Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

1 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA Heıkes elinitaşınaltina sokacakBeyoğlu Kaymakamı AliKamilBaşar, sokakçocuklan, uçucu madde bağımlılan, kapkaç terörügibipekçoksorunu çözmeknn emniyet güçleri, sivil toplum örgütleri ve ilçe esnafiyla ortaklaşa çalıştıklannı beÛrterek, "Çalışmalarımızın semereleri çokyahnda gmdecek dedi Beyoğlu Kaymakamı Ali Kamil Başar, Beyoğlu'ndaki kapkaç teröriine karşı "özel bir ekjp" oluşturmayı düşündüklerini söyledi. Kapkaçın bireysel bir olay olmadığını, organize suç olduğunun kesinleştiğini belirten Başar. "Kapkaç olayının arkasında organizc bir şebeke var. Tek tek sivrisinekleri öldürmekle bu olayı bitiremeyiz, bataklığı kunıtmamız lazun" dedi. Başar, Beyoğlu'nun en büyük sorununun emniyet ve asayiş sorunu ile Tarlabaşf ndaki sosyal ve ekonomik sorunJar olduğunu kaydetti. Beyoğlu'na eğlence, kültür ve sanat için gelen insanlar dışında, suça meyilli insanlann da geldığini anJatan Başar, "Emniyetimiz Beyoğlu'nu çok önemsiyor, buradaki sorunlann çözümü için çeşitii projder düşünülüyor" diye konuştu. Kapkaç çetesinin, işlennı genelde küçük çoculdara yaptırdığını, bu yüzden de ceza venlemediğıni ifade eden Başar şöyle konuştu: "Vakında bu şebekenin çökertilmesine vönelik çahşma vapılacak ve bunun semeresini hep beraber görece^z." Sokak çocuklan sorunu Kaymakam Başar, sokak çocuklannın ikiye aynldığına dikkat çekti: Sokakta çalıştınlan çocuklar ile uçucu madde bağımlılan. Tepebaşf nda Valilik ve Rotary Kulüp tarafından yaptınlan Beyoğlu Çocukevi'nde birinci gruptan yaklaşık 120-150 çocuğun rehabilite edıldiğini belirten Başar, "Bunlar, Be\oğlu'nda mendü. su satan, Tarlabaşı'nın çocuİdan. Boğaziçi İ nhersitesi'nden öğrenciler geüp bu çoculdara kurs- ders veriyor. Orneğin bir proje veriliyor, o proje üzerinde 6 ay çanşdıyor, dolayısıyla da o çocuğun oraya 6 ay devam etmesi için bir neden çıkryor" diye konuştu. Başar, uçucu madde bağımhsı çocuklann arasında ise Istanbul genelinde "tedavi ve rehabilitasyon kabul eüneyen ve kendi ruh sağbklan dışında toplum içinde risk teşkil eden" 98 çocuğun tespit edıldiğini söyledi "Biz bu çocuklan toplayıp Ayvansaray Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne teslim ediyoruz, oradan da UMATEM'e yoUanıyorlar, ancak hemen kaçıp tekrar Beyoğlu'na geuyorlar" diye konuşan Başar, bu çocuklann tedavi ve rehabilitasyonlan için valinın emriyle hâkim karan çıkartılacağıru belirtti. Sokak çocuklanna "çok insancıT yaklaşılması gerektiğini anlatan Başar, "Bu polisiye bir olaydeğil, sosyal ve toplumsaJ bir sorundur" dedi. Başar, bu çerçevede kaymakamlığın 50 sokak çocuğuna yeşil kart çıkardığıru kavdetti. Ülki yüzlü' Beyoölu ^•Kaymakam Başer, sorunlann çözümünde shil toplum örgütleri ve ilçe halhnın kathsım çok önemsediklerini sö'vlih'or. Sokak temsllcllerl Başar, Beyoğlu'ndaki turizm potansiyelini daha da iyileştirmek ve "kapkaççıhktan anutçuluğa" kadar turizmi olumsuz yönde etkileyen birçok sorunu çözmek için Valilik koordinasyonunda "Beyoğlu Turizmi Gefiştirme Komisyonu" kurulduğunu söyledi. Komisyonda kaymakamlık, Beyoğlu Belediyesi, emniyet ve sivil toplum örgütlerinin yer aldığını ifade eden Başar, komisyonun tabandan gelen istekleri yerine getirmeye çalışacağını bildirdi. Başar, komisyonda yer alan TURSAB, Bey- Der, Taç Vakfı, Şehır Plancılan Odası ve Insan Yerleşimleri Derneği gibi 12 sivil toplum örgütünün genel idareyle birlikte çalışarak durum tespitinden öte, çözüm de üreteceğine işaret etri. Başar, "Yani herkes elini taşın altina sokacak" diye konuştu. Komisyonun İmam Adnan, Büyükparmakkapı ve Küçükparmakkapı sokaklannda esnafla toplantılar yaparak "sokak temsiküerT seçtiğini belirten Başar, o sokakta yapılacak işlere orada yaşayanlarla birlikte karar verileceğini söyledi. Başar, "O sokaktaki binalar, şehir mobihalaru tabelalar nasıl vapılaeak. sokağa neler koyulâcak, oradan neler kaldınlacak. btınlar hep o insanlarla göriişülerek yaptiacak" dedi. Cüvenllk İçin projeler Emniyetle birlikte mobilet tipi motosikletlerle polis devriyesı yapmayı düşündüklerini kaydeden Başar, düşünülen projeleri şöyle sıraladı: | / Polis bekJeme noktalan iyıleşririlecek %/ Her sokakta özel polislerin görev yapacağı "sokak potisi" uygulaması başlatılacak i/ Istiklal Caddesi'ne açılan sokaklarda de\Tİyeler olacak •/"Ilçede emniyetin sağlanması için "sokak kamerasr sistemiyle sokaklar izlenecek. Düzeltme ve özür Yazı dizimizin uyuşturucu trafığiyle ilgili bölü- münde yanlışlıkla Nlelek Bar'ın fotoğrafi kullanıl- mıştır. Habenn ıçenğı ile fotoğrafın uzaktan yakın- dan ilgisi yoktur. Düzeltir, özür dileriz. Beyoğ- lu'nun orta yerinde bir başka Bej'oğlu yapmaya ça- baladıklannı belirten Melek Bar'ın sahipleri şun- lan söyledi "Kimsenintelefonununçalınmadığı,ka- dınlann yabuz geöp sabah dörde kadar tacize uğ- ramadan dans edebileceği, torbacdann kapınuzm önünde bik bekle\emeyeceği bir yer yapük."' 2 0 0 h a f t a SUren e y l e m - CumartesiAııneleri,tam20lBftabo>Tinca,yağmur çamur demeden, her hafta gerçeldeşen gözahı ve rutuklamaiara rağmea Cmsarav Usesi önünde sessizoturma ejiemi gerçekleştirdL Ka> bolan yakmlannı ara>an anneJere. ^atin ve ŞiBM ailekr ile insan haklan savunuculan da destek verdi Son dönemlerde ise Beyoğlu veımsi, savaş karşıtian \t F tipi cezaevlerinde cezalannı çeken turuklu ve hükümlü vakmlannın eviemmıe sahne oluyor. ÖzeJ- Kkle hafta sonlan gezmek, yemek-içmek ve eglenmek için Beyoğlu'na akmaa vurttaşJar ise bu e>- lemiere müdahale edflmesi sırasında ortalığın savaş alanına dönmesi karşsiffl korkuv a kapıüy or. Gece hayatının renkli ilçesi gündüzleri de her kesimden eylemcinin protesto gösterisine sime oluyor Ankara^ sesimiz geliyor mu? Türkiye'nin siyaset merkezi nasıl Anka- ra ise sokaklardaki siyasetin en önemli adresi de lstanbul Beyoğlu...Gece haya- tının renkli ilçesi Beyoğlu, gündüz mesaisini ise her yaştan her kesimden eylemcinin protes- to gösterilerine ayınyor. "Hakarama'', "kuıa- ma" veya "destek obna" amaçlı eylemlerin bir bölümü polisin müdahalesiyle ya da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışma- larla sonuçlamyor. Beyoğlu çevresinde yapılan gösterilerde her yıl binlerce insan gözaJtınaalı- myor, yüzlercesi yaralanıyor... Slvasetten soyundurmak... Taksim Meydanı, tam 37 can alan kanlı 1 Mayıs 1977 ile MehmetAkifDalcı adlı işçi gen- cinpohskurşunuylaöldürüldüğü 1 Mayıs 1989'u yaşadı... En sonuncusu 199O'lı yıllann ortala- rında gerçekleştirilen de\" mitinglere sahne olan Taksim Meydanı, artık gösterilere ve gösterici- lere yasak... Ancak yasak olanın çekiciliğine ka- pılanlar, Türkiye'nin en ünlü eylem alanı Tak- sim Meydanı'na çıkmak için zaman zaman güç eyoğlu ve çevresindeyapılan gösterilerde heryıl binlerce insan gözaltına alımyor, yüzlercesiyaralanıyor. 'Hakarama', 'hnama'veya 'destek olma amaçlı eylemler için Taksim Meydanıya da Istiklal Caddesi 'ni seçenlerlepolis arasında çıkan çatışmalarda bibergazı ve gözyaşartıcı bomba kullanılması ise esnafve alışverişe çıkan yurttaslann tepkisine neden oluyor. denemeleri yapmaktan vazgeçmiyor. Siyasetten soyundurulmaya çalışılan Taksim Meydanı artık yılbaşı şenlikleri, halk konser- leri, şampiyon takımlann kutlamalan, polis günleri, Ulusal Takım ile Eurovision birincisi- nin karşılama törenleri ile anılıyor. Taksim Meydanı dışında Galatasaray, Tünel, Odakule, Tepebaşı, Mis Sokak da protesto gösterilerinin "degişıneyen'' noktalan... fşçiler, kamu emekçileri, insan haklan sa\aı- nuculan, öğrenciler, avukatlar, doktorlar, ya- zarlar, aydınlar, feministler, eşcinseller, özür- lüler, çevreciler hatta Bergamah köylüler bile Taksim ve çevresini eylemalanı olarak seçiyor... Cumartesi Anneleri tam 200 hafta yağmur- çamur demeden gözaltılara ve tutuklanmalara aldırmadan Galatasaray'da sessiz oturma eyle- mi gerçekleştirdi. Bu uzun soluklu eylemde, gö- zaltuıda kaybedilen yakınlannı arayan turuklu ve hükümlü yakınlanna aynı dramı yaşadıkla- n Arjantinli, Şilili aileler, insan haklan savu- nuculan destek oldular. Taksim ve çevresi son dönemlerde ise savaş karşıtian ile F tipi cezaevleri ve tecride karşı mücadele veren turuklu ve hükümlü yalanlan- nın, kimi zaman polisin "aşm şiddef kullana- rak bitirdiği eylemlerine sahne oldu. Savas alanı glbl... Hafta sonlan yurttaslann akınına uğrayan, ka- dnı, erkek, çocuk, genç, yaşlı her kesimden in- sanın gezmek, yemaCTek ve eglenmek için tercih ettiği IstikialCüi^i'nin savaş alanına dönmesi tepki çekm Insan kalabalığı ıaap Yaçvp, kovalamaca- lar, karşılıklı sallanas.TJar, sopalar, havalar- da uçuşan taşlarneder ezordurumda kaldık- lannı ifade eden yırnsr şunlan söylüyor: "PoBsin IstiklalOmai üzerinde göz vaşar- ücı bombalar ve bfccsc kullanması hepimi- zin sağhğını tehBkeHi»r. Gözvaşlan içinde kahp nefeslerimiz kt*,t Evieme kaülmayan insanlar dahi tartaktar.f. Esnaf ise dükkân- lanna^ınallannazanîseceğindenendişeedi- yor. Taksun ve çevfts» rösterilerden saatler- ce öncesinde yûzfcmCsîc Kuvvet pohsi tara- nndan abhıkaya abBanedeniyle hepimiz te- dirgin ohıyoruz. Tmiajise güvenlik güçleri- nin bu tür uygubmjna hjçbir anlam wre- miyor._" Yasadışı gösteri \e1.r.üşlere müdahale et- mek zorunda oldukfa : e lir t e n e m nıyet yet- kıhlen ise ne cop ^îiamacalardan ne de göz yaşarhcı bombaır v e bıber gazından pek vazgeçecek gıbı mmüyor iustafaKemal Atmîbrahim i ve daha e^'us lokantası çjr Beyoğlu nun kendi özüne .:sürdürüyor. 1930'lardan buyana tarihe tanıidık ediyor Değişime direnen Rejans 70 yıkhr Beyoğlu'nun tek değişmeyen işyeri olan Rejans Lokantası, bugiin Zinnur Ta> gan,Zişan Se- zener ve Erdal Sezener tarafından vönetiliyor. Fotoğraflan BÎR BEYOĞLU KLASlĞt: REJANS M ustafa Kemal Atatürk, tbrahim Çalk, Muhsin Ertuğrul \ e daha nice ünMye ev sahipliği yapan Beyaz Rus lokantası Rejans, 1930'lardan bu yana Beyoğlu'nun tarihine, kendi özüne sadık kalarak tanıklık yapmayı sürdürüyor.Türk yaşam kültürüne ve lstanbul sosyetesine damgasını vuran Rejans'nı kuruluş tarihi ile ilgili farklı bilgiler olmasına karşın genel kanıya göre 1931 sonlannda Olivo Geçidi'ndeki 15 no'lu binada, Veronika Proppova, Vera Çîrk ve Tevfik Manars tarafından ortaklaşa açıldı. Yayın yönetmenliğini gazeteci Bülent Berkman'ın yaprığı "Bir Beyoğlu Klasiği Rejans" adlı kitapta, Rejans tarihinden söz edilirken Atatürk ve ona ait iki numarah masadan da bahsetmek gerektiği belirriliyor. Jak Ddeon, u Be>oğ|u'nda Beyaz Ruslar" adh kitabında, Atatürk'ün Rejans'a geldiğinde iki numarah masada oturduğunu yazarken Milliyet gazetesinde yayınlanan "Bir Zamanlan. Lokantalar" adlı dizide de Atatürk'ün Rejans'ın müdavimlerinden biri olduğu ve yakın arkadaşlan Kılıç AK, Salih Bozok ve RecepZfaj j e Istanbul'da olduklan zamanlarda sık sık bu mekânda br<nî geldikleri anlatıln". 70 yıldır Beyoğlu'nda yeri değişniîa2k işyeri olan Rejans, bugün Zinnur Taygan, Zişan SezeaeM^u Erdal Sezener tarafından yönetiliyor. Rejans'a özgü lezzet... Limon kabuğu zanyla aromalandınlmış u soın4a w (lünonava) eşliğinde borç çorbası, olivye (Rus) salatasL - izyılda Kont Stroganof un aşçısuım yarathğı Böf Strogan.Tj.yk y e r n e ğ i Kievski, Rejans'a özel elmah ördek, Rus terVoşki ve arduıdan çikolata soslu tatlı Mereng'le Rqajtî>ter farklı lezzetler sunuyor. SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog