatlerce sahnede kaldı ve dinleyicileriyle sohbet etti. Springsteen, fihn müziği olarak bestelediği "Streets of «'•*>; Philadelphia"yla (Philadelphia Sokaklan) büyük alkış aldı.( Fotoğraf: AP) Demi Moore evlHik yolunda • ANKARA (AA) - Sinemanın eskimeyen yıldızı Demi Moore, üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. internetteki "imdb" ve "dailysport" sitelerinde yer alan habere göre, 40 yaşındaki güzel yıldız ile 25 yaşındaki aktör Ashton Kutcher'ın beraberlikleri evliliğe gidiyor. AL GÖZÜ>I SETREYLE/IŞILÖZGENTÜRK Yani şöyle bir ülkede yaşıyoruz, Tayyip Bey'in oğlunun nikâhını kıymak için koca koca adamlar. anlı şanlı üç beledıye başkanı kı- yasıya yanşıyor, Irak'a asker gön- dereceğımizi kundaktaki bebeler bile anladığı halde, sayın hükümet erkânı bizı bir kez daha enayi ye- rine koyup, durumu güya demok- rasiye uygun hale geürme oyunu- na soyunuyor. Öte yandan Kırkpı- nar'da güreşen güreşçılerimizi sey- retmek için Avrupah gaylertur dü- zenliyorlar. Allahaşkına, ben gariban bir ya- zarım, bu durumda daha komik ve tuhafne yazabilinm 9 Gene de tor- bamı şöyle birkanştırayım. evet, si- zin için gittiğim. gördüğüm yer- Ierden sizin için bıriktirdığim aşk hikâyelerim var. Ancak bu hikâye- lerin geçtiği yerlen ve kişı adlan- m vermeyeceğim, ben de kendimi koruma hakkımı kullanıyorum. Hemen başlayalım, özellikle tu- ristik kıyı bölgelerimizde yaşaj'an Genç Türkler, tekbirnoktaya odak- lanmışlar. Avrupalı zengin bir ka- dın araklamaya! Mesele aşk meşk değıl. doğrudan bir iş.. daha doğ- rusu sermaye meselesi. Şöyle, ör- neğin Genç Türk'ümüz bir mavi tur gemisinde miço. Millet eğle- nirken o getir götür işleriyle uğra- şıyor ama aklı fikri, A\Tupalı zen- gin bir kadında. Eh, maşallah sa- dece Türkiye'de değil Avrupa'da da erkek nüfus çok azalmış durum- da, tur müşterilerinden çoğu yalnız kadınlar. Mehtap, ıçb, müzik der- ken bizim miço kadını götüniyor. Ama durum bununla bitmi> or, mi- ço birden dünyanın en âşık adamı kesiliyor. öyle ki, gece yansı ken- dini denıze atıp bütün koylara ka- dırun adını, hadi abartmayayun ka- nıyla değil, önceden hazır ettiği 4- 'Tembihim Sıkıdır' sprey boyayla bir güzel yazıyor Devam ediyor, bütün gün gözü ka- dmın üstünde, melül melül bakıyor; kim dayanır, A\Tupalı zengin kadın da sonunda bir kadın o da aşkla yanıp tutuşmaya başlıyor. Işte Genç Türk'ümüzün asıl işi şimdi başlıyor. Daha ikinci gün, çat pat In- gilizcesıyle ya da Almanca- sıyla olmadı Italyancasıyla. bu konuda ba- yağı çahşıyor- İar, derin bir "An," çekip başlıyor yakm- maya, "an, bir teknem olsay- dı,sendeotek- neninkadmıol- saydm,biıükte sonsuzadek>a- şasa\dık_" Ka- dın iyice afallıyor, böyle bir aşk ne görmüş ne bilmış, bir iki gün dü- şünüp sonunda memleketine uçu- yor ve hemen ya bankadaki birik- miş parasını çekiyor ya da çok dü- şük faizli kredi alıp doğru sevdiği erkeğin yanına dönüyor ve "Al iş- te sana tekne parası" diyerek elın- deki tüm parayı ona uzatıyor. Genç Türk de bu jeste karşılık, daha doğrusu bazı işlemleri kolay- laştırmak için kadınla evleniyor, bir tekne alıyor ve teknenin mül- kiyetini kendi üstüne yaptınyor. mavi turlara bu kez kaptan olarak başlıyor. Buraya kadar iyi güzel. alan memnun satan memnua sana ne di- yeceksiniz. Işte öyle olmuyor, Genç Türk tekneyi aldı ya. kaptan oldu ya, tipik Türk erkeği davranışlan vermeye başhyor ve ilk iş kansını değiştirmek istiyor Biraz da hak- lı. tekneye her seferinde birbirinden değişik yalnız kadınlar bınıyor, eh işleri yoluna koyan Genç Türk'ümüz biraz eğlense ne olur? Her şeye çözüm bulan Genç Türk'ümüz bunu da çözüyor, kadına "Biz Türklerde kadının çahşmaa avıptır. sen tekne- ye filan gelme, benim er- kekük onurum zedeleni- yor"diyor ve bu sahiplen- meden çok hoşnut olan ka- dını evde bırakıp gününü gün ediyor. Daha zengin, ona daha büyük bir tekne alacak kadını buldu mu da basıyor evdekine tekme- yi- Şimdi bu anlattığım hi- kâye öyle bir iki tane de- ğil, düzinelerle ABneden bizi inatla içine almıyor anladınız mı, biz Türklerden korkulur. Durun hikâyelerim bitmedi, şim- di anlatacağım hikâye tam bir de- ğişen Türkiye hikâyesi. Bu inter- net. her yerde satılan porno CD'ler ve televole kültürü maşallahherke- sin gözünü açmış. Şimdi anlataca- ğım hikâye Doğu'da en yoksul ili- mizde geçiyor. Sabah vakti, gaze- teye yazunı yazmak için bir inter- net cafeye giriyorum. Kimseler yok, cafe sahibi yirmisinde bir de- likanlı. bana yardımcı oluyor, baş- lıyonım yazunı yazmaya. Tam o sırada benim yan taranmda duran telefon çalıyor, delikanlı heyecan- la telefonu açıyor. ara> an Ebruad- lı bir bayan, delikanlı "Canun, kıy- meaun" diye söze başlıyor ve "Ro- meo gibi kızın balkonuna nrma- nıp, odasma gireceğini söylej'erek" telefonu kapatıyor. Ben yazınu yaz- maya devam ediyorum ve iki da- kika geçmiyor telefon gene çalı- yor. delikanlı açıyor. bu kez adı Songül olan bir başka bayan. deli- kanlı gene "Kjymen'im. bir tanem" diyerek söze başhyor ve karşı ta- raf ne dediyse. "Tamam sen beni kaçır" diye devam ediyor, "Ben şimdi eve gidip bavuhunu hazırla- yacağun." Ben iyice şaşırrruş durumdayım, yazıyı filan unuttum. deiikanluıın adı Semir olsun, "Semir bu ne hal" diye soruyorum. "iki kızbirden ko- la> gelsm" "Sorma anne" diyor, "ikisini de sevTyorum". Çocuk çok açık konuştu, içim- den hak venp yazıma dönüyorum ve telefon yeniden çalıyor. Şıkı du- run bu kez adı Mehtapolan bırbaş- ka bayan! Delikanlı ona da aşağı yu- kan aşftti sözleri söylüyor ve ben da- yanamayıp " Eee, pes vaflahi" di- yorum. "buraa küçük bir yer, bu üç kızı nasü idare edi>orsun? Bir- - birierini tanıyorlar nu?" Delikan- h ,"Evet anne" diyor. "üçü de sı- nn* arkadaşım. üseyi birükte bitir- dik" "Oğlum kızlar birbirlerine her şe\i anlatıriar. başın belaya gi- recek" diye onu uyarmaya çalışı- yorum, o kendinden çok emin.. ba- şını sallayarak "Tembihim sıkMfar" diye yanıtlıyor beni. Susuyorum, ağır konuştu: "Tembihi sıkrnnış." Hay Allah.. hikâyelere başladım ya,durdurakyokbende Yerimiazı- cık aştım, ama ne yapalım.. tembi- hi sıkı birine her zaman rastlanmı- yorki... Seyreyleisi]^?' yahoo.com. İsUozgcüturkc superonline.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog