Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 AĞUSTOS 2003 PAZAR OLAYLAR VE GORUŞLER "...elinde beyaz tebeşir geçmiş tahta başına Atatürküm ders verir..." — ilhan Demiraslan 0 dersler, boşa mı gitti? Seksen yıl sonunda ulaştığımız yer burası mı? Türkiye Curnhuriyeti gıde gide şeriat- çılann eline mi geçti? Fethullah efendi- nin yıllar önce verdiği öğütler bir bir ger- çekleşme yolunda mı! "Acele etmeyin, sab/riı olun, elde ettı- ğinizgörevde ılerleyın, yavaşyavaş ama- cınıza ulaşacaksınız." Kaç kez TV'lerde böyle konuştuğunu duyduk. Ağlaya ınleye verdikleri vaazlar hep bu yöndeydi? Erbakan gibi değildi; "Birgün rektöıierbaşörtülü kızlann önün- de saygıyla eğiiecek", "Kanlı ya da kan- sız olacak" gibi şeyler değildi Fethullah efendinin ve çömezlerinin yöntemi! "Biz artık değiştik, bizAvrupalılara, Amerika- lılara gâvur demiyoruz, onlaria anlaşa- rak, onların dedikJerini dinleyerek özledi- ğimiz yönetimi kurmanın peşindeyız..." Roma tarihinde bir senatörden sık sık söz edilir. Bu senatör, toplantılarda han- gi konu açılırsa, hangi sorun söze gelir- se bir tek cümle söylermiş: "Kartaca yı- EVET/HAYIR OKTAY AKBAL 'Kartaca' Yıkılacaktır! kılmalıdır." Roma'nın büyük düşmanı Kar- taca'ydı. Bu düşman yıkılmadan, ezilme- den, Roma, huzuruna, barışa, güvenliğe kavuşamayacaktı. Biz de "AKP ıktıdan yıkılmadan Türki- ye'nın hiçbir sorunu çözülemez" diyen- lerdeniz. Şu bu, o öteki, evet binbir olay var, binbir çıkmaz var. Ormanlar mı, askerler mi, YÖK mü, okullann satışı mı, laiklik mı, ülkede so- run olan ne varsa, hepsi AKP'nin yıkıl- masına bağlı!.. Amaç ortada, hedef açık: Niyet belli, Atatürk devrimini silip atmak; Kemalist anlayışı "nasyonalsosyalıst" bir doktrin diye tanıtmak; Atatürk askerinin etkisini, gücünü, anlamını, önce sınsi sin- si, derken açıktan açıktan tarihin tozlu sayfalarına gömmek!.. Kime verilmişti o dersler? Karatahta başında ayakta durmuş, elindeki beyaz tebeşirle "BuA'dır, buB'dır" deyişL.Tüm ulusatam bağımsızlığın hangi anlama geldiğini gösterişiL — Bakıyorum çoğu arkadaşlar günde- lik birtakım olaylan yorumluyorlar, eleş- — tiriyorlar... O düzelse, bu değişse, bilmem han- gi sorun çözülse ya da çözülmese!.. Ne değişecek, ne yarar gelecek?.. Ipleri takmışlar, istedıkleri yere yönlendiriyorlar toplumu... Çalarsaat çalıyor; yurtseverler seslerini yükseltiyor, uyanalım, onunla bu- nunla uğraşıp vakit öldürmeyelim, şeriat- çı kafaları iyi niyetlerleyorumlamaya kal- kışıp kendimizi de, başkalarını da kandır- mayalım!.. Umrt Yaşar'ın dediği gibi: "Kes sesıni Ne kadar çalsan nafile Bizbirdaha uyanmamak üzre uyuduk." öyle mi? Asker, sivil, genç, yaşlı, kadın, erkek, tüm ulusu uyutmak olası mıdır? Herkes uyu- sa da, bir tek kiş' ayakta kalsa, ne yapar eder, kalk borusL nu çalar... Ayrıntılarla oynamayı bırakalım. Bütü- nüyle görelim içinde yaşadığımız gerçe- ği... Nediro? AtatüıkTürkiyesi'nin gittik- çe artan bir Y ızla bir çeşit Islam cumhu- riyetı olmaya doğru gitmesi... Hafiflik... Yaklaştk on milyon insanrn okııma yazma bilme- dığı, bunun sekız mılyonunun kadın olduğu, ortala- ma eğıtim düzeyimizin 3.5 yıl ve fert başına düşen ulusal gelınnıızin 2.500 Amerikan Dolan civannda bulunduğu ve yine gelir dağılımının çok bozuk ol- duğu ülkemızde, ınsanlanmızın tek eğlence kayna- gı televızyon yayınJandır. Bu yayınlarla, hayal âlemlenne dalanlar, oradaki yaşama özenenler onları ıdeal olarak görenler az ol- masagerek... Sanatçı, toplumun bir adım önünde olan, sanatsal bir ürün (müzik, şiir, sinema, tiyatro, heykel...) ve- ren aydın insanJardır. Halk bundan hoşlanıyor, bunu istiyor diye bir sa- nat felsefesı olmamalı, gerçek sanatçı böyle düşün- memehdır. Kolay yolu seçmemelidır. Aydınlığa, çağdaşlığa doğru toplumun yönlenme- si, bılinçlenmesi ıçın verilen ürünler, yapılan çalış- malar, sanat ürünüdür. Sanat ve sanatçı; bir ülkenin kan dolaşımıdır, atar damarlandır. Bu değerlerolmadan, demokratik, çağ- daş bir toplum olunamaz. Saim CANATAN îşletme Ekonomisti 19. yılına giren "İSTEK" okulları "İSTEK" farkıyla yeni öğretim yılına hazır! Saglam temel, sağlam okul, sağlam gelecek İSTEK'te! Deprem Oldürmez, Bina Oldürür. İstek Vakfı Okulları, 17.08.1999 depremi sonrası yetkililer tarafından teknik kontrollerden geçirilip yeni deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmiş, çağdaş eğitim ve öğrenimdeki öncülüğiinü deprem fıazırlık çalışmalarında da göstermiştir. 2003 - 2004 YILI OGRENCI UCRETLERI ANAOKULLARIMIZ (Ayllk) İSTEK Kaşgarh Mahmut Anaokulu (Aylık + Yemek) 500.000 000+KDV İSTEK Uluğbey Anaokulu (Aylık + Yemek) 500 000 000+KDV İSTEK Acıbadem Anaokulu (Aylık + Yemek) 600 000 000+KDV İSTEK Atanur Oğuz Anaokulu (Aylık + Yemek) İSTEK Barış Anaokulu (Aytık + Yemek) 600 000 000+KDV 600 000 000+KDV İSTEK Belde Anaokulu (Aylık + Yemek) 600 000 000+KDV İSTEK Beykoz Konakları Anaokulu (Aylık + Yemek) 600 000 000+KDV İSTEK Bılge Kağan Anaokulu (Aylık + Yemek) 600 000 000+KDV İSTEK Kemal Atatürk Anaokulu (Aylık + Yemek) 600 000 000+KDV İLKÖĞRETİM1. KAOEME (1,2,3,4,5. Smıflar) İSTEK Kaşgarlı Mahmut llkoğretım Okulu 5 750 000 000+KDV İSTEK UluğbeyJlkoğretım Okulu 5 750 000 000+KDV İSTEK Acıbadem ilkoğretım Okulu 6 000 000 000+KDV İSTEK Atanur Oğuz İlkoğretım Okulu 6 000 000 000+KDV İSTEK Barış İlkoğretım Okulu 6 000 000 000+KDV İSTEK Belde İlkoğretım Okulu 6 000 000 000+KDV İSTEK Bılge Kağan İlkoğretım Okulu 6.000 000 000+KDV İSTEK Kemal Atatürk İlkoğretım Okulu 6.000.000.000+KDV Not. KDV oranı %8'dtr Hertûrlü Detaylı Bilgi için Okullarımıza Müracaat Edebilirsiniz. İLKÖĞRETİM 2. KAOEME (6,7,8. Sınıflar) İSTEK Kaşgarlı Mahmut llköğretım Okulu İSTEK Uluğbey llköfirerım Okulu İSTEK Acıbadem İlkoğretım Okulu İSTEK Atanur Oğuz İlkoğretım Okulu İSTEK Barış llköğretım Okulu İSTEK Belde İlkoğretım Okulu İSTEK Bılge Kağan İlkoğretım Okulu İSTEK Kemal Atatürk llköğretım Okulu LİSELERİMİZ İSTEK Ka$qarlı Mahmut Lısesı İSTEK Uluğbey Lısesı İSTEK Acıbadem Lısesı İSTEK Acıbadem Fen Lısesı İSTEK Atanur Ofluz Lısesı İSTEK Belde Lısesı İSTEK Belde Güzel Sanatlar Lısesı (Muzık) İSTEK Bılqe Kağan Lısesı İSTEK Bılge Kağan Fen Lısesı İSTEK Kemal Atatürk Lısesı İSTEK Kemal Atatürk Guzel Sanatlar Lısesı (Resım) İSTEK Semıha Sakır Lısesı 6 200 000 000+KDV 6 200 000 000+KDV 6 600.000 000+KDV 6.600.000.000+KDV 6.600 000.000+KDV 6 600 000 000+KDV 6 600 000 000+KDV 6 600 000 000+KDV 6 600 000 000+KDV 6 600 000 000+KDV 7 400 000 000+KDV 7 400 000 000+KDV 7 400 000 000+KDV 7 400 000 000+KDV 7.400.000 000+KDV 7 400.000.000+KDV 7400.000.000+KDV 7.400.000 000+KDV 7.400 000.000+KDV 7 400 000 000+KDV İndirimler: • Kardeş ındırımi, her bırınden son ıkı taksıt alınmaz. • Ana okullarımızdan ilköğretıme devam eden öğrencilenmizden son bir taksıt alınmaz • llköğretım okullarımızdan Lıseye devam eden öğrencılenmızden son ıkı taksıt alınmaz. • İSTEK Vakfı Okulları ıle Yedıtepe Ünıversıtesı mezunlarının çocuklarına %20 ındinm uygulanacaktır Taksitli Ödeme Şekft: (Anaokulu harıç) %25' i peşın geri kalan 8 taksıtte ödenir. Öğrenci Kayıt Koşulları: • Anaokullanmız 4-6 yaş grupları (Başvuru sırasına göre mülakat ıle) • llköğretım 1.2 3 sınıflara (Başvuru sırasına göre mülakat ıle) • llköğretım 4 ve 5 sınıflara yeni kayıt (Sevıye Belırleme Sınavı ve Mülakat ıle) • llköğretım 6 7 8 sınıflara (Sevıye Belırleme Sınavı ve Mülakat ıle) • Lıse hazırlık (llköğretım dıploma derecelerıne göre yapılacak sıralama ile) • Lıse ara sınıflara (Sevıye Tespıt Sınavı ve Mülakat ile) • Fen Lıselerımıze M.E.B Merkezı Sınavı ıle Eğitime JSTEK'le başlamak için İstanbul'da Size Yakın Mutlaka Bir Okulumuz Vardır ANAOKULLARIMIZ İSTEK Acıbadem Anaokulu (0 216) 325 30 75 - 325 30 96 İSTEK Atanur Oğuz Anaokulu (0 212)211 34 60-211 34 61 İSTEK Banş Anaokulu (0 216) 356 90 92 - 360 12 18 İSTEK Belde Anaokulu (0 216)310 56 88 İSTEK Beykoz Konaklan Anaokulu (0 216) 539 02 50 İSTEK Bılge Kağan Anaokulu (0 212) 663 29 71 - 663 29 73 İSTEK Kaşgarlı Mahmut Anaokulu (0212)594 2611 -5942612 İSTEK Kemal Atatürk Anaokulu (0 212) 262 42 57 - 262 75 75 İSTEK Uluğbey Anaokulu (0 216) 488 13 08 - 389 25 98 İLKÖĞRETİM OKULLARIMIZ İSTEK Acıbadem lltoğretım Okulu (0 216) 325 30 75 - 325 30 96 İSTEK Atanur Oğuz llköğretım Okulu (0 212) 211 34 60 • 211 34 61 İSTEK Barış llköğretım Okulu (0 216) 356 90 92 - 360 12 18 İSTEK Belde llköğretım Okulu (0 216) 495 96 23 - 495 96 24 İSTEK Bılge Kağan llköğretım Okulu (0 212) 663 29 71 - 662 03 08 İSTEK Kaşgarlı Mahmut llköğretım Okulu (0 212) 594 26 11 - 594 26 12 İSTEK Kemal Atatürk llköğretım Okulu (0 212) 262 42 57 - 262 75 75 İSTEK Uluğbey llköğretım Okulu (0 216) 488 13 08 Kaliteli, Çağdaş, Nitelikli Eğitim, Seçkin İdareci ve Öğretmen Kadromuz, Üstiin Fiziksel Olanaklar, Depreme Dayamklı Binalarda, Başarılı ve Mutlu Öğrenciler. LİSELERİMİZ İSTEK Acıbadem Lısesı İSTEK Atanur Oğuz Lısesı İSTEK Belde Lısesı İSTEK Bılge Kağan Lısesı İSTEK Kasgariı Mahmut Lısesı İSTEK Kemal Atatürk Lısesı İSTEK Semıha Şakır üsesı İSTEK Uluğbey Lısesı FEN LİSELERİMİZ İSTEK Acıbadem Fen Lısesı İSTEK Bılge Kağan Fen Lısesı GÜZEL SANATLAR LİSELERİMİZ İSTEK Belde Guzel Sanatlar Lısesı (Muzık) İSTEK Kemal Atatürk Gûzel Sanattar Lısesı (Resım) (0 216)325 30 75-325 30 96 (0 212)21134 60-21134 61 (0 216)495 96 23-495 96 24 (0 212)663 29 71 -663 29 73 (0212)594 26 11-594 26 12 (0 212)262 42 57-262 75 75 (0 216)356 90 92-3601218 (0 216)48813 08 (0 216)325 30 75-325 3096 (0 212)663 29 71 -663 29 73 (0 216)495 96 23-495 96 24 (0 212)262 42 57-262 75 75 «ÎSARU MAHMUT OKUUAH 1 • BİLGEMam OKUUAR1 Rory» " ^ ^ * BETIO2 tBULATkTOi» U M A U M I MULUUH ANMKUUI ATAHUR OSlH m^ Manmı ^ ^ * a> OBJUAB1 **><<* IHMUiUiAl MfflMHCMi OIUUJUU AnMen yUtilbffUNİVSISİTOİ KMIHA$AHR oHaum ^m^ UIUĞBEY OKutumı bltal İSTEK Çünkü biz Vakıfız, Öğrencilerimizi ve Ailelerini Duşunuruz!.. İSTEK İSTANBUL EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÛDÜRLÜĞÛ Ibrahımağa Mah. Köftuncü Sk 34718 Acıbadem / ISTANBUL Tel (0216) 326 34 15 (7 Hat) Faks- (0216) 326 34 31 E-mail: istek@istek.org.tt Web: www.istek.org.tr A T A M I Z I N B A Ş L A T T I Ğ I T Ü R K R Ö N E S A N S I N I D E V A M E T T İ R E C E K N E S İ L L E R Y E T İ Ş T İ R İ R PENCERE Tesettiiplüye Medeni Nikâh Çelişkisi!.. Bugün Başbakan RTE'nin oğlu Bilal ile gelin adayı Reyyan Uzuner'in nikâhı, Şişli Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 14 bin kişinin davetli olduğu görkemli birtörenle kıyılıyor; istanbul böyle bir dü- ğün görmedi. Nikâhı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AIi Müfit Gürtuna kıyacak... Peki, olayın anlamı ne?.. • Nikâh iki türlüdür Dini nikâh.. Medeni nikâh.. Batı'da birinciden ikinciye geçmek kolay olma- mış, devletle kilise arasındaki savaşım yüzlerce yıl sürmüş, kimi zaman da kan dökülmüştür. Dini nikâhtan medeni -yani laik- nikâha insanlık tarihinde hangi süreçle geçildi?.. Aydınlanma devrimiyle!.. • Hıristiyanlıkta evlilik kutsaldı, koşullannı da kili- se hukuku saptıyordu... Insan "kul" kimliğinden "Aydınlanma" \\e kurtu- lup "birey"e dönüşünce hukuk değişti... Fransız devrimiyle benimsenen laik hukukta ev- lilik 1802'de Medeni Kanun (Code Civil) ile düzen- lendi. Nişanlanma, evlenme, nikâh, boşanma hu- kukunun laiklik devrimiyle değişen kurallan erkek ile kadın/ eşitlenme yolunda birleştiriyordu. • Evlenme hukukunu Avrupa'da kilise düzenlerken Islamda aynı işlevi cami görüyordu. Kadının hiçbir hakkı yoktu. Şeriat hukukunda kadının yazgısı erkeğin iki du- dağı arasındadır; evliliğin sonu iki sözcüktür!.. - Boş olL Erkek Islamda kadını dövebilir, dilediği anda ka- pının önüne koyabilir; nikâhta "taife-inisa"nın hiç- bir hakkı yoktur. Peki, bu durum ne zaman değişti?.. 1926'da, Atatürk Cumhuriyeti, Isviçre Medeni Kanunu'nu benimsedi; bu yapıt içinde yer alan "Aile Hukuku" evlenmede, nikâhta, boşanmada ka- dını -yüzyıllar süren mücadelelerolmadan- bir ka- lemde uygarlık aşamasında var olan en üst düze- ye getirdi. • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalış- mış olan dünya çapında ünlü Prof. Andreas B. Schvvarz "AJIe Hukuku" adlı kitabında şöyle yazı- yor; "Türkiye Cumhuriyeti'nde evlilikhukuku alanın- daki gelişmenin ne muazzam bir devrim olduğu- nu açıklamalarımız gösteriyor; belki de tarihte bu kadar kudretli ve köklü bir gelişme daha yoktur: Dini evlilik hukukundan laik evlilik hukukuna ge- çildi, zorunlu medenievlenmebenimsendi, çok ev- liliğin yerine tek evlilik ikâme olundu, kan kocanın eşitliği gerçekleştirildi." (Aile Hukuku, sayfa 33, İstanbul Üniversitesi Yayınlan No: 176) • Giyimde kuşamda tesettürü siyasal kavga tez- gâhına dönüştüren Başbakan RTE, iş evlenmeye ve nikâha gelince, niçin dinsel yasalan dışlıyor?.. Neden çocuklann nikâhını, imam değil, Beledi- ye Başkanı kıyıyor?.. Çünkü Islamda nikâh, kadına "maddi" ve "mo- ral" en küçük bir hak tanımaz. Nikâhta Atatürkçü olan Başbakan, tesettürde türbanı politik pazarlama konusu yapıyor. On yedi yaşında ve lise ikinci sınıftaki türbanlı kı- zı görücü usulüyle oğluna isteyen Islamcı bir Baş- bakanın, tutarlı olması için, çocukların nikâhını yal- nız imama kıydırması gerekmez miydi?.. TE$EKKÜR Canımız, OGUZ'umuzu, çok sevdiği denizde kaybettik. Acımızı paylaşan; Sn. DENİZ BAYKAL (CHP Genel Başkanı), Sn. OYA ARASLI (CHP Gn. Bşk. Yrd. - Mil- letvekili), Sn. ÖNDER SAV (CHP Genel Sek- reteri - Milletvekili), Sn. MAHMUT YILDIZ (CHP Genel Sekreter Yrd. - Milletvekili), Sn. MEHMET SEVİGEN (CHP Genel Saymanı - Milletvekili), Sn. BÜLENT TANLA (CHP MKYK Üyesi - Milletvekili), Sn. HASAN FEHMİ GÜNEŞ (CHP İstanbul Milletvekili), Sn. GAYE ERBATUR (CHP Adana Milletve- kili ve Eşine), Sn. ZİYA YERGÖK (CHP Ada- na Milletvekili ve Eşine), Sn. UĞUR AKSÖZ (CHP Adana Milletvekili), Sn. ATİLLA BA- ŞOĞLU (CHP Adana Milletvekili), Sn. ÖMER ÇELİK (AKP Adana Milletvekili), Sn. ALİ KÜÇÜKAYDIN (AKP Adana Milletvekili), Sn. AYTAÇ BİLGEN (Adana Büyükşehir Bld. Bşk. Yrd.), Sn. NECATİ ERDEM (Adana Ba- ro Başkanı), Sn. ORHAN SÜMER (CHP Adana ll Başkanı) ve kardeşimiz Sn. YILDI-- RIM RIŞVANOĞLU'na cenaze törenine katılan, evimize gelen, telefon eden, her türlü katkılannı esirgemeyen Adana Barosu Yönetimi ve üyesi meslektaşlanmıza, CHP Adana ll ve llçe Teşkilatları ve üyelerine, Atatürkçj Düşünce Derneği Yönetimi ve üyelerine, dost, arkadaş ve kardeşlerimize teşekkür ederiz. Av.M.OĞUZYAZICIOĞLU (Eski CHP Adana Milletvekili) AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog